The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 19.10.2020 TM (2019): Vzpomínkové odpoledne na Jiřího Tywoniaka u příležitosti výročí 100 let od jeho narození. – Pod Blaníkem 23(45) č.2: 24. D PDF
 19.10.2020 JŠ (2019): Navštivte louňovická muzea a rozhlednu na Velkém Blaníku výhodně na Společnou vstupenku. – Pod Blaníkem 23(45) č.2: 17. D PDF
 18.10.2020 Redakce (2020): Do tohoto čísla Pod Blaníkem přispěli. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: příloha: VI. D
 18.10.2020 Petrák F. (2020): Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: příloha: V. D
 18.10.2020 Albertová E. (2020): Kvalita z našeho kraje. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: příloha: II. D
 18.10.2020 Štědra M. (2020): Hrad Talmberk. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: příloha: II. D
 18.10.2020 Anonym (2020): Babička Peroutková z Psář vypravuje. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: příloha: I. D
 18.10.2020 Nusek J. (2020): K benešovské výstavě spolku Mánes v roce 1904. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 26. D
 18.10.2020 Hostek J. & Moudrý J. (2020): Vídeňský stavitel Šebek a pražský mecenáš Hlávka. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 23. D
 18.10.2020 Nusek J. (2020): K „znovunalezenému“ náhrobníku v Křešíně. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 19. D
 18.10.2020 Davidová T. & Kovačiková L. (2020): Ohlédnutí za jídelníčkem obyvatel Komorního Hrádku v novověku prostřednictvím archeozoologické analýzy. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 16. D
 18.10.2020 Šantrůčková M. & Medková L. (2020): Sázavsko jako krajina svatého Prokopa III. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 10. D
 18.10.2020 Hanel L. & Růžek M. (2020): Nález vzácné vážky žlutoskvrnné na Vlašimsku. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 8. D
 18.10.2020 Klaudys M. (2020): Medník – živý obraz historie ochrany přírody u nás IV. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 5. D
 18.10.2020 Zelený V. & Švarc M. (2020): Konec prastaré lípy v Chotýšanech. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 2. D
 18.10.2020 Cáder R. (2020): Vážení čtenáři, ... – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 2 obálky. D
 18.10.2020 (2020): Pod Blaníkem - vlastivědný čtvrtletník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví. Ročník XXIV. (XLVI.) č. 3. Obálka a obsah. – Pod Blaníkem 24(46) č.3: 1 ., 2., 3. a 4 obálky. D PDF
 17.10.2020 Židišinová E. & Manko P. (2018): Vplyv kyslých banských vôd na diverzitu a abundanciu makrozoobentosu potoka Smolník (Východné Slovensko). [Influence of acid mine drainage on diversity and abundance of macrozoobenthos of the Smolník stream (Eastern Slovakia).] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 104 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Žiak M. (2018): Plecoptera Slovaca. – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 103 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Výravský D. & Zhai M. (2018): Časová a prostorová distribuce lasturnatek na heterogenním prameništi. [Distribution of ostracods in time and space on heterogeneous spring fen.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 102 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Vondrák D., Chattová B., Hořická Z., Hrubá J., Moravcová A., Procházka V., Svitavská-Svobodová H., Bobek P., Stuchlík E., Tátosová J. & Kletetschka G. (2018): Stará jímka: multi-proxy studium limnických sedimentů největšího ze zazemněných šumavských jezer. [Stará Jímka: a multi-proxy research of limnic sediments of the largest infilled lake in the Bohemian Forest, Czech Republic.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 101 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Veselská M., Novikmec M., Hamerlík L. & Svitok M. (2018): Vplyv lokálnych abiotických faktorov a disperzie na štruktúru a diverzitu metaspoločenstiev bentických bezstavovcov alpínskych pondov. [The influence of local abiotic factors and dispersal on structure and diversity of benthic invertebrate metacommunities in alpine ponds.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 100 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Velická Z. & Horváthová G. (2018): Sledovanie objemovej biomasy fytoplanktónu a porovnanie stanovenia chlorofylu-a spektrofotometricky a pomocou sondy AlgaeTorch na vybraných nádržiach Slovenska. [Analysis of volume biomass of the phytoplankton and the comparison of concentration chlorophyll-a analysis according to STN ISO 10260 and the bbe AlgaeTorch in selected water reservoirs in Slovakia.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 99 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Trnková K., Batle M. R., Kotrbancová M., Vesteg M. & Lorenzo-Morales J. (2018): Detection of the pathogenicity of environmental isolates of free-living amoebae and its interacting bacterium L. pneumophila in man-made environment: preliminary results. – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 98 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Šupina J., Bojková J. & Boukal D. S. (2018): Velikost těla, nikoliv riziko predace, moduluje odpovědi životní historie larev jepic v závislosti na oteplování. [Body size but not predation risk modulates life history responses to warming in mayfly larvae.