STANOVY

občanského sdružení

”Společnost přátel Českých přírodovědných biblioték"

 

 

Schváleny přípravným výborem dne 26.4.2010

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Sdružení je založeno podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Přijalo název "Společnost přátel Českých přírodovědných biblioték" (dále jen „společnost“).

2) Sídlem společnosti je : Jiříčkové 2, 106 00 Praha 10 - Zahradní Město

3) Společnost působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky.

4) Společnost je dobrovolným společenstvím, v němž se sdružili zastánci ochrany přírody, zejména z řad přírodovědců za účelem:

- zajišťování podpory projektu Českých přírodovědných biblioték (dále jen ČPB)

- organizováním činností v oblasti zachování přírodovědného literárního dědictví

- popularizace přírodovědných literárních zdrojů a k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí.

5. Společnost je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za své závazky odpovídá celým svým majetkem.

6. Členové společnosti neručí za její závazky.

čl. II

Cíle činnosti a formy činnosti

Cíle a formy činnosti společnosti jsou:

1. Podpora projektu ČPB v jehož rámci se vytváří na Internetu volně přístupná databáze (www.biblioteka.cz) citací vědeckých, odborných i populárně laděných prací, které se dotýkají přírodovědných témat, ale i témat ochrany přírody a životního prostředí.

2. Podpora zachování přírodovědného literárního dědictví.

3. Propagace vydaných přírodovědných publikací.

4. Navazování spolupráce s organizacemi a jednotlivci, kteří se obdobnou činností zabývají, jakož i s orgány státní správy a samosprávy.

5. Navazování kontaktů se zahraničními organizacemi a osobami zabývajícími přírodovědnými bibliotékami

6. Praktická činnost členů na podpoře ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí, s pracovníky muzeí, pedagogy a studenty přírodovědných fakult vysokých škol, s odbornými knihovnami.

7. Poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství, přednášek a školení.

8. Osvětová činnost.

Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

čl. III

Členství ve společnosti

1) Členem společnosti může být tuzemská, jakož i zahraniční fyzická osoba, starší 18-ti let. Členy společnosti mohou být i právnické osoby.

2) Členství vzniká schválením přijetí žadatele výborem sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.

3) Člen má právo:

a) účastnit se činnosti společnosti a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

b) účastnit se členské schůze, volit orgány společnosti a být do nich volen;

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti společnosti;

4) Člen má povinnost

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společnosti

b) podílet se na činnosti a naplňování cílů společnosti

c) dbát o dobré jméno společnosti

5) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.

6) Společnost vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do členské evidence se zapisuje u fyzických osob příjmení a méno, bydliště a datum narození člena, u právnických osob obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo organizace. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností.

7) Členství ve společnosti je nepřevoditelné.

8) Členství ve společnosti zaniká:

a) vystoupením člena, a to i bez udání důvodů. Členství zaniká dnem, v němž bylo doručeno výboru společnosti písemné oznámení člena o vystoupení ze společnosti.

b) úmrtím člena společnosti - členství ve společnosti zaniká dnem úmrtí tohoto člena.

c) právnické osobě zaniká členství dnem vstupu do likvidace nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu.

d) výbor může rozhodnout o vyloučení člena jestliže:

- závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje či neplní své členské povinnosti určené stanovami společnosti nebo usnesením výboru společnosti,

- byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti společnosti, jeho majetku nebo proti členům společnosti, rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy společnost zjistila důvod pro vyloučení, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Rozhodnutí o vyloučení ze společnosti musí být členovi doručeno písemně.

Rozhodnutí musí obsahovat důvod. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek.

e) členství zaniká též rozpuštěním společnosti.

čl. IV

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

Členská schůze

1) je nejvyšším orgánem společnosti, schází se nejméně jednou ročně,

2) do působnosti členské schůze patří:

a) doplňovat a měnit stanovy,

b) volit a odvolává členy výboru a revizora

c) schvalovat výroční zprávu, výroční zprávu o hospodaření společnosti, rozhodovat o užití zisku, respektive o způsobu úhrady případné ztráty,

d) schvalovat plán činnosti a rozpočet hospodaření předkládaný výborem,

e) rozhodovat o rozšíření cílů činnosti a dalších činnostech společnosti,

f) rozhodovat o odvoláních proti usnesení výboru,

g) rozhodovat o dobrovolném rozpuštění společnosti a o způsobu likvidace společnosti

Výbor společnosti

1. výkonným orgánem společnosti je výbor, který má 5 členů,

2. výbor je volen na funkční období 3 let,

3. výbor ze svého středu volí předsedu,

4. výbor je řízen předsedou výboru,

5. výbor:

a) plní stanovy a usnesení členské schůze,

b) odpovídá členské schůzi a členům společnosti za řádné hospodaření s polečnosti, správu jejího majetku a vedení administrativy,

c) organizuje běžnou činnost společnosti

d) zajišťuje vedení účetnictví společnosti a sestavení ročních účetních výkazů a zprávy o ročních výsledcích hospodaření spolu s návrhem na způsob užití zisku eventuelně krytí ztráty,

e) zajišťuje vypracování návrhu na rozpočet společnosti v dalším období,

f) svolává a prostřednictvím předsedy řídí členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání,

g rozhoduje o přijetí členů společnosti,

h) rozhoduje o vyloučení člena společnosti za podmínek upravených těmito stanovami,

i) navrhuje rozhodnutí v pracovně-právních záležitostech společnosti,

Předseda společnosti

1. předseda společnosti je statutárním orgánem společnosti,

2. předseda společnosti zastupuje navenek společnost, řídí výbor společnosti a organizuje jeho práci,

3. předseda společnosti je povinen se řídit stanovami společnosti a dále usneseními členské schůze pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy,

4. předseda společnosti je povinen v otázkách rozhodnutí o vynaložení prostředků, jejichž objem je větší než 10.000,- Kč, v otázkách poskytnutí daru, sponzorského příspěvku, o dispozici s majetkem společnosti nebo o uzavírání smluv a jiného obdobného plnění provést rozhodnutí a případné právní úkony až po jejich projednání ve výboru společnosti.

