Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2004Mareček A. Variantní řešení odvádění a čištění odpadních vod z obce Choltice. 86 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KZI. Vedoucí práce M. Synáčková Diplomová práce D
 2004Vobořilová T. Projekt suché nádrže na Černockém potoce. neuvedeno. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce K. Vrána Diplomová práce D
 2004Švelch T. Projekt revitalizace Lučního potoka č.h.p.: 1-08-01-053, úsek pod obcí Hartmanice po silniční mostek. 26 výkresů. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Vokurka Diplomová práce D
 2004Špatenka M. Zhodnocení zákona o obalech z pohledu odpadového hospodářství dva roky po jeho zavedení. 70 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce M. Dočkal Diplomová práce D
 2004Sobotka T. Návrh protierozních opatření v k.ú. Lučkovice. 64 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Jakubíková Diplomová práce D
 2004Posekaná K. Studie revitalizace povodí toku Tisovky č.h.p.: 1-08-03-054 s ohledem na vytvoření biotopu pro Perlorodku říční. 54 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Vokurka Diplomová práce D
 2004Nekola D. Malá vodní nádrž ve Filipově údolí. projekt. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce K. Vrána Diplomová práce D
 2005Martinovský J. Optimalizace výběru sanační technologie pro nápravu starých ekologických zátěží. 132 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce M. Dočkal Diplomová práce D
 2004Jirků N. Posouzení revitalizace drobného vodního toku. 80 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce T. Dostál Diplomová práce D
 2004Böhmová P. Revitalizace horního úseku a pramenné oblasti pravostranného přítoku toku Chrudimky. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Vokurka Diplomová práce D
 2004Benda D. Citlivostní analýza databází v modelu RUSLE2. 149 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Jakubíková Diplomová práce D
 2004Abuklam K. Hodnocení vlivu areálu Hornbach v Praze 4 - Michli na životní prostředí. 91 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce T. Fajfr Diplomová práce D
 2005Votoček J. Identifikace a první fáze průzkumu brownfields. 93 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KGeot. Vedoucí práce I. Vaníček Diplomová práce D
 2004Steinbauerová L. Možnosti estetického působení hydrotechnických staveb a jejich začlenění do prostředí. 61 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHT. Vedoucí práce L. Satrapa Diplomová práce D
 2004Beránek J. Obnova hydrotechnických objektů v povodí Omyšlenského potoka. 79 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHT. Vedoucí práce L. Satrapa Diplomová práce D
 2004Buchar T. Protipovodňová ochrana obcí Vrdy a Zbyslav na Doubravě. 1 svazek. Diplomová práce. ČVUT FSv KGeot. Vedoucí práce I. Marešová Diplomová práce D
 2004Kolařík J. Hluková studie okolí železničních tratí ČD v Ústí nad Labem. 88 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KŽS. Vedoucí práce H. Špačková Diplomová práce D
 2004Grossmann M. Studie preference tramvajové dopravy v Praze. 100 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KŽS. Vedoucí práce H. Špačková Diplomová práce D
 2004Bláhová P. Hluková studie okolí železničních tratí IV. koridoru ČD v Říčanech. 136 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KŽS. Vedoucí práce H. Špačková Diplomová práce D
 2004Jodl M. Posouzení dopravního řešení letiště Ruzyně. 2 svazek. Diplomová práce. ČVUT FSv KSS. Vedoucí práce P. Slabý Diplomová práce D
 2004Fišer J. Posouzení dopravní situace Průhonic z hlediska ŽP. 1 svazek. Diplomová práce. ČVUT FSv KSS. Vedoucí práce P. Slabý Diplomová práce D
 2004Janáček P. Odplynění, sanace a rekultivace skládky TKO v Trhovém Štěpánově. 74 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KGeot. Vedoucí práce I. Vaníček Diplomová práce D
 1995Šperling M. Využití plastových hmot, izolačních fólií ve skládkování. 50 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1996Vejralka P. Vyhodnocení vodního režimu půd. 47 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 2000Poláková K. Uzavření a rekultivace skládky Buštěhradská halda, obec Buštěhrad, okr. Kladno. 69 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce J. Štibinger Diplomová práce D
 1996Janáček M. Rozšíření městské skládky odpadů skupiny 3. a 4. Lapíkov - II. etapa. Projektová dokumentace. 60 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1994Vozková I. Posuzování vlivu staveb pomocí FUZZY logiky a verbálních výroků. 55 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1996Havlasová I. Posouzení erozní ohroženosti povodí Rokytenky (okr. Ústí nad Orlicí) simulačním modelem AGNPS. 130 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1996Zeman V. Optimalizace hydrofyzikálních vlastností zvrstvených půdních profilů rekultivovaných v oblasti SHR. 60 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1996Sýkorová M. Numerický model proudění vody a transportu znečištění v oblasti Kuřivody. 91 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1995Takáčová D. Numerický model proudění podzemní vody v oblasti jímacího území Žamberk. 42 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1993Dvořáček T. Návrh sanace a využití skládky Huťský Dvůr. 47 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1995Bayramová P. Návrh metodiky pro uplatnění rizikové analýzy při posuzování vlivu staveb na životní prostředí. 105 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1995Goldbachová J. Návrh katalogu ekologických kritérií pro posuzování vlivů staveb na životní prostředí. 122 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1995Kaufmannová L. Modelování pohybu dusičnanů a chloridů v půdním profilu na experimentální ploše Černičí. 37 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1995Uhlík J. Modelování pohybu dusičnanů a chloridů v půdním profilu na experimentální ploše Černičí. 50 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1995Šanda M. Modelování infiltrace do svažitého heterogenního půdního profilu. 67 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1995Jaegerová V. Mapování, popis a posouzení nebezpečnosti potencionálních zdrojů znečištění podzemních vod Královedvorské synklinály. 37 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1995Hajná J. Aplikace modelu MIKE-SHE na povodí Rokytenky. 42 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348