Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2016Koupal V. Populace jalovce obecného (Juniperus communis) na území PP Česká Kanada v lokalitě Konrac. stran. Diplomová práce. JU FZ. Diplomová práce D
 2015Holá E. (A)sexual Life of Liverworts. stran. Disertační práce. JU. Disertační práce D
 2015Šťastný V. Revitalizace mokřadu u Sedmihorek v CHKO Český ráj. 86 stran. Bakalářská práce. JU FPří. Bakalářská práce D
 2015Součková A. Vývoj zeleně v rámci postupné zástavby části sídliště Máj v Českých Budějovicích. stran. Diplomová práce. JU FZ. Diplomová práce D
 2014Bradáčová J. Aspekty reprodukční biologie mechu Helodium blandowii [Aspects of reproduction biology of the moss Helodium blandowii]. stran. Diplomová práce. JU. Diplomová práce D
 2014Kottová Š. Obnova luk na orné půdě v krajinném kontextu. 23 stran. Bakalářská práce. JU FPří. Bakalářská práce D
 2014Bartošová V. Rozšíření druhu Calliergon giganteum (Amblystegiaceae, bryophyta) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the species Calliergon giganteum (Amblystegiaceae, bryophyta) on the Czech-Moravian highlands.] 31. Bakalářská práce. JU. Vedoucí práce Táňa Štechová Bakalářská práce D PDF
 2014Košnar J. Taxonomic study of the Eurasian taxa of Tortula muralis (Pottiaceae, Musci) complex. stran. Disertační práce. JU. Disertační práce D
 2013Vicherová E. Desiccation tolerance of Sphagnum: A puzzle solved. stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2013Ekrtová E. Genetic variation and reproduction strategy of Gentiana pannonica in different habitats. stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FB KB. Supervisor Milan Štech Rigorózní práce (RNDr.) D PDF
 2013Juráň J. Pilotní studie k problematice výskytu Euglenophyta v České republice. 53 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Vedoucí práce Jan Kaštovský Diplomová práce D PDF
 2013Vyžralová A. Prvotní algologický průzkum v povodí Křemžského potoka. stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Bakalářská práce D
 2013Lencová K. Restoration of hay meadows on ex-arable land: commercial seed mixtures vs. spontaneous succession. stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FB KB. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2013Študent V. Společné funkční vlastnosti myrmekochorních druhů rostlin České republiky a sezónní a denní dynamika odnosu diaspor všivce lesního (Pedicularis sylvatica)mravenci. stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2013Velehradská T. Vliv managementu na vybrané druhy mechů rašelinných luk (Breidleria pratensis, Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens) [Effect of management on three moss species of fen meadows. stran. Diplomová práce. JU. Diplomová práce D
 2012Mudrák O. Allelopathic effect of Salix caprea litter on late successional plants at different substrates of post-mining sites - pot experiment studies. stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FB KB. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2012Adamec V. Biologie poloparazitického druhu Melampyrum nemorosum. [Biology of hemiparasitic Melampyrum nemorosum.] 42 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Školitel Jakub Těšitel Diplomová práce D PDF
 2012Böhmová P. Cyanobakteriální biofilmy nadeliminátorového prostoru chladících věží s přirozeným tahem. [Cyanobacterial biofilms above eliminators in cooling towers.] 19 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Školitel Tomáš Hauer Bakalářská práce D PDF
 2012Vicherová E. Desiccation tolerance of Sphagnum: A puzzle solved. stran. Diplomová práce. JU. Diplomová práce D
 2012Štechová T. Ecological study of the moss Hamatocaulis vernicosus. stran. Disertační práce. JU. Disertační práce D
 2012Čejková A. Extreme radial growth reaction of Norway spruce along an altitudinal gradient in the Šumava Mountains. stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FB KB. Rigorózní práce (RNDr.) D PDF
 2012Blažek P. Faktory ovlivňující populační dynamiku poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor). [Factors affecting population dynamics of the hemiparasitic plant Rhinanthus minor.] 43 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Školitel Jan Lepš Diplomová práce D PDF
 2012Světlíková P. Impact of local heat leakage on vegetation and participation of non-native species. stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2012Stehlíková L. Management invazních druhů lučních společenstev. stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Bakalářská práce D