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 97 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Šípošová D., Čiamporová-Zaťovičová Z. & Čiampor F. jun. (2018): Genetická štruktúra populácie Agabus guttatus (Coleoptera: Dytiscidae) vodných biotopov (sub)alpínskeho pásma Tatier. [Genetic structure of Agabus guttatus population (Coleoptera: Dytiscidae) in the (sub)alpine aquatic habitats of the Tatra Mountains.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 96 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Šetlíková I., Holečková K. & Vršecká L. (2018): Co nám může ještě po smrti říct perlorodka říční? [What can dead pearl mussel tell us?] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 95 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Syrovátka V., Bojková J., Georgievová B., Kapraľová A., Polášková V., Šorfová V., Šupina J., Zhai M. & Horsák M. (2018): Blešivec potoční (Gammarus fossarum) v roli predátora. [Freshwater shrimp Gammarus fossarum in the role of predator.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 94 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Sychra J., Merta L., Zavadil V. & Devánová A. (2018): Velcí lupenonožci na Slovensku – po stopách Jána Brteka. [Large Branchiopods in Slovakia – in the footsteps of Ján Brtek.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 93 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Svitok M., Novikmec M., Hamerlík L., Kochjarová J., Oťaheľová H., Paľove-Balang P., Senko D., Matúšová Z., Bubíková K. & Hrivnák R. (2018): Sú environmentálne premenné užitočnou pomockou pre identifikáciu prioritných habitatov pre ochranu vodných makrofytov v malých vodných nádržiach? [Are environmental surrogates a useful tool for prioritization of habitats for conservation of aquatic macrophytes in ponds?] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 92 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Střížek A. & Brett M. T. (2018): Sledování vlivu potravy na profil mastných kyselin amerického blešivce Hyalella azteca a možnost využití mastných kyselin pro stopování potravních vztahů. [Observing of the diet effect on the American scud Hyalella azteca fatty acids profile and the possibility to use fatty acids as dietary tracer.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 91 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Straka M., Němejcová D., Polášek M. & Šupina J. (2018): Makrozoobentos drobných stojatých vod na hnědouhelných výsypkách. [Benthic invertebrates of freshwater pools in lignite spoil heaps.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 90 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Sobotová J. & Bílý M. (2018): Plazivky (Copepoda: Harpacticoida) pramenných vývěrů Lužických hor. [Harpacticoida (Copepoda: Harpacticoida) of Lusatian Mountains springs.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 89 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Slámová T., Šanda R. & Vukić J. (2018): Genetická data odhalují nečekané příbuzenské vztahy mezi evropskými sladkovodními zástupci Gobius-linie. [Genetic data reveal unexpected relationships among European freshwater species of the Gobius-lineage.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 88 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Skurčáková A. & Tátosová J. (2018): Rekonstrukce mladšího dryasu aneb pakomáři na Šumavě. [Younger dryas climatic reconstruction (Černé lake, Šumava) based on subfossil Chironomidae.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 87 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Schenková J., Polášková V., Bílková M., Bojková J., Syrovátka V., Polášek M. & Horsák M. (2018): Vliv klimatických podmínek na opaskovce (Clitellata) prameništních slatinišť Západních Karpat. [Effects of climate conditions on aquatic clitellates (Clitellata) in Western Carpathian spring fens.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 86 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Říha M., Rosten C., Gjelland K., Baktoft H., Mrkvička T., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Holubová M., Jůza T., Sajdlová Z., Okland F. & Peterka J. (2018): Vliv ponořených makrofyt na chování a prostorovou distribuci štiky obecné (Esox lucius). [Effect of submerged macrophytes to behaviour and spatial distribution of pike (Esox lucius).] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 85 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Rogánska A., Derka T., Beracko P., Gregušová K., Cíbik J., Bulánková E., Kodada J., Krno I., Lánczos T., Navara T. & Rúfusová A. (2018): Spoločenstvá makrozoobentosu krasových prameňov Západných Karpát. [Benthic macroinvertebrates in karst springs of Western Carpathians.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 84 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Richter P. & Skaloš J. (2018): Sledování změn mokřadů v krajině nížin a pahorkatin České republiky 1843 – 2015. [Monitoring of wetlands changes in the landscape of lowlands and uplands in the Czech Republic 1843-2015.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 83 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Ramachandran D., Šurka J., Sočuvka V., Pipík R., Starek D., Milovský R. & Uhlík P. (2018): Sonar data acquisition, interpretation and methodologies in study of the limnic infill of the Tatra Mountains lakes. [.