Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2006Žáková J. Anaerobní zpracování organických odpadů. 55 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Zábranská Diplomová práce D
 2005Zach V. Optimalizace procesu čiření na jaderné elektrárně Temelín. 63 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2006Wernerová J. Porovnání účinnosti flokulantů na odvodnitelnost stabilizovaného kalu. 36 tab.,35 obr.. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce I. Růžičková Diplomová práce D
 .Walachová M. Posouzení vlivu různých druhů organických substrátů na proces denitrifikace. 53 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Wanner Diplomová práce D
 2005Vondrysová J. Optimalizace procesu denitrifikace s využitím upravených čistírenských kalů jako organického substrátu. 75 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2006Vejmelková D. Porovnání dvou metod zvyšování koncentrace nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu. 55 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Wanner Diplomová práce D
 2005Turková D. Odstranění organických a anorganických látek elementárním železem v reakčních bariérách. 95 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2006Toufarová H. Odstraňování těžkých kovů prostřednictvím sulfát redukujících bakterií. 102 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2006Tomická B. Odstraňování sirných sloučenin z anaerobního procesu metodou mikroaerace. 55 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Šmejkalová Diplomová práce D
 2006Tomenendalová E. Využití Fentonovy reakce pro čištění odpadních vod. 51 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Bindzar Diplomová práce D
 2006Srb M. Problematika modifikace stanovení CHSK Mn ve zkumavkách. 86 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce L. Kollerová Diplomová práce D
 2006Smolková Z. Analytické stanovení iontových forem síry. 69 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce D. Pokorná Diplomová práce D
 2006Skřehotová M. Stanovení huminových látek - porovnávací studie. 53 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Š. Smrčková Diplomová práce D
 2006Sedláčková M. Sledování chemismu a sukcese mikroorganismů v lagunách Ško-Energo, s.r.o. 63 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2005Řezníčková I. Vliv dávkování externích substrátů na denitrifikaci aktivovaného kalu a jeho separační vlastnosti. 97 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce I. Růžičková Diplomová práce D
 2005Růžička P. Stanovení charakteristik odpadních vod na základě velkého souboru dat. 36 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Wanner Diplomová práce D
 2006Roubínek M. Autotermní aerobní termofilní stabilizace čistírenských kalů. 65 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Pečenka Diplomová práce D
 2006Remiášová M. Biologické odstraňování anorganických aniontů. 88 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. . Diplomová práce D
 2005Pachnerová M. Produkty biodegradace tenzidů alkylfenolethoxylátového typu. 68 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Sýkora Diplomová práce D
 2005Ondráčková P. Získávání fosforu vyluhováním popela z termického zpracování čistírenských kalů. 66 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Bindzar Diplomová práce D
 2006Němec F. Studium inhibičních účinků nanovrstev TiO2 [oxidu titaničitého] na bakteriích. 1 svazek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2005Mlejnková L. Mikrobiologická kvalita čistírenských kalů vzhledem k jejich využití. 97 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Zábranská Diplomová práce D
 2006Menšíková K. Odstraňování chlorovaných látek z vody. 54 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2006Macharová H. Ověření metody stanovení biodegradability oxidu uhličitého headspace metodou. 91 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Sýkora Diplomová práce D
 2006Máca J. Odstraňování železa a manganu z důlních vod. 54 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2005Kunclová J. Stanovení NEL ve vodách, kalech a odpadech. 78 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2006Křížová Z. Stanovení biologické rozložitelnosti manometrickou respirací. 59 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2005Křížová P. Stanovení huminových látek po separaci na DEAE. 51 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Š. Smrčková Diplomová práce D
 2006Králová J. Inhibiční působení dusitanů při biologickém čištění odpadních vod. 77 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2005Kafkalias P. Možnosti odstranění kovů z vod adsorpcí. 72 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2006Kadlčková L. Stanovení nepolárních extrahovatelných látek IR spektrometrií a plynovou chromatografií. 69 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2006Jirotková S. Porovnání výsledků spektrofotometrického stanovení fluoridů. 93 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce L. Kollerová Diplomová práce D
