Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
123456
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Bílek / HBKatastr 1990Zmrhalová M. Ve dnech 7.-14.7.1990 probíhal v Hlinsku floristický kurs, během něhož byly vedeny dvě bryologické a dvě bryologicko-lichenologické exkurze. News from our section: From 7 to 14 July 1990 took place in Hlinsku floristic course, during which they were held two bryological and two Bryological Lichenological excursion. Bryonora 5 : 6 . strana BryonoraČasopis recenzovaný, neimpakt.Informační článek DPDF
Bohumilice u Kožlí / HBKatastr 1940Kadlec O. V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. 5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939. Sylvia 5(4) : 49 -76. strana SylviaČasopisPřehled DPDF
Borek u Chotěboře / HBKatastr 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium. Preslia 86(1) : 95 -118. strana PresliaČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Březová alej u Kysibelského dvoraPS 2010Kyzlík P. Bříza. Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref. : 24 -26. strana Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Čertův kámenPP 1987Marečková M. & Rubín J. Nová chráněná území přírody v ČSSR za rok 1986 (část 1). Památky a příroda 12( 6) : 369 -375. strana,6 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Čertův kámenPP 1985Vítek J. Čertův kámen nad Převodovém. Památky a příroda 10( 8) : 503 -504. strana, 2 foto Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Čertův kámenPP 1984Vejnar Z. The Čertův kámen diorite body in the Kdyně massif. Věst. ÚÚG, Praha, 59( 5) : 267 -274. strana,2 obr.,2 tab. Věst. ÚÚG, Praha,ČasopisInventarizační zpráva DPDF
Česká Bělá / HBKatastr 2008Kulhánková I. Sledování vývoje struktury krajiny v k.ú. Česká Bělá a Havlíčkova Borová. Landscape pattern changes in Ceska Bela a Havlickova Borova study ares. : 100   Diplomová práce DPDF
Česká Bělá / HBKatastr 1962Zástěra F. Nezvykle vybarvený srneček. Myslivost 1962( 1) : 13 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2002Tajovský K. Půdní bezobratlí (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) východní části Svratecké hornatiny (Českomoravská vrchovina). Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů : 37 -38. strana Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1996Odvodyová M. Karyologická diferenciace Achillea millefolium na hadcovém podkladu na Českomoravské vrchovině. : 11 stran   Bakalářská práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Kapitulčinová D. Selective formation of algal and cyanobacterial assemblages on different substrates in a small oligotrophic pond in the Czech-Moravian Uplands. : 41 stran   Bakalářská práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Trnková R. Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. : 21 stran   Bakalářská práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1984Vondruška V. Vývoj bramborářství na Podblanicku a v západní části Českomoravské vrchoviny. Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 25 : 223 -235. strana Sb. vlastiv. prací Podblanicka.ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Punčochář P. Málo nalézané druhy vodulí (Hydrachnellae) z tekoucích vod Českomoravské vysočiny. Some little known species of watermites (Hydrachnellae) from the running waters of Bohemian-Moravian Highland. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 10 : 63 -72. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1998Hromádková K. Monitorování rozvoje agroturistiky na Českomoravské vysočině. : 52 stran   Diplomová práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1980Dyk V. Podněty z MS Brzkov - Hrbov. Myslivost 1980( 4) : 79 . strana MyslivostČasopisPopulárně naučná DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2000Kunstmüller I. Avifauna kamenolomů na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku v centrální části Českomoravské vysočiny v letech 1985-1997. The avifauna of stone quarries of Jihlava district and Havlíčkův Brod district in central area of Czech & Moravian Highland in the years 1985-1997. Zprávy MOS 58 : 91 -108. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Slavík B. Ornitologická pozorování v jižní části Českomoravské vysočiny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 6 : 138 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Kunstmüller I. & Kodet V. Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. : 220 stran   Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1961Štěpánek M. Mikroskopická zvířena Českomoravské vysočiny II. prvoci planktonu Sedlické údolní nádrže u Želiva. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 5 : 101 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1961Láznička P. Příspěvky k mineralogii Českomoravské vysočiny a jižních Čech. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 130(1-2) : 36 -44. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1957Dyk V. Vertikální zonace ryb v potocích Českomoravské vysočimy. The vertical zone distribution of fish in the streams of the .Bohemian-Moravian highlands. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 1 : 85 -95. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1960Šebek Z. Výskyt Leptospira sejroe na Českomoravské vysočině. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 4 : 81 -89. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1959Štěpánek M. Mikroskopická zvířena Českomoravské vysočiny I. Krytenky dna Sedlické údolní nádrže a mechů v jejím okolí. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 3 : 89 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Slavík B. Dodatek k ptactvu střední části Českomoravské vysočiny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 6 : 117 -120. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Kodet V. Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. : 99 stran   Diplomová práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1993Šumpich J. Některé nálezy motýlů (Lepidoptera) v severní části Českomoravské vrchoviny s ohledem na jejich ekologickou valenci I. Some records of the moths from north territory of the Bohemian-Moravian Highland with respect on their ecological valence I. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 11 : 261 -272. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýPozorování, nálezy DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1997Kunstmüller I. Početnost a hnízdní hustota skorce vodního (Cinclus cinclus aquaticus) v povodí horního toku řeky Sázavy na Českomoravské vysočině. Numerous and breeding density of the Dipper (Cinclus cinclus aquaticus) in area of Sázava river on the Czech-Moravian Highlands ih the Czech republic Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 13 : 327 -345. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědný Sázava-VltavaDPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1959Hladík B., Slavík B., Semrád B. & Kučera J. Ptáci střední části Českomoravské vysočiny. II. část. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 3 : 131 -157. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1958Hladík B., Slavík B., Semrád B. & Kučera J. Ptáci střední části Českomoravské vysočiny. I. část. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 2 : 123 -153. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2007Bezděčková K. & Bezděčka P. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian - Moravian Highlands. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3 : 23 -28. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Anděra M. & Zbytovský P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4 : 97 -104. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Českomoravské vrchoviny. The ants of the Bohemian-Moravian Highlands. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5 : 243 -252. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Šumpich J., Dvořák I., Dvořák M., Moravec J., Laštůvka Z. & Mückstein P. Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V. Interesting records of butterflies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2 : 45 -48. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1999Kunstmüller I. Příčiny hnízdní neúspěšnosti motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Českomoravské vysočině v letech 1989-1998. Causes of the breeding unsuccessful of the Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in the Czech & Moravian Highlands (Czech Republic) in 1989-1998. Zprav. SOVDS 3 : 11 -14. strana Zprav. SOVDSČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora. Živa 57(2) : 64 -66. strana ŽivaČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Zbytovský P. Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia,) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiropetra). Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4 : 105 -110. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1957Pikula J. Avifauna rybníků Českomoravské vysočiny. Ochrana přírody do r. 1992 12 : 185 -186. strana Ochrana přírody do r. 1992ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1993Toman A. Hnízdění bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) ve střední části Českomoravské vrchoviny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 11 : 318 -318. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýPozorování, nálezy DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2005Šumpich J., Dvořák I. & Dvořák M. Některé zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině IV. Some interesting records of moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands IV. Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1 : 151 -153. strana Acta rer. Natur., Přír. čas. VysočinyČasopis recenzovaný, neimpakt.Pozorování, nálezy DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Kunstmüller I. Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. Intra-specifi c and heterosexual behaviour of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a breeding areas on Bohemian-Moravian Uplands. Zprávy MOS 65-66 : 29 -45. strana Zprávy MOSČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2008Bězděčka P. & Bezděčková K. Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 28 . strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1993Jurajda P., Andrýsek P. Ichtyofauna potoka Brtnice na Českomoravské vrchovině. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 11 : 310 -314. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práceBrtnice-JihlavaDPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1978Šebela M. Příspěvek k poznání potravy zmije obecné (Vipera berus LINN.) na Českomoravské vysočině. Acta Musei moraviae. Scientiae naturales (Brno) 63 : 213 -216. strana Acta Musei moraviae. Scientiae naturales (Brno)ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1932Dyk V. Mimovodní hmyz a ostatní složky potravy pstruhů obecných z potoků Českomoravské vysočiny. Biologické spisy Vysoké školy zvěrolékařské v Brně 11( 8-9) : 1 -35. strana Biologické spisy Vysoké školy zvěrolékařské v BrněČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1990Brejcha L. Příspěvek k faunistice vážek (Odonata) Českomoravské vrchoviny. Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAV 26(2) : 61 -65. strana Zpr. Čs. spol. entomol. při ČSAVČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1961Šebek Z. Leptospirosy u psů na Českomoravské vysočině v letech 1956 – 1958. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 5 : 151 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Novotný J. Péče o zajíce. Myslivost 2006( 5) : 33 . strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1995Šumpich J. Synekologické hodnocení synuzie motýlů podmáčených luk u Hlinska na Českomoravské vrchovině (Lepidoptera). Synecological evalution of synusia of Lepidoptera on moist meadows near Hlinsko on Czechomoravian Highlands (Lepidoptera). Acta Mus. Reginaehradec. ser. A XXIV : 71 -134. strana Acta Mus. Reginaehradec. ser. AČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1998Šumpich J. Příspěvek k výskytu předivek (Lepidoptera: Yponomeutinae] na Českomoravské vrchovině. The contribution on the occurrence of ermine moths (Lepidoptera: Yponomeutinae) on Bohemian - Moravian Highland. Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 6 : 123 -128. strana Vč. sb, přír. - Práce a studie, PardubiceČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2006Kunstmüller I. Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005. The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - population dynamic and breeding success in the Bohemian-Moravian Highlands in 1986-2005. Crex 26 : 40 -51. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Šebek Z. Krevní a tkáňoví parazitičtí prvoci drobných savců Českomoravské vysočiny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 6 : 111 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1970Šebek Z. K rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) a hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vysočině. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 6 : 133 . strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1991Kružíková M. Potravní ekologie vydry říční (Lutra Lutra) ve vybraných lokalitách Českomoravské vrchoviny. : 0   Diplomová práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1981Brádková Příspěvek k ekologii a faunistice drobných savců na Českomoravské vysočině. : 69 stran   Diplomová práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2000Kunstmüller I. Přílet na hnízdiště a změny hnízdní hustoty motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Českomoravské vysočině v letech 1988-1998.. Arrival and changes of breeding density of the Marsh Harrier /Circus aeruginosus/ on the Czech and Moravian Highlands /Czech Republic/ in the years 1988-1998. BUTEO 11 : 67 -75. strana BUTEOČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1989Toman A. Mapování výskytu vydry říční (Lutra lutra) ve střední části Českomoravské vrchoviny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 9 : 225 -231. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2000Kunstmüller I. Potravní ekologie a skladba potravy výra velkého (Bubo bubo) na hnízdištích Českomoravské vysočiny. The food ecology and the diet composition of eagle Owl /Bubo bubo/ at the breeding sites in the Bohemian - Moravian Highlands, Czech republic. Crex 16 : 50 -59. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1996Kunstmüller I. Moták lužní (Circus pygargus) vyhnízdil na Českomoravské vysočině. Succesful breeding of Montagu´s Harrier /Circus pygargus/ in the Czech-Moravian Highland. BUTEO 8 : 147 -149. strana BUTEOČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1995Kunstmüller I. Hnízdní rozšíření motáka pochopa (Circus aeruginosus) na území Českomoravské vysočiny v letech 1982-1993. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 5 : 5 -22. strana Zprav. Jihomoravské pob. ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1999Kunstmüller I. Výskyt, rozšíření a početnost hnízdní populace roháče velkého (Podiceps cristatus) ve střední části Českomoravské vysočiny v letech 1988-1998. Ptáci kolem nás 1999(4) : 14 -23. strana Ptáci kolem násČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2003Kunstmüller I., Krejz J. & Skříček T. Prokázaná hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny. Confirmed breeding of Bittern /Botaurus stellaris/ in the districts of Třebíč and Žďár nad Sázavou, south-east part of the Bohemian-Moravian Highlands. Crex 20 : 48 -51. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2000Kunstmüller I. Hnízdní etologie skorce vodního středoevropského (Cinclus cinclus aquaticus) na Českomoravské vysočině. Breeding etology of the Dippers /Cinclus cinclus aquaticus/ in Czech & Moravian Highlands, the Czech Republic. Zprávy MOS 58 : 109 -123. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2000Kunstmüller I. Potravní ekologie a skladby potravy výra velkého (Bubo bubo) na hnízdištích Českomoravské vysočiny. Crex 16 : 50 -59. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1998Kunstmüller l. Ekologie, rozšíření a početnost hnízdní populace ťuhýka obecného (Lanius collurio) ve střední části Českomoravské vrchoviny. Ecology, distribution and breeding population size of Red-backed Shrike (Lanius collurio) in the central part of the Českomoravská vysočina highlands, Czech Republic. Sylvia 34(2) : 97 -114. strana SylviaČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1960Slavík B. Výskyt losa (Alces alces L.) na území Českomoravské Vysočiny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 4 : 141 -149. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1996Kunstmüller I. Početnost a hnízdní biologie výra velkého (Bubo bubo) na Českomoravské vysočině v letech 1989-1995. Abundance and breeding biology of the Eagle Owl /Bubo bubo/ in the Czech-Moravian Highlands. BUTEO 8 : 81 -102. strana BUTEOČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2004Kunstmüller I., Hobza P. & Skříček T. Výskyt poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na Českomoravské vysočině v hnízdní době. The occurrence of Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in Bohemian-Moravian Highlands in the breeding season. Crex 22 : 111 -113. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2003Kunstmüller I. & Stejskal D. Hnízdní rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na Českomoravské vysočině a první prokázané hnízdění na Jihlavsku. Breeding distribution of Pygmy Owl /Glaucidium passerinum/ in Českomoravská vysočina Highlands and first confirmed breeding in Jihlava region. Zprav. SOVDS 9 : 2 -4. strana Zprav. SOVDSČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2002Kunstmüller I. Výskyt a hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) v Jihlavských vrších a v centrální části Českomoravské vysočiny. The occurrence and breeding of Tengmalm´s Owl /Aegolius funereus/ in the Jihlavské vrchy hills and the central part of the Bohemian-Moravian Highlands. Crex 19 : 81 -85. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2002Kunstmüller I. Početnost hnízdní populace sovy pálené (Tyto alba) a příčiny jejího silného úbytku v centrální části Českomoravské vysočiny v letech 1950-1990. Abundance of breeding population of the Barn Owl /Tyto alba/ and cause of the strong decrease in central area of the Czech & Moravian Highlands in the years 1950-1990. Zprávy MOS 60 : 9 -33. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1996Kunstmüller I. Pravděpodobné hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) na Českomoravské vysočině. Probable breeding of the Black Kite /Milvus migrans/ in the Czech-Moravian Highland. BUTEO 8 : 145 -156. strana BUTEOČasopisPozorování, nálezy DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2003Kunstmüller I. Hnízdní rozšíření ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v centrální části Českomoravské vysočiny. Breeding distribution of Great Grey Shrike /Lanius excubitor/ in the central part of the Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic. Crex 20 : 78 -91. strana CrexČasopisPůvodní vědecká práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1958Slavík B. Několik poznámek k výskytu výra velkého (Bubo bubo) na Českomoravské vysočině. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 2 : 171 -178. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědný  DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1980Homolka S. Podaří se na Českomoravské vrchovině zachránit tetřívka? Myslivost 1980( 9) : 202 . strana MyslivostČasopis  DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1972Pičman J. Současné znalosti o rozšíření čečetky obecné (Carduelis flammea L.) na Českomoravské vysočině. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 7 : 105 -110. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. Botanika 4(1) : 18 -19. strana BotanikaČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1986Švarc J. Některé aspekty záchrany tetřívčí zvěře. Myslivost 1986( 3) : 57 -58. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1992Dobrovolný A. Zajímavé pozorování kolihy velké (Numenius arquata) na Českomoravské vrchovině. Interessante Beobachtung des Grossen Brachvogels /Numenius arquata/. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 10 : 263 -264. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýPozorování, nálezy DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1989Horal D., Folk Č. & Dobrovolný A. Příspěvek k potravní biologii sovy pálené (Tyto alba) v podmínkách Českomoravské vrchoviny. Beitrag zur Nahrungsbiologie der Schleiereule (Tyto alba) in den Naturbedingungen des Böhmisch - Mährischen Hügellandes. Sb. z ornitolog. konf. 1989 : 41 -45. strana Sb. z ornitolog. konf. 1989Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1991Dobrovolný A., Hladík B. & Toman A. Vyhnízdéní kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na Českomoravské vysočině. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 10 : 265 -266. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto : 12 -14. strana Krása našeho domova - nová sérieČasopisPopulárně naučná DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1980Anonym Sloní stádo u Jitravy. Knihovna Květů 1980 : 12 -13. strana,6 foto Knihovna KvětůČasopis  DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 171 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 88 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 125 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 218 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 35 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2011Juráček J. Strukturně-geologické poměry rudních výskytů v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině. Structural and geological aspects of the appearances of the ore deposits in the surroundings of Stříbrné Hory village in the Bohemian-Moravian Uplands. Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51 : 38 -42. strana Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. VědyČasopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2011Bezděčková K. & Bezděčka P. Největší známé komplexy Formica rufa. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 36 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2012Hamrský J. Vodní hmyz. Naše příroda 2012( 4) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučnáDrahoňovský p.-KameniceDPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1973Málek J Lužní lesy jižní části Českomoravské vysočiny. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 7 : 87 -92. strana Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1994Bureš P. Úvaha o recentním šíření Epipactis palustris (L.) Crantz v severní části Českomoravské vysočiny. Východočeský botanický zpravodaj 1993-1994/ : 0 Východočeský botanický zpravodajČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1974Rybníček K. Die Vegetation der Moore im sudlichen Teil der Bohmisch - Mahrischen Hohe P. Vegetace ČSSR 6 : 18 map,20 tab. Vegetace ČSSRČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1975Rybníček K. & Rybníčková E. Rozšíření rašelinných a bažinných rostlin v jižní části Českomoravské vysočiny II. Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír. 7 : 67 -79. strana,4 Vlast. sb. Vysočiny, odd. věd přír.Sborník vlastivědnýOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1974Rybníčková E. Die Entwicklung der Vegetation und Flora im sudlichen Teil der Bohmisch-máhriaehen Hohe wahrer des Spatglaziales und Holozana. Vegetace ČSSR 7 : 20 stran,9 grafů,11 tab. Vegetace ČSSRČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1973Málek J Jedliny a smrčiny jižní části Českomoravské vrchovinv. Lesnictví 19 : 37 -58. strana,3 foto,3 tab.lit. LesnictvíČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 1978Horník S. Kryoplanační krasy v prostoru Velkého Špičáku na českomoravské vrchovině. Sb. Československé zeměpisné spol. 83(4) : 238 -245. strana,3 mapy,lit. Sb. Československé zeměpisné spol.ČasopisOdborná práce DPDF
Českomoravská vrchovinaOblast 2009Spaková V. Porovnání růstu porostů na bývalých nelesních plochách s porosty na lesních plochách v oblasti Českomoravské Vysočiny v okolí obce Útěchovice. Comparison of growth of stands on former agricultural land with the stands on forest land in the area of the Českomoravská Vysočina close to the village Útěchovice. : 0   Bakalářská práce DPDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348