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 82 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Potužák J., Duras J., Kröpfelová L., Šulcová J., Baxa M., Benedová Z. & Svoboda T. (2018): Komplexní studie o využití rybničních sedimentů v recyklaci živin a organických látek v povodí Horusického rybníka. [A case study of sediments utilising in nutrients and organic matter recycling in Horusický fishpond watershed.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 81 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Polášková V., Zhai M., Bojková J., Syrovátka V., Šorfová V., Schenková J., Polášek M. & Horsák M. (2018): Jsou pramenná slatiniště ohrožená změnami klimatu? Vliv klimatických podmínek a teploty vody na společenstva vodních bezobratlých. [Are spring fens threatened by climate changes? The effect of climatic conditions and water temperature on aquatic invertebrate assemblages.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 80 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Polášek M., Zahrádková S. & Němejcová D. (2018): Dlouhodobé změny diverzity makrozoobentosu v tekoucích vodách – výsledky projektu RIVERCHANGE. [Long-term changes in macroinvertebrate diversity of running waters – the RIVERCHANGE project.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 79 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Pokorný M., Sacherová V. & Nedbalová L. (2018): Kolonizace sladkovodních jezer maritimní Antarktidy žábronožkou Branchinecta gaini a dalšími sladkovodními bezobratlými. [Colonization of Maritime Antarctic freshwater lakes by fairy shrimp Branchinecta gaini and other invertebrates.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 78 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Milovská S., Milovský R., Pipík R., Biroň A., Šurka J., Starek D., Uhlík P., Žatková L. & Rigová J. (2018): Vivianite concretions in periglacial laminites of Batizovské pleso, Tatra Mts., Slovakia. [.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 77 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Petruželová J., Bojková J., Sychra J., Sivý Š., Šorfová V., Vrba J. & Soldán T. (2018): Společenstva bezobratlých v horských stojatých vodách: vliv acidifikace a charakteru litorálu. [Macroinvertebrate communities in montane standing waters: effects of acidification and littoral characteristics.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 76 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Petrusek A., Copilaş-Ciocianu D., Rutová T. & Pařil P. (2018): Diverzita blešivců Karpatského oblouku – kryptické druhy, kam se podíváš. [Gammarid diversity of the Carpathians – cryptic species all around.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 75 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Pechar L., Baxa M., Benedová Z., Kröpfelová L., Musil M. & Šulcová J. (2018): Eutrofizace rybníků - setrvalý stav nebo snad nějaká změna? [Eutrophication of fishponds - a steady state or perhaps some change.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 74 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Pařil P., Polášek M., Straka M., Polášková V., Loskotová B., Dostálová A. & Zahrádková S. (2018): Tahle země není pro mokrý, aneb sucho za zrcadlem. [No country for wet creatures alias drought through the looking glass.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 73 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Opatřilová L., Potužák J., Rucki J., Kortan D. & Duras J. (2018): Revitalizace řeky Stropnice pod Novými Hrady - vyhodnocení průzkumného monitoringu. [Restoration of the river Stropnice below Nové Hrady - assessment of the investigative monitoring.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 72 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Kokavec I., Očadlík M., Šporka F., Mišíková Elexová E., Lešťáková M., Ščerbáková S. & Vráblová Z. (2018): Hodnotenie ekologického stavu ramennej sústavy Dunaja pred revitalizačnými zásahmi. [Ecological status assessment of the Danube floodplain habitats before revitalization activities.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 71 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Veselská M., Lauko A., Hamerlík L., Novikmec M. & Svitok M. (2018): Porovnanie efektivity vzorkovania (larvy vs. exúvia) pri odhade štruktúry a diverzity spoločenstiev pakomárov (Chironomidae) v alpínskych plieskach. [Efficiency comparisons of sampling (larvae vs. exuviae) for estimation of the composition and diversity of chironomid communities in alpine ponds.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 70 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Němejcová D., Zahrádková S., Polášek M., Bareš M., Opatřilová L., Straka M., Bojková J., Grulich V., Herza T. & Sedmidubský Z. (2018): Projekt RIVERCHANGE: Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do IS ARROW. [RIVERCHANGE: Monitoring of long-term changes in biological diversity of running waters at the time climate change: proposal and implementation into IS ARROW.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 69 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Musil M., Pecharová E., Pechar L. & Šímová I. (2018): Hypertrofní stav nádrže Modlany ohrožuje existenci tohoto významného rybářského revíru na Teplicku. [Hypertrophic condition of the Modlany reservoir threatens the existence of this one of the most important sport fishing ground in Teplice region.