ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Botanické Botanické vysokoškolské kvalifik. práce
Botanické vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí zařazených v DB do botanické bibliotéky. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
KnihovnaRokAutorPráceTyp práceVedoucíBibliotékyDPDF
SIC ČZU - Studijní a informační centrum1983Polák Pavel stran Diplomová práce  Lichen D
MU - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty2001Stoneberg Holt S. D. A comparison of Central European and Nort American populations of Poa pratensis agg. Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2001Müllerová Jana A remote sensing approach to the study of sub-alpiny vegetation. Využití metod dálkového průzkumu Země při studiu subalpínské vegetace. Disertační práce (Ph.D.) Bo D
Akademická knihovna JU2001Martínková J. Abundance, competition, phenology and co-occurrence of grassland species. Diplomová práceŠmilauer P. Bo Žp D
Akademická knihovna JU2002Šofrová P. ACCO transformace u chryzantémy (Dendrathema grandiflorum (Ramat.) Kitamura) pomocí Agrobacterium tumefaciens. Bakalářská práceŠebestiánová Š. Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2010Khun Jakub Acer - rozšíření a využití v podmínkách ČR. Acer - distribution and use in the Czech Republic. Bakalářská prácevedoucí práce Martin Slávik Les Bo D
Akademická knihovna JU2005Hrázský Z. Acer negundo L. in the Czech Republic : invaded habitats and potential distribution modeling. Diplomová práceMihulka S. Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2001Milnerová K. Acidifikace prostředí spojená s výdejem protonů a příjmem kationtů u vodních rostlin. Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2005Březina Stanislav Acquisition of belowground resources by plants in unproductive grasslands : (a view from an ecological perspective). Disertační práce (Ph.D.)školitel Tomáš Herben Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1985Hubatková Eva Adaptabilita zeleného bičíkovce Dunaliella acidophila (Kalina) Masjuk v živných roztocích různého chemického složení. Diplomová práce Bo D
Akademická knihovna JU2001Šabacká M. Adaptační změny na vybraných klonech sinic. Bakalářská práceKomárek J. Bo Žp D
UK PřF-Botanická knihovna2004Škaloud Pavel Aero-terestrické sinice a řasy ventarol národní přírodní památky Borečský vrch. Diplomová prácevedoucí práce Jiří Neustupa Bo D
UK PřF-Ústav pro životní prostředí1998Čermák M. Aerosoly na povrchu jehličí smrku ztepilého v Jizerských horách a v Krkonoších. Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1991Holec Jan 1968- Agaricales v bučinách jihovýchodní části Šumavy a Šumavského podhůří. Diplomová práce Bo D
MU - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty2000Danihelka J. Achillea millefolium agg. v České republice. Disertační práce  Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2010Semančík Peter Akát bílý - Robinia pseudoacatia L. - rozšíření a růst v podmínkách ČR. Black locust - Robinia pseudoacatia L. - expansion and growth in the Czech Republic. Bakalářská prácevedoucí práce Martin Slávik Les Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2007Bělař František Akát bílý - Robinia pseudoacatia v českých zemích a možnosti jeho využití. Locust - Robinia pseudoacacia in Czech countries and possibility its uses. Bakalářská práce  Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2008Mejzrová Lenka Akát bílý – současný stav a perspektivy šlechtění v ČR. Robinia pseudoaccacia - current state and perspectives of breeding in the Czech Republic. Diplomová práce  Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2010Nádraská Monika Aktuální stav vybraných lokalit bolševníku velkolepého na území Šumavy. Current state of selected localities invaded by Hercleum mantegazzianum in the Šumava National Park. Diplomová prácevedoucí práce Bohumil Mandák Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2014Pírková Monika Alergeny v ovzduší - studie vybraného regionu. Allergens in the air - study of a selected region. Diplomová práceRNDr. Petr Pišoft, PhD. Žp Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2005Odstrčilová-Nováková Sylvie Algal flora of the arctic-alpine tundra in the Krkonoše Mts. Disertační práce (Ph.D.)školitel Jiří Váňa Bo D
Akademická knihovna JU2003Tomšíčková J. Algicidní aktivita sinice Trichormus doliolum. Bakalářská práceKopecký J. Bo D
