Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1996Kynclová M. Studium vlivu forem uranu na jeho záchyt na vrstvě půdy. 91 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 2001Hlavicová J. Studium sorpčních vlastností oxidů železa pro separaci iontů CS2+ z vodných roztoků. 75 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce A. Motl Diplomová práce D
 2000Čechová M. Studium migrace europia v systému podzemní voda-písek z Gorleben za přítomnosti huminových látek: laboratorní kolonové experimenty. 58 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce D. Vopálka Diplomová práce D
 1999Kroupová H. Studium interakce stroncia a cesia s říčními sedimenty radiostopovací metodou. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 2001Široký L. Studium distribuce europia a huminových látek v systému podzemní voda - písek z Gorleben. 72 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce P. Beneš Diplomová práce D
 2001Jansová A. Studium disociace komplexů huminových látek s kovy. 62 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce J. Mizera Diplomová práce D
 1997Dulaiová H. Stanovenie vybraných radionuklidov pomocou spektrometrie gama-žiarenia. 90 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1996Bartusková M. Stanovení uranu a 210Pb v přírodních materiálech spektometrií záření gama s nízkou energií. 98 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1997Ligaunová M. Simulace procesu migrace vybraných radionuklidů v okolí úložišť radioaktivních odpadů. 79 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1997Palkosková P. Separace stroncia z alkalických a kyselých roztoků. 60 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1998Rosíková K. Separace radionuklidů z roztoků obsahujících organické komplexotvorné látky. 74 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 2001Lízalová B. Radiační dechlorace vybraných chlorovaných uhlovodíků. 87 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce V. Múčka Diplomová práce D
 1996Kropáček M. Radiační degradace polychlorovaných bifenylů. 45 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 2000Vohralík M. MH model proudění v puklinovém prostředí. 187 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KMat. Vedoucí práce J. Maryška Diplomová práce D
 1996Horváthová B. Hodnocení chemické a radiační stability kompozitních měničů iontů. 68 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 2000Mokrejš P. Difuze a sorpce stopových prvků a radionuklidů v bariérových materiálech úložišť radioaktivních odpadů. 51 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce A. Gosman Diplomová práce D
 1998Hvožďová I. Difúze a sorpce radionuklidů a stopových prvků v jílech, říčních sedimentech a v bentonitových materiálech úložišť radioaktivních odpadů. 75 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1997Nieto J. L. M. Difúze a sorpce radionuklidů a stopových prvků v bentonitech. 71 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1996Vlčková Š. Analýza distribuce uranu a kadmia v systému jíl - vodný roztok obsahující humáty. 63 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348