Seznam vybraných významných krajinných prveků
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Formulář obsahuje používaný výběr. Na základě seznamu okresů a případně VCHKO do kterých spadají jednotlivé VKP jsou připojené citace automaticky přiřazeny i k těmto lokalitám. Použitím tlačítka C se zobrazí přiřazené citace. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348