 2012Konečná M. Mravenci jako roznašeči semen v luční vegetaci. 38 stran. Bakalářská práce. JU FB. Školitel Jan Lepš Bakalářská práce D PDF
 2012Uhrová K. Paleoekologická studie lokality u rybníka Černíš. stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Bakalářská práce D
 2012Nekvapilová E. Použití poloparazitů r. Rhinanthus v projektech obnovy květnatých luk. stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Bakalářská práce D
 2012Kotilínek M. Průběh klíčení a mykorhizní asociace dvou druhů rodu Neottia. 38 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Školitel Jana Jersáková, konzultant Tamara Těšitelová Diplomová práce D PDF
 2012Veselá J. The algal flora of Acadia National Park, Maine. stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FB KB. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2011Dortová M. Adaptivní evoluce hadcové tolerance u vybraných druhů českých hadcových rostlin. 43 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Školitel Milan Štech, konzultant Filip Kolář Diplomová práce D PDF
 2011Muhlsteinová R. Aerofytické sinice z oblasti San Gerardo de Rivas, San José, Kostarika. stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Bakalářská práce D
 2011Kosňovská J. Analýza rostlinných makrozbytků z klenebního zásypu Vladislavského sálu Pražského hradu. 32 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Vedoucí práce Jaromír Beneš Diplomová práce D PDF
 2011Bartošová A. Analýza vegetace a růstových parametrů druhu Dryas octopetala na transektu v arktické tundře na Špicberkách. 31 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Školitel Karel Prach, konzultantka Jitka Klimešová Bakalářská práce D PDF
 2011Jandová J. Bionomie druhu Dicranum viride. [Bionomy of species Dicranum viride.] 54 stran. Diplomová práce. JU FPř KB. Vedoucí práce Jan Kučera Diplomová práce D Pdf
 2011Hejna O. Diverzita ektomykorhizních hub na buku (Fagus sylvatica). 68 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Miloslava Kavková Bakalářská práce D PDF
 2011Kašparová F. Ekofyziologické a morfologické rozdíly mezi domácími a invazními populacemi Lythrum salicaria L. 23 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Školitel Stanislav Mihulka, konzultant Dáša Bastlová Diplomová práce D PDF
 2011Přibíková E. Ekologická studie invazního druhu Echinops sphaerocephalus v CHKO Blanský les. stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2011Bradáčová J. Ekologie a rozšíření mechu Helodium blandowii v České republice. stran. Bakalářská práce. JU. Bakalářská práce D
 2011Kunc D. Energetické rezervy u Lythrum salicaria L. v čase. stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2011Melichar A. Floristická studie vodních sinic a řas v jihovýchodní části kraje Vysočina. stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2011Chlumská Z. Funkční vlastnosti vysokohorských rostlin východního Ladaku (SZ Himaláje). 73 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Vedoucí práce Jiří Doležal Diplomová práce D PDF
 2011Štenclová L. Fylogeneze v rámci čeledi Oocystaceae (Chlorophyta). stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Bakalářská práce D
 2011Svačinová K. Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) jako invazní druh. stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Bakalářská práce D
 2011Ebermannová P. Kolonizace zatravněných luk cílovými druhy ve vztahu k jejich výskytu v okolí. 26 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Školitel Karel Prach Bakalářská práce D PDF
 2011Svobodová Š. Morfologická a genetická diferenciace druhů Euphrasia stricta a E. nemorosa. stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2011Patáčová E. Polinační ekologie Impatiens sakeriana. stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2011Málková L. Porovnání diverzity spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných výsypek na Mostecku. stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2011Hesounová A. Sinice dostřikových zón dalmatského pobřeží. 23 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Školitel Jan Kaštovský Bakalářská práce D PDF
 2011Černá I. Vliv krajinného kontextu na průběh obnovy bělokarpatských luk. 20 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Školitel Karel Prach Bakalářská práce D PDF
 2011Manukjanová A. Vybrané ekologické charakteristiky mechu Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae). stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2011Urban M. Zmapování toku řeky Želivky v rámci studia ekologických invazí a invazních netýkavek (Impatiens glandulifera a I. parviflora). stran. Diplomová práce. JU FB KB. Diplomová práce D
 2010Kúr P. A cytological, morphometric, and ecological study of Spergularia echinosperma in the Czech Republic and its comparison with a closely similar species S. rubra. 27 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Zralá J. A novel function of red pigment-concentrating hormone in crustaceans : Porcellio scaber (Isopoda) as a model species. 7 stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FP. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2010Zdvihalová B. Aeromykologie : výskyt spór hub v ovzduší. 61 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Bártů I. Analysis of lipids mobilized by adipokinetic hormones in the firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). 12 stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FP. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2010Florová B. Analýza adherence probiotických prokaryot na eukaryotní buněčnou populaci v modelu in vitro. 29 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Pospíšilová Š. Analýza efektu RNAi na gen ADGF-A u Drosophila melanogaster. 46 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Bučinská L. Analýza glykoproteinů ze slinných žláz klíštěte Idoxes ricinus. [Analyses of glycoproteins from the salivary glands of the tick Ixodes ricinus] 71 stran. Diplomová práce. JU FP. Vedoucí práce Marie Vancová Diplomová práce D
 2010Urban T. Analýza mastných kyselin v diglyceridech a triglyceridech z hemolymfy a tkání hmyzu pomocí plynové chromatografie. 35 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Šantová D. Analýza mutačního stavu IgVh genu u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií. [Analysis of the mutational status IgVh genes in patients with chronic lymphocytic leukemia.] 64 stran. Diplomová práce. JU FP. Vedoucí práce Ondřej Scheinost Diplomová práce D
 2010Slepičková E. Anti-chemokinové vlastnosti extraktu ze slinných žlaz Ixodes ricinus. 48 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Musilová M. Antipredační chování vybraných druhů hlodavců. 51 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Baloghová R. Archeozoologie tří vrcholně středověkých městských parcel v Chrudimi - Hradební ulici. 38 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Pospěch A. Attempts on chromatin immunoprecipitation with C. elegans nuclear receptor NHR-25. 64 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Matějíčková I. Biodegradace ropných uhlovodíků v podzemních vodách pomocí permeabilních reaktivních bariér. 23 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Pilný J. Biofuels from algae : physiological characterization of candidate diatom species. 43 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Šumbera R. Biologie rypošovitých z mezických oblastí Afriky : Proč studovat opomíjené druhy? 1 svazek (v různém stránkování). Habilitační práce (Doc.). JU FP. Habilitační práce (Doc.) D
 2010Fexová S. Circadian clock of two insect model species - Drosophila melanogaster and Tribolium castaneum. 65 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Bazalová O. Cirkadiánní rytmy mouchy domácí (Musca domestica). [Circadian rhytm in the house fly (Musca domestica).] 57 stran. Diplomová práce. JU FP. Vedoucí práce David Doležal, Ivo Šauman Diplomová práce D
 2010Walnerová A. Cloning of the gene coding for Outer surface protein C from the Lyme borreliosis spirochetes. 42 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Pintová R. Co zrcadlí zrcadlový test : literární rešerše. 27 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Hrouzek P. Comparison of light and dark nitrogenase activity in selected soil syanobacteria. 6 stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FP. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2010Zimandl F. Conformational study of a flexibility of the fluorescence dye QSY21. 23 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Pokluda P. Contrasting needs of grassland dwellers: Habitat preferences of endangered beetles (Coleoptera) on the Pouzdrany steppe. 69 stran. Diplomová práce. JU FP. Vedoucí práce Lukáš Čížek Diplomová práce D
 2010Skácelová K. Cytotoxicita bentických a nárostových sinic. 51 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Hrouzek P. Cytotoxicity and secondary metabolites production in cyanobacteria. 136 stran. Disertační práce (Ph.D.). JU FP. Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Tomek P. Cytotoxicity and secondary metabolites production in terrestrial Nostoc strains, originating from different climatic/geographic regions and habitats : Is their cytotoxicity environmentally dependent? 14 stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FP. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2010Drag L. Demography and dispersal ability of the Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae). 26 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Ziebermayr C. Detection of pilocarpine in tick saliva and its effect on the host immunity. 21 stran. Bakalářská práce. JU FP. Vedoucí práce Jan Kopecký Bakalářská práce D
 2010Kovářová J. Detekce hemu u parazitických prvoků skupiny Trypanosomatidae. 44 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Pech D. Determination of amino acid sequence of hemelipoglyco protein from tick Dermacentor marginatus by mass spectrometry. 38 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Hobizalová R. Developmental profile of putative ecto-5´-nucleotidase genes of Drosophila melanogaster. 27 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Hojerová E. Distribuce aerobních anoxygenních fotosyntetických bakterií ve Středozemním moři. 52 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Červinka J. Distribuce šelem uvnitř a na okraji lesních habitatů. 36 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Hejna O. Diverzita ektomykorhizních hub na buku (Fagus sylvatica). 71 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Gstöttenmayr D. DNA separation by capillary electrophoresis : a literature overview. 32 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Vítek L. Doplnění krajinné problematiky do dokumentu Politika územního rozvoje, na základě porovnání krajinného plánování v České republice a Velké Británii. 31 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Páleníková J. Dynamika přenosu Borrelia burgdorferi sensu stricto z klíštěte Ixodes ricinus na hostitele. 32 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Bartoňová I. Dynamika sérových antiproteáz při (pro)enzymoterapii nádorových onemocnění. 52 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Sosnová M. Ecological constraints limiting the root-sprouting ability in wetland plant species. [Ekologická omezení odnožování z kořenů u mokřadních rostlin.] 90 stran. Disertační práce (Ph.D.). JU FP. Supervisor Jitka Klimešová Disertační práce (Ph.D.) D
 2010Smolková E. Efektivita procesu posuzování vlivů na životní prostředí v České republice z hlediska dotčených subjektů : aktuální stav a návrhy na možná zlepšení. 73 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Applová M. Effect of available P and phenolics on mineral N release in acidified spruce forest : connection with lignin-degrading enzymes and bacterial and fungal communities. 17 stran. Rigorózní práce (RNDr.). JU FP. Rigorózní práce (RNDr.) D
 2010Střelcová K. Effect of changing environmental conditions on the nutrient dynamics of wetland soils in the Czech military training area Brdy. 43 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Mach J. Effects of two-year nutrient loading on microbial community and N transformations in mineral and organic soils of wet meadows. 30 stran. Diplomová práce. JU FP. Diplomová práce D
 2010Hurtová J. Ekologická studie invazivního druhu Lupinus Polyphyllus. [Ecological study of invasive species Lupinus polyphyllus.] 67 stran. Diplomová práce. JU FP. Vedoucí práce Stanislav Mihulka Diplomová práce D
 2010Mazůrek P. Ekologické faktory určující změny druhové a funkční skladby tropických horských fragmentů vrchoviny Bamenda Highlands, Kamerun. [The ecological factors determining changes in species and functional structure of tropical montane fragments in Bamenda Highlands Cameroon.] 66 stran. Diplomová práce. JU FP. Vedoucí práce Jiří Doležal Diplomová práce D
 2010Adamec V. Ekologie časného ekotypu Melampyrum nemorosum v kontextu interakcí poloparazitických rostlin s biotickými složkami ekosystémů. 25 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Barankiewicz M. Ekologie krevních protist skokanů Pelophylax ridibundus. 36 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Tomšová P. Ekologie poloparazitického druhu Odontites vernus a možnosti experimentálního studia poloparazitů : pilotní studie. 38 stran. Bakalářská práce. JU FP. Bakalářská práce D
 2010Průšová M. Ekologie populací jednoletého poloparazitického druhu Melampyrum pratense. [ Population ecology of annual hemiparasitic species Melampyrum pratense.] 47 stran. Diplomová práce. JU FP. Vedoucí práce Milan Štech Diplomová práce D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348