Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
>
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345
Type workYearThesis OrganizationLeadingBibliothecasDPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2008 Bastl Marek : Central European pine bogs changing along altitudinal gradient. Změny středoevropských rašelinišť s borovicí blatkou a jejími kříženci podél gradientu nadmořské výšky. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2009 Žišková Eva : Analýza pigmentového složení přírodních společenstev sladkovodních fotosyntetických mikroorganismů. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2007 Žišková Eva : Aerické sinice z lokalit Paranapiacaba a Jardim Botânico Sao Paulo, Mata Atlantica (Brazílie). JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2008 Zíbar Tomáš : Vliv inokulace vybraných ektomykorrhizních hub na růstové charakteristiky semenáčků dubu a buku. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2002 Zelený Tomáš : Faktory ovlivňující vegetaci v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce2013 Vyžralová Anna : Prvotní algologický průzkum v povodí Křemžského potoka. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2013 Vicherová Eliška : Desiccation tolerance of Sphagnum: A puzzle solved. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Vicherová Eliška : Vliv stromů a hladiny podzemní vody na vegetaci dvou šumavských vrchovišť. JU FB KB   Bryo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2012 Veselá Jana : The algal flora of Acadia National Park, Maine. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2007 Veselá Jana : Diverzita a ekologie sinic a řas Vodárenského a Řasového potoka. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Venclová Sandra : Vliv rozdílných stanovišť na charakteristiky průměrných chronologií jedle bělokoré (Abies alba Mill.) na vybraných lokalitách v jižních Čechách. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2002 Venclová Sandra : Ekologická studie invazního druhu Senecio inaequidens DC. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2008 Vaněček Zdeněk : Minulost a současnost smilu písečného (Helichrysum arenarium) v České republice. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Urban Miroslav : Zmapování toku řeky Želivky v rámci studia ekologických invazí a invazních netýkavek (Impatiens glandulifera a I. parviflora). JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Urban Miroslav : Mapování výskytu netykavek (Impatiens glandulifera a I. parviflora) na vybraném úseku řeky Želivky. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Uhrová Kristina : Paleoekologická studie lokality u rybníka Černíš. JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2006 Trojánková Kamila : State of knowledge about desmid flora in French Guiana. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2006 Trnková Romana : Vliv okolní vegetace na průběh sukcese v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vrchoviny - 2006. JU FB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2007 Těšitel Jakub : Morphological variation in the Melanpyrum sylvaticum group within the transitional zone between Melampyrum syllvaticum s. str. and Melampyrum herbichii. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2013 Študent Vojtěch : Společné funkční vlastnosti myrmekochorních druhů rostlin České republiky a sezónní a denní dynamika odnosu diaspor všivce lesního (Pedicularis sylvatica)mravenci. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Štenclová Lenka : Fylogeneze v rámci čeledi Oocystaceae (Chlorophyta). JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2007 Štechová Táňa : The requirements of the rare moss, Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae, Musci), in the Czech Republic in relation to vegetation, water chemistry and management. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2009 Štajerová Kateřina : Arbuscular mycorrhizal symbiosis of herbaceous invasive neophytes in the Czech Republic. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2006 Štajerová Kateřina : Invasive neophytes in a part of the city of Hradec Králové, Eastern Bohemia. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce1998 Špačková Iva : Community and individual level consequences of competition in an oligotrophic wet meadow: two manipulative experiments. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce1994 Špačková Iva : Vliv dominanty, opadu a mechového patra na strukturu lučního společenstva. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2006 Šafránková Jitka : Nástin vývoje dvou postglaciálních jezer na Třeboňsku na základě analýzy rostlinných makrozbytků. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce2006 Šafránková Jitka : Arbuskulární mykorrhiza na horských loukách v Krkonoších: Výskyt a dynamika. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Svobodová Šárka : Morfologická a genetická diferenciace druhů Euphrasia stricta a E. nemorosa. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Svobodová Šárka : Morfologická variabilita druhů Euphrasia stricta a Euphrasia nemorosa. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Svobodová Iveta : Řasová a sinicová flóra v zatopených lomech na Skutečsku. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2012 Světlíková Petra : Impact of local heat leakage on vegetation and participation of non-native species. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Svačinová Kristina : Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) jako invazní druh. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Stehlíková Lucie : Management invazních druhů lučních společenstev. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce1998 Soukupová Julie : Citlivost řasového biotestu ISO 10253 k přítomnosti herbicidu DCMU v mořské vodě. JU FB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2007 Řehounková Klára : Spontaneous vegetations succession in disused gravel-sand pits: Role of local site factors and landscape factors. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2009 Rychtecký Pavel : Prostorová heterogenita a sezónní vývoj fytoplanktonu v podélném profilu vodní nádrže Římov. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2009 Rolková Jana : Vývoj vegetačního a krajinného pokryvu v opuštěném pohraničí Českého lesa. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce1998 Reitschläger Jan : Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v Českých zemích a jeho ekologické limity. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Přibíková Eva : Ekologická studie invazního druhu Echinops sphaerocephalus v CHKO Blanský les. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2001 Pouska Václav : Výskyt dřevokazných hub ve vztahu k vlastnostem dřeva smrku ztepilého na Šumavě. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce1999 Petrů Martina : Inter- and intraspecific interactions in populations of Pedicularis palustris and Pedicularis sylvatica two rare species of wet grasslands. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Patáčová Eliška : Polinační ekologie Impatiens sakeriana. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Papáčková Dagmar : Biologie vzácných druhů mechorostů. JU FB KB   Bryo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2008 Pálková Kateřina : Positive relationship between plant palatability and litter decomposition in meadow plants. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2007 Palková Kateřina : Palatabilita druhů, jejich bionomické vlastnosti a rychlost rozkladu detritu. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce2006 Odvodyová Martina : Karyologická diferenciace Achillea millefolium na hadcovém podkladu na Českomoravské vrchovině. JU FB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2006 Novák Jan : Proximity of valuable habitats affects succession patterns in abandoned quarries. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Nekvapilová Eliška : Použití poloparazitů r. Rhinanthus v projektech obnovy květnatých luk. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Muhlsteinová Radka : Aerofytické sinice z oblasti San Gerardo de Rivas, San José, Kostarika. JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2012 Mudrák Ondřej : Allelopathic effect of Salix caprea litter on late successional plants at different substrates of post-mining sites - pot experiment studies. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Mruzíková Zuzana : Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2008 Mohlová Kristýna : Algae and cyanobacteria colonizing toxic soils on coal-mining dumps. JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2001 Mihulka Stanislav : A comparative study of spreading rates in the last 200 years. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Melichar Antonín : Floristická studie vodních sinic a řas v jihovýchodní části kraje Vysočina. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Melichar Antonín : Nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy sinic a řas v okrese Jihlava. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Mazůrek Petr : Dřeviny v kosené louce: analýza morfologie, stáří, růstu a přežívání náletových dřevin na druhově bohatých loukách v Bílých Karpatech. JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2002 Martínková Jana : Phenological patterns of grassland species: relation to the ecological and morphological traits. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2009 Mareš Jan : Combined morphological and molecular approach to the assesment of Ulva (Chlorophyta, Ulvophyceae) in the Czech Republic. JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2009 Mareš Jan : The little known pseudofilamentous cyanobacterium Wolskyella ( Synechococcales). JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Manukjanová Alžběta : Vybrané ekologické charakteristiky mechu Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae). JU FB KB   Bryo DPDF
Bakalářská práce2008 Manukjanová Alžběta : Kompetiční a regenerační schopnosti mechu Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae). JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Málková Lucie : Porovnání diverzity spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných výsypek na Mostecku. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Málková Lucie : Srovnání spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných ploch na Radovesické výsypce na Mostecku. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2009 Malinová Tamara : Germination ecology in orchids. JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2009 Malinová Tamara : Spatial aspects of seed dispersal and seedling recruitment in orchids. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2002 Machová Kateřina : Chladnomilné sinice a řasy dočasných tůní Horní Lužnice. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2007 Mach Jiří : Přirozená obnova blatkových borů – porovnání ekologie Pinus rotundata a Pinus sylvestris. JU FB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2010 Macková Jana : Morphological and ecophysiological traits shaping altitudinal distribution of three Polylepis treeline species in the dry tropical Andes. JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2013 Lencová Kamila : Restoration of hay meadows on ex-arable land: commercial seed mixtures vs. spontaneous succession. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2009 Lencová Kamila : Sukcese na zatravněných a spontánně zarostlých polích v Pošumaví: krajinný a detailní pohled. JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2002 Ledere Filip : Asterocapsa aerophytica (Cyanobacteria, Chroococcales), a new species from the Triglav National Park (Julian Alps, Slovenia). JU FB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2008 Latzel Vít : Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role? JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Laburdová Jitka : Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. JU FB KB   Bryo DPDF
Diplomová práce2011 Kunc Dušan : Energetické rezervy u Lythrum salicaria L. v čase. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Kunc Dušan : Invaze rostlin – lokální adaptace a fenotypová plasticita. JU FB KB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2002 Kubečková Klára : Periphyton ecology af glacial and snowmelt streams, Ny- Alesund, Svalbard: presence of mineral particles in water and their erosive activity. JU FB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2001 Křenová Zdeňka : Regeneration of a Gentiana Pneumonanthe population in an oligotrophi wet meadow. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce1994 Křenová Zdeňka : Populační ekologie ohroženého druhu Gentiana pneumonanthe. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce1999 Kotorová Ivana : Seedling recruitment and establishment of juvenile plants in an oligotrophic wet meadow. JU FB Vedoucí práce: Jan Lepš Bo DPDF
Bakalářská práce1997 Kotorová Ivana : Klíčení a přežívání semenáčků v lučním společenstvu. JU FB Školitel: Jan Lepš Bo DPDF
