Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2015Man Matěj Mechorosty agrocenóz ČR [Field bryophytes of the Czech Republic]. [Field bryophytes of the Czech Republic.] stran. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Zdeněk Soldán Diplomová práce D
 2015Burýšková B. Využití křemičitých struktur rozsivek a chrysomonád v nanotechnologiích. 26 stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Yvonne Němcová Bakalářská práce D PDF
 2013Mašterová H. Hybridizace orobinců Typha latifolia a T. angustifolia. stran. Diplomová práce. UK FPř KBO. Diplomová práce D
 2013Man Matěj Mechorosty agrocenóz [Bryophytes of agrocenosis]. stran. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Bakalářská práce D
 2013Nováčková K. Mikroevoluční procesy, změny v rozšíření a ohrožení zástupců rodu Polycnemum ve střední Evropě. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Bakalářská práce D
 2013Nedomová A. Procesy určující míru stability sympatrického výskytu různých cytotypů v populacích rostlin. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Bakalářská práce D
 2013Rydlo J. Šíření vodních klonálních rostlin. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Bakalářská práce D
 2012Knotek A. Evoluční historie polyploidního okruhu Galium pumilum ve Střední Evropě. 31 stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Filip Kolář Bakalářská práce D PDF
 2012Hlavička M. Fenotypová plasticita a její role v rostlinných invazích. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Tomáš Herben Bakalářská práce D PDF
 2012Potůčková A. Gondwanský element ve flóře Latinské Ameriky. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Bakalářská práce D
 2012Reitschmiedová E. Metody studia biologie epifytických mechorostů. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Bakalářská práce D
 2012Novotná J. Vliv hospodaření na rozšíření a dynamiku druhu Dactylorhiza majalis. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Bakalářská práce D
 2011Krejčová N. Mezidruhová hybridizace mezi Pulsatilla pratensis a P. patens - význam pro druhovou ochranu. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Bakalářská práce D
 2011Poláčková T. Teplotně korelovaná fenotypová plasticita volně žijících protist. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Bakalářská práce D
 2010Gorčicová B. Anatomie a funkční ekologie tropických alpínských rostlin Jižní Ameriky. 28 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Sklenář, oponent Daniel Stančík, konzultant Aleš Soukup Bakalářská práce D
 2010Šemberová K. Co víme o rozšíření, původu a historii slanisek Evropy?. 45 stran,obr.,mapy. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Daniel Stančík, oponent Pavel Špryňar Bakalářská práce D
 2010Ryšánek D. Diverzita a biogeografie protistních organismů. 45 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Pavel Škaloud, oponent Jana Veselá Bakalářská práce D
 2010Entová M. Dynamika vegetace na úhorech. 36 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Martina Fabšičová, oponent Tomáš Procházka Bakalářská práce D
 2010Hanzl M. Ekologické a evoluční procesy v primární kontaktní zóně cytotypů chrastavce rolního (Knautia arvensis agg.). 40 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Filip Kolář, oponent Tomáš Urfus Bakalářská práce D
 2010Pospíšilová M. Evoluce velikosti genomu v čeledi Zingiberaceae. 39 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Tomáš Fér, oponent Filip Kolář Bakalářská práce D
 2010Valoušková M. Faktory ovlivnujici sukcesi v rekultivovanych lomech. 40 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová, oponent David Püschel Bakalářská práce D
 2010Průchová D. Faktory určující rozšíření druhů suchých trávníků. 77 stran. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová, oponent Věroslava Hadincová Diplomová práce D
 2010Hubáčková K. Geometrická morfometrika schránek rozsivek. 32 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jana Veselá, oponent Martina Pichrtová Bakalářská práce D
 2010Janďourková H. Houby energeticky významných rostlin. 28 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce David Novotný, oponent Jaroslava Marková Bakalářská práce D
 2010Pešicová K. Houby ovocných dřevin se zvláštním zřetelem k rodu Neofabraea. 30 stran. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce David Novotný, oponent Jiřina Krátká Bakalářská práce D
 2010Pánková H. Interpopulation variability in response of Aster Amellus to mycorrhizal symbiosis. stran. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová, oponent Minna-Maarit Kytöviita, Jana Jersáková Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Fessová A. Lišejníky: Lichenologická studie Károvského údolí. Lišejníky v systému vzdělávání a modelové praktické cvičení pro základní a střední školu. 120 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce David Svoboda, oponent Josef Halda, konzultant Ondřej Peksa Diplomová práce D