 2005Horecký P. Biologické odstraňování sirných sloučenin z odpadních vod a bioplynu. 82 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2006Bišková M. Biologické odstraňování halogenovaných látek z odpadních vod. 62 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Bindzar Diplomová práce D
 2005Bezděková E. Inhibiční vliv ftalocyaninů na vybrané typy mikroorganismů. 95 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2005Baťková P. Výskyt a hodnocení persistentních organických látek ve výluzích ze skládek přiváděných na ČOV. 112 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
 2005Báborská L. Možnosti použití membránové separace aktivovaného kalu. 80 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Zábranská Diplomová práce D
 2004Veselá P. Odsiřování spalin mokrou vápencovou metodou. 57 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce P. Machač Diplomová práce D
 2004Thomayer J. Modelování následků havárie na plynovodu. 64 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce V. Koza Diplomová práce D
 2005Študent V. Vysokoteplotní odstraňování nízkých koncentrací sirných látek z plynu produkovaného zplyňováním biopaliv. 59 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce S. Skoblja Diplomová práce D
 2004Solich M. Vysokoteplotní odstranění H2S a HCL z plynu produkovaného zplyňováním biomasy a odpadu. 57 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce S. Skoblja Diplomová práce D
 2006Schauhuberová M. Termolýza biomateriálů. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce P. Buryan Diplomová práce D
 2004Římanová D. Stanovení obsahu sirných látek ve zkapalněných uhlovodíkových plynech. 51 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce L. Čapla Diplomová práce D
 2006Polívka R. Spalování tuhých paliv ve spotřebičích malých výkonů. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce V. Tekáč Diplomová práce D
 2006Pekárek P. Katalytické spalování. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce J. Malecha Diplomová práce D
 2006Nejman E. Studium distribuce oxidů dusíku a ozónu v okolí liniových zdrojů emisí. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce F. Skácel Diplomová práce D
 2005Křížová A. Studium distribuce obsahu oxidů dusíku a ozonu v okolí liniových zdrojů emisí. 166 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce F. Skácel Diplomová práce D
 2004Krejčová M. Příprava dvousložkových plynných směsí organických těkavých látek v ovzduší saturační metodou. 63 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce S. Vodrážka Diplomová práce D
 2006Krčmářová P. Působení aditiv při mokrém procesu odsiřování spalin. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce P. Machač Diplomová práce D
 2005Komárková K. Degradace těkavých polutantů v biotrickling filtru. 104 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce Bohumil Koutský Diplomová práce D
 2006Hejdová J. Spalování biomasy. neuvedeno. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚPKOP. Vedoucí práce Bohumil Koutský Diplomová práce D
 2005Váňová B. Řešení kontaminace toxickými kovy v areálu vojenské střelnice. 51 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Šváb Diplomová práce D
 2005Pospíšilová P. Vliv metody předúpravy vzorku na provádění testů toxicity. 78 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
 2005Müllerová M. Studium interakcí mezi tenzory a kontaminovanými zeminami. 56 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Šváb Diplomová práce D
 2005Kráčalík O. In-situ chemická oxidace kontaminovaných zemin. 61 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Kubal Diplomová práce D
 2005Holečková M. Ekotoxicita podlahových krytin. 81 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
 2005Břízová M. Solidifikace odpadů. 62 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Březina Diplomová práce D
 2004Beneš P. Vliv sorpce na účinnost technologie in situ chemické oxidace. 76 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Kubal Diplomová práce D
 2005Seydl R. Potlačení inkrustačních reakcí při procesu odsíření spalin v ČEZ, a.s. elektrárna Počerady. 66 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚE. Vedoucí práce J. Vošta Diplomová práce D
 2005Bláha K. Studium sorpce oxoaniontů na standardním slabě bazickém anexu. 47 stran. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚE. Vedoucí práce H. Parschová Diplomová práce D
 2001Přikrylová V. Zvyšování účinnosti nitrifikace v aktivačním procesu na ČOV Praha. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce O. Krhůtková Diplomová práce D
 2001Jiříček M. Zneškodňování odpadů s využitím procesu stabilizace. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Z. Kafka Diplomová práce D
 2001Revíková M. Zneškodňování kontaminovaných materiálů metodou stabilizace. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Punčochářová Diplomová práce D
 2000Španěl J. Zneškodňování kontaminovaných materiálů metodou stabilizace. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce J. Punčochářová Diplomová práce D