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 68 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Mlejnková H., Rozkošný M., Adámek Z., Dzuráková M., Hudcová H., Petránová A., Sedláček P. & Všetičková L. (2018): Průzkum vodního prostředí rybníků a nádrží památkově chráněných areálů jako podklad pro zlepšení postupů údržby a péče. [Survey of the water environment of ponds and reservoirs of the protected monument areas as a basis for improving maintenance and care processes.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 67 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Macko P., Čiampor F. jun.& Čiamporová-Zaťovičová Z. (2018): Molekulárna diverzita vodných chrobákov (Coleoptera) tatranských jazier. [Molecular diversity of water beetles (Coleoptera) in Tatra lakes.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 66 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Loskotová B., Havelka J., Polášek M. & Pařil P. (2018): Úloha říčního dna jako refugia makrozoobentosu při dlouhotrvajícím vyschnutí toku. [The role of a streambed as an invertebrate refuge during the long-term drying.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 65 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Lorencová E. & Horsák M. (2018): Faktory utvářející společenstva měkkýšů nížinných stojatých vod. [Environmental drivers of mollusc assemblage diversity in a system of lowland standing water habitats.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 64 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Linský M., Čiamporová-Zaťovičová Z. & Čiampor F. jun. (2018): DNA barkóding juhoamerickej fauny Elmidae (Coleoptera) – rody Phanocerus, Pharceonus, Hexanchorus. [DNA barcoding of the South American fauna of Elmidae (Coleoptera) – genera Phanocerus, Pharceonus, Hexanchorus.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 63 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Mišíková Elexová E., Lešťáková M., Ščerbáková S. & Haviar M. (2018): Hodnotenie rieky Dunaj na základe interkalibrovanej metódy pre makrozoobentos. [Slovak Danube river assessment based on intercalibrated biological method for macroinvertebrates.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 62 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Lepšová-Skácelová O. (2018): Co nám řekne více o fytoplanktonu: přímé počty buněk v 1 ml nebo vzorky odebrané planktonní sítí? [What will tell us more about phytoplankton: counting of cells or samples taken with plankton net?] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 61 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Střelcová-Svobodová K. & Květ J. (2018): Habitats and Performance of Calla palustris L. in the Třeboň Basin Biosphere Reserve Czech Republic. [.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 60 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Kuříková P., Bohatá L., Kopecký O. & Kalous L. (2018): Identifikace nepůvodních vodních organizmů - předpoklad k omezení biologických invazí. [Identification of non-native aquatic organisms - a prerequisite for limitation of biological invasions.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 59 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Kubečka J., Souza A., Říha M., Muška M., Vašek M., Boukal D., Prchalová M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Matěna J., Moraes K., Peterka J., Šmejkal M., Tušer M., Blabolil P. & Vejřík L. (2018): Kolik ryb je v Lipně? [How many fish is in the Lipno reservoir?] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 58 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Kroča J., Polášek M. & Vysloužilová L. (2018): Imaga temporární fauny – zdroj dat pro hodnocení společenstev. [Adults of temporary fauna - data source for community evaluation.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 57 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Krno I., Lánczos T., Žiak M. & Šporka F. (2018): Ovplyvňuje geologický podklad západokarpatských tokov biodiverzitu pošvatiek (Plecoptera)? [Does it affect the geological basis of the Western Carpathian streams Biodiversity of Stoneflies (Plecoptera)?] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 56 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Kreidlová V., Šorf M. & Adámek R. (2018): Sezónní změny ve vertikální distribuci vířníků vodárenské nádrže Josefův Důl v Jizerských horách. [Seasonal changes in vertical distribution of rotifers in the Josefův Důl drinking water reservoir (the Jizera Mountains, Czech Republic).] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 55 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Přikryl I., Kosík M. & Walta P. (2018): Příběh mladistvé nádrže Michal. [Story of Juvenile Reservoir Michal.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 54 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Kopp R., Musilová B. & Radojičić M. (2018): Změny obsahu fosforu mělkých rybníků v průběhu aplikace bakteriálního produktu PTP. [Phosphorus dynamic of small fishponds during the application of bacterial product PTP.