Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2016Klvaňová A. (ed.) Každý pták se počítá - Sborník abstraktů z celostátní konference České společnosti ornitologické, 14.–16. října 2016, Mikulov 1 -98. strana Celý časopis nebo sborníkDPDF
2016Dolejský V. Vážení příznivci ptačí říše, ... 4 . strana Úvodník, předmluvaDPDF
2016Hudec K. Vážení členové ČSO, vážení přátelé ptactva! 5 . strana Úvodník, předmluvaDPDF
2016Redakce Historické milníky České společnosti ornitologické. 6-7. strana PřehledDPDF
2016Redakce Program konference. 8-12. strana PřehledDPDF
2016Redakce Seznam posterů. 13-14. strana PřehledDPDF
2016Foppen R. P. B. CSO, the pounding heart of a Central European Ornithological Data Centre!? [Česká společnost ornitologická, tlukoucí srdce centrálního evropského sběru ornitologických dat!?] 15-16. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Storch D. Determinanty druhové diverzity aneb proč je tolik ptáků v tropech a v horách. 17 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Hořák D., Sedláček O., Reif J., Ferenc M., Riegert J., Albrecht T., Nana E. D. a kol. Záhadné ostrovy biodiverzity: ptačí společenstva tropických vrcholků (kamerunských) hor. 17-18. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Brlík V., Adamík P., Koleček J., Reif J. & Vermouzek Z. Faunistická databáze ČSO: každý pták se počítá… ale proč? 19 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Krištín A., Hoi H., Valera F. & Barner J. Every Lesser grey shrike is considered: Human impact on habitat, breeding and abundance after 25 years. [Každý kolesár sa ráta: Vplyv človeka na habitat, hniezdenie a denzitu po 25 rokoch.] 20-21. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Molitor P. Rád bych hnízdil, ale nemám s kým… aneb jak je to s populací strnada zahradního? 21 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Ticháčková M. & Lumpe P. Vývoj populace jeřába popelavého (Grus grus) v ČR. 22 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Petrusková T., Brinke T., Kinštová A., Caha O., Petrusek A. & Pišvejcová I. Kdo je kdo? Aneb co odhalil individuální akustický monitoring u lindušky lesní. 23 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Diblíková L., Pipek P., Petrusek A., Svoboda J., Procházka P., Vermouzek Z., Bílková J. & Petrusková T. Nářečí českých strnadů – úspěšný projekt občanské vědy. 24 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Pipek P., Petrusková T., Petrusek A., Diblíková L., Eaton M. A. & Pyšek P. 20 000 km a 150 let od domova – strnadí nářečí na Novém Zélandu. 24-25. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Belfín O. & Turčoková L. Akustický monitoring a variabilita zpěvu lejska malého (Ficedula parva). 25 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Hodačová L., Vlach M. & Žilinčíková N. Vliv světelného a hlukového znečištění na hlasovou aktivitu kosa černého (Turdus merula) a budníčka menšího (Phylloscopus collybita). 26 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Zenklová T., Vokurková J., Motombi F. N., Ferenc M., Albrecht T., Hořák D. & Sedláček O. Hnízdní a zpěvní aktivita ptáků afrotropického deštného lesa podél gradientu nadmořské výšky. 27 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Reif J. & Vermouzek Z. Význam dlouhodobých monitorovacích programů pro ochranu ptáků. 28 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Weidinger K. Predátoři ptačích hnízd – stav poznání v ČR a v Evropě. 29 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Šálek M. E., Sládeček M., Kubelka V., Mlíkovský J., Šmilauer P. & Storch D. Význam interakcí a prostorových efektů při umisťování hnízd v druhově pestrém ptačím společenstvu. 29-30. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Kubelka V., Šálek M. E., Tomkovich P. & Székely T. Patrnosti hnízdní predace bahňáků v prostoru a čase. 30 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Honza M., Cherry M. I., Jelínek V., Moksnes A., Polačiková L., Požgayová M., Procházka P., Roskaft E., Šulc M., Taborsky B., Taborsky M., Teuschl Y. & Vogl W. Jak kukačka nalezne hnízdo svého hostitele aneb každý pěstoun se počítá… 31 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Tyller Z., Kysučan M., Samaš P., Rutila J. & Grim T. Ze života rehků zahradních a kukaček ve Finsku. 31-32. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Poláková K., Musil P., Musilová Z., Zouhar J. & Kočicová P. Mezidruhový hnízdní parazitismus v rodinkách kachen. 32 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Flousek J. Využití ornitologických dat při ochraně přírody Krkonošského národního parku. 33 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Škorpíková V., Hlaváč V. & Strnad M. Mortalita ptáků na linkách vysokého napětí v ČR. 33-34. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Viktora L. & Janoška Z. Mapová vrstva prioritního zabezpečení linek vysokého napětí v distribuční síti E.ON Distribuce, a. s. 34-35. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Musilová Z., Musil P., Zouhar J., Adam M. & Bejček V. Význam sítě Natura 2000 pro zimující vodní ptáky. 35 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Musil P., Musilová Z., Poláková K., Čehovská M., Kočicová P. & Kejzlarová T. Může jeden rybník bez kaprů zastavit úbytek hnízdních populací vodních ptáků? 35-36. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Bažant J. Jezero Most – naděje a zklamání? 36 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Bejček V. & Šťastný K. Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice – historie a současnost. 37 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Sychra J., Hudec K. & Černý M. Mapování hnízdního rozšíření ptáků Brna v letech 2011 až 2016 – první výsledky. 38 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Havlíček J. & Bürger P. Ptáci Českých Budějovic: mapování hnízdního rozšíření v letech 1985–1992 a 2010–2018. 39 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Řepa P. Změny v početnosti hnízdících ptáků v Tachově 1975–2013. 39-40. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Chytil J. & Macháček P. Jak jsme všechny ptáky na Nových Mlýnech nepočítali. 40 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Diviš T. Sova pálená (Tyto alba) v okrese Náchod v proměnách doby. 40-41. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Bažant M., Sýkorová J., Buršíková M., Nováková N. & Piálková R. Každý pták se počítá, ale některý i dvakrát aneb úskalí při odhadech velikostí hnízdních populací – příklad z výzkumu pěnice vlašské. 41 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Grim T- & Samaš P. Pod svícnem je nejvíc tma: jak žijí synantropní ptáci? 42 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Těšický M., Velová H., Svobodová J., Bauerová P., Pechmanová H., Albrecht T. & Vinkler M. Čím starší, tím lepší? Vztah stárnutí a kondičně závislých znaků u sýkory koňadry (Parus major). 43 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Lyach R. & Čech M. Potrava kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na konfliktních lokalitách na území CHKO Labské pískovce. 43-44. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Kotasová Adámková M., Bílková Z., Tomášek O., Šimek Z. & Albrecht T. Využitelnost peří pro analýzu stresu a kondice vlaštovky obecné (Hirundo rustica). 44 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Kauzál O., Boheemen S. van, Kotasová Adámková M., Albrecht T. & Petrusková T. Žlutá je dobrá aneb o strnadech a karotenoidech. 45 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Bauerová P., Vinklerová J., Hraníček J., Vojtek L., Svobodová J. & Vinkler M. Vliv městského znečištění ovzduší na kondiční znaky volně žijících sýkor koňader (Parus major). 46 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Gamero A.,Brotons L.,Brunner A.,Foppen R.P.B.,Fornasari L.,Gregory R.D.,Herrando S.,Hořák D.,Jiguet F.,Kmecl P.,Lehikoinen A.,Lindström A.,Paquet J.-Y.,Reif J.,Sirkiä P.M.,Škorpilová J.,Strien A.,Szép T.,Telenský T.,Teufelbauer N.,Trautmann S.,Turnhout Ch.A.M.,Vermouzek Z.,Vikstrom T. & Voříšek P. EU policy effects on common farmland birds. [Vliv legislativy Evropské unie na běžné druhy polních ptáků.] 47-48. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Zámečník V., Kubelka V. & Šálek M. E. Mají čejky zájem o dotační titul na svou ochranu? 48 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Šálek M. Každý sýček se počítá aneb podaří se zachránit jeho populaci v České republice? 48-49. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Michálek B. Josefovské louky – deset let existence, tři roky řízených záplav. 49 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Tošenovský E. & Viktora L. Mapování výskytu zvláště chráněných druhů synantropních živočichů – zapojení veřejnosti do praktické druhové ochrany ve městech. 50 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Vymazal M. & Weidinger K. Habitatové nároky strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) v Hostýnských vrších. 50-51. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Křenek D. Z činnosti patronátní skupiny IBA Beskydy. 51 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Adamík P. & Procházka P. Novinky o migraci některých druhů ptáků pomocí geolokátorů. 52 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Telenský T., Klvaňa P., Cepák J., Jelínek M. & Reif J. Vliv změny klimatu na populace dálkových migrantů v ČR. 52-53. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Vozabulová E., Sládeček M., Šálek M. E. & Vitnerová H. Kdepak ty kulíku hnízdo máš? 53 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Beran V. & Porteš M. Lindušky úhorní stále hnízdí v severních Čechách. 54 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Tejkal M., Mikoláš M. & Volf O. Fragmentace prostředí a její vliv na populaci tetřeva hlušce na Šumavě a v Bavorském lese. 54-55. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Podhrázský M., Adam M. & Musil P. Vývoj sledování migrace husy velké. 55-56. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Peške L. Migrace asijských rarohů velkých (Falco cherrug). 56 . strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Popela R., Šošovička R. & Sychra J. Jak se ptákům asi létá – mírně technický pohled na mechaniku letu ptáků. 56-57. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2016Bandhauerová J., Havlíček J., Fuchs R. & Šálek M. Vliv zemědělského hospodaření, typu zástavby a zeleně na tři druhy ubývajících granivorních ptáků lidských sídel. 59 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Bažant M., Sýkorová J., Buršíková M., Nováková N., Valášek M., Škorpíková V., Tichá I., Kirchmeier A., Uhl F. & Veselý P. Výskyt pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na jižním Znojemsku – meziroční srovnání početnosti a překryvu míst výskytu, porovnání výskytu v mozaikových a liniových habitatech. 60 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Botková K. & Vermouzek Z. Těžba a ochrana přírody? Partnerství BirdLife a HeidelbergCement. 61 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Černý M. & Šálek M. E. Znamená preferované dobré aneb co ovlivňuje hnízdní úspěšnost koroptve polní? 61-62. strana Abstrakt posteruDPDF
2016Černý M. & Šebela M. Vývoj ptačího společenstva v parku Lužánky. 62 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Dobruská G. & Kaminiecká B. Čapí hnízda. 63 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Farkač J., Ferenc M. & Hořák D. Jak souvisí ekologické vlastnosti českých ptáků s prostorovou variabilitou v jejich početnosti? 63-64. strana Abstrakt posteruDPDF
2016Havlíček J., Piálek L. & Fuchs R. Vrabec domácí: od populací k potravě, od potravy k populacím. 64 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Husák J. & Ševčíková J. Jak motivovat žáky základních škol k zájmu o ornitologii? 65 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Kipson M., Franch M., Pino D. M., Herrando S., Keller V. & Voříšek P. Význam zahraničních ornitologů a on-line databází ve sběru údajů pro druhý hnízdní atlas ptáků Evropy (EBBA2). 65-66. strana Abstrakt posteruDPDF
2016Machová M., Havlíček J. & Fuchs R. Bude zima, bude mráz: početnost a distribuce běžných synantropních druhů ptáků v městském prostředí 66-67. strana Abstrakt posteruDPDF
2016Michálková R., Pithart P., Cepák J. & Albrecht T. Početnost a počestnost u jihočeských vlaštovek. 67 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Musilová Z., Musil P. & Zouhar J. Vliv lokálních podmínek na dlouhodobé lokální změny zimovišť vodních ptáků. 67-68. strana Abstrakt posteruDPDF
2016Myšková I., Kubošek J., Krajčovičová T. & Kretková T. Revitalizace objektu školy SPŠ stavební v Ostravě pro městskou ornitofaunu. 68 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Peške L. & Vlček J. Satelitní telemetrie chřástala polního (Crex crex). 69 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Oliš P., Bartozelová K., Loukota M., Smažinka M. & Děrdová K. Vlaštovky, jiřičky a rorýsi. 69 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Pojer F. & Kameníková J. Výsledky 3. celostátního sčítání čápů černých v ČR v roce 2014. 70 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Poprach K. Slyšitelnost a akustická detektabilita ptáků. 70-71. strana Abstrakt posteruDPDF
2016Poprach K., Machar I. & Maton K. Změny početnosti hnízdní populace racka chechtavého na Chomoutovském jezeře v Litovelském Pomoraví za období 1978–2014. 71 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Praus L. & Weidinger K. Prostorové vzorce výskytu predátorů ptačích hnízd v obilných polích. 72 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Růžička T. & Mrlík V. Shrnutí deseti let odchytů na rybníku Maršovec, Náměšťské rybníky, 2006–2015. 72-73. strana Abstrakt posteruDPDF
2016Strnad M., Škorpíková V. & Hlaváč V. Monitoring mortality ptáků na linkách vysokého napětí v ČR. 73-74. strana Abstrakt posteruDPDF
2016Svoboda A., Švorc J., Francek J. & Rozínek R. Nájemníci ptačích garsoniér – kompenzační opatření v prostoru Moravské brány. 74 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Šulc M., Procházka P., Čapek M. & Honza M. Jsou samice kukačky obecné vybíravé aneb jaká vejce při parazitaci odstraňují? 74-75. strana Abstrakt posteruDPDF
2016Vermouzek Z. AVIF: Příklady využití nesystematicky sbíraných dat. 75 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Vermouzek Z., Chytil J., Botková K. & Lorek K. Hnízdění rybáků obecných (Sterna hirundo) na betonových plovoucích ostrůvcích. 76 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Vlček J. Každá alela se počítá. 77 . strana Abstrakt posteruDPDF
2016Redakce Seznam registrovaných účastníků konference (stav k 24. 9. 2016). 78-80. strana PřehledDPDF
2016Redakce Rejstřík autorů referátů a posterů. 81-82. strana PřehledDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348