 2000Landsmann K. Zneškodňování kontaminantů v životním prostředí s využitím procesu stabilizace. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce Z. Kafka Diplomová práce D
 2001Švagr A. Zhodnocení požadavků směrnice IPPC na vybrané činnosti v odpadovém hospodářství. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Kuraš Diplomová práce D
 2001Rakovický T. Zhodnocení požadavků směrnic IPPC na vybrané činnosti v chemickém průmyslu. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Kuraš Diplomová práce D
 2000Hlaváček M. Zhodnocení plastů v elektrotechnických výrobcích. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce M. Kuraš Diplomová práce D
 2001Bedrník L. Vliv technologických parametrů na tvorbu pěn při anaerobní stabilizaci kalů. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Diplomová práce D
 2000Brázdová P. Vliv struktury na komplexotvorné schopnosti fulvokyselin. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce Novotná Diplomová práce D
 2000Houserová P. Vliv bromidů na tvorbu vedlejších produktů chlorace vody. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2001Šaršeová M. Tlumivá a neutralizační kapacita vody a jejich technologický význam. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Schejbal Diplomová práce D
 2001Micková M. Testy fytotoxicity výbušnin a ekotoxikologický monitoring. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
 2001Kroupa A. Studium transportních procesů probíhajících při dekontaminaci zemin metodami ventingu. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Janků Diplomová práce D
 2000Švarcová A. Studium sorpce metalických komplexů huminových látek na zeolitech. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce Novotná Diplomová práce D
 2001Jurčová I. Studium metabolismu aerobní bakteriální degradace PCB. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Burkhard Diplomová práce D
 2000Tkáčiková J. Studium faktorů ovlivňujících vazbu kovů na huminové kyseliny. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce Novotná Diplomová práce D
 2001Karásková B. Stanovení železa ve vodách. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Diplomová práce D
 2001Kulhánek A. Stanovení sorpčních křivek těkavých organických látek v zeminách a jejich závislost na fyzikálně-chemických vlastnostech matrice. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Janků Diplomová práce D
 2001Křováčková P. Stanovení rozpuštěných anorganických solí. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce L. Kollerová Diplomová práce D
 2000Freisleben J. Stanovení RAS a průmyslové odpadní vody. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce L. Kollerová Diplomová práce D
 2000Beránek J. Stanovení NEL ve vodách. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2001Hrubá R. Stanovení látek huminového charakteru. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Š. Smrčková Diplomová práce D
 2000Kordačová M. Stanovení biologické rozložitelnosti organických látek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Pitter Diplomová práce D
 2001Ptáková H. Stanovení biologické rozložitelnosti EDDS a vybraných komplexů této sloučeniny s kovy. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Sýkora Diplomová práce D
 2001Achrer J. Stanovení biologické rozložitelnosti EDDA a vybraných komplexů této sloučeniny s kovy. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Diplomová práce D
 2001Lintymer D. Sorpce anorganických látek na oxihumolitech. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Hladný Diplomová práce D
 2001Bíbrová Z. Sledování vybraných ČOV a jejich vlivu na povrchové vody Národního parku. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce A. Sedláčková Diplomová práce D
 2001Klucová P. Sledování pěn v biologických čistírnách odpadních vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce I. Růžičková Diplomová práce D
 2000Vodička O. Sledování meziproduktů anaerobního rozkladu organických látek v závislosti na složení substrátu. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Zábranská Diplomová práce D
 2000Borýsek A. Selektivní odstraňování arsenu pomocí sorbentů z dekontaminačních roztoků při remediaci půdy. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Dobroslav Matějka Diplomová práce D
 2000Mazáč M. Použití vybraných metod pro stanovení biologické rozložitelnosti organických látek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Sýkora Diplomová práce D
 2000Skála P. Populační dynamika aktivovaného kalu v čistírnách se zvýšeným biologickým odstraňováním fosforu. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Rudolf Přibil Diplomová práce D
 2001Winterová G. Plazmochemická oxidace chlorfenolů ve vodách pulsním koronovým výbojem. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2001Tucek T. Plasty jako konstrukční materiály pro automobilový průmysl, jejich recyklace a jiné možnosti zhodnocení. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Kuraš Diplomová práce D
 2001Staněk R. Optimalizace provozu na čistírně odpadních vod s biologickým odstraňováním nutrientů. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Pečenka Diplomová práce D