Diplomová práce2012 Kotilínek Milan : Průběh klíčení a mykorhizní asociace dvou druhů rodu Neottia. JU FB KB Školitel: RNDr. Jana Jersáková, PhD., Konzultant: RNDr. Tamara Těšitelová Bo DPDF
Diplomová práce2011 Kosňovská Jitka : Analýza rostlinných makrozbytků z klenebního zásypu Vladislavského sálu Pražského hradu. JU FB KB Vedoucí práce: PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Kosňovská Jitka : Analýza rostlinných makrozbytků z objektu novověké studny z Prahy-Celetné ulice a možnosti fotografické dokumentace. JU FB KB Vedoucí: PhDr. J. Beneš, doc. RNDr. F. Weyda,CSc., konzultanti: Mgr. P. Starec,RNDr. V. Čulíková Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Konečná Marie : Mravenci jako roznašeči semen v luční vegetaci. JU FB Školitel: Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2009 Kolář Filip : Towards resolving the Knautia arvensis agg. (Dipsacaceae) puzzle: primary and secondary contact zones and ploidy segregation at landscape and microgeographic scales. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2009 Kolář Filip : Serpentine differentiation and polyploid evolution in Knautia arvensis agg. (Dipsacaceae). JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Kodýtková Kateřina : Analýza rostlinných makrozbytků ze středověkých objektů v Chrudimi. JU FB KB Vedoucí práce: PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., konzultant : Mgr. Veronika Komárková Bo DPDF
Diplomová práce2009 Kodýdková Kateřina : Karpologická analýza jímky č. 938 v Chrudimi: porovnání středověké a novověké skladby vegetace. JU FB Vedoucí práce: PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., konzultant : Mgr. Veronika Komárková Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Kočvara Luboš : Aerofytické sinice z oblasti lomu Malá Amerika. JU FB KB Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Kocková Jitka : Srovnání vegetace sjezdových tratí s umělým a přírodním sněhem v CHKO Bílé Karpaty a v CHKO Beskydy. JU FB KB Školitelka: RNDr. Jana Jersáková, PhD. Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2001 Kaštovský Jan : The phototrophic microvegetation of seminatural thermal springs in Karlovy Vary, Czech Republic. JU FB   Bo DPDF
Diplomová práce2011 Kašparová Františka : Ekofyziologické a morfologické rozdíly mezi domácími a invazními populacemi Lythrum salicaria L. JU FB KB Školitel: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D., konzultant: Mgr. Dáša Bastlová, Ph.D. Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Kašparová Františka : Studie ekologických charakteristik invazního druhu Chenopodium pumilio R. Br. JU FB KB Vedoucí práce: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. Bo DPDF
Diplomová práce2013 Juráň Josef : Pilotní studie k problematice výskytu Euglenophyta v České republice. JU FB KB Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2007 Jonášová Magda : Rehabilitation of monotonous exotic coniferous plantations: A case study of spontaneous establishment of different tree species. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Jenčová Dana : Synantropní květena vesnic Českobudějovické pánve. JU FB KB Vedoucí práce: Petr Koutecký Ph.D. Bo DPDF
Diplomová práce2011 Chlumská Zuzana : Funkční vlastnosti vysokohorských rostlin východního Ladaku (SZ Himaláje). JU FB KB Vedoucí práce: Mgr. Jiří Doležal, PhD. Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Chlumská Zuzana : Problematika expanze jasanu v NPR Vyšenské kopce. JU FB KB Školitel: prof. RNDr. Karel Prach, CSc., konzultant: RNDr. Jeňýk Hofmeister, Ph.D. Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2003 Koutecká-Chaloupecká Eva : Equivalence of competitor effects and tradeoff between vegetative multiplication and generative reproduction: case study with Lychnis flos-cuculi and Myosotis memorosa. JU FB   Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Hisem Daniel : Toxicity of heterocyous cyanobacteria to model invertebrate Artemia salina: Is the toxicity specific and nvironmentally dependent? JU FB KB Supervisor: Mgr. Pavel Hrouzek, specialist: Ing. Jiří Kopecký, CSc. Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Hesounová Alžběta : Sinice dostřikových zón dalmatského pobřeží. JU FB KB Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, PhD. Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Hejna Ondřej : Diverzita ektomykorhizních hub na buku (Fagus sylvatica). JU FB KB Vedoucí práce: Ing. Miloslava Kavková, Ph.D. Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2003 Hejcman Michal : Effect of Rotational and Continuous Grazing on Vegetation of Upland Grassland in the Jizerské hory Mts., Czech Republic. JU FB   Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2008 Hauer Tomáš : Rock-inhabiting cyanoprokaryota of selected localisties in the Czech Republic. JU FB KB   Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Hájková Sabina : Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Kutné Hory se zřetelem na nepůvodní, invazní a expanzní druhy řas a sinic. JU FB KB Vedoucí práce: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Bo DPDF