UP PřF - Knihovna přírodovědecké fakulty1998Štejgerlová M. Algologická charakteristika mrtvého ramene Bečvy v přírodní rezervaci Škrabalka. Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2009Urbánková Pavla Alopatrická a sympatrická diverzita populací penátních rozsivek (Bacillariophyceae). Bakalářská práceškolitel Jana Veselá Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1966Deylová Blanka Alpinská hranice lesa v Hrubém Jeseníku. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1964Komárková Věra Alpinská vegetace Roháčů. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1957Jeník Jan 1929- Alpinská vegetace Vysokých Sudet : theorie oro-anemografických systémů.   Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1996Dostál Petr & Šprynar Pavel (eds.) Alpy 1996 : průvodce pro geobotanickou exkurzi pořádanou katedrou botaniky PřF UK Praha ve dnech 1. -9.8.1996.   Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2008Malát Petr Alternativní pěstební substráty pro trvalky. Alternate growing mediums for perennials. Diplomová práce  Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2014Zusková Eva Alternativní způsoby ochrany zeleniny proti houbovým patogenům. Alternative methods of vegetable protection against to fungi pathogenes. Diplomová práceIng. Miloslav Zouhar, Ph.D. Bo Mykol D
UK PřF-Botanická knihovna2004Suda Jan 1974- An employment of flow cytometry into plant biosystematics. Disertační práce (Ph.D.)vedoucí práce Jan Kirschner Bo D
Akademická knihovna JU2000Schusserová A. Analýza anatomické variability jehlic u druhů a hybridů rodu Pinus v různých typech rašelinných biotopů. Bakalářská práceŠtech M. Bo D
Akademická knihovna JU2003Apfelbeck F. Analýza cDNA klonů viroidu vřetenovitosti bramborových hlíz, selektovaných po aplikaci tepelného šoku u infikovaných rostlin druhu Nicotiana bethamiana. Bakalářská práceMatoušek J. Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2010Saksidová Andrea Analýza nákladovosti střediska okrasných rostlin na ČZU ŠLP. Costs analysis of the ornametal plants nursery ČZU ŠLP. Bakalářská prácevedoucí práce Luděk Šišák Les Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1996Kulíšek Petr Analýza odpovědi druhů na komplexních gradientech prostředí. Diplomová práce Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2014Polončík Martin Analýza pěstování kukuřice na produkci bioplynu v sušších oblastech Čech. Analysis of Maize Growing for Biogas Production in More Arid Areas of the Czech Republic. Bakalářská práceprof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Bo D
Akademická knihovna JU2006Foldynová M. Analýza ploidní úrovně u Lythrum salicaria karyologickou metodou přípravy roztlakových preparátů. Bakalářská práceBastlová D. Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2014Jaroš Miroslav Analýza produkce kukuřice pěstované na zrno, plochy pěstování a výnosy v ČR a ve světě. The analysis of the maize grown for grain production, areas for growing and yield in the Czech Republic and the rest of the world. Diplomová práceprof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1974Lukavský Jaromír 1943- Analýza růstové rychlosti řas kultivovaných na pevných půdách. Rigorózní práce (RNDr.) Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1992Vejsová Leona Analýza systému pro klonování arteficielních kvasinkových chromosomů. Diplomová práce Bo D
Akademická knihovna JU1996Doležal J. Analýza vegetace podél gradientu nadmořské výšky v Nízkých Tatrách. Bakalářská práceŠrůtek M. Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2010Štich Martin Analýza vlivu výsadeb rychle rostoucí dřevin na změny ve struktuře krajiny. Analyzing effects of fast-growing tree species plantations on landscape pattern change. Diplomová prácevedoucí práce Jan Skaloš Žp Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2010Kupková Anna Analýza vývoje výsadeb borovice lesní na zrekultivované skládce tuhého komunálního odpadu Klenovice. Growth and performance analysis of forest recultivation by Scots pine on domestic waste dump in Klenovice. Bakalářská prácevedoucí práce Ivo Kupka Les Bo D
Akademická knihovna JU1998Mészáros T. Analýza změn fotosyntetické aktivity v průběhu buněčného cyklu řasy Scenedesmus quadricauda. Diplomová práceŠetlík I. Bo D
UP PřF - Knihovna přírodovědecké fakulty2002Kožichová K. Anatomická analýza histogenů kořenových špiček vybraných druhů čeledí Orchidaceae. Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1967Stankovičová Ľudovíta Anatomická stavba niektorých druhov čeľade Pleurotaceae najmä s ohľadom na hýfovú štruktúru. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1951Kraus Ljubomír Anatomická studie listů okoličnatých rostlin, vyskytujících se na území ČSR. Diplomová práce Bo D