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 53 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Kolář V., Tropek R., Tichánek F., Vlašánek P. & Boukal D. S. (2018): Mohou tůně na plochách ovlivněných těžbou sloužit jako náhradní biotopy pro vodní hmyz? [Can pools at sites affected by mining serve as refuge for aquatic insect?] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 52 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Kokavec I., Navara T., Beracko P., Rogánska A., Lánczos T. & Šporka F. (2018): Vplyv vážskej kaskády na longitudinálny gradient rieky. [Influence of the Váh river cascade on the longitudinal gradient of the stream.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 51 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Klímová Hřívová D., Zhai M. & Arbizu Pedro M. (2018): Genetická variabilita vybraných druhů plazivek (Copepoda, Crustacea) na prameništích Západních Karpat. [Genetic variability of some harpacticoid species (Copepoda, Crustacea) in the Western Carpathian spring fens.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 50 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Kahounová M. (2018): Zotavování alpinských jezer z acidifikace řízené charakteristikami povodí. [Recovery of alpine lakes from acidification controled by catchment characteristics.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 49 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Jurajda P. (2018): Nepůvodní druhy ryb v ČR – kritické zhodnocení. [Non-native fishes in CR – critical review.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 48 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Janovská H., Kožený P. & Opatřilová L. (2018): Vztah hydromorfologických fenoménů vodního toku a společenstev makrozoobentosu. [The relationship between hydromorphologic stream phenomenons and macroinvertebrate assemblages.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 47 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Janáč M. (2018): Vliv hlaváče černoústého na rybí společenstva. [Round goby impact on fish assemblages.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 46 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Jahelková V., Barák V., Staponites L., Ryšavý T., Simon O., Švanyga J. & Stupková V. (2018): Teplotní extrémy dna horských toků a jejich vliv na přežívání perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). [Thermal extremes at the bottom of mountain rivers and their impact on survival of freshwater pearl mussels.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 45 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Illyová M., Krno I. & Beracko P. (2018): Vplyv využitia krajiny na abundanciu a štruktúru hyporheosu. [Influence of land use on abundance and structure of hyporheos.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 44 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Hořická Z., Vondrák D., Blechová M., Jan J., Kopáček J. & Stuchlík E. (2018): Tři a půl tisíce let zooplanktonu Starolesnianského plesa ve Vysokých Tatrách. [Zooplankton of the lake Starolesnianske pleso (the High Tatra Mountains, Slovakia): a 3.5 ka history.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 43 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Hamerlík L., Wojewódka M. & Zawisza E. (2018): Recent environmental changes in Central America reconstructed from lake sediments. [Rekonštrukcia nedávnych zmien prostredia Strednej Ameriky z jazerných sedimentov.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 42 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Fuksa J. K. & Matoušová L. (2018): Vltava v Praze – podélný vývoj jakosti vody toku v intravilánu. [Vltava River in Prague – longitudinal changes in water quality of an urban river.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 40 -41. strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Fiala D., Rosendorf P., Kučera J., Váňa M., Stejskalová L. & Matoušová L. (2018): Modelování odnosu farmak z obcí pomocí proxy markerů komunálního znečištění. [Load of pharmaceuticals from municipalities - modelling through proxy markers of sewage pollution.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 39 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Duras J. (2018): Umíme už zlepšit vodu v přehradách? [Do we contrive to improve water quality in reservoirs?] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 38 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Dostálová A. & Pařil P. (2018): Vliv vysychání toků na populační strukturu a fekunditu blešivce potočního (Gammarus fossarum). [Impact of drying up of streams on population structure and fecundity of freshwater gammarid Gammarus fossarum.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 37 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Devánová A. & Sychra J. (2018): Poľné mokrade na južnej Morave: veľké lupeňonôžky a iné vodné bezstavovce v priebehu sukcesie. [Southern Moravia field wetlands: large branchiopods and other water invertebrates during succession.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 36 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Derka T., Svitok M., Beracko P. & Ružek I. (2018): „Hoří má poděnko!“ alebo o vplyve odlesňovania na spoločenstvá bentických bezstavovcov vo vodných tokoch Gran Sabany v juhovýchodnej Venezuele. [On the impact of deforestation on the bentic macroinvertebrate communities in the Gran Sabana streams in southeastern Venezuela.