Seznam citací uložených pro zvoleného autora
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Adamec L. Zaujalo nás - Auxinový membránový přenašeč řídí vápníkovou signalizaci v kořenových vláscích. [Nature Communications 2018, 9: 1174]. – Živa 68(2): XLVI. Časopis D PDF
 2020Adamec L. Zaujalo nás - Vlastnosti povodí určují fotosyntetickou charakteristiku ponořených vodních rostlin. (Science 2019, 366: 878-881) – Živa 68(3): LXXXII. Časopis D PDF
 2019Adamec L. Za hydrobotanickým rájem k Prespanskému jezeru v Makedonii. [To the Hydrobotanical Paradise in Lake Prespa in Macedonia.] – Živa 67(2): 70 -72. Časopis D Abstrakt
 2019Adamec L. Úloha požáru v regulaci klíčení semen vzácného masožravého rosnolistu lusitánského. (AoB PLANTS, 2017 (9), 5, plx036, https://doi.org/10.1093/aobpla/plx036) – Živa 67(4): CXIII. Časopis D PDF
 2019Adamec L. Mixotrofie všude na zemi i ve vodě – hypotéza smiřující protiklady autotrofie a heterotrofie. (Ecology Letters 2017, 20 (2): 246–263) – Živa 67(1): XXX. Časopis D PDF
 2018Adamec L. Masožravá mucholapka podivná využívá k respiraci aminokyseliny z kořisti. [New Phytologist 2017, 214: 597–606] – Živa 66(4): CXI. Časopis D PDF
 2018Adamec L. & Kučerová A. Blahopřání a poděkování Janu Květovi k jeho 85. narozeninám. – Zpr. ČBS 53(2): 191 -192. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celý článek
 2017Adamec L. Co je společné a zásadní pro masožravé rostliny? – Živa 65(3): LXXX.-LXXXI. Časopis D PDF
 2016Adamec L. Mucholapka láká hmyz uvolňováním těkavých organických látek. (Journal of Experimental Botany 2014, 65: 755–766) – Živa 64(4): CVI.-CVII. Časopis D PDF
 2016Münzbergová Z., Härtel H., Grulich V. & Adamec L. Setkání botaniků k tématu ohrožených a vzácných druhů naší květeny. – Živa 64(3): LXVI. Časopis D PDF
 2015Adamec L. Kanál pro amonné ionty se podílí na příjmu NH4+ při trávení kořisti u mucholapky podivné. – Živa 63(3): LIV. Časopis D PDF
 2015Adamec L. Kyselina jasmonová spouští u rosnatky kapské tvorbu „vnějšího žaludku“ vyvolanou kořistí. – Živa 63(3): LXIII. Časopis D PDF
 2015Adamec L. Naše domácí druhy vodních masožravých bublinatek: ekologie, výskyt a ochrana. – Veronica 29(2): 28 -30. Časopis D Abstrakt
 2015Adamec L. & Sirová D. Lovci, nebo zahradníci? Komplexní výzkum vodních masožravých bublinatek. [Hunters or gardeners? Comprehensive research into aquatic carnivorous bladderworts.] – Živa 63(6): 286 -288. Časopis D abstrakt
 2014Adamec L. Elektrická signalizace a cytokininy zprostředkovávají účinek světla a odříznutí kořene na příjem iontů u intaktních rostlin. (Plant Cell Environment 2009, 32: 194–207). – Živa 62(2): XLVI.-XLVII. Časopis D PDF
 2014Kučerová K., Adamec L. & Husák Š. Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni aneb vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. – Botanika 2(1): 9 -11. Časopis D PDF
 2014Prausová Romana, Adamec Lubomír, Kitner M., Pásek K. & Dvořák V. Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice. [The conservation of the Long-stalked Pondweed (Potamogeton praelongus) in the Czech Republic.] – Příroda, Praha 32: 19 -40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2013Adamec L. Pozitivní zpětná vazba podporuje invazi vodní bezkořenné rostliny bublinatky nadmuté.(Oecologia 2013, 172: 515–523). – Živa 61(6): CXXXIV. Časopis D PDF