Akademická knihovna JU1997Halbhuber Z. Anatomická studie regenerace in vitro listových disků u hybrydního klonu topolu. Bakalářská práceBeneš K. Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2010Gorčicová Barbora Anatomie a funkční ekologie tropických alpínských rostlin Jižní Ameriky. Bakalářská prácevedoucí práce Petr Sklenář ; oponent práce Daniel Stančík ; konzultant práce Aleš Soukup Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1958Chrtek Jindřich 1930-2008 Anatomie a morfologie petalu : studie o vyzkumu zilnatiny petalu pro vyvojovy system dvoudeloznych rostlin. Kandidátská práce (CSc.) Bo D
 1937Unzeitig F. Anatomie gametofytu a sporofytu se zvláštním zřetelem ke sporogoniu rodu Bryum. Diplomová práce  Bryo D
UK PřF-Botanická knihovna2003Říhová Svatava Anatomie kořenového vlášení a rhizodermis vybraných druhů čeledi Poaceae a jejich význam v taxonomii. Diplomová prácevedoucí práce Petr Havlíček Bo D
OU PřF - Knihovna kat. biol. a ekol.1999Jurčák J. Anatomie listu vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia L., Orchidaceae) a morfometrie jeho průduchového aparátu. Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1933Witasek Norbert Anatomische Untersuchungen fossiler Hölzer aus dem Egerer Tertiärbecken. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1971Pokorná Vanda Anemone sylvestris L. v České socialistické republice. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2005Dostál Petr Ant-generated environmental heterogeneity in temperate grasslands : effect on vegetation pattern and plant (meta)population dynamics. Disertační práce (Ph.D.)vedoucí práce Tomáš Herben Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2014Bazanova Maria Antagonistická aktivita Clonostachys rosea. Antagonistic activity of Clonostachys rosea. Diplomová prácedoc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. Bo Žp D
UK PřF-Botanická knihovna1951Minařík Jan Antenaria dioica : farmakobotanická monografie. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1959Lauterkrancová Zdeňka Anthraknosy na pěstovaných vikvovitých rostlinách v ČSR a ochrana hrachu proti anthraknose. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1976Lisá Milena Antifunfální látky v medicině.   Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1952Čejchan Otto Antigenese recentních Cormophyt.   Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2014Janáková Martina Antimikrobiální aktivita rostlinných látek a možnosti jejich využití ke konzervaci potravin. Antimicrobial activity of plant substances and the possibilities of their use for food preservation. Diplomová práceIng. Jan Táborský, Ph.D. Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2010Letalik Petr Arboretum a park Jezeří. The Jezeří arboretum and park. Bakalářská prácevedoucí práce Emilie Pecharová Bo DPDF
UK PřF-Botanická knihovna1998Rydlová Jana Arbuskulární mykorhizy v sukcesi vegetace na odkalištích a výsypkách. Disertační práce (Ph.D.) Bo D
Akademická knihovna JU2002Šafránková J. Arbuskulární mykorrhiza na horských loukách v Krkonoších : výskyt a dynamika. Bakalářská práceŠmilauer P. Bo Žp D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2008Kourková Pavlína Aromatické rostliny užívané Sahrawi (Alžír) a jejich možné využití v okrasném zahradnictví. Some aromatic plants recently used by aborigenes people Sahrawi (Alger) and their importance in ornamental gardinery. Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2002Koukol Ondřej Ascomycety kolonizující opad Pinus sylvestris a Pinus strobus v Národním parku České Švýcarsko. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1993Korčáková Hana Aseptické syntézy mykorhiz a fyziologické aspekty narušené ektomykorhizní symbiózy smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.).   Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2002Koukol O. Askomycety kolonizující opad Pinus sylvestris a Pinus strobus v Národním parku České Švýcarsko. Diplomová práce  Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2014Stockinger Silvia Assessment of the impacts of geotextiles on the growth of vegetation, surface runoff and soil loss using rainfall simulations on small scale plots. Assessment of the impacts of geotextiles on the growth of vegetation, surface runoff and soil loss using rainfall simulations on small scale plots. Diplomová práceIng. Vít Penížek, Ph.D. Žp Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1964Theinhardt Markéta Asterococcus a příbuzné rody tetrasporálních řas. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1976Roubíková Zora Autecické druhy rzí na Tribus Anthemideae, čeledi Asteraceae, v Čechách. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1962Šléglová Stanislava Autoecické druhy rodu Puccinia na čeledi Daucaceae na území ČSSR. Diplomová práce Bo D
