Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2005Čarnecký M. Distribuce polycyklických aromatických uhlovodíků v rozvodných řádech Koksovny Jan Šverma. 49 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce S. Bartusek Diplomová práce D
 2005Večeř L. Energetické využití plastů - spoluzplyňováním s uhlím. 52 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce S. Bartusek Diplomová práce D
 2005Paluska R. Hodnocení tepelné práce spalovací pece. 73 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce K. Obroučka Diplomová práce D
 2005Ciminga V. Hodnocení termochemických vlastností odpadů z chemického a farmaceutického průmyslu. 47 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce K. Obroučka Diplomová práce D
 2005Vidiševská K. Hodnocení vlivu provozů společnosti OZO, s.r.o. Ostrava na povrchové a podpovrchové vody. 66 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce P. Jančík Diplomová práce D
 2005Božoň A. Nakládání s biologickými odpady z produkce obcí nebo služeb obcí. 52 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce K. Obroučka Diplomová práce D
 2005Turča J. Nakládání s odpadními plasty. 73 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce K. Obroučka Diplomová práce D
 2005Schmidtová B. Obnovitelné zdroje energie na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 62 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce M. Herčík Diplomová práce D
 2005Kuřetová B. Odpadní vody z technologií pokovování a životní prostředí. 49 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce M. Herčík Diplomová práce D
 2005Milerský L. Posouzení hlukové zátěže z průmyslových zdrojů ISPAT Nová Huť, a.s.. 55 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce P. Jančík Diplomová práce D
 2005Mojžíšová M. Souvislost implementace systému IPPC s ekonomikou podniku. 67 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce M. Kaloč Diplomová práce D
 2005Vokál J. Spalitelné odpady z potravinářství a možnosti jejich energetického využití. 71 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce K. Obroučka Diplomová práce D
 2005Krajčovičová V. Spalitelné odpady ze strojírenství a jejich základní charakteristiky. 61 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce K. Obroučka Diplomová práce D
 2005Plánková J. Studium vlivu spalovací teploty masokostní moučky na složení produktu. 48 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce K. Obroučka Diplomová práce D
 2005Křenek M. Vliv plynofikace dopravy na kvalitu ovzduší. 51 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce P. Jančík Diplomová práce D
 2005Tzurnas C. Vliv plynofikace lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v městské zástavbě. 47 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce P. Jančík Diplomová práce D
 2005Obrusník J. Vliv průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší ve srovnání s ostatními zdroji. 49 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce P. Jančík Diplomová práce D
 2005Fojtíková I. Využití odpadů z pěstování a výroby vína. 46 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce P. Jančík Diplomová práce D
 2005Vicherková L. Vývoj ochrany životního prostředí v souvislosti s legislativními změnami po roce 1989 v Teplárně Karviná. 57 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce P. Jančík Diplomová práce D
 2000Chrustawczuk D. Analýza stavu životního prostředí okresu Nový Jičín. Diplomová práce. VŠB-TU FHG. Diplomová práce D
 2000Vojkovská K. Fauna nivy řeky Stonávky. Diplomová práce. VŠB-TU FHG. Diplomová práce D
 2000Stehlík J. Ochrana životního prostředí v metalurgii. 78 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Vedoucí práce K. Obroučka Diplomová práce D
 2000Tichý P. Posouzení rizik průmyslových zařízení okresu Frýdek-Místek metodou IAEA-TECDOC-727. Diplomová práce. VŠB-TU FHG. Diplomová práce D
 2000Tragan T. Posouzení rizik vybraných technologií podniku DEZA a.s., Valašské Meziříčí. Diplomová práce. VŠB-TU FHG. Diplomová práce D
 1999Volná Z. Distribuce toxických kovů při spalovacích procesech. Diplomová práce. VŠB-TU FHG IEI. Diplomová práce D
 1999Zdralek M. Vodní eroze na malém povodí Červík v Moravskoslezských Beskydech. Diplomová práce. VŠB-TU FHG IEI. Diplomová práce D
 1997Polák R. Emise skleníkových plynů v hutnictví. 36 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Vlček J. Hodnocení tepelné práce spalovací pece na odpad. 59 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Tyleček M. Minimalizace odpadů použitím monolytických vyzdívek ocelářských licích pánví. 55 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Rýmlová M. Možnosti termického zneškodňování zaolejovaných válcovenských okují. 48 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Fajkusová M. Možnosti úspory vysokopecního koksu injektážní olejo-uhelné suspenze do místěje vysoké pece. 101 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Samolej O. Podíl emisí hutního průmyslu na smogových situacích Ostravska a možnosti snížení jejich vlivu. 39 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Sládeček M. Posouzení vlivu práškových nátěrových hmot na životní prostředí a zdraví lidu. 46 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Richterová M. Prachové emise koksoven a jejich vlastnosti. 50 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Slavík R. Studium možností zhutnění vodárenských kalů. 55 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Balášová Š. Studium sorpční kapacity vybraných sorbentů vůči formám amoniaku. 39 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Stilerová H. Studium vyluhovatelnosti některých toxických prvků z odpadních elektrárenských popílků. 48 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Fiziová M. Termická úprava a zpracování okují z válcoven. 58 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Talácko M. Využití geofyzikálních a geodetických metod v poklesové kotlině v podmínkách jižní části OKR. 46 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FHG IGDM. Diplomová práce D
 1997Marková Ž. Zneškodňování okují znečištěných organickými látkami injektáží do nístěje vysoké pece. 82 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1997Vicherková I. Zpracování okují a okujových kalů z válcovny trub závod 15, NH, a.s.. 55 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Fucimanová L. Čištění průmyslových vod pomocí uhlíkatých sorbentů. 51 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Pohunková L. Emise z koksárenských provozů a nemoci z povolání. 81 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Klimša A. Hodnocení účinnosti čištění fenolčpavkových vod na koksovně. 29 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Papajová M. Kontaminace zeminy v okolí koksovny anorganickými polutanty. 52 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Szotkowski M. Monitorování Cd v imisích a prašném spadu v rámci okresu Karviná. 59 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Gottvaldová M. Možnosti ukládání zvláštních a potencionálně nebezpečných odpadů Vítkovic, a.s. na skládky. 47 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Božoň D. Problematika odpadů vznikajících při výrobě a odlévání oceli v Nové huti, a.s. Ostrava. 52 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Pompeová S. Sorpční schopnosti lignitu. 34 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Bojadžieva P. Souvislost energetických úspor s ochranou životního prostředí. 41 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Měšťanová J. Souvislost freonů a životní prostředí. 64 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Haupt D. Stanovení organických emisí koksoven metodou BSO. 25 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Skórová H. Vliv acidifikace na mobilitu škodlivin v tuhých metalurgických emisích. 81 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Pokorný P. Vliv použitého licího prášku a jakosti oceli na zokujení předlitku a změnu složení ostřikové vody na ZPO č.1 NH, a.s.. 54 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Golčová K. Vyhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod typu Hydrovit 500 S v lokalitách OZO v Ostravě - Kunčicích a Ostravě - Heřmanicích. 46 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996David T. Využití GIS pro nakládání s odpady v hutním podniku. 65 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Dudek L. Zpracování odpadního roztoku sody v koksovně a.s. Vítkovice. 2 tab.,8 příl.,12 lit.. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1996Ostertág R. Zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod. 55 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Metlický P. Aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans při zpracování odpadních materiálů. Diplomová práce. VŠB-TU. Diplomová práce D
 1995Muroň D. Distribuce vybraných škodlivých prvků při výrobě aglomerátu. 29 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Kubis M. Druhotné surovinové zdroje pro recyklaci těžkých neželezných kovů. 48 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Hájek J. Hodnocení interakcí dopravních systémů a životního prostředí ve městě Ostravě. Diplomová práce. VŠB-TU. Diplomová práce D
 1995Antonínová M. Chemické složení, vlastnosti a možnosti využití hutních odpadů vznikajících ve Slezském regionu. 71 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Šmolka T. Měření a vyhodnocení pohybů a deformací Kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II - Doly. Diplomová práce. VŠB-TU FHG IGDM. Diplomová práce D
 1995Pagáčová M. Monitorování těžkých neželezných kovů ve vodách a kalech. 45 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Káňa R. Možnosti zpracování některých metalurgických strusek. 28 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Špunda P. Odpady s obsahem kovů - zdroj znečištění životního prostředí. 42 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Pekara S. Ověření metody peletové flokulace kalů z úpraven vody. Diplomová práce. VŠB-TU. Diplomová práce D
 1995Pustějovská P. Perspektivy výroby železa z hlediska vlivu na životní prostředí. 49 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Wielgus V. Posouzení vlivu hutního podniku na ovzduší pomocí technologie GIS. 36 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Junková Š. Recyklace odpadních technických polymerů. 58 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Kňura P. Recyklace odpadních žáruvzdorných materiálů v technické praxi. 46 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Venutiová P. Sledování stability západní a jihozápadní části Radovesické výsypky metodou GPS. Rozbor výsledku opakovaných periodických měření. 47 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FHG IGDM. Diplomová práce D
 1995Lepková K. Sledování znečištění ovzduší vybranými neželeznými kovy v rámci Ostravského regionu. 55 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Ryška M. Těžké kovy v elektrárenském popílku. 54 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Balán P. Veřejnost a umístění řízených skládek odpadů. Diplomová práce. VŠB-TU. Diplomová práce D
 1995Filipec P. Vliv slévárenských technologií v Ostravském regionu na nemoci z povolání zaměstnance. 53 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1995Pavelka J. Zpracování odpadních polymerů v karbochemických surovinách. 53 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1993Folwarczný T. Možnosti úpravy těžbou poškozené krajiny Dolu Heřmanice. 66 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1992Havránková R. Evidence významných krajinných prvků v katastrech Studénka, Butovice, Nová Horka, Albrechtičky a Pustějov, jejich vyhodnocení a návrh jejich dalšího rozvoje a ochrany v návaznosti na program obnovy vesnice. 48 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1992Lasák P. Možné řešení úpravy černouhelných odvalů v dobývacím prostoru Dolu Paskov. 43 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1992Pova M. Návrhy úpravy odkaliště popílků teplárny v Ostrově nad Ohří. 61 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
 1992Lacina T. Úprava důlní těžbou devastované krajiny v dobývacím prostoru Dolu Staříč. 42 stran. Diplomová práce. VŠB-TU FMMI KOŽP. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348