 2013Adamec L. Turiony rdestu v podmínkách bez kyslíku. (New Phytologist 2011, 190: 421–430). – Živa 61(1): X. Časopis D PDF
 2013Adamec L. & Kučerová A. Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994-2012. [Rescue introductions of endangered species of aquatic plants to the Třeboňsko Protected Landscape Area during 1994-2012.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 53: 59 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Adamec L. Jak vodní rostlina zákruticha přispívá k toku kyslíku do sedimentu. (Aquatic Botany 2011, 94: 134–142). – Živa 60(3): LII. Časopis D PDF
 2012Adamec L. Masožravá rostlina láčkovka Nepenthes ampullaria využívá listový opad. – Živa 60(3): LXII.-LXIII. Časopis D PDF
 2012Květ J., Husák Š. & Adamec L Vzpomínka na RNDr. Dagmar Dykyjovou, CSc. – Zpr. ČBS 47(2): 399 -404. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Adamec L. Mravenec pomáhá své hostitelské masožravé rostlině chytat kořist. – Živa 59(4): LXIV. Časopis D PDF
 2010Adamec L., Sirová D., Vrba J. & Rejmánková E. Enzyme production in the traps of aquatic Utricularia species. – Biológia 65(2): 273 -278. Časopis D
 2010Hájek T. & Adamec L. Photosynthesis and dark respiration of leaves of terrestrial carnivorous plants. – Biológia 65(1): 69 -74. Časopis D
 2008Adamec L. Soil fertilization enhances growth of the carnivorous plant. – Biológia 63(2): 201 -203. Časopis D
 2008Adamec L. Zaujalo nás: Hemicelulózy buněčných stěn jako zásoby využitelného uhlíku u rostlin. – Živa 56(1): XII. Časopis D PDF
 2008Adamec L. Naše druhy masožravých rostlin bublinatek. – Živa 56(4): 156 -159. Časopis D PDF
 2008Adamec Lubomír Respiration of turions and winter apices in aquatic carnivorous. – Biológia 63(4): 515 -520. Časopis D
 2007Adamec L. Micronutrient content does not reflect the status of health. – Biológia 62(6): 711 -714. Časopis D
 2007Adamec L. Investment in carnivory in Utricularia stygia and U. intermedia with dimorphic shoots. [Investice do masožravosti u Utricularia stygia a U. intermedia s dvojtvarými prýty.] – Preslia 79(2): 127 -139. Časopis D Free PDF
 2007Adamec L. Studnička M.: Masožravé rostliny - objekt badatelů, dobrodruhů a snílků. – Živa 55(2): XXVIII. Časopis D
 2006Adamec L. Zaujalo nás: Mořský fytoplankton a globální koloběh živin. – Živa 54(4): LXII. Časopis D
 2006Adamec L. Zaujalo nás: Řezan pilolistý omezuje rozvoj fytoplanktonu. Polární dráhy difuze přes rostlinné kutikuly: nový důkaz pro starou hypotézu – Živa 54(5): LXXVIII. Časopis D
 2006Adamec L. Zvláštnosti výživy masožravých rostlin. 2. Vodní druhy. – Živa 54(3): 105 -107. Časopis D PDF
 2006Adamec L. Zvláštnosti výživy masožravých rostlin. 1. Suchozemské druhy. – Živa 54(2): 57. Časopis D PDF
 2005Adamec L. Zaujalo nás. Živinové limitace u rašeliníků v závislosti na atmosférické depozici dusíku. – Živa 53(3): XLIII. Časopis D
 2005Adamec L. Zaujalo nás. Hromadění zinku v rostlinách jako mechanismus obrany. – Živa 53(5): LX. Časopis D
 2005Adamec L. Zaujalo nás. Odpovědi kořenů a listů na nedostatek vody. – Živa 53(1): XV. Časopis D
 2005Průša D., Eliáš P. Jun., Dítě D., Čačko L., Krása P., Podešva Z., Kovář L., Průšová M., Hoskovec L. & Adamec L. Chráněné rostliny České a Slovenské republiky. 328 stran. Computer Press. ISBN 80-251-0262-9 Monografie D
