Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
>
Type workYearThesis OrganizationLeadingBibliothecasDPDF
Bakalářská práce2013 Zlámalová Tereza : Mapování krajiny a vegetace ve třech vybraných územích CHKO Broumovsko. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Zítková Tereza : Floristický průzkum na vybraných lomech Skutečska. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2016 Zedníkovám Petra : Vojenské výcvikové prostory - ostrovy biodiverzity v České republice. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2016 Zedníková Petra : Vojenské výcvikové prostory - ostrovy biodiverzity v České republice. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2013 Vychytil Josef : Monitoring fytocenóz s výskytem zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia)., UHK KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2016 Vávra Michal : Sukcese slepých ramen a tůní řeky Orlice u Hradce Králové. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2014 Vávra Michal : Sukcese odstavených ramen řeky Orlice u Hradce Králové. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Vávra Michal : Stadia sukcese na odstavených ramenech řeky Orlice. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2013 Valterová Květa : Významné parky v Hradci Králové. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Truhlářová Kateřina : Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) na Jaroměřsku. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2014 Tomášová Zina : Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a výběr lokalit pro jeho reintrodukci. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2015 Šupalová Martina : Makrofyta na vodních plochách v přírodní rezervaci Baroch. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Šubrtová Jana : Naučná stezka přírodní rezervací Dubno u České Skalice. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2014 Štěrba Ladislav : Monitoring východočeských populací hlízovce Loeselova (Liparis loeselii). UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2015 Šoupalová Martina : Makrofyta na vodních plochách v přírodní rezervaci Baroch. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Šoupalová Martina : Srovnání flóry a vegetace 3 vybraných lokalit v Krkonoších z hlediska jejich managementu. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2015 Srnková Veronika : Současný stav rozšíření zvláště chráněného taxonu Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman v Krkonoších. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Srnková Veronika : Vegetace evropských pohoří. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2010 Součková Eva : Porovnání vybraných přírodních památek vzniklých na odtěžených pískovnách na Královéhradecku a Havlíčkobrodsku. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Součková Eva : Flóra, vegetace a její změny v přírodní památce Bělečský písník u Hradce Králové. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2013 Sikorová Pavla : Faktory ovlivňující klíčivost rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen). UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Sikorová Pavla : Studium generativní reprodukce rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen). UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2016 Sehnoutková Barbora : Dřeviny Smetanových sadů v Hořicích v Podkrkonoší. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2013 Řeháková Andrea : Monitoring populací zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia). UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Ráčková Pavla : Porovnání investičních strategií rostlinných druhů na různých typech podmáčených luk. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Ráčková Pavla : Opuštěné opukové stráně v okolí Střemošic (okr. Chrudim) - současný stav a možnosti obnovy. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2013 Procházková Lucie : Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách východních Krkonoš. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Procházková Lucie : Rozšíření endemitního druhu Campanula bohemica ve vybraných lokalitách východní části KRNAP. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2013 Petržílková Jana : Hodnocení krajinného rázu a fytocenologický průzkum přírodní památky Orlice v přírodním parku Orlice u Nepasic. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Petržílková Jana : Floristický průzkum přírodní památky Orlice v přírodním parku Orlice u Nepasic. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2013 Petrovičová Klára : Floristický průzkum botanicky významných lokalit v okolí Světlé nad Sázavou. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2010 Petrovičová Klára : Botanická vycházka na vybraných lokalitách v okolí Světlé nad Sázavou. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2014 Petrášková Magda : Makromycety vybraných biotopů Labských pískovců Mykofloristická a ekologická studie. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2013 Pávová Kateřina : Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách západních Krkonoš. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Pávová Kateřina : Rozšíření endemitního druhu Campanula bohemica ve vybraných lokalitách západní části KRNAP. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2015 Novotná Kateřina : Srovnání flóry a vegetace ve vybraných písníkách v Pardubickém kraji. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Novotná Kateřina : Sukcese na písníku Oplatil. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2010 Novohradská Jana : Biodiverzita a cílový management zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice). UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Nečesaná Barbora : Botanický průzkum lokality V bukách nedaleko Ruprechtického Špičáku v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2012 Myšák Jan : Průzkum lokalit s výskytem kriticky ohroženého rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice a stanovení optimálních vlastností stanoviště pro jeho růst. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2010 Myšák Jan : Optimální vlastnosti stanoviště s výskytem kriticky ohroženého rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2012 Mudrlová Hana : Botanický průzkum vybraných vápencových lomů v okolí Černého Dolu a Strážného v Krkonoších. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2010 Mudrlová Hana : Floristický průzkum okolí Černého Dolu v Krkonoších. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Mruzíková Zuzana : Floristická studie Osoblažského výběžku. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2016 Maternová Anna : Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Mašková Kateřina : Rostlinná společenstva s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice). UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2015 Martincová Michaela : Vliv klečových porostů na okolní vegetaci v 1. zóně Krkonošského národního parku. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2013 Marešová Michaela : Flóra a vegetace krajinného celku v okolí Cihlářského rybníku u Tisé v Ústeckém kraji. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2013 Marečková Lucie : Stav populací a lokalit kriticky ohroženého druhu rostliny zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v České republice. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2010 Marečková Lucie : Sledování populace zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v lokalitě Vražba na Jaroměřsku ve vztahu k managementu jeho biotopu. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2015 Kuncová Dana : Flóra a vegetace lyžařských sjezdových tratí v Deštném v Orlických horách a okolí. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Kuncová Dana : Monitoring změn flóry v nově vytvořených vodních plochách v komplexu městských lesů Hradce Králové. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2013 Kozelková Zuzana : Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a limitující faktory pro jeho růst. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Kozelková Zuzana : Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR. UHK KB   Bo DPDF
Diplomová práce2016 Koudelka Tomáš : Vliv nově zakládaných a obnovovaných vodních ploch na biodiverzitu. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2016 Klimlová Alena : Současný stav a dynamika spontánních výskytů cévnatých rostlin na území města Chrudim. UHK KB Vedoucí práce: RNDr. Jan Košnar, Ph.D. Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Kalousková Ivana : Geologické a botanické aspekty vybraných území středního Poohří. UHK KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2016 Čechová Radka : Produkce sekundárních metabolitů rostlin jako odpověď na napadení herbivory. UHK KB Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bo DPDF
Diplomová práce1985 Michková B. : Výskyt černýše českého (Melampyrum bohemicum) ve Východočeském kraji. (Úvod do sosiekologické studie endemiekého druhu). UHK KB   Opk DPDF
Diplomová práce1990 Marešová H. : Změny v bylinném patře smrkových porostů ve střední části Orlických hor. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1990 Hlaváčová R. : Změny v bylinném patře smrkových porostů v západní části Orlických hor. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1997 Špaček J. : Vodní larvy řádu ephemeropthera, trichoptera v řece Orlici v úseku Blešno-Svinary. UHK KB   Ent Žp DPDF
Diplomová práce1996 Milatová M. : Vliv spárkaté zvěře na tundrové ekosystémy východních Krkonoš - zmapování ovlivněných ploch. UHK KB   Mam Žp DPDF
Diplomová práce1996 Hána V. : Vliv spárkaté zvěře na tundrové ekosystémy východních Krkonoš - studium vlivu na vegetaci a půdu. UHK KB   Mam Žp DPDF
Diplomová práce1990 Tauchmanová D. : Vliv rekreačního využití horských enkláv Krkonoš na jejich prostředí. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1992 Misárková K. : Vliv přehnojení na růst a vývoj vybraných druhů zeleniny. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1993 Pechanec M. : Vliv chemických přípravků používaných v zemědělské velkovýrobě na prvoky (Paramecium Caudatum). UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1990 Vohralík V. : Vliv endotoxinu na kultury prvoků. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1992 Tocháčková B. : Vliv emisí na lesní porosty vybraných lokalit okresu Hradec Králové. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1990 Skokan P. : Vliv antropogenních zásahů na přírodu rekreačního území Janských Lázní. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1990 Kalousková K. : Vliv antropogenních činitelů na vegetaci subalpinského stupně v Krkonoších. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1990 Hetnerová J. : Vliv antropogenních činitelů na vegetaci montánního stupně v Krkonoších. UHK KB   Opk Bo DPDF