Revizor společnosti

1. revizor je oprávněn kontrolovat veškerou činnost společnosti a projednávat stížnosti jeho členů na činnost výboru. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislý na ostatních orgánech společnosti. Nemůže být současně členem výboru společnosti,

2. revizor kontroluje:

a) hospodaření společnosti, roční účetní výkazy, způsob použití zisku nebo úhrady ztráty společnosti,

b) dodržování stanov a obecně-závazných právních předpisů,

c) plnění usnesení členské schůze,

3. zpráva o činnosti revizora je součástí programu členské schůze.

čl. V.

Jednání orgánů společnosti

1. Jednání členské schůze

a) jednání členské schůze svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně,

b) na členskou schůzi se zvou členové společnosti písemnou pozvánkou, v níž je uveden program jednání,

c) členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů,

d) není-li členská schůze usnášení schopná, vyhlásí výbor společnosti konání náhradní členské schůze tak, aby její začátek byl nejdříve za 1 hodinu. Náhradní členská schůze musí zachovat původní pořad jednání členské schůze a je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných,

e) každý člen má na jednání členské schůze rovný hlas. Člena - právnickou osobu může na jednání členské schůze zastupovat pouze statutární orgán, nebo jím písemně zmocněná osoba,

f) usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. O tom, zda hlasování bude veřejné nebo tajné rozhoduje členská schůze,

g) členská schůze rozhoduje o osobních otázkách svých členů vždy za přítomnosti dotyčného člena. V případě jeho nepřítomnosti může o něm rozhodovat jen tehdy, když byl na jednání členské schůze řádně pozván a z programu jednání členské schůze bylo zřejmé, že se jeho záležitost bude projednávat a přesto se na jednání bez udání závažných důvodů nedostavil.

2. Jednání výboru společnosti

a) výbor se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrtletí. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu revizora, jestliže na jeho výzvu nedošlo k nápravě nedostatků,

b) jednání výboru svolává předseda pozváním ostatních členů výboru a revizora,

c) výbor je usnášení schopen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných.

d) jednání výboru má právo se účastnit revizor. Jeho hlas je poradní. Revizor dostává rovněž zápisy z jednání výboru a to nejpozději do 5-ti dnů od termínu jejich konání.

e) revizor má právo vznést námitky proti usnesení výboru a není-li jeho námitkám vyhověno na příštím jednání výboru pozastavit platnost usnesení výboru. O platnosti tohoto usnesení výboru rozhodne členská schůze.

3. Zápisy z jednání orgánů společnosti

a) o každé schůzi výboru společnosti se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

- datum a místo konání schůze,

- výčet projednávaných otázek,

- výsledky hlasování a přijatá usnesení,

- nepřijaté námitky přítomných, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

b) přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

4. Podepisování za společnost

a) právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda společnosti a to tak, že k vytištěnému, nebo jinak vyznačenému názvu společnosti a svému jménu s vyznačenou funkcí připojí svůj podpis.

b) stejným způsobem se postupuje u podávání příkazů k nakládání s peněžními prostředky společnosti.

čl. VI.

Hospodaření společnosti

1. Účetnictví a zdroje financování společnosti

a) hospodaření společnosti a účetnictví se řídí platnými předpisy a těmito stanovami.

b) základními zdroji financování společnosti jsou

- dary a sponzorské příspěvky,

- dotace podle obecně závazných předpisů,

- hospodářský výsledek předchozích období,

2. Majetkové vypořádání

a) zánikem členství ve společnosti nevzniká dosavadnímu členovi vůči společnosti nárok na vypořádací podíl,

b) při dobrovolném rozpuštění společnosti rozhodne o naložení s majetkem společnosti členská schůze s tím, že přednostně musí být použit na krytí případných závazků společnosti.

3. Použití výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek a peněžní prostředky na konci účetního období společnost převádí do dalšího období.

4. Zřizovací výdaje

Výdaje související se založením společnosti jsou výdaji společnosti.

čl. VII.

Zánik a likvidace společnosti

1. Společnost zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením podle usnesení přijatým jeho členskou schůzí.

2. Majetkové vypořádání společnost provede likvidátor určený členskou schůzí.

3. Oznámení o zániku společnosti se doručí do 15-ti dnů příslušnému ministerstvu.

čl. VIII.

Přechodná ustanovení

1. Přípravný výbor společnosti je povinen svolat první řádnou členskou schůzi nejpozději do 3 měsíců po registraci společnosti na příslušném ministerstvu. Na programu jednání první řádné členské schůze m.j. bude volba výboru a revizora.

2. Do doby konání první řádné členské schůze společnosti plní funkci členské schůze přípravný výbor, funkci výboru a předsedy společnosti předseda přípravného výboru, funkci revizora pověřený člen přípravného výboru.

čl. IX.

Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými předpisy.

Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348