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 35 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Pekárik L., Čiamporová-Zaťovičová Z., Šípošová D. & Čiampor F. (2018): Genetic structure of the wild, broodstock and stocked sterlets (Acipenser ruthenus, L.) suggests negative trends in their genetic diversity in the Middle Danube. [.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 34 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Cíbik J., Longová A. & Beracko P. (2018): Spoločenstvá potočníkov (Trichoptera) krasových prameňov Západných Karpát. [Caddisfly assemblages (Trichoptera) in karst springs of Western Carpathians.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 33 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Bubíková K. & Hrivnák R. (2018): Význam umělých stojatých vod pro diverzitu makrofytů. [The role of artificial ponds for macrophyte diversity.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 32 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Bozáňová J., Čiampor F. jun., Mamos T., Grabowski M. & Čiamporová-Zaťovičová Z. (2018): Genetická diverzita vodných bezstavovcov západných Karpát. [Genetic diversity of aquatic invertebrates in the Western Carpathians.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 31 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Bojková J., Šorfová V., Vrba J. & Soldán T. (2018): Kolonizace a vývoj společenstva makrozoobentosu v revitalizovaném toku Hučina (NP Šumava). [Colonisation and development of macroinvertebrate assemblages in the restored Hučina stream (Šumava NP).] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 30 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Blabolil P., Frouzová J., Čech M., Jůza T., Soukalová K., Matěna J., Kubečka J. & Peterka J. (2018): Variabilita úspěšnosti výtěru candáta obecného v hluboké nádrži ve dvou následujících letech. [Variability of pikeperch spawning success in a deep reservoir during two consecutive years.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 29 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Chamutiová T., Sochuliaková L., Trnková K., Stoklasa J., Hamerlík L., Szarlowicz K., Pipík R., Thomková K., Přidalová M. & Bitušík P. (2018): Environmental impact of mining activities in Banská Štiavnica region (Central Slovakia) recorded in sediments of reservoirs of the past hydro-energetic system. [Vplyv baníctva na prostredie v banskoštiavnickom regióne zachytený v sedimentoch nádrží vodohospodárskeho systému.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 28 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Bílý M., Simon O. & Vorlová M. (2018): Život v suterénu: Jak hluboko v hyporeálu bydlí mladé perlorodky říční? [Life in the basement; how deep in the hyporheic zone do young freshwater pearl mussels live?] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 27 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Bílková M. & Schenková J. (2018): Srovnání autekologie dvou druhů opaskovců z čeledi Lumbriculidae s různou mírou specializace na prameništní slatiniště. [A comparison of the autecology of two clitellate species from the family Lumbriculidae differing in the level of spring fen specialization.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 26 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Beracko P. (2018): Bentický život v krasových prameňoch: Taxonomická štruktúra a diverzita spoločenstva máloštetinavcov krasových vyvieračiek Západných Karpát. [Benthic life in karst springs: Community structure and diversity of aquatic oligochaetes in karst springs of the Western Carphatians.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 25 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Benedová Z., Baxa M., Musil M., Kröpfelová L., Šulcová J. & Pechar L. (2018): Změny ve fytoplanktonu na rybníku Staňkovský - důsledek změn v povodí? [Changes of phytoplankton in the Staňkovský pond – impact of the changes in the catchment?] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 24 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Bartošová M., Schenková J., Polášková V., Bojková J., Horsák M. & Šorfová V. (2018): Makrozoobentos postindustriálních pěnovcových potoků: srovnání s přirozenými stružkami pěnovcových slatinišť. [Macroinvertebrates of post-mining calcareous brooks: comparison with natural calcareous spring brooks.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 23 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Antalová K., Novikmec M., Hamerlík L. & Svitok M. (2018): Overenie užitočnosti BH indexu pre hodnotenie kvality tečúcich vôd. – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 22 . strana. D Celý sborník
 17.10.2020 Vrba J., Nedoma J., Pechar L., Šorf M., Šimek K., Řeháková K., Francová K., Jezberová J., Matoušů A., Potužák J., Sirová D., Strunecký O., Zemanová J., Baxa M., Benedová Z., Kröpfelová L., Musil M. & Šulcová J. (2018): Co se děje pod hladinou? Předběžná zpráva o stavu rybničních ekosystémů. [What happens in Czech fishponds? A preliminary report on their ecosystem status.] – In: Veronika Sacherová (ed.), XVIII. Konf. ČLS a SLS, Sb.rník příspěvků, Kořenov, 2018, : 20 -21. strana. D Celý sborník
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348