Cíl projektu

Vypracovat a do užívání zavést programové vybavení zajišťující postupné vedení, bibliotéky ptáků, savců, plazů, obojživelníků, ryb a hmyzu obsahující seznam citací souvisejících s uzemím České republiky a nebo vydané českými občany. K jednotlivým citacím umožnit přiřazení rešerší, v pokročilejší fázi projektu i pdf soubory jednotlivých titulů (zejména starších, obtížně dostupných ročníků časopisů, brožur, sborníků a jiných neperiodických publikací, nepublikovaných zpráv apod.). Ve spolupráci s předními odborníky a vydavateli více či méně odborně zaměřených časopisů organizačně zajistit maximální průběžné naplňování databáze jak novými citacemi, tak citacemi z minulých let s ambicemi co nejúplnějšího bibliografického pokrytí jednotlivých titulů (zvláště u odborných časopisů jít co možná nejdále do minulosti bude možné). Ke všem citacím přiřadit indexy (klíčová slova) umožňující efektivní využívání bibliografické databáze volbou jednoho či více zadávajících kritérií a tím cílově umožnit výběr citací 1) nově publikovaných, 2) nově zařazené do databáze (staré i nové), 3) podle názvu publikace či překladu, 4) podle autora, 5) podle systematického zařazení (vytvoření biblioték pro jednotlivé taxonomické kategorie - druh, rod, čeleď, řád), 6) podle územního členění (státy, kraje, okresy, katastrální území či jiné administrativní územní celky, maloplošná a velkoplošná chráněná území, zoogeografické, geomorfologické a biogeografické členění ČR, příp. i v kombinaci se síťovým mapováním ČR), 7) podle tématu citace (taxonomie, ekologie, bionomie, zoogeografie ap.), 8) podle typu citace (odborná studie v časopise, monografie, faunistická zpráva, populárně-odborný článek, atd.), 9) podle jazyka v něm je citace napsána (a případně jakým je doplněna abstraktem), 10)podle časového horizontu (buď vlastní citace nebo tématu citace), 11) pro přehled o publikační činnosti autora, 12) pro přehled o publikační činnosti organizace (ústav, muzeum,..), 13) a v neposlední řadě i třeba podle vydavatele.
Mezi subjekty, které přicházejí při využívání biblioték v úvahu jsou:
- Odborné ústavy a organizace (ústavy AV ČR, muzea, rezortní výzkumná centra apod.)
- Školy různých stupňů, zejména střední a vysoké
- Pracoviště státní ochrany přírody
- Rezortní pracoviště lesnictví a zemědělství zabývající se problematikou kalamitních škůdců apod.
- Nestátní neziskové organizace
- Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, zoo, botanická zahrada, knižní i časopisové redakce)
- Jednotlivci mající zájem o přírodní prostředí
- V neposlední řadě nelze opomíjet ani mezinárodní dosah biblioték umožňující prostřednictvím webu sledovat odbornou „produkci“ v České republice a operativní vužívání získaných výsledků, jakož i výměně mezinárodních poznatků a zkušeností. Po naplnění základní české databáze hledat možnosti vzájemného propojení s obdobnými projekty v zahraničí (zejména EU), případně iniciovat jejich vznik s preferencí co největšího stupně kompatibility databázových prostředků.

RNDr. Miloš Anděra, CSc. ze zoologického oddělení Národního muzea v Praze, 2005
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348