Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
1234
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Bílá skálaPP 1987Sádlo J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Bílá skála. : 20 stran   Inventarizační zpráva DPDF
Bílá skálaPP 1986Sádlo J. Zpráva o průběhu inventarizace chráněného přírodníhu výtvoru Bílá skála (1986). : 1 . strana   Výzkumná zpráva DPDF
Bílá skálaPP 1997Ložek V. Přírodni památka Bílá skála. : 3 strany   Výzkumná zpráva DPDF
Bílá skálaPP 1986Kříž J. Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Bílá skála (návrh) - geologie. : 11 stran   Výzkumná zpráva DPDF
Bílá skálaPP 1975Anonym Usnesení rady ONV ve Žďátu nad Sázavou č. 48/13 z 8.3.1979 o zřízení chráněněho přírodního výtvoru Bílá skála. : 0   Směrnice, pokyn DPDF
Bohdalov / ZRKatastr 2005Kunstmüller I. Změny hnízdní avifauny rybníků v okolí Bohdalova (okres Žďár nad Sázavou) v centrální části Českomoravské vysočiny. Zprávy MOS 63 : 11 -62. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Bohdalov / ZRKatastr 1957Hladík B. Ptactvo rybníků v okolí Bohdalova a Nového Veselí. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 1 : 135 -168. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Bohdalov / ZRKatastr 2005Vránová S. Zpráva o činnosti skupiny pro výzkum kavky obecné v roce 2004. Zprávy ČSO 61 : 62 -63. strana Zprávy ČSOČasopisZpráva o činnosti DPDF
Borač / ZRKatastr 2002Boček S., Dokoupil L. & Řezníček V. Evidence výskytu starých a krajových odrůd ve vybraných lokalitách ČR. Records of the occurrence of old and new regional fruit-tree varieties in selected localities of the Czech Republic. Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society : 85 -86. strana Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical SocietySborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
BrantyPR 1986Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1985. Památky a příroda 11( 4) : 233 -238. strana,8 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
BrantyPR 2008Juřička J. & Juřičková K. Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). Inventarization of flora and vegetation of Branty reserve. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5 : 133 -146. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Brožova skálaPP 1981Kirchner K. Ochrana neživé přírody v západní části chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Památky a příroda 6( 9) : 555 -559. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Brožova skálaPP 1985Rubín J., Maršáková M. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1985( 3) : 104 -108. strana Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Bystřice nad Pernštejnem / ZRKatastr 2004Škultétyová P. Problematika komunálního odpadu ve městě Bystřice nad Pernštejnem. : 88 stran   Diplomová práce DPDF
Bystřice nad Pernštejnem / ZRKatastr 2002Hřebíček J. Populační dynamika druhů Limothrips denticornis a Haplothrips aculeatus na ozimém žitě (Secale cereale) a prostorová distribuce larev a imág na rostlině. Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů : 63 . strana Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bystřice nad Pernštejnem / ZRKatastr 2011Konvičková V., Růžičková S., Uher B. & Helešic J. Vliv změněného teplotního režimu na společenstvo herbivorů a řas. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 108 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednáškyNedvědička-SvratkaDPDF
Bystřice nad Pernštejnem / ZRKatastr 1950Suchý J. Škodí potápka malá rybničnímu hospodářství ? Stráž myslivosti 28( 5) : 67 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Bystřice nad Pernštejnem / ZRKatastr 2005Vránová S. Zpráva o činnosti skupiny pro výzkum kavky obecné v roce 2004. Zprávy ČSO 61 : 62 -63. strana Zprávy ČSOČasopisZpráva o činnosti DPDF
Čepičkův vrch a údolí HodonínkyPR 1980Buček A. a kol. Krajina Svratecké hornatiny a její ochrana Geogr. ú. ČSAV Brno. Dílčí výstup úkolu SPZV II-5-l/13-b Systém komplexní ochrany krajiny Českomoravské vrchoviny. : 89 stran,10 tab.,16. graf., příl.   Výzkumná zpráva DPDF
Černá skálaPP 1982Rubín J., Maršáková M. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1982( 3) : 112 -119. strana,2 foto,3 mapky,1 tab. Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Černá skálaPP 1979Anonym Usnesení rady ONV ve Žďátu nad Sázavou č. 48/13 z 8.3.1979 o zřízení chráněněho přírodního výtvoru Černá skála. : 0   Směrnice, pokyn DPDF
České Milovy / ZRKatastr 1990Zmrhalová M. Ve dnech 7.-14.7.1990 probíhal v Hlinsku floristický kurs, během něhož byly vedeny dvě bryologické a dvě bryologicko-lichenologické exkurze. News from our section: From 7 to 14 July 1990 took place in Hlinsku floristic course, during which they were held two bryological and two Bryological Lichenological excursion. Bryonora 5 : 6 . strana BryonoraČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1980Svoboda J. & Procházka P. Vzácnější ornitologická pozorování na Postupicku. Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 21 : 63 -67. strana Sb. vlastiv. prací Podblanicka.ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1942Farský O. Opožděné hnízdění holuba hřivnáče. Stráž myslivosti 20(15) : 366 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1936Honsowitz V. O koroptvích. Stráž myslivosti 14(14) : 408 -409. strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1941Křepelka V. Výr. Stráž myslivosti 19 : 512 . strana Stráž myslivostiČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1942Fric F. Opožděné hnízdění holuba hřivnáče. Stráž myslivosti 20(11) : 295 -296. strana Stráž myslivostiČasopisKrátká zpráva DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1999Mocek B. Současný stav výzkumu vážek (Odonata) v regionu východních Čech. A current state of the dragonfly (Odonata) research in the eastern Bohemia. Vážky 1999. Sb. ref. : 17 -46. strana, 1 tab. Vážky 1999. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1987Vlašín M. & Vleder P. Zmizí tetřívek z Českomoravské vrchoviny? Veronica 1(1) : 10 . strana VeronicaČasopis  DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1987Eleder P. & Helešic J. Výsledky šestiletého průzkumu podzemních zimovišť netopýrů (Chiroptera) v moravské části Českomoravské vrchoviny. Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 15 : 21 -34. strana Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. TřebíčČasopis  DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1985Formánek J. Čáp bílý. Myslivost 1985( 8) : 193 strana 3 foto MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1984Řepka R. Doplněk k rozšíření rašelinných a bažiných rostlin v jižní části Českomoravské vrchoviny. Ergänzung zur Verbreitung Moor- und Sumpfpflanzen im südlichen Teil der Böhmisch-Mährischen Höhe. Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 19(2) : 139 -142. strana Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAVČasopisInventarizační zpráva DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1984Pelíšek J. Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny. Památky a příroda 9( 1) : 38 -39. strana,1 graf,1 foto Památky a přírodaČasopisInventarizační zpráva DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1996Hlásek J. Ptačí otužilec. Rybářství 1996 : 146 . strana, 3 foto RybářstvíČasopisPozorování, nálezy DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1983Pelíšek J. Kyselé deště v oblasti Českomoravské vrchoviny. Les. práce 62(12) : 556 -557. strana Les. práceČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1983Eleder P. & Vlašín M. Rozšíření netopýra pestrého na Českomoravské vrchovině. Živa 31(3) : 115 . strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Růžička I. & Novotný I. Nový bryofloristický materiál z Českomoravské vrchoviny – doplňky za léta 1961–2004. New findings of the bryophyta from the Bohemian-Moravian Highlands collected between 1961 and 2004. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2 : 9 -18. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1983Pelíšek J. Kyselé deště na Českomoravské vrchovině. Věda a život 28( 8) : 582 -584. strana,2 obr. Věda a životČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1983Pelíšek J. Okyselování lesních půd kyselými srážkami v oblasti Žďárských vrchů na Českomoravské vrchovině. Lesnictví 29( 8) : 673 -682. strana,3 foto,3 tab. LesnictvíČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1988Šumpich J. Modrásci rodu Maculinea Van Eecke, 1915 na Českomoravské vrchovině. Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAV 24(2) : 61 -63. strana Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Čech L. Leersia oryzoides Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. Leersia oryzoides Sw. in the Bohemian-Moravian Highlands. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1 : 53 -56. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Růžička I. Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. Two new findings of Calamagrostis phragmitoides Hartman in the Bohemian-Moravian Highlands Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1 : 57 -59. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Dvořáčková K. Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. New locality for Carex pilosa Scop. in the Czech-Moravian Highlands. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1 : 61 -62. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Kodet V. Nový koeficient ornitologické významnosti lokality a jeho praktická aplikace v ochraně přírody na příkladu z Českomoravské vrchoviny. In , 1. 12. 2005 Praha. Fakulta lesnická a environmentální ČZU. Praha Sb. ČZU, Praha : 33 . strana Sb. ČZU, PrahaSborník z konference-abstraktOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1996Biben J. Zemědělská krajina v CHKO Železných hor a Českomoravské vysočině z pohledu komplexních pozemkových úprav podle zákona č.284/91 ve znění pozdějších předpisů. Konference - aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi; sb.č.4 4 : 51 -55. strana Konference - aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi; sb.č.4Sborník tematických článkůPřednáška, referát DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1996Odvodyová M. Karyologická diferenciace Achillea millefolium na hadcovém podkladu na Českomoravské vrchovině. : 11 stran   Bakalářská práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Kapitulčinová D. Selective formation of algal and cyanobacterial assemblages on different substrates in a small oligotrophic pond in the Czech-Moravian Uplands. : 41 stran   Bakalářská práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Trnková R. Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. : 21 stran   Bakalářská práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2002Tajovský K. Půdní bezobratlí (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) východní části Svratecké hornatiny (Českomoravská vrchovina). Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů : 37 -38. strana Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Kunstmüller I. & Kodet V. Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. : 220 stran   Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1961Štěpánek M. Mikroskopická zvířena Českomoravské vysočiny II. prvoci planktonu Sedlické údolní nádrže u Želiva. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 5 : 101 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1984Vondruška V. Vývoj bramborářství na Podblanicku a v západní části Českomoravské vrchoviny. Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 25 : 223 -235. strana Sb. vlastiv. prací Podblanicka.ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1959Štěpánek M. Mikroskopická zvířena Českomoravské vysočiny I. Krytenky dna Sedlické údolní nádrže a mechů v jejím okolí. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 3 : 89 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Punčochář P. Málo nalézané druhy vodulí (Hydrachnellae) z tekoucích vod Českomoravské vysočiny. Some little known species of watermites (Hydrachnellae) from the running waters of Bohemian-Moravian Highland. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 10 : 63 -72. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1998Hromádková K. Monitorování rozvoje agroturistiky na Českomoravské vysočině. : 52 stran   Diplomová práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1980Dyk V. Podněty z MS Brzkov - Hrbov. Myslivost 1980( 4) : 79 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1993Šumpich J. Některé nálezy motýlů (Lepidoptera) v severní části Českomoravské vrchoviny s ohledem na jejich ekologickou valenci I. Some records of the moths from north territory of the Bohemian-Moravian Highland with respect on their ecological valence I. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 11 : 261 -272. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýPozorování, nálezy DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1997Kunstmüller I. Početnost a hnízdní hustota skorce vodního (Cinclus cinclus aquaticus) v povodí horního toku řeky Sázavy na Českomoravské vysočině. Numerous and breeding density of the Dipper (Cinclus cinclus aquaticus) in area of Sázava river on the Czech-Moravian Highlands ih the Czech republic Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 13 : 327 -345. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědný Sázava-VltavaDPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1959Hladík B., Slavík B., Semrád B. & Kučera J. Ptáci střední části Českomoravské vysočiny. II. část. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 3 : 131 -157. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1958Hladík B., Slavík B., Semrád B. & Kučera J. Ptáci střední části Českomoravské vysočiny. I. část. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 2 : 123 -153. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2007Bezděčková K. & Bezděčka P. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian - Moravian Highlands. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3 : 23 -28. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2000Kunstmüller I. Avifauna kamenolomů na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku v centrální části Českomoravské vysočiny v letech 1985-1997. The avifauna of stone quarries of Jihlava district and Havlíčkův Brod district in central area of Czech & Moravian Highland in the years 1985-1997. Zprávy MOS 58 : 91 -108. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Anděra M. & Zbytovský P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4 : 97 -104. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Českomoravské vrchoviny. The ants of the Bohemian-Moravian Highlands. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5 : 243 -252. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Slavík B. Ornitologická pozorování v jižní části Českomoravské vysočiny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 6 : 138 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Šumpich J., Dvořák I., Dvořák M., Moravec J., Laštůvka Z. & Mückstein P. Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V. Interesting records of butterflies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2 : 45 -48. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1999Kunstmüller I. Příčiny hnízdní neúspěšnosti motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Českomoravské vysočině v letech 1989-1998. Causes of the breeding unsuccessful of the Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in the Czech & Moravian Highlands (Czech Republic) in 1989-1998. Zprav. SOVDS 3 : 11 -14. strana Zprav. SOVDSČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora. Živa 57(2) : 64 -66. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1961Láznička P. Příspěvky k mineralogii Českomoravské vysočiny a jižních Čech. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 130(1-2) : 36 -44. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Zbytovský P. Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia,) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiropetra). Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4 : 105 -110. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1957Dyk V. Vertikální zonace ryb v potocích Českomoravské vysočimy. The vertical zone distribution of fish in the streams of the .Bohemian-Moravian highlands. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 1 : 85 -95. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1960Šebek Z. Výskyt Leptospira sejroe na Českomoravské vysočině. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 4 : 81 -89. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1957Pikula J. Avifauna rybníků Českomoravské vysočiny. Ochrana přírody do r. 1992 12 : 185 -186. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Slavík B. Dodatek k ptactvu střední části Českomoravské vysočiny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 6 : 117 -120. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Kodet V. Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. : 99 stran   Diplomová práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Kunstmüller I. Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. Intra-specifi c and heterosexual behaviour of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a breeding areas on Bohemian-Moravian Uplands. Zprávy MOS 65-66 : 29 -45. strana Zprávy MOSČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1978Šebela M. Příspěvek k poznání potravy zmije obecné (Vipera berus LINN.) na Českomoravské vysočině. Acta Musei moraviae. Scientiae naturales (Brno) 63 : 213 -216. strana Acta Musei moraviae. Scientiae naturales (Brno)ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1932Dyk V. Mimovodní hmyz a ostatní složky potravy pstruhů obecných z potoků Českomoravské vysočiny. Biologické spisy Vysoké školy zvěrolékařské v Brně 11( 8-9) : 1 -35. strana Biologické spisy Vysoké školy zvěrolékařské v BrněČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1990Brejcha L. Příspěvek k faunistice vážek (Odonata) Českomoravské vrchoviny. Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAV 26(2) : 61 -65. strana Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1960Slavík B. Výskyt losa (Alces alces L.) na území Českomoravské Vysočiny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 4 : 141 -149. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1961Šebek Z. Leptospirosy u psů na Českomoravské vysočině v letech 1956 – 1958. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 5 : 151 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Novotný J. Péče o zajíce. Myslivost 2006( 5) : 33 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1995Šumpich J. Synekologické hodnocení synuzie motýlů podmáčených luk u Hlinska na Českomoravské vrchovině (Lepidoptera). Synecological evalution of synusia of Lepidoptera on moist meadows near Hlinsko on Czechomoravian Highlands (Lepidoptera). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XXIV : 71 -134. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1998Šumpich J. Příspěvek k výskytu předivek (Lepidoptera: Yponomeutinae] na Českomoravské vrchovině. The contribution on the occurrence of ermine moths (Lepidoptera: Yponomeutinae) on Bohemian - Moravian Highland. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 6 : 123 -128. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Kunstmüller I. Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005. The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - population dynamic and breeding success in the Bohemian-Moravian Highlands in 1986-2005. Crex 26 : 40 -51. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Šebek Z. Krevní a tkáňoví parazitičtí prvoci drobných savců Českomoravské vysočiny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 6 : 111 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Šebek Z. K rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) a hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vysočině. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 6 : 133 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1991Kružíková M. Potravní ekologie vydry říční (Lutra Lutra) ve vybraných lokalitách Českomoravské vrchoviny. : 0   Diplomová práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1981Brádková Příspěvek k ekologii a faunistice drobných savců na Českomoravské vysočině. : 69 stran   Diplomová práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1993Toman A. Hnízdění bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) ve střední části Českomoravské vrchoviny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 11 : 318 -318. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýPozorování, nálezy DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Šumpich J., Dvořák I. & Dvořák M. Některé zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině IV. Some interesting records of moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands IV. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1 : 151 -153. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Bězděčka P. & Bezděčková K. Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 28 . strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1993Jurajda P., Andrýsek P. Ichtyofauna potoka Brtnice na Českomoravské vrchovině. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 11 : 310 -314. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práceBrtnice-JihlavaDPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2000Kunstmüller I. Přílet na hnízdiště a změny hnízdní hustoty motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Českomoravské vysočině v letech 1988-1998.. Arrival and changes of breeding density of the Marsh Harrier /Circus aeruginosus/ on the Czech and Moravian Highlands /Czech Republic/ in the years 1988-1998. BUTEO 11 : 67 -75. strana BUTEOČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1989Toman A. Mapování výskytu vydry říční (Lutra lutra) ve střední části Českomoravské vrchoviny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 9 : 225 -231. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2000Kunstmüller I. Potravní ekologie a skladba potravy výra velkého (Bubo bubo) na hnízdištích Českomoravské vysočiny. The food ecology and the diet composition of eagle Owl /Bubo bubo/ at the breeding sites in the Bohemian - Moravian Highlands, Czech republic. Crex 16 : 50 -59. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1996Kunstmüller I. Moták lužní (Circus pygargus) vyhnízdil na Českomoravské vysočině. Succesful breeding of Montagu´s Harrier /Circus pygargus/ in the Czech-Moravian Highland. BUTEO 8 : 147 -149. strana BUTEOČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1995Kunstmüller I. Hnízdní rozšíření motáka pochopa (Circus aeruginosus) na území Českomoravské vysočiny v letech 1982-1993. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 5 : 5 -22. strana Zprav. Jihomoravské pob. ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1999Kunstmüller I. Výskyt, rozšíření a početnost hnízdní populace roháče velkého (Podiceps cristatus) ve střední části Českomoravské vysočiny v letech 1988-1998. Ptáci kolem nás 1999(4) : 14 -23. strana Ptáci kolem násČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2003Kunstmüller I., Krejz J. & Skříček T. Prokázaná hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny. Confirmed breeding of Bittern /Botaurus stellaris/ in the districts of Třebíč and Žďár nad Sázavou, south-east part of the Bohemian-Moravian Highlands. Crex 20 : 48 -51. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348