 2004Adamec L. Zaujalo nás - Prodloužení růstové sezóny u olše a ztráta dusíku z opadaných listů. (Oecologia 2003, 137: 338–343) – Živa 52(2): XXVII. Časopis D PDF
 2004Adamec L. & Plesník J. Zaujalo nás. – Živa 52(6): LXXVIII. Časopis D PDF
 2004Adamec L., Plesník J. Zaujalo nás. – Živa 52(1): XIV.-XV. Časopis D PDF
 2003Adamec L. Fotosyntéza u ponořených vodních rostlin I. Fyziologické adaptace příjmu uhlíku. [Photosynthesis and Gas Exchange in Submerged Plants: I. Physiological Adaptation to Carbon Income]] – Živa 51(1): 12. Časopis D
 2003Adamec L. Zaujalo nás. Přísun dusíku mění masožravost u špirlice nachové. – Živa 51(1): VI. Časopis D PDF
 2003Adamec L. Fotosyntéza u ponořených vodních rostlin II. Photosynthesis in Submerged Plants II. Biochemical and Anatomical Adaptations and Gas Exchange. [Photosynthesis in Submerged Plants II. Biochemical and Anatomical Adaptations and Gas Exchange] – Živa 51(2): 59. Časopis D
 2003Adamec L. 1.16 Změny vodní vegetace národní přírodní rezervaci Břehyně - Pecopala v závislosti na rybářském hospodaření vletech 1997-2002.. [Chances in aquatic vegetation in National Nature Reserve Břehyně - Pecopala as dependent on fishpond management during 1997-2003.] – Příroda, Praha 2003 Supl.: 103 -108. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2002Adamec L. Schnell D. E.: Carnivorous plants of the United states and Canada. Druhé vydání. Timber Press, Portland, Oregon, USA, 2002, 468 str. – Živa 50(5): LXXII. Časopis D PDF
 2002Adamec L. Darnowski D. W.: Triggerplants. Rosenberg Publishing Ltd., Dural, NSW, Austálie 2002, 92 str. – Živa 50(6): XCI.-XCII. Časopis D PDF
 2002Adamec L. & Plesník J. Zaujalo nás. – Živa 50(2): XXX.-XXXI. Časopis D PDF
 2002Raspopov I. M., Adamec L. & Husák Š. Influence of aquatic macrophytes on the littoral zone habitats of the Lake Ladoga, NW Russia. [Vliv vodních makrofyt na stanovištní faktory v pobřežní zóně Ladožského jezera.] – Preslia 74(4): 315 -321. Časopis D Free PDF
 2001Adamec L. Ekofyziologické adaptace ponořených vodních rostlin. [Eco-physiological Adaptations of Submerged Plants]] – Živa 49(4): 156. Časopis D
 2001Adamec L. & Plesník J. Zaujalo nás. – Živa 49(3): XLVI. Časopis D PDF
 2000Adamec L. Mají vědečtí pracovníci psát popularizační články? – Živa 48(2): XVII. Časopis D PDF
 2000Adamec L. & Plesník J. Zaujalo nás. – Živa 48(1): XI. Časopis D PDF
 2000Adamec L. (ed.) Výsledky hydrobotanické exkurse Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při CBS na Mladoboleslavsku ve dnech 11.-12. 6.1999. [Results of hydrobotanic exkursion of the Wetland macrophyte working group to the Mladá Boleslav Region (Central Bohemia) on 11 - 12 June 1999.] – Zpr. ČBS 35(1): 57 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2000Husák Š. & Adamec L. Osobnosti a instituce v zahraničí. Doc. Viera Feráková, Slovensko. – Živa 48(3): XXXVII.-XXXVIII. Časopis D PDF
 2000Plesník J., Adamec L., Skala J., Kůs E. Zaujalo nás. – Živa 48(2): XXI.-XXII. Časopis D PDF
 1999Adamec L. Lambers H., Chapin F. S., Pons T. L.: Plant Physiological Ecology. – Živa 47(2): XXIX. Časopis D PDF
 1999Adamec L. & Květ J. Osobnosti a instituce v zahraničí. Prof. Patrick Denny, Nizozemí. – Živa 47(5): LXVII.-LXVIII. Časopis D PDF
 1999Adamec L. & Květ J. Štěpán Husák překvapivě šedesátníkem. – Živa 47(6): LXXXIV.-LXXXV. Časopis D PDF
 1999Adamec L. & Plesník J. Zaujalo nás. – Živa 47(4): LXII. Časopis D PDF
