Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
123
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2017Mojžíšková J. Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae provincie Xinjiang (Čína). stran. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Bakalářská práce D
 2017Číhal L. Rod Orthotrichum (Bryophyta) ve střední Asii. stran. Disertační práce. Ostravská univerzita. Disertační práce D
 2016Nekorancová E. Analýza skladby vegetace okolí horských chat Hrubého Jeseníku. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2016Oliveriusová D. Epifytické mechorosty SV části Vítkovské vrchoviny. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2016Fialová L. Rod Orthotrichum na území NP Muráňská planina (Slovensko). stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2016Gavlasová P. Srovnání botanických databází se zaměřením na znaky rostlin. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2016Dudková K. Taxonomické a ekologické charakteristiky druhu Gypsophila muralis L. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2016Bitomský M. Zákonitosti diverzity semen plevelů na velkoplošné škále Evropy. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2015Skoupá Z. Detailní struktury peristomu mechů z r. Orthotrichum vyskytujících se na jižní polokouli. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2015Hlisnikovský D. Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2015Firlová K. Kalorická hodnota mechorostů. stran. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Bakalářská práce D
 2015Čapuchová L. Mechorosty na polích. stran. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Bakalářská práce D
 2014Sýkorová S. Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Lučiny. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2014Sehnalová M. Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Moravské Sázavy. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2014Benešová H. Abundance a dominance epifytních mechorostů v jednotlivých úsecích řeky Teplé. stran. Diplomová práce. Ostravská univerzita. Diplomová práce D
 2014Plucnarová D. Aktuální lesní společenstva potenciální přirozené vegetace bikových a jedlových doubrav Ostravska (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2014Halfar J. Epifytické mechorosty z čeledi Orthotrichaceae na území Zlatohorské vrchoviny. stran. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Bakalářská práce D
 2014Fialová L. Interakce vířníků a mechů v polárních regionech. stran. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Bakalářská práce D
 2014Lichovníková Z. Reagují mechorosty na klimatické změny? stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2014Kořenková S. Rozšíření druhů rodu Ulota na sevrní Moravě a ve Slezsku. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2014Máhriková L. Ruderálna vegetácia starých ľudských sídel západnej časti regiónu Horná Orava. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2014Nekorancová E. Společenstva štěrkových náplavů horských potoků v CHKO Jeseníky. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2013Valášek S. Avifauna Choryňských rybníků a okolí. [Avifauna of the Choryně ponds and surroundings.] 61 stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce Jan Ševčík Bakalářská práce D PDF
 2013Ralevská E. Ekologické faktory a diverzita epifytických lišejníků v NPP Rešovské vodopády. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2013Filipová K. Srovnání historického a recentního výskytu expanzivních a invazních druhů mechorostů na území S. Moravy a Slezska. stran. Diplomová práce. Ostravská univerzita. Diplomová práce D
 2013Petrželková R. Výskyt a biologické aktivity flavonoidů v mechorostech. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2013Kunc T. Výskyt vstavačovitých (Orchidaceae Juss.) na synantropních stanovištích severní Moravy a Slezska. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2013Skoupá Z. Vývoj a funkce peristomu u mechů. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2012Sehnalová M. Epifyticke mechorosty PP Březná a jejich ekologie. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2012Olszarová M. Fytoplankton vybraných rybníků v Jistebníku (CHKO Poodří). stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2012Pospíšilová A. Krásnoočka (Euglenophyta) v rybnících v Jistebníku (CHKO Poodří). stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2012Bradová L. Mechy jako potrava rovnokřídlého hmyzu r. Tetrix. stran. Diplomová práce. Ostravská univerzita. Diplomová práce D
 2012Nováková M. Vodní květy sinic vybraných rybníků na území CHKO Poodří (Jistebník). stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2012Benešová H. Výskyt epifytických mechorostů čeledi Orthotrichaceae na východních svazích údolí řeky Morávky. stran. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Bakalářská práce D