Akademická knihovna JU2004Kociánová A. Banka pupenů na kořenových fragmentech. Bakalářská práceKlimešová J. Bo Žp D
UK PřF-Botanická knihovna1969Menclová Dana Barevné změny květů některých okrasných rostlin vyvolané virózami. Diplomová práce Bo D
ZČU PedF - knihovna kat. biologie1998Šejbová M. Basidiomycety vybrané lokality (polesí Spálená u Milevska). Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1927Dorda Waldemar G. Bau und Funktion der Staminodien. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1934Schlimbach Heinrich Beiträge zur Kenntnis der Samenanlagen und Samen der Amaryllideen, mit Berücksichtigung des Wassergehaltes der Samen. Diplomová práce Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2008Prknová A. Betula - původní rozšíření, současné rozšíření jednotlivých druhů rodu na území ČR. Betula – autochthonous and long-range species composition in Czech republic. Bakalářská práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1964Kučera Stanislav 1944-1992 Bibliografie Novohradských hor a přilehlých území pro geobotanickou, lesnickou a ochranářskou práci.   Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1971Skalický Vladimír 1930-1994 Bibliografie přírodovědecké literatury.   Bo D
MU - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty1999Slechová S. Bibliografie rukopisných floristických prací České republiky (uložených ve vybraných přírodovědných institucích). Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1984Sofron Jaromír et al. Bibliografie Šumavy 1968-1980 a doplňky za roky 1945-1967.   Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1967Půlpánová Jana Bílkovinné znaky a příbuzenské vztahy Phaseolus lunatus k některým dalším druhům rodu Phaseolus. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2000Hofman P. Bílkoviny fotosyntézy jako markery suboptimálních podmínek pro růst a fotosyntézu rostlin. Doktorská disertační práce (DrSc.)  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1994Vopařil Karel Bioassay - test toxicity na zeleném bičíkovci. Diplomová práce Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2001Svobodová K. Biodegradace azobarviv a antrachinonových barviv pomocí dřevokazné houby Irpex lacteus. Diplomová práce  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1994Javoreková Soňa Biodegradácia agrofolií.   Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2004Loskotová Eva Biodiverzita a ekologie mechorostů ve vybraných I. zónách Národního parku Šumava. Diplomová práce Bo D
ZČU Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna2001Viktorova M. Biodiverzita a ekologie sinic a řas odkaliště popílku v Plzni. Diplomová práce  Bo D
SIC ČZU - Studijní a informační centrum2011Zemanová Lucie Biodiverzita a sukcese mechorostů a lišejníků na mrtvých ležících kmenech v Jizerských horách. Biodiversity and succesion of bryophytes and lichens on laying dead tree trunks in Jizerské hory Mts. Diplomová práceVedoucí práce: doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc. Žp Bo DPDF
UK PřF-Botanická knihovna1993Váňa Jiří 1940- Biodiverzita přírodních ekosystémů Šumavy : zpráva o výsledcích projektu (grant 124/FDR) za rok 1993.   Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1994Váňa Jiří 1940- Biodiverzita přírodních ekosystémů Šumavy : zpráva o výsledcích projektu (grant 40757/FDR) za rok 1994.   Bo D
UP PřF - Knihovna přírodovědecké fakulty1998Palochová A. Biodiverzita řas v okolí Olomouce. Diplomová práce  Bo D
ZČU Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna2002Vávrová P. Biodiverzita sinic a řas vybraných rašelinišť Třeboňské pánve. Diplomová práce  Bo D
ZČU Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna2001Holmannovál. Biodiverzitamikroflóry těžené části Hůrecké slati. Diplomová práce  Bo D
Akademická knihovna JU2004Komenda J. Biogenesis and structural dynamics of the photosystem II complex Habilitační práce (Doc.)  Bo D
UK PřF-Botanická knihovna2009Škaloudová Magda Biogeography and phenotypic plasticity in silica-scaled chrysophytes (Spynurophyceae). Disertační práce (Ph.D.)supervised by Yvonne Němcová Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1996Škoda Bohdan Biochemotaxonomie rodu Chlorella s. lato (Chloraphyceae) : složení fytosyntetických barviv. Biochemotaxonomy of Chlorella s. lato (Chlorophyceae) : photosynthetic pigment composition. Disertační práce (Ph.D.) Bo D
UK PřF-Botanická knihovna1985Anděl Petr Bioindikace čistoty ovzduší v severočeské oblasti působení uranového průmyslu. Kandidátská práce (CSc.) Lichen D
12345678910
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018