 2001Rosenberg T. Optimalizace metod kvalitativního a kvantitativního stanovení produktů anaerobního rozkladu organických látek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce D. Pokorná Diplomová práce D
 2001Vašek P. Odstraňování těkavých halogenových uhlovodíků z vody. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Janda Diplomová práce D
 2001Novák M. Odstraňování dusíkatého znečištění z kalové vody. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2001Svobodová K. Odstraňování berylia z vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2000Halasová P. Odstraňování berylia z vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2000Pánek F. Modelování procesu zvýšeného odstraňování fosforu v systémech R-AN-D-N. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Wanner Diplomová práce D
 2001Mlejnská E. Marinní testy toxicity a ekotoxikologický monitoring. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce V. Kočí Diplomová práce D
 2001Salvétová S. Kritéria stabilizovanosti kalů. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Dohányos Diplomová práce D
 2000Melenová L. Katalytické spalování směsí organických emisí. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce J. Malecha Diplomová práce D
 2000Manhart J. Charakteristika anaerobních kalů s důrazem na potenciál pěnění. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2000Havlínová I. Hodnocení stabilizovanosti biologických kalů. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Jeníček Diplomová práce D
 2000Mladičová P. Hodnocení složení a funkce mikrobiálních společenství v aktivačních systémech s biologickým odstraňováním nutrientů. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Wanner Diplomová práce D
 2001Polmanová P. Hodnocení provozu čistírny odpadních vod na základě látkových bilancí. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Wanner Diplomová práce D
 2001Pruša Z. Hodnocení obsahu těžkých kovů v odpadních vodách z cechu Barviva. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
 2000Čudová P. Energetické využití biomasy. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce Bohumil Koutský Diplomová práce D
 2001Vránová A. Eliminace hygienicky významných mikroorganismů v čistících procesech. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce F. Kunc Diplomová práce D
 2000Hlaváčková P. Elektrokinetická dekontaminace znečištěných zemin. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce Z. Kafka Diplomová práce D
 2000Měšťánková h. Ekotoxikologický průzkum v povodí pražských vodárenských zdrojů. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Sládečková Diplomová práce D
 2001Rašková K. Ekotoxikologické zhodnocení inhibitorů koroze. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2000Stejskal P. Ekologické zhodnocení vybraných provozů ČOV. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce Jana Ambrožová Diplomová práce D
 2001Trtil D. Dlouhodobě transportní chování těžkých kovů na kontaminované lokalitě. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Kubal Diplomová práce D
 2001Prausová P. Čištění emulzí a odpadních vod polymerní i flokulanty. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2001Burdová K. Biologické odstraňování fosforu z odpadních vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Pečenka Diplomová práce D
 2001Kalinová E. Biologická rozložitelnost chlorovaných organických látek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Schejbal Diplomová práce D
 2000Švehla P. Biologická rozložitelnost chlorovaných organických látek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce P. Schejbal Diplomová práce D
 2001Bížová J. Biologická rozložitelnost ethoxylovaných látek. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Diplomová práce D
 2000Malý M. Biologická čistitelnost odpadních vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Koller Diplomová práce D
 2000Vacík P. Biodegradace PCB v zeminách v přítomnosti tenzidů. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce J. Burkhard Diplomová práce D
 2001Musílková E. Biodegradace některých typů organických barviv v odpadních vodách. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce F. Kunc Diplomová práce D
 2000Stuchlíková K. Bakteriální degradace polyaromatických látek v kontaminovaných lokalitách. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce F. Kunc Diplomová práce D
 2001Marková E. Analýza zemin kontaminovaných fluoridy. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce M. Kubal Diplomová práce D
 2000Špirochová I. Akumulace těžkých kovů v rostlinách. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚCHOP. Vedoucí práce J. Punčochářová Diplomová práce D
 2001Křížová D. Aktivita anaerobního kalu ve vztahu k technologickým parametrům procesu. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce J. Zábranská Diplomová práce D
 2001Roštík J. Adsorpce kovů z vod. Diplomová práce. VŠCHT FTOP ÚTV/P. Vedoucí práce N. Strnadová Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348