 2012Sýkorová S. Výskyt epifytických mechorostů čeledi Orthotrichaceae na západních svazích údolí řeky Morávky. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2011Pfeiferová A. Analýza faktoru ovlivnujících skladbu a druhovou bohatost prirozených spolecenstev svazu Phragmition communis Koch 1926 v povodí Odry. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2011Opálková M. Analýza synantropní vegetace na území města Ostravy. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2011Petrnelková R. Biologicky aktivní látky v mechorostech a jejich úcinky. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2011Petrželková R. Biologicky aktivní látky v mechorostech a jejich účinky. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2011Filipová K. Invazní a expanzívní druhy mechorostů v ČR. stran. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Bakalářská práce D
 2011Pospíšilová A. Krásnoočka (Euglenophyta) v rybnících v Jistebníku (CHKO Poodří). stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2011Mastalerzová L. Rod Schistidium na území Moravskoslezských Beskyd. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2011Sokola O. Změny vegetace lužního lesa přírodního parku Záhlinické rybníky. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2010Czernerová D. Bryoekologická studie mechorostů v zemědělské krajině Dolniho Slezska. 42 stran. Diplomová práce. Ostravská univerzita. Diplomová práce D
 2010Kořenková S. Evaluace determinačních znaků rodu Ulota (Bryophyta). stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2010Číhal L. Kritické zhodnoceni výskytu epifytických mechorostů na územi Hrubého Jeseniku. 52 stran. Diplomová práce. Ostravská univerzita. Diplomová práce D
 2010Machalová S. Návrh strategického plánu likvidace vybraných invazních druhů rostlin v CHKO Poodří. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2010Nociarová D. Sledování populační dynamiky vybraných druhů r. Orthotrichum v Beskydech. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2010Šťastný P. Studium břehových porostů dolního toku řeky Moravy. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2009Toman M. Analýza vegetace lokálního ÚSES Krnov - Krásné Loučky a návrh funkčního biokoridoru. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2009Pasečná M. Bryoekologická studie epifytických mechorostů v povodi Černé Ostravice. 71 stran. Diplomová práce. Ostravská univerzita. Diplomová práce D
 2009Kovářová M. Bryoekologická studie epifytických mechorostů v povodí Černé Ostravice. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2009Nowaková H. Fytoplankton inundačního území v PP Hraniční meandry Odry. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2009Lacinová K. Check-List mechorostů Slezska. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2009Podstawková D. Sledování populační dynamiky vybraných druhů r. Orthotrichum v údolí říčky Stonávky. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2009Pfeiferová A. Studium pobřežní vegetace Lanškrounských rybníků. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2008Štefúnová K. Bryoekologická studie zástupců čeledi Orthotrichaceae v Rožnovské pahorkatině. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2008Poklembová P. Bryoekologická studie zástupců čeledi Orthotrichaceae v údolí řeky Bystřice. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2008Šimková I. Bryoekologická štúdia machorastov v NPR Kozol. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2008Pospíšilová I. Ekobiologická studie taxonů Betula pendula a Betula pubescens v CHKO Litovelské Pomoraví. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2008Vávrová I. Inventarizační výzkum mechorostů na území města Ostravy. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2008Rotreklová L. Rozšíření a ekologie epifytických mechorostů PR Údolí Říčky (Ochoz u Brna).. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2008Řezáčová J. Složení fytoplanktonu vybraných rybníků na území CHKO Poodří. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2008Velčovská M. Studium břehových porostů řeky Mohelnice. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2008Mičková P. Studium vegetace obnažených den vybraných rybníků v CHKO Poodří a blízkém okolí. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2007Podstawková D. Bryoekologická studie epifytických mechorostů v údolí řeky Olše (Karvinsko). stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2007Nociarová D. Bryoekologická studie zástupců čeledi Orthotrichaceae v Beskydech. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2007Tračík Š. Bryologicko-ekologická studie Potštátské vrchoviny a přilehlých území. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2007Karásek P. Mapování památných stromů v okrese Karviná a vytvoření projektu v softwaru ArcGIS. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2007Juřica J. Mapování populací Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes subsp. majalis na Odersku. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2007Koloničná T. Srovnání metod prostorové analýzy v rostlinné ekologii. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2007Šigutová L. Zhodnocení stavu břehových porostů toku Morávky. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2006Motyka O. Ekologická studie vybraných druhů epifytních mechorostů v pobřežní vegetaci meandrů řeky Lučiny. 51 stran. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Bakalářská práce D
 2006Motyka O. Ekologie druhů rodu Orthotrichum na území PP Meandry Lučiny a jejich význam pro bioindikaci. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2006Mičková P. Inventarizační botanický průzkum přírodní památky Kamenná u Staříče. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2006Poláchová A. Přirozená obnova bukového porostu v Píseckých horách. stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Diplomová práce D
 2006Jašík M. Vliv přítomnosti mechového patra na složení taxocenóz epigeických brouků. 65 stran. Bakalářská práce. Ostravská univerzita. Bakalářská práce D
 2006Kovářová A. Vodní a mokřadní fytocenózy v těžbou ovlivněném území Karviná-Darkov a Louky nad Olší. stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Bakalářská práce D
 2005Caletková H. Analýza dopadů antropogenní transformace vodního toku Lubiny na fluviální geoekosystém. 77 stran. Diplomová práce. OU FPří KFGG. Vedoucí práce J. Hradecký Diplomová práce D
 2005Frélich Z. Atlas velmi malého území. 77 stran. Diplomová práce. OU FPří KFGG. Vedoucí práce R. Dušek Diplomová práce D
 2005Pernická E. Avipoxvirové infekce u volně žijících ptáků v Moravskoslezském kraji. 1 svazek. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce B. Lojkásek Bakalářská práce D
 2005Polanská J. Didaktická analýza učiva ekologie ve stávajících učebnicích přírodopisu pro základní školy. 53 stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce S. Kubicová Diplomová práce D
 2005Šušlíková K. Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny chráněných území přírodní památky Drážov a přírodní památky Včelín (okres Kroměříž). 66 stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce Z. Majkus Diplomová práce D
 2005Dufek J. Energetické využití biomasy. 52 stran. Diplomová práce. OU FPed KTPV. Vedoucí práce Petr Dostál Diplomová práce D
 2005Dluhoš Z. Energetické využití vodíku. 45 stran. Diplomová práce. OU FPed KTPV. Vedoucí práce Petr Dostál Diplomová práce D
 2005Zoubková M. Environmentální problematika ve výuce oboru gastronomie na SOU (učební pomůcka pro předmět Potraviny a výživa). 54 stran. Diplomová práce. OU FPed KTPV. Vedoucí práce B. Rychlíková Diplomová práce D
 2005Bahr R. Environmentální výchova jako součást odborné přípravy na SOŠ (obor automechanik). 65 stran. Diplomová práce. OU FPed KTPV. Vedoucí práce B. Rychlíková Diplomová práce D
 2005Kořená K. Environmentální výchova na středních odborných školách. 70 stran. Diplomová práce. OU FPed KTPV. Vedoucí práce B. Rychlíková Diplomová práce D
 2005Gibarti J. Environmentální výchova v odborných předmětech oboru automechanik na SOU. 53 stran. Diplomová práce. OU FPed KTPV. Vedoucí práce B. Rychlíková Diplomová práce D
 2005Koblížek P. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta jako součást odborné přípravy oboru automechanik. 75 stran. Diplomová práce. OU FPed KTPV. Vedoucí práce B. Rychlíková Diplomová práce D
 2005Jabůrek I. Geografické aspekty ekologického zemědělství v České republice (na příkladu okresů Frýdek-Místek, Vsetín). 78 stran. Diplomová práce. OU FPří KSGRR. Vedoucí práce P. Žufan Diplomová práce D
 2005Strážnická B. Geografické aspekty ekologického zemědělství v České republice. 44 stran. Bakalářská práce. OU FPří KSGRR. Vedoucí práce P. Žufan Bakalářská práce D
 2005Trchalík M. Geografické aspekty ekologického zemědělství v ČR (na příkladu okresu Zlín). 106 stran. Diplomová práce. OU FPří KSGRR. Vedoucí práce P. Žufan Diplomová práce D
 2005Chlapek P. Hodnocení toxicity vzorků zeminy kontaminované PAHs, bakteriálním testem (Rhizobium melioti). 45 stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce K. Malachová Diplomová práce D
 2005Kristian J. K výskytu a ekologii potočnic rodu Branchiobdella (Annelida, Clitellata) ve vybraných regionech České republiky. 38 stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce Z. Ďuriš Bakalářská práce D
 2005Bucharová M. Kvalita vody toku Morávky v úseku navrhované NPP Skalická Morávka na základě rozboru zoobentosu. 72 stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce Z. Ďuriš Diplomová práce D
 2005Vojtěchovská E. Kvantitativní charakteristika ornitocenóz rybníka Štěpán (Ostravsko). 63 stran. Bakalářská práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce J. Ševčík Bakalářská práce D
 2005Koloničná T. Metody prostorových analýz v ekologii rostlin. 59 stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce Pavel Drozd Diplomová práce D
 2005Hlaváč I. Monitoring rekultivačních staveb s využitím konvenčních metod DPZ na příkladu rekultivace složiště popelovin elektrárny Dětmarovice v Orlové - Zimném dole. 50 stran. Diplomová práce. OU FPří KFGG. Vedoucí práce M. Mulková Diplomová práce D
 2005Wondra M. Netradiční zdroje elektrické energie. 61 stran. Diplomová práce. OU FPed KTPV. Vedoucí práce M. Vala Diplomová práce D
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348