Bakalářská práce1995 Fajtová Kateřina : Mikroflóra řas tůní v inundačním území horní Svratky. JU FB Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2013 Ekrtová Ester : Genetic variation and reproduction strategy of Gentiana pannonica in different habitats. JU FB KB Supervisor: Ing. Milan Štech PhD. Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2009 Ekrt Libor : A morphometric study and revision of the Asplenium trichomanes group in the Czech Republic. JU FB KB Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D. Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Ebermannová Petra : Kolonizace zatravněných luk cílovými druhy ve vztahu k jejich výskytu v okolí. JU FB KB Školitel: prof. RNDr. Karel Prach, CSc. Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Dvořáková Helena : Sukcese vegetace na kladenských haldách. JU FB KB Vedoucí práce: Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. Bo DPDF
Diplomová práce2009 Dudíková Tereza : Je Pseudotsuga menziesii dalším invazivním druhem v NP České Švýcarsko? JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2009 Drda Vlastimil : Šíření invazního druhu Quercus rubra L. na Třeboňsku a Českobudějovicku. JU FB KB Vedoucí práce: Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. Bo DPDF
Diplomová práce2006 Dospělová Lucie : Odnožování z kořenů a hypokotylu u vybraných jednoletých druhů. JU FB Školitel: Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. Bo DPDF
Diplomová práce2011 Dortová Markéta : Adaptivní evoluce hadcové tolerance u vybraných druhů českých hadcových rostlin. JU FB KB Školitel: Ing. Milan Štech, PhD. Konzultant: RNDr. Filip Kolář Bo DPDF
Diplomová práce1998 Doležal Jiří : Druhová a prostorová struktura temperátního a boreálního lesa. JU FB Vedoucí práce: RNDr. Miroslav Šrůtek Bo DPDF
Bakalářská práce1996 Doležal Jiří : Analýza vegetace podél gradientu nadmořské výšky v Nízkých Tatrách JU FB Vedoucí práce: RNDr. Miroslav Šrůtek Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Černá Ivana : Vliv krajinného kontextu na průběh obnovy bělokarpatských luk. JU FB KB Školitel: RNDr. Karel Prach, Ph.D. Bo DPDF
Rigorózní práce (RNDr.)2012 Čejková Alžběta : Extreme radial growth reaction of Norway spruce along an altitudinal gradient in the Šumava Mountains. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2004 Čejková Alžběta : Dendrochronologická analýza Picea abies na transektu nadmořské výšky ze Šumavy a Šumavského podhůří. JU FB Vedoucí práce: Ing. Tomáš Kyncl Bo DPDF
Bakalářská práce1999 Burian Marek : Závislost základních dendrometrických parametrů druhu Pinus rotundata a jeho hybridů na gradientu nadmořské výšky. JU FB Školitel: Doc. RNDr. Karel Prach, CSc. Bo DPDF
Bakalářská práce1997 Březina Stanislav : Expanze třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) v přírodní rezervaci Opatovské zákopy. JU FB Vedoucí práce: Doc. RNDr. Karel Prach Csc. Bo DPDF
Diplomová práce2009 Brych Pavel : Modelování potenciálního šíření invazních druhů rostlin v ČR: Porovnání metod a jejich implementací, dostupnost dat a vliv ekologie druhu na přesnost predikce. JU FB KB Vedoucí práce: RNDr. Stanislav Mihulka, PhD., ODBORNÝ KONZULTANT: Mgr. Záboj Hrázský Bo DPDF
Bakalářská práce2012 Böhmová Petra : Cyanobakteriální biofilmy nadeliminátorového prostoru chladících věží s přirozeným tahem. Cyanobacterial biofilms above eliminators in cooling towers. JU FB KB Školitel: RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. Bo DPDF
Diplomová práce2012 Blažek Petr : Faktory ovlivňující populační dynamiku poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor). Factors affecting population dynamics of the hemiparasitic plant Rhinanthus minor. JU FB KB Školitel: Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. Bo DPDF