 1998Adamec L. Biologická dílna: několik rad k pěstování vodních rostlin. – Živa 46(5): LXIX. Časopis D PDF
 1998Adamec L. Žal de zeltzame vleesetende waterplant Aldrovanda vesiculosa overleven in Evropa? – Werkgroep Aquatische Planten, S Gravenhage, 104: 12 -14. Časopis D
 1998Adamec L. J. M. Cafrey, P. R. F. Barrett, K. J. Murphy & P. M. Wade (eds.), Management and ecology of freshwater plants. Reprinted from Hydrobiologia, vol. 340 (1996) as Developments in Hydrobiology, vol. 120. – Folia Geobotanica 33(2): 221 -222. Časopis D Abstrakt
 1998Husák Š. & Adamec L. Záchranné kultivace ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni. [Conservation cultivations ofendangered aquatic and wetland plant species in the Institute of Botany in Třeboň.] – Příroda, Praha 12: 7 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1997Adamec L. Will the rare aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa survive in Europe? – Aquaphyte, Florida 17(1): 4 -5. Časopis D
 1997Adamec L. Photosynthetic characteristics of the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa. – Aquat. Bot., Amsterdam 59(3-4): 297 -306. Časopis D
 1997Adamec L. Relation between K+ uptake and photosynthetic uptake of inorganic carbon plants. – Biol. Pl., Praha 39(4): 599 -606. Časopis D
 1997Adamec L. Pinguicula crystalliana in SE Turkey. – Internát. Pinguicula Study Group, Birmingham, 8/(2): 9 -10. Časopis D
 1997Adamec L. Jednoduchý klíč k určování turionu vodních masožravých rostlin České republiky. – Trifid, Praha, 3(3-4): 27 -28. Časopis D
 1997Adamec L. Přezimování vodních masožravých rostlin v turionech. – Trifid, Praha, 3(3-4): 28 -36. Časopis D
 1997Adamec L. Minerál nutrition of carnivorous plants: A review. – Bot. Rev., New York 63: 273 -299. Časopis D
 1997Adamec L. How to grow Aldrovanda vesiculosa outdoors. – Carnivorous Plant Newsletter, Fullerton, 26: 85 -88. Časopis D
 1997Adamec L. Photosynthetic characteristics of the aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa. – Carnivorous Plant Newsletter, Fullerton, 26: 104 -105. Časopis D
 1997Adamec L. Cook C. D. K., Aquatic Plant Book, SPB Academie Publishing 1996, 228 s. – Internat. Rev. Ges. Hydrobiol., Berlin, 82(4): 486. Časopis D
 1997Adamec L. P. R. Sauter, Kryokonservierung von Lemnaceae. – Folia Geobot. Phytotax. 32(1): 109 -110. Časopis D Abstrakt
 1996Adamec L. Vrátí se masožravá aldrovandka měchýřkatá do ČR?. – Živa 44(4): 158. Časopis D
 1995Adamec L. Faktor vlivu a osud českých časopisů. – Živa 43(1): VI. Časopis D
 1994Adamec L. Slavomil Hejný sedmdesátiletý. – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 34: 54. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1994Adamec L. Exkurze Pracovní skupiny pro výzkum makrofyt při Geobotanické sekci ČBS do Orlických hor a Podorličí ve dnech 7-9.6. 1991. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 27: 49. Časopis D
 1994Adamec L. Kurs určování vodních rostlin. Ve dnech 5.-7. dubna 1991 proběhl na terénní stanici úseku ekologie rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni v obci Lužnice víkendový určovací kurs vodních rostlin v rámci pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při geobotanické sekci ČBS. – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 27: 50. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348