Diplomová práce1996 Králová D. : Viatická migrace vybraných nepůvodních druhů v tundrových ekosystémech východních Krkonoš. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1997 Šindelářová J. : Viatická migrace vybraných antropofyt zóny I. KRNAPu (čeleď - Ranunculaceae, Apiaceae). UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1997 Tomíčková M. : Úvod do problematiky ekologie konkrétní aplikací na zebry Böhmovy. UHK KB   Mam Žp DPDF
Diplomová práce1997 Plíhalová J. : Studium vlivu atoniku na klíčivost semen zelenin. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1990 Cajthamlová O. : Studium účinnosti nových herbicidů ve vybraných kulturách. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1996 Čermáková Romana : Studium synantropizace v hřebenových oblastech západních Krkonoš. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1992 Štefanová J. : Sledování změny v mechovém patře rostlinných společenstev Kotelních jam a Zlatého návrší v KRNAPu. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1991 Kubištová I. : Rozbor ekologické výchovy v učivu přírodopisu 6.r. ZŠ a doplňující náměty pro výuku. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1991 Šulová D. : Rozbor a návrhy ekologického vzdělávání v práci školních družin. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1991 Jaklová I. : Regionální ekologický výzkum v okolí České Skalice. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1993 Kopecký M. : Reakce prvoků [Paramecium caudatum] na běžně dostupné chemické prostředky používané k ochraně rostlin. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1997 Roubalová H. : Příčiny šíření synantropní flóry v okolí bunkrů v Krkonoších. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1992 Karhanová M. : Problematika antropických vlivů v chráněných krajinných oblastech. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1992 Prouza J. : Námět ekologické výchovy na vyučování přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1996 Šolcová A. : Morfologie listů nových odrůd jabloní. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1996 Skřivánková Z. : Monitoring vybraných synantropních a apofytických taxonů rostlin v hřebenových oblastech západních Krkonoš. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1994 Čáslavová G. : Monitoring vegetace antropicky narušených ploch vybraných lokalit v západních Krkonoších. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1996 Andělová D. : Migrace vybraných apofytických a synantropních taxonů v hřebenových oblastech západních Krkonoš. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1996 Hájek P. : Mechorosty vápencových výchozů povodí horní Úpy. UHK KB   Bryo Žp DPDF
Diplomová práce1990 Mazánková R. : Kvantitativní a kvalitativní změny v rostlinných společenstvech Kotelních jam. UHK KB   Opk DPDF
Diplomová práce1991 Horáková J. : K poznání brouků Chrudimska. UHK KB   Ent Žp DPDF
Diplomová práce1998 Pocisková J. : Inventarizační průzkum vybraných regionů - slepá ramena Labe. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1994 Novotná A. : Geologické a geomorfologické zajímavosti v okolí Ústí nad Labem a jejich využití v pedagogické praxi. UHK KB   Žp Geol DPDF
Diplomová práce1996 Dobřická E. : Geologické a geomorfologické zajímavosti novopackého Podkrkonoší a jejich využití v praxi. UHK KB   Žp Geol DPDF
Diplomová práce1991 Špinar J. : Geologické a geomorfologické poměry vybraných lokalit chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. UHK KB   Žp Geol DPDF
Diplomová práce1997 Velíšková I. : Geobotanické a didaktické zhodnocení lokality v okolí Slaného. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1993 Cupáková Š. : Fyziologický náčrtník - fyziologie rostlin. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1996 Spíchal L. : Fytogeografická studie druhů rodu aconitum (L.) a delphinitum (L.) v Krkonoších. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1996 Pospíšilová S. : Floristický výzkum lokality Tábor v Českém ráji. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1993 Dolanský Jan : Fauna obojživelníků a plazů vybraných lokalit Východočeského kraje. UHK KB   Her Žp DPDF
Diplomová práce1991 Kratochvílová Š. : Fauna motýlů v povodí Chrudimky. UHK KB   Ent Žp DPDF
Diplomová práce1993 Nováková H. : Fauna motýlů okolí Chornice. UHK KB   Ent Žp DPDF
Diplomová práce1996 Veverka J. : Fauna motýlů Hořovicka ([vybrané čeledi). UHK KB   Ent Žp DPDF
Diplomová práce1993 Faltusová H. : Fauna dravců a sov na Královéhradecku. UHK KB   Orn Žp DPDF
Diplomová práce1997 Šimarová M. : Dendrologický inventarizační průzkum a didaktické využití zeleně lázní Bohdaneč. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1997 Zálešáková D. : Dendrologický a inventarizační průzkum a didaktické využití extravilánu Pardubic. UHK KB   Žp DPDF
Diplomová práce1990 Hlaváček T. : Barvoměna obojživelníků - fyziologie a ekologie tohoto jevu. UHK KB   Her Žp DPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348