Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2008Tuf I. H., Kostkan V. (eds.) Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.–12. září 2008 v Olomouci. ISBN 978-80-7399-498-3. 1-8. strana Obálka a obsahDPDF
2008Kostkan V. Proč konference „Výzkum v ochraně přírody“? 9-10. strana Úvodník, předmluvaDPDF
2008Čeřovský J. Věda – výzkum – praxe v ochraně přírody. 11. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Čížek L. & Hauck D. Lesníci, ochranáři i lesní zákon: Jednotni v boji proti lesní biodiverzitě? 12. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Konvička M. Paradigma versus evidence. 13. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Kožený P. & Simon O. Mrtvé dřevo ve vodních tocích – čas změnit zákony? 14. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Láznička V. Výzkum versus management v zámeckém parku Lednice. 15. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Plesník J. Biologická rozmanitost: výzkum, indikátory a monitorování. 16. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Plesník J. Evropská ochrana přírody: pro a proti. 17. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Rothröckl T. Etický rozměr výzkumu v chráněných územích. 18. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Stonawski J. Ochrana přírody u Lesů České republiky. 19. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Škorpík M. Jak měnil aplikovaný výzkum NP Podyjí přístup k péči o území? 20. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Zasadil P. Evropská sekce Society for Conservation Biology a příprava 2nd ECCB, Praha 2009. 21. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Morawetz J. Výzkum v ochraně přírody a jeho relevance pro výdajové programy národní a unijní politiky. 22. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Plesník J. Dohonit a předhonit aneb 7. rámcový program Evropských společenství pro výzkum a vývoj technologií v životním prostředí včetně změny podnebí. 23. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Banaš M. & Zeidler M. Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na alpinskou vegetaci na příkladu CHKO Jeseníky. 24. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Čeřovský J. Botanicky významná území. 25. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Mayerová H., Šlechtová A., Čiháková P., Kladivová A., Florová K. & Münzerová Z. Vliv pastvy na vegetaci v CHKO Český kras. 26. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Prausová R. Průzkum flóry a vegetace v NPR Bohdanečský rybník. 27. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Boháč J. Jak řešit konflikt mezi ochranou kormorána velkého a rybáři? 28. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Černá K. & Kuras T. Co se děje s naší tundrou z pohledu entomologa? 29. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Kašák J. & Kuras T. Představuje sjezdový areál Ovčárna – Petrovy kameny v NPR Praděd riziko pro bezobratlé? 30. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Machar I. Výzkum struktury ptačích společenstev v lesích a jeho důsledky pro ochranu přírody. 31. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Mikátová B. & Vlašín M. Dílčí výsledky z výzkumu populace užovky stromové a návrhy managementu v NP Podyjí. 32. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Mikátová B. & Vlašín M. Rozšíření kuňky ohnivé na Královéhradecku v letech 1985 až 2008. 33. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Schlaghamerský J. Výzkum saproxylických brouků ve zvláště chráněných územích. 34. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Tejrovský V. Vliv zimní turistiky na populaci tetřívka obecného v NPR Božídarské rašeliniště. 35. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Urban P. Prečo je potrebný monitoring vydry riečnej na Slovensku. 36. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Válková L., Maloň J., Vorel A., Hamšíková L. & Korbelvá J. Analýza parametrů predikce šíření a model disperze bobra evropského v ekosystémech střední Evropy – dílčí výsledky. 37. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Banaš M. Posouzení významnosti vlivů na předměty ochrany na příkladu hodnocení záměru nočního osvětlení sjezdové tratě v Malenovickém kotli (EVL a PO Beskydy). 38. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Mayer J. & Foral M. Dočasná a trvalá opatření vyplývající ze zoologických průzkumů při výstavbě komunikací. 39. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Roth P. Naturové hodnocení – odborně zdůvodněný nástroj, nebo byrokratický výmysl? 40. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Slouka R. Je biologické hodnocení optimálním odborným podkladem pro řízení podle zákona o ochraně přírody? 41. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Šantrůčková M. Konfliktní spojenectví – ochrana přírody a krajinářské parky na několika příkladech. 42. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Šikula T. Udržitelná výstavba dálnic – ekologické aspekty. 43. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Žák J. Koordinace výzkumu udržitelné výstavby dálnic. 44. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Slouka R. Právní minimum absolventa přírodovědného studia - zájemce o státní správu ochrany přírody. 45. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Soukupová V. Význam pedagogických fakult ve výchově a vzdělávání pro ochranu přírody. 46. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Drozd P., Dolný A., Kubačáková V. & Lojkásek B. EIA a metody hodnocení dat v ochraně přírody – problémy a perspektivy. 47. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Dymák M. Využití stromových růstových modelů pro predikci vývoje lesních společenstev chráněných území. 48. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Chobot K. Hodnotící zprávy o stavu evropsky významných fenoménů (habitatů a druhů). 49. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Jeřábková L. Datové zdroje AOPK ČR a jejich využití. 50. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008John F. Relevance kvalitativních a kvantitativních přírodovědných dat v ochraně přírody na příkladu bobra evropského. 51. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008John F. Využití výstupů z mapování biotopů Natura 2000 pro predikci výskytu bobra evropského. 52. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Pechanec V. Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty. 53. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2008Bárta F. Jak známe biodiverzitu na příkladu Železných hor. 54. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Březina S. Časo-prostorová dynamika chřástala polního v Krkonoších. 55. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Břízová E. Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci. 56. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Černá L., Horáčková J., Klaudisová A. & Münzbergová Z. VaV – Priority druhové ochrany cévnatých rostlin. 57. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Dandová J. & Kuras T. Pastva a seč: pohroma, nebo požehnání pro luční druhy motýlů? 58. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Dobešová Z. Podpora vzdělání pomocí GIS v areálu botanické zahrady UP. 59. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Dolný A. & Harabiš F. Monitoring evropsky významných druhů vážek v ČR. 60. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Ďugová O. Mikrobiologická charakteristika pôdy v regióne Báb. 61. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Eremiášová R. & Stránská T. Hodnocení vlivu historických změn krajiny na současný stav NRBC Přední Kout. 62. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Grinvald M. & Kostkan V. Obor ochrana a tvorba životního prostředí PřF UP Olomouc – zdroj informací, nebo ztracené roky? 63. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Härtel H. Spolupráce ve výzkumu pískovcových oblastí Evropy. 64. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Herman J. & Kostkan V. Charakteristiky migrace obojživelníků v PR Plané loučky. 65. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Holešinská J., Klitsch M., Markvá I., Nagel R., Trýzna M. & Vařilová Z. Komplexní monitoring stavu přírodního prostředí v Národním parku České Švýcarsko. 66. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Holešinský O. Geografické informace – projekty rozvoje GIS pro přeshraniční oblast Českosaské Švýcarsko. 67. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Hroudová Z. & Zákravský P. Využití trvalých ploch pro zachycení změn vegetace v chráněných územích. 68. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Hýlová A., Hanel J. & Slámová P. Hnízdní biologie a příbuzenská struktura populace sýce rousného v Krušných horách. 69. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Kašák J. & Kuras T. Epigeické druhy brouků a výsadby nepůvodní borovice kleče v NPR Praděd. 70. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Klebanová L. Předpoklady osídlení NP Podyjí – Thayatal bobrem evropským. 71. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Kmet J. Kontinuální sledvání návštěvnosti NPR Děvín – Kotel – Soutěska v roce 2006 s využitím zařízení na bázi ultračerveného paprsku. 72. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Kočárek P. & Holuša J. Kobylka sága a problematika její ochrany v České republice. 73. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Konvičková V. Rotační model sukcese. 74. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Kutal M. Monitoring velkých šelem v Beskydech: návrh nové metodiky validace získávaných dat. 75. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Machar I. Aplikace krajinné ekologie v biologii ochrany přírody. 76. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Majkus Z. Charakteristika araneocenóz Malé kotliny. 77. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Marková I. & Trýzna M. Botanický a zoologický výzkum v NP České Švýcarsko. 78. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Nová P., Matějů J. & Šašek J. Classification of European ground squirrel (Sepermophilus citellus) habitat in the Czech Republic. 79. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Ondráková L. & Gola P. Monitoring dvou evropsky významných druhů – střevíčníku pantoflíčku (cypripedium calceolus L.) a pelyňku Pančićova (Artemisia pancicii Ronn.). [Monitoring of two species of comunity interest - cypripedium calceolus L. and Artemisia pancicii Ronn.] 80. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Ondráková L. & Kleinová H. Shrnutí VaV projektu: „Inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území“ v Olomouckém kraji. [Conclusion of the VaV rpject "Inventory of national category of particularly protected areas" in the Olomouc district.] 81. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Pěnčík J. Zelené mosty – ekodukty. 82. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Prausová R. & Janová J. Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice. 83. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Rebrošová K. & Schneider J. Ochranná pásma v lesních maloplošných zvláště chráněných územích. 84. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Simon O., Kubíková L., Dort B. & Fricová K. Prameništní komplexy v Šumavském předhůří jako počátek detritových řetězců povodí s výskytem perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.). 85. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Smolová J., Zeidler M. & Gerža M. Sledování výskytu a ekologických nároků vybraných invazních druhů rostlin na modelovém území povodí Říčky (CHKO Orlické hory). 86. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Spitzer L., Konvička O. & Popelářová M. Agroenvironmentální dotace a hmyz: pomocná ruka, či hrobníkova lopata? 87. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Svátek M. Hodnocení stavu a managementu maloplošných zvláště chráněných území v ČR. 88. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Šafář J. Monitoring letounů v evropsky významných lokalitách Olomouckého kraje a CHKO Jeseníky. 89. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Ševčík J. Insects associated with fungi in the Czech and Slovak Republics: ten years of investigations. 90. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Spitzer L., Tuf I. H. & Konvička M. Technické rekultivace vápencových lomů v CHKO Český kras: léčíme jizvy krajiny, nebo ničíme její novou šanci? 91. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Vacíková Z. Projekt „České zoologické bibliotéky“. 92. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Vojar J., Zavadil V., Doložalová J., Solský M. & Kpecký O. Obojživelníci na výsypkách. 93. strana Abstrakt posteruDPDF
2008Zasadil P. Příprava magisterského studijního oboru Ochrana přírody na FŽP ČZU v Praze. 94. strana Abstrakt posteruDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348