 2010Mártonová M. Obnova rostlinných společenstev po odstranění invazního rodu Reynoutria. 82 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová, oponent Kateřina Berchová Diplomová práce D
 2010Procházková K. Pohlavní rozmnožování ochrofytních řas. 32 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Marek Eliáš, oponent Jana Veselá Bakalářská práce D
 2010Špalová Z. Populační dynamika druhu Dianthus arenarius subsp. bohemicus. 30 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová, oponent Jana Raabová, konzultantka Anna Šlechtová Bakalářská práce D
 2010Klagová Z. Princípy výmeny dominánt v pionierskych lesoch. 40 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jaroslav Vojta, oponent Josef Brůna Bakalářská práce D
 2010Bestová H. Revitalizace rašelinišť a návrat jejich biodiverzity na příkladu evropsky významné lokality Babín. 28 stran,(2) slož. listy příl. : obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Pavel Škaloud, oponent Jan Šťastný Bakalářská práce D
 2010Musilová L. Riziko hybridizace pěstovaných třešní s ohroženou třešní křovitou (Prunus fruticosa). 39 stran,obr.,mapy. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Petr Vít, oponent Jaroslav Zahradníček, konzultant Tomáš Urfus Bakalářská práce D
 2010Čiháková K. Rostlinná kompetice v raných fázích ontogeneze. 44 stran. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Martin Weiser, oponent Matyáš Fendrych Bakalářská práce D
 2010Mašterová H. Rozsah a dynamika hybridizace orobinců Typha latifolia a T. angustifolia - rozdíly mezi Evropou a Severní Amerikou. 40 stran,obr.,mapy. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Tomáš Fér, oponent Zdenka Hroudová Bakalářská práce D
 2010Mensa J. Vertikální migrace bentických sinic a řas. 26 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jiří Neustupa, oponent Yvonne Němcová Bakalářská práce D
 2010Kubát M. Vliv lokální pokryvnosti dřevinného patra na bylinnou vegetaci na malé prostorové škále. stran. Diplomová práce. UK FPří. Vedoucí práce Jaroslav Vojta, oponent Jan Roleček Diplomová práce D
 2010Pechová T. Vliv pastvy a seče na vegetaci suchých trávníků v národní přírodní památce Kaňk u Kutné hory. 26 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová, oponent Kateřina Čiháková Bakalářská práce D
 2010Aubrechtová M. Využití rozsivek (Bacillariophyta) v paleolimnologii. 39 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Jana Veselá, oponent Anna Píšková Bakalářská práce D
 2010Javorský T. Význam hradních zřícenin pro diversitu a druhové složení vegetace v krajině. 34 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPří. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová, oponent Petr Karlík Bakalářská práce D
 2009Urbánková P. Alopatrická a sympatrická diverzita populací penátních rozsivek (Bacillariophyceae). 34 stran,1 tab. příl. : 4 obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Jana Veselá Bakalářská práce D
 2009Škaloudová M. Biogeography and phenotypic plasticity in silica-scaled chrysophytes (Spynurophyceae). 96 stran,Fig. 9 a 2 Tab. v příl. : obr. v textu. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Supervisor Yvonne Němcová Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Bukovská P. Dekompozice listového opadu mikroskopickými houbami na antropogenních stanovištích. 106 stran,2 příl. : obr.. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Alena Kubátová Diplomová práce D
 2009Kolářová Z. Diverzita a funkce mikroskopických hub v opadu jehličnatých dřevin. 22 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Ondřej Koukol Bakalářská práce D
 2009Mayerová H. Druhové vlastnosti určující reakci rostlin na pastvu ovcí a koz na modelové lokalitě Pání hora v chráněné krajinné oblasti Český kras. 68 stran,tab. příl. : 1 barev. obr.,1 mapa. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Zuzana Münzbergová Diplomová práce D
 2009Valtová V. Dynamika vývoje zápojových gapů. 25 stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Jaroslav Vojta Bakalářská práce D
 2009Hladík M. Ekosystémové dopady invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum). 27 stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Jan Pergl Bakalářská práce D
 2009Kalůsková J. Endemické druhy rodu Dianthus v České republice - diverzita a mikroevoluční procesy. 37 stran,11 barev. obr. příl. : obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Jan Suda Bakalářská práce D PDF
 2009Špirková A. Evoluční dynamika bičíků u zelených řas. 34 stran,6 obr. příl.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Marek Eliáš Bakalářská práce D
 2009Záveská E. Evolution of Indian Curcuma L.. 85 stran,2 obr. příl. : obr.. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Tomáš Fér Diplomová práce D
 2009Zajíčková L. Faktory ovlivňující rozšíření dřevin v opuštěné krajině. 99 stran,2 obr. příl. : obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Jaroslav Vojta Diplomová práce D
 2009Procházka T. Faktory určující druhovou diversitu a druhové složení bývalých polí ve Slavkovském lese. 93 stran,obr.,mapy + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Zuzana Münzbergová Diplomová práce D
 2009Čepelová B. Faktory určující druhovou diverzitu a složení vegetace v příměstské krajině. 86 stran,10 příl. nestr. : obr.,mapy + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Zuzana Münzbergová Diplomová práce D
 2009Sečka R. Fenotypové změny rostlinných kořenů závislé na nepřímém působení interagujících jedinců. 27 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Martin Weiser Bakalářská práce D
 2009Zeisek V. Fylogeografie a šíření stulíku žlutého (Nuphar lutea). 129 stran,4 dodatky s tab. : barev. obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KBO. školitel Phylogegraphy and dispersal of Nuphar lutea Diplomová práce D
 2009Mártonfiová L. Gene flow and its consequences for microevolution in Taraxacum (Asteraceae). 119 stran,obr. (některé barev.) + 1 CD-ROM. Disertační práce (Ph.D.). UK FPř KBO. Supervisor Jan Štěpánek Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Řídká T. Genetická variabilita a specifita fotobiontů rodu Cladonia (Ascomycetes). 36 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Pavel Škaloud Bakalářská práce D
 2009Dvořáková K. Hybridizace a mikroevoluční vztahy u středoevropských zástupců rodu Diphasiastrum. 40 stran,barev. obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Tomáš Urfus Bakalářská práce D
 2009Černá K. Interakce hub a pancířníků v lesním opadu. 33 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Ondřej Koukol Bakalářská práce D
 2009Vančurová L. Kryptická diverzita rozsivek a metody pro její odhalení. 36 listů,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Pavel Škaloud Bakalářská práce D
 2009Bouda F. Lišejníky reliktních borů. 67 stran. Diplomová práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Ondřej Peksa Diplomová práce D PDF
 2009Nemjová K. Molekulárna fylogenetika a geometrická morfometrika aerofytických zelených rias komplexu Coccomyxa/Pseudoccomyxa. 91 stran,barev. obr. příl. : obr.. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Jiří Neústupa Diplomová práce D
 2009Chudáčková H. Morfologická variabilita a ekologická diference z okruhu Glyceria fluitans. 91 stran,barev. obr. příl. : obr.,mapy + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Zdenka Hroudová Diplomová práce D
 2009Veselá M. Mykorhizní symbióza rostlin na stanovištích kontaminovaných PAH. 30 stran,6 obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Ondřej Koukol Bakalářská práce D
 2009Syrovátková L. Návrat epifytických lišejníků na území Doupovských hor po snížení znečištění ovzduší. 75 stran,7 obr. příl. : obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Ondřej Peksa Diplomová práce D PDF
 2009Dostálek T. Population biology and genetics of rare plant species. 112 stran,obr.. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Supervisor Zuzana Münzbergová Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Svoboda P. Prostorová a sezónní dynamika fytobentosu. 31 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Jan Šťastný Bakalářská práce D
 2009Klimeš V. Reduktivní evoluce bičíkového aparátu eukaryot. 26 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Marek Eliáš Bakalářská práce D
 2009Kynčlová A. Revize komplexu Synura petersenii Korshikov (Synurophyceae, Heterokontophyta) na základě syntézy molekulárních a morfologických dat. 73 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Pavel Škaloud Diplomová práce D
 2009Steinová J. Revize skupiny Cladonia coccifera ve střední Evropě s důrazem na území ČR. 47 stran,1 tab. příl. : obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Zdeněk Palice Diplomová práce D PDF
 2009Kabátová K. Středoevropští zástupci rodu Nymphaea. 40 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Jan Suda Bakalářská práce D
 2009Chlebická M. Taxonomy of species of the genus Lachnum s. l. in Central Europe. stran,nestr. obr. (některé barev.) + 1 CD-ROM. Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Supervisor Jan Holec Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Pichrtová M. Tvarová dynamika křemičitých struktur u modelových populací chrymosád (Synurophyceae). 74 stran,tab. v příl. : obr. (některé barev.). Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Yvonne Němcová Diplomová práce D
 2009Fišerová M. Ultrastruktura eustigmatofytních řas. 32 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Yvonne Němcová Bakalářská práce D
 2009Macek M. Variabilita vegetace dubohabrových lesů na jemné škále. 37 stran,2 tab. příl. : obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Martin Kopecký Bakalářská práce D
 2009Prach J. Vegetace novodobých lesů na území Vojenského újezdu Boletice. 31 stran,tab. příl. : obr.,mapy. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Martin Kopecký Bakalářská práce D
 2009Boublík K. Vegetation of fir- and calcicolous beech forests of the Czech Republic. 104 stran,obr. (některé barev.). Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Supervisor Jiří Sádlo Disertační práce (Ph.D.) D
 2009Gabrielová J. Vlastnosti charakterizující kriticky ohrožené druhy naší květeny. 62 stran,5 příl. nestr. : obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Zuzana Münzbergová Diplomová práce D
 2009Jarošíková C. Vlastnosti semen určující druhové složení bylinných společenstev na bývalých polích. 39 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Jan Suda Bakalářská práce D
 2009Svátková R. Vliv intenzivní turistiky na fytobentos horských vrchovišť. 81 stran,obr. příl. : obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Jiří Neustupa Diplomová práce D
 2009Němeček J. Vliv monokulturního lesního hospodaření na biodiverzitu rostlin v krajině. 29 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Jaroslav Vojta Bakalářská práce D
 2009Třeštíková T. Vliv pastvy koní na vegetaci. 34 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Tomáš Herben Bakalářská práce D
 2009Florová K. Vliv pastvy na populační dynamiku vybraných druhů. 81 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Zuzana Münzbergová Diplomová práce D
 2009Suda T. Vznik a vývoj jezer v Třeboňské pánvi a jejich význam pro studium přírodního prostředí pozdního glaciálu a holoceánu. 39 stran,barev. obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Petr Kuneš Bakalářská práce D
 2009Švarcová M. G. Vznik a vývoj rašelinišť v západníchČechách. 26 stran,barev. obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Petr Kuneš Bakalářská práce D
 2009Seifertová K. Zhodnocení mezidruhové hybridizace hadcového endemita Cerastium alsinifolium Tausch (Caryophyllaceae). 63 stran,1 příl. 2 tab. : obr.,mapy + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Jan Suda Diplomová práce D
 2009Píšová S. Zhodnocení vnitrodurhové variability Sparganium erectum s využitím morfometrie, AFLP a průtokové cytometrie. 110 stran,4 příl. : obr. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Tomáš Fér Diplomová práce D
 2009Zmeškalová J. Změny stepní vegetace na modelovém území národní přírodní rezervace Oblík, chráněná krajinná oblast České středohoří. 93 stran. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Ivan Suchara Diplomová práce D
 2008Krásná I. Cytogeografie Cardamine amara v České republice a objasnění původu tetraploidních populací. 147 stran,obr. (některé barev.). Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Karol Marhold Diplomová práce D
 2008Řičařová V. Dálkové šíření Rumex alpinus. 35 stran. Bakalářská práce. UK FPří. Školitelka Zuzana Münzbergová Bakalářská práce D
 2008Kubát M. Diverzita heliofilních druhů bylin v opuštěné krajině. stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Bakalářská práce D
 2008Pažoutová M. Druhový koncept a molekulární diverzita čeledi Radiococcaceae, Chlorophyta. 66 stran. Diplomová práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Pavel Škaloud Diplomová práce D
 2008Sedlák J. Dřeviny zámeckých parků okresů Plzeň-jih. 134 stran,obr. (některé barev.). Diplomová práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Petr Havlíček Diplomová práce D
 2008Růžičková P. Evoluční význam populací rostlin s ploidní heterogenitou. 18 stran. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Školitel Pavel Trávníček Bakalářská práce D
 2008Janovský Z. Faktory ovlivňující krajinnou dynamiku rostlin fragmentovaných biotopů. 64 stran,tab.,barev. mapy. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová Bakalářská práce D
 2008Opatrná P. Faktory ovlivňující šíření rostlin podél železniční trati. 63 stran,obr.. . UK FPří. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová D
 2008Husáková I. Faktory určující výskyt stepních druhů na Křivoklátsku. 97 stran,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce Zuzana Münzbergová Diplomová práce D
 2008Kuneš P. Human-driven and natural vegetation changes of the last glacial and early Holocene. 156 stran,obr. (některé barev.). Disertační práce (Ph.D.). UK FPří. Vedoucí práce promotor Petr Pokorný Disertační práce (Ph.D.) D
 2008Görnerová J. Kultivační nároky vatovce obrovského Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk.. 80 stran,barev. obr.. Diplomová práce. UK FPří. Diplomová práce D
 2008Fessová A. Lišejníky a substrát. Diverzita lišejníků Károvského údolí. 35 stran,barev. obr.. Bakalářská práce. UK FPř KBO. Vedoucí práce David Svoboda Bakalářská práce D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348