Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
12
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2005Votoček J. Identifikace a první fáze průzkumu brownfields. 93 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KGeot. Vedoucí práce I. Vaníček Diplomová práce D
 2005Martinovský J. Optimalizace výběru sanační technologie pro nápravu starých ekologických zátěží. 132 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce M. Dočkal Diplomová práce D
 2005Novák P. Procedurální model krajiny. 54 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce Bohumil Beneš Diplomová práce D
 2004Zdobinský P. Biopotenciály rostlin. 48 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KK. Vedoucí práce K. Roubík Diplomová práce D
 2004Benda D. Citlivostní analýza databází v modelu RUSLE2. 149 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Jakubíková Diplomová práce D
 2004Kolařík J. Hluková studie okolí železničních tratí ČD v Ústí nad Labem. 88 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KŽS. Vedoucí práce H. Špačková Diplomová práce D
 2004Bláhová P. Hluková studie okolí železničních tratí IV. koridoru ČD v Říčanech. 136 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KŽS. Vedoucí práce H. Špačková Diplomová práce D
 2004Abuklam K. Hodnocení vlivu areálu Hornbach v Praze 4 - Michli na životní prostředí. 91 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce T. Fajfr Diplomová práce D
 2004Nekola D. Malá vodní nádrž ve Filipově údolí. projekt. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce K. Vrána Diplomová práce D
 2004Steinbauerová L. Možnosti estetického působení hydrotechnických staveb a jejich začlenění do prostředí. 61 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHT. Vedoucí práce L. Satrapa Diplomová práce D
 2004Sobotka T. Návrh protierozních opatření v k.ú. Lučkovice. 64 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Jakubíková Diplomová práce D
 2004Beránek J. Obnova hydrotechnických objektů v povodí Omyšlenského potoka. 79 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHT. Vedoucí práce L. Satrapa Diplomová práce D
 2004Janáček P. Odplynění, sanace a rekultivace skládky TKO v Trhovém Štěpánově. 74 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KGeot. Vedoucí práce I. Vaníček Diplomová práce D
 2004Fišer J. Posouzení dopravní situace Průhonic z hlediska ŽP. 1 svazek. Diplomová práce. ČVUT FSv KSS. Vedoucí práce P. Slabý Diplomová práce D
 2004Jodl M. Posouzení dopravního řešení letiště Ruzyně. 2 svazek. Diplomová práce. ČVUT FSv KSS. Vedoucí práce P. Slabý Diplomová práce D
 2004Jirků N. Posouzení revitalizace drobného vodního toku. 80 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce T. Dostál Diplomová práce D
 2004Švelch T. Projekt revitalizace Lučního potoka č.h.p.: 1-08-01-053, úsek pod obcí Hartmanice po silniční mostek. 26 výkresů. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Vokurka Diplomová práce D
 2004Vobořilová T. Projekt suché nádrže na Černockém potoce. neuvedeno. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce K. Vrána Diplomová práce D
 2004Buchar T. Protipovodňová ochrana obcí Vrdy a Zbyslav na Doubravě. 1 svazek. Diplomová práce. ČVUT FSv KGeot. Vedoucí práce I. Marešová Diplomová práce D
 2004Böhmová P. Revitalizace horního úseku a pramenné oblasti pravostranného přítoku toku Chrudimky. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Vokurka Diplomová práce D
 2004Grossmann M. Studie preference tramvajové dopravy v Praze. 100 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KŽS. Vedoucí práce H. Špačková Diplomová práce D
 2004Posekaná K. Studie revitalizace povodí toku Tisovky č.h.p.: 1-08-03-054 s ohledem na vytvoření biotopu pro Perlorodku říční. 54 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce A. Vokurka Diplomová práce D
 2004Mareček A. Variantní řešení odvádění a čištění odpadních vod z obce Choltice. 86 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KZI. Vedoucí práce M. Synáčková Diplomová práce D
 2004Špatenka M. Zhodnocení zákona o obalech z pohledu odpadového hospodářství dva roky po jeho zavedení. 70 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce M. Dočkal Diplomová práce D
 2003Navrátil J. Analýza otoakustických emisí. 90 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KK. Vedoucí práce J. Popelář Diplomová práce D
 2003Pitelka J. Komunikační protokol autonomního uzlu systému pro monitoring životního prostředí. 73 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KMEŘ. Vedoucí práce P. Pfeifer Diplomová práce D
 2003Bouchner P. Modelování a zobrazování přírodního prostředí. 64 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce J. Žára Diplomová práce D
 2003Hájek V. Programové vybavení systému pro monitoring parametrů životního prostředí. 65 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KMEŘ. Vedoucí práce J. Novák Diplomová práce D
 2002Ota M. CAD/CAE Systém pro řešení tepelných ztrát budov. 87 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce I. Jelínek Diplomová práce D
 2002Kovář D. Měření přenosu hluku a vibrací do interiéru vozidel. 81 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KRAD. Vedoucí práce O. Jiříček Diplomová práce D
 2002Tušil J. Multikanálové lokální aktivní snižování hluku. 48 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KRAD. Vedoucí práce O. Jiříček Diplomová práce D
 2002Drexlerová D. Návrh a realizace automatu pro měření stupně znečištění uhlíkového filtru v chemickém průmyslu. 52 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KMIR. Vedoucí práce Z. Burian Diplomová práce D
 2002Beran J. Vizualizace imisí v městské zