Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2015Vránová S. (ed.) Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI. Sborník abstraktů z celostátní ornitologické konference ke 40. výročí založení Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu Pardubice 16.–18.10.2015. 1 -56. strana Celý časopis nebo sborníkDPDF
2015Redakce Pprogram konference. 3-9. strana PřehledDPDF
2015Diviš T. Úvodní slovo. 10. strana Úvodník, předmluvaDPDF
2015Bárta F. Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník – Vvýsledky kroužkovacáh aktivit v letech 2000 až 2014. [National nature reserve Bohdanečský Pond – ringing results from years 2000–2014.] 11. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Bejček V. & Šťastný K. Čtvrté mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2014–2017 – Stav v poločase. [The fourth mapping of breeding bird distribution in the Czech Republic 2014–2017 – state in a half.] 12. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Bergmann P. Vliv klimatických podmínek zimy na zimující vodní ptactvo (srovnání chladnější zimy 2012/2013 a teplé zimy 2013/2014 na Vltavě v Praze). [Influence of the climatic conditions in winter on wintering birds – comparison of severe winter 2012/2013 and mild winter 2013/2014 on Vltava river in Prague.] 13. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Berlik Ł. Tmavá forma motáka pochopa (Circus aeruginosus) v geografickém kontextu. [Dark morph of the marsh harrier (Circus aeruginosus) in geographical context.] 14. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Cepák J. Jihočeské rybníky jako past pro vodní ptáky. [Fishpond as an ecological trap for waterbirds.] 15. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Čamlík G., Berka P. & Škorpíková V. Monitoring vlhy pestré (Merops apiaster) na Jižní Moravě v roce 2015 a jeho výsledky. [Monitoring of the european bee-eater (Merops apiaster) in Southern Moravia in 2015 and its results. ] 16. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Černý M. Bída českých rybníků z pohledu hydrobiologa. [A misery of Czech carp ponds from hydrobiological perspective.] 17. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Diviš T. Ostříž lesní (Falco subbuteo) v Krkonoších a jejich podhůří. [The hobby (Falco subbuteo) in Krkonoše Mts.] 18. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Dolata P. T., Nicke M., Nitarski K., Pietrowiak J. & Skrzypczak B. Nehnízdící čapi bílí (Ciconia ciconia) v Jižním Velkopolsku. [Non-breeding White Storks (Ciconia ciconia) in South Wielkopolska (SE Poland). ] 19. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Dusík M. Plošná hnízdní podpora některých druhů dutinových dravců a sov (konkurence, ztráty, predace). [Nesting support of some species of hole-nesting raptors and owls (competition, losses, predation).] 20. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Dusík M. Plošná hnízdní podpora dutinových pěvců (konkurence, ztráty, predace). [Nesting support of the hollow-nesting song-birds (competition, losses, predation).] 21. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Flousek J. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš 2012–2014. [Atlas of breeding birds in the Giant Mts in 2012–2014.] 22. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Havlíček J. & Fuchs R. Vrabec domácí – nová celebrita evropské ornitologie. [The House Sparrow – the new celebrity of European ornithology.] 23. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Hlaváč V. Monitoring jestřába lesního – metody, výsledky, trendy. [Monitoring of the Goshawk – methods, results and trends.] 24. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Koleček J., Procházka P., El-Arabany N., Tarka M., Ilieva M., Hahn S., Honza M., de La Puente J., Bermejo A., Gürsoy A., Bensch S., Zehtindjiev P., Hasselquist D. & Hansson B. Co nám prozradily geolokátory o zimovištích rákosníků obecných (Acrocephalus scirpaceus) a rákosníků velkých (Acrocephalus arundinaceus)? [What geolocators told us about wintering grounds of Reed Warblers (Aacrocephalus scirpaceus) and Great Reed Warblers (Acrocephalus arundinaceus)?] 25. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Krištín A. & Kaňuch P. Silná väzba druhov rodu parus na zimné potravné teritóriá dokázaná terénnym experimentom. [Strong bond of the Parus genus with the winter forage areas proved by a field experiment.] 26. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Kubelka V., Sládeček M. & Šálek M. Časoprostorová variabilita v mohutnosti výstelky hnízda: jak řešit trade-off mezi termoregulací a nápadností pro predátory? [Nest-lining magnitude variability in time and space: how to solve the trade-off between good thermoregulation and conspicuousness for predators?] 27. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Literák I., Matušík H. & Peške L. Příběh jednoho hnízda luňáků. [A story of the kite nest.] 28. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Musil P., Musilová Z. & Poláková K. Vývoj hnízdních populací potápivých kachen v České republice: vliv managementu rybníků. [The long-term changes in diving duck populations in the Czech Republic: effect of fishpond management.] 29. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Musilová Z., Musil P., Zouhar J. & Romportl D. Dlouhodobé lokální změny početnosti a druhové diverzity zimujících vodních ptáků: vliv ochrany lokalit a teplotních podmínek. [Long-term trends, total numbers and species richness of increasing waterbird populations: the effect of site protection and temperature.] 30. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Paclík M. & Tyller Z. Vliv velikosti budky na hnízdní a zimní obsazenost sýkorou koňadrou (Parus major). [Effect of nest-box size on breeding and wintering occupancy by great tit (Parus major).] 31. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Peřina V. Bohdanečský rybník – bagry, jeřábi a operační program životní prostředí. [Bohdanečský pond – diggers, cranes and the operation program Environment.] 32. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Peške L. & Vlček J. Satelitní telemetrie chřástala polního (Crex crex): výsledky. [Satellite telemetry of corncrakes (Crex crex): results.] 33. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Petrusková T. & Brinke T. Kdo je kdo? Individuální akustický monitoring lindušky lesní. [Who is who? Individual acoustic monitoring of Tree Pipit males.] 34. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Podhrázský M., Adam M., Musil P. & Závora J. Vývoj sledování migrace husy velké. [Development of monitoring Greylag Goose migration.] 35. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Poláková K., Musil P., Musilová Z., Kočicová P. & Malíková H. Mezidruhový hnízdní parazitismus v rodinkách kachen. [Interspecific brood parasitism in duck broods.] 36. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Praus L. Chocholouš obecný (Galerida cristata) v České republice – historie a současnost. [Past and recent occurence of Crested Lark (Galerida cristata) in the Czech Republic.] 37. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Reif J. Změny početnosti ptáků zemědělské krajiny v České republice: hledání jejich příčin pomocí analýzy dat Jednotného programu sčítání ptáků. [Population changes of farmland birds in the Czech Republic: searching for their causes using data of the Breeding Bird Monitoring Programme.] 38. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Řepa P. Mizející a objevující se druhy ptáků na tachovsku. [Vanishing and appearing bird species in Tachov region (West Bohemia).] 39. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Samusenka I. Principy činnosti běloruské avifaunistické komise a současný stav avifauny běloruska. [Approaches for activities of the Belarusian rarities committee and current state of ornithofauna of Belarus.] 40. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Šálek M. Stav a perspektiva koroptví populace v naší krajině. [State and perspectives of Grey Partridge populations in Czech agricultural landscape.] 41. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Šťastný K. Nepůvodní druhy ptáků v České republice – vítané druhy či vetřelci? [Non-native bird species in the Czech republik – welcomed species or intruders?] 42. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Telenský T., Klvaňa P., Cepák J., Jelínek M. & Reif J. Pověz, CESe, proč ubývají naši dálkoví migranti? [Why are Czech Long-distance migrants declining?] 43. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Tyller Z. Populace holuba doupňáka (Columba oenas) v okolí obce Voleč. [Population of Stock Dove (Columba oenas) in Voleč surrounding.] 44. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Vacík R. Několik poznámek k ornitologickému výzkumu ze západních Čech. [Notes on ornithological research in Western Bohemia.] 45. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Vinčeuski A. Běloruská nevládní organizace „Ochrana ptáků vlasti“: 30 let ochrany ptáků. [Apb-birdlife Belarus: 30 years of bird conservation.] 46. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Vinčeuski D. Porovnání migračních cest a zimovišť motáka lužního (Circus pygargus) v západním a východním Bělorusku. [Comparison of flight ways and wintering grounds of the Montagu`s harriers (Circus pygargus) from Western and Eastern Belarus on the base of data from satellite transmitters.] 47. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Weidinger K. Predátoři ptačích hnízd – stav poznání po 10 letech výzkumu. [Nest predators – knowledge after 10-year research.] 48. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Zámečník V., Kubelka V. & Šálek M. Výsledky mapování hnízdišť čejek 2012–2015 a využití dat pro ochranu druhu. [Results of the mapping of northern Lapwing Breeding sites during 2012–2015 and its use for the protection of the species.] 49. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Zárybnická M., Šindelář J. & Kubizňák P. Menu sýce rousného aneb „nabídka určuje poptávku“. [Menu of tengmalm’s owl – „supply determines demand“.] 50. strana Abstrakt přednáškyDPDF
2015Redakce Rejstřík autorů. 51. strana PřehledDPDF
2015Redakce Seznam přihlášených účastníků. 52-53. strana PřehledDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348