Bakalářská práce2009 Blažek Petr : Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)? Which factors limit the distribution of the hemiparasitic plant Rhinanthus minor? JU FB KB Školitel: Jan Lepš Bo DPDF
Diplomová práce2009 Bernardová Alexandra : Paleoekologická studie prameniště v centru starosídelní oblasti. Palaeoecological study of mire in the centre of an old-settlement area. JU FB KB Školitel: Jan Novák, PhD. Bo DPDF
Bakalářská práce2008 Benediktová Jitka : Floristicko-fytogeografická studie nejjižnější části Plánického hřebene. Floristic and phytogeographical study of the southernmost part of the Plánický hřeben phytogeographical district. JU FB KB Školitel: Ing. Milan Štech, PhD., Konzultant: Mgr. Jan Košnar Bo DPDF
Bakalářská práce2011 Bartošová Alena : Analýza vegetace a růstových parametrů druhu Dryas octopetala na transektu v arktické tundře na Špicberkách. JU FB KB Školitel: prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Konzultantka: doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. Bo DPDF
Diplomová práce2012 Adamec Vojtěch : Biologie poloparazitického druhu Melampyrum nemorosum. Biology of hemiparasitic Melampyrum nemorosum. JU FB KB Školitel: RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. Bo DPDF
Diplomová práce1997 Zahrádková H. : Řasová mikroflóra horního toku Teplé Vltavy. JU FB KB   Bo DPDF
Diplomová práce2010 Havlík Tomáš : Plasticita funkčních charakteristik (traits) lučních rostlin. Functional trait plasticity in grassland plant species. JU FB KB Školitel: Marie Šmilauerová Bo DPDF
Bakalářská práce2007 Skladaná V. : Izolace genu pro antimikrobiální peptid (defensin) z tvrdého klíštěte Ixodes ricinus po infekci spirochétami druhového komplexu Borrelia bugdorferi. JU FB Rudenko N. D.n. DPDF
Bakalářská práce2007 Fexová S. : Immunohistochemical localization of neuropeptides in the central nervous system of the Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella. JU FB Šauman I. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Pavluvčík P. : Vliv predace norkem americkým na populace raka kamenáče. JU FB Šálek M. Mam Osbezo DPDF
Bakalářská práce2007 Havlík T. : Významné funkční charakteristiky lučních rostlin sdílejících stanoviště. JU FB Šmilauerová M. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Žišková E. : Aerické sinice z lokalit Paranapiacaba a Jardim Botânico Sao Paulo, Mata Atlantica (Brazílie). JU FB Kaštovský J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Bodnár T. : Agregace jako antipredační strategie u pulců ropuchy obecné (Bufo bufo). JU FB Berec M. Her DPDF
Bakalářská práce2007 Čepa L. : Náklady na reprodukci a tvorbu nektaru u vstavačovitých. JU FB Jersáková J. Bo DPDF
Bakalářská práce2007 Drobníková Petra : Vitelocyty karyofylidních tasemnic. JU FB Bruňanská M. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Říhová G. : Denitrifikace v půdách s různě velkými vstupy živin. JU FB Šimek M. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Slepičková E. : Vliv klíštěcích slin na produkci cytokinu MIP-2 myšími makrofágy. JU FB Kopecký J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Roubová V. : Personalita hraboše polního (Microtus arvalis) : chování v novém prostředí. JU FB Lantová P. Mam DPDF
Bakalářská práce2007 Kremlová M. : Udržování polymorfismu v barvě květu u druhu Dactylorhiza sambucina (Orchidaceae). JU FB Kindlmann P. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Hosnedl P. : Vliv eroze na kvalitu půdy. JU FB Semančíková E. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Patáčová Eliška : Vliv kompetice a živin na dynamiku zásobních látek druhu Plantago lanceolata. The influence of competition and soil fertility on dynamics of storage in species Plantago lanceolata. JU FB Vedoucí práce: Štěpán Janeček Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Smolková E. : Vnitrostátní a evropská úprava v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. JU FB Vyhnálek V. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Chytilová M. : Problematika stanovení počtu trombocytů a substituční léčba trombocytopenie. JU FB Vonke I. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Jirsová D. : Molekulární fylogeneze motolic čeledi Opithorchiidae a Heterophyidae. JU FB Scholz T. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Pospěch A. : Charakterizace lidských paralogů adenosin deaminázy. JU FB Žurovec M. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Hojerová E. : Vyhledávací průzkum virů v kapraďorostech. JU FB Petrzik K. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Haasová I. : Tasemnice čeledi Gryporhynchidae (Cestoda: Cyclophyllidea) cizopasící u volavek (Ciconiiformes: Ardeidae) v Mexiku. JU FB Scholz T. Orn Osbezo DPDF
Bakalářská práce2007 Kolář Filip : Metodické přístupy ke studiu evoluční historie reliktních hadcových populací Knautia arvensis. JU FB Školitel: Ing. Milan Štech, PhD. konzultant: RNDr. Jan Suda, PhD. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Tomek Petr : Cytotoxicita vláknitých sinic v návaznosti na jejich ekologii. Cytotoxicity of the filamentous cyanobacteria in relation to its ecology. JU FB Školitel: Mgr. Pavel Hrozek, Školitel-specialista: Ing. Jiří Kopecký, CSc. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Matulová J. : Studium vlivu posttranslačních modifikací na strukturu proteinu za využití Leishmania tarentolae jako expresního systému : vývoj metodiky isotopického značení proteinů. JU FB Trantírková S. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Palatková Ivana : Sukcesní změny na mladém opuštěném poli. JU FB Prach K. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Brůčková P. : Role vířníků při filtraci oocyst kryptosporidií ve vodním sloupci. JU FB Ditrich O. Ent DPDF
Bakalářská práce2007 Tvardíková K. : Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimním období. JU FB Fuchs R. Orn DPDF
Bakalářská práce2007 Karešová Petra : Spontánní sukcese vegetace v opuštěných lomech v Českém krasu : porovnání výskytu druhů v lomech a okolí. JU FB Vedoucí práce: Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Zemanová M. : Bioenergetika reprodukce a postnatálního vývoje dvou sociálních druhů rypoše rodu Fukomys. JU FB Šumbera R. Mam DPDF
Bakalářská práce2007 Kručinská J. : Construction of expression vector for cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. JU FB Sobotka R. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Piálek L. : Rešerše ke studiu biogeografie cichlid Guyanské vysočiny. JU FB Říčan O. Ent DPDF
Bakalářská práce2007 Lusková M. : Studium produktů prothorakálních žláz u saranče stěhovavé (Locusta migratoria L.). JU FB Kodrík D. Ent DPDF
Bakalářská práce2007 Matoušů Anna : Vliv kosení a mulčování na rozvoj luční vegetace na výsypkách s introdukovanými monolity luční půdy. Influence of mowing and mulching on vegetation development on dumps with translocated monoliths of meadowy soil. JU FB Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jan Frouz, CSc., Konzultant: Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Šťastná H. : Vliv extraktů ze slinných žláz (SGE) a slin klíštěte Ixodes ricinus na replikaci viru klíšťové encefalitidy v podmínkách in vitro. JU FB Kopecký J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Veselá J. : Diverzita a ekologie sinic a řas Vodárenského a Řasového potoka na ostrově Jamese Rosse, Antarktida. JU FB Elster J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Svidenská S. : Roční průběh základních fluorescenčních parametrů dvou stálezelených rostlin. JU FB Soukupová J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Eliášová M. : Vliv kooperace na rozlišování příbuzných u sociálních druhů hrabošů (Microtus arvalis a Microtus brandti). JU FB Řičánková V. Mam DPDF
Bakalářská práce2007 Tyml T. : Nálevníci z žaber mořských ryb simultánně kolonizovaných amfizoickými amébami. JU FB Dyková I. Osbezo DPDF
Bakalářská práce2007 Zralá J. : Panbo-Red Pigment Concentration Hormone u Porcellio scaber (stínka obecná). JU FB Kodrík D. Ent DPDF
Bakalářská práce2007 Štefková K. : Vliv 7-oxo-dehydroepiandrosteronu na spotřebu kyslíku izolovaných lidských leukocytů (PBMC). JU FB Janský L. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Padyšáková E. : Does removal of mammalian predators significantly affect success of simulated nests in linear habitats? : Case study on American mink Mustela vison Stamp; Predation on simulated duck nests in relation to nest density and habitat type. JU FB Šálek M. Mam DPDF
Bakalářská práce2007 Dohnal Radomír : Populační hustota a potravní preference dřevin u bobra evropského (Castor fiber) v oblasti dolního toku Moravy. JU FB Sedláček F. Mam DPDF
Bakalářská práce2007 Altman Jan : Analýza vegetace a růstu dřevin na gradientech nadmořské výšky a zeměpisné šířky ve smíšených doubravách jižní části Korejského poloostrova. JU FB Doležal J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Diáková Kateřina : Redoxní procesy železa v umělém mokřadu. JU FB Šíma J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Sedláčková B. : Exprese hemolinu ve střevě zavíječe voskového. JU FB Sehnal F. Ent DPDF
Bakalářská práce2007 Voldřichová M. : Savčí srst - zdroj fylogeneticky cenných znaků? JU FB Robovský J. Mam DPDF
Bakalářská práce2007 Dudíková T. : Sukcese vegetace na výsypkách po těžbě uranu na Příbramsku. JU FB Prach K. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Lechner J. : Vývoj krajiny a analýza prostorové struktury v katastru obce Olešnice u Trhových Svinů. JU FB Semančíková E. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Mach J. : Přímý vliv eutrofizace na mikrobiální procesy v mokřadních půdách s důrazem na cyklus dusíku. JU FB Uhlířová E. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Kudrnáčová N. : Hledání rytmičnosti u larev mušky Chymomyza costata (Diptera: Drosophilidae) : změny aktivity enzymů atranskripce genů. JU FB Košťál V. Ent DPDF
Bakalářská práce2007 Šveráková B. : Bojové biologické prostředky, diagnostika a terapie. JU FB Kopecký J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Prášil P. : Příprava rostlinného transformačního vektoru obsahujícího gaIT jako selektovatelný gen a jeho užití k transformaci rajčete. JU FB Bříza J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Muroňová Markéra : Aerické sinice oblasti Ubatuba, Mata Atlantica, Brazílie. Aerophytic cyanobacteria of Ubatuba area, Mata Atlantica, Prazil. JU FB Vedoucí práce: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Šlouf V. : Annual changes in steady state chlorophyll fluorescence yield (Fs) of two evergreen plants. JU FB Soukupová J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Kúr Pavel : Cytologická variabilita a potenciální hybridizace druhů Spergularia echinosperma a S. rubra : rešerše problematiky v celém rodě a pilotní studie. JU FB Štech M. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Kašičková D. : Mikrosporidiové infekce ptáků : prevalence u volně žijících, synantropních a v zajetí chovaných druhů. JU FB Ditrich O. Orn DPDF
Bakalářská práce2007 Zajícová H. : Vliv způsobu usmrcení D. reticulatum na potravní nabídku pro potenciální bezobratlé mrchožroutyliv způsobu usmrcení Deroceras reticulatum na potravní nabídku pro potenciální bezobratlé mrchožrouty.. JU FB Foltan P. Ent DPDF
Bakalářská práce2007 Merglová L. : The transcriptional regulation by the nuclear receptor NHR-25 in Caenorhabditis elegans. JU FB Asahina-Jindrová M. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Kodádková A. : Výskyt kryptosporidií u exotických zvířat chovaných v zoologických zahradách. JU FB Ditrich O. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Kotas P. : Význam bentických a epifytických řas pro bilanci fosforu v údolní nádrži Nýrsko. JU FB Hejzlar J. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Bazalová O. : Problematika přístrojového stanovení hodnot krevního obrazu, možné chyby a způsoby jejich předcházení. JU FB Vonke I. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Lhotská P. : Životaschopnost populací psa hyenovitého (Lycaon pictus) v afrických národních parcích. JU FB Berec L. Mam DPDF
Bakalářská práce2007 Lencová Kamila : Spontánní sukcese na mladém opuštěném poli. JU FB Prach K. Bo Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Voráčová K. : Evoluce vybraných enzymů šikimátové dráhy a dráhy pro syntézu hemu u červených řas skupiny Florideophyceae. JU FB Oborník M. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Beránková Kateřina : Možnosti využití HPMPA v terapii kryptosporidiózy. JU FB Ditrich O. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Ondráčková Z. : Infektivita Cryptosporidium andersoni pro různé druhy hlodavců. JU FB Kváč M. Mam DPDF
Bakalářská práce2007 Kloz M. : Interferometeric measuring of volume changes of photosynthesizing and non-photosynthesizing samples. JU FB Roháček K. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Pavlová V. : Kompromis reprodukce a přežití predace při působení Allee efektu. JU FB Berec L. Žp DPDF
Bakalářská práce2007 Bečková Martina : Identifikace vláknitého viru infikující jetel luční (Trifolium pratense). JU FB Petrzik K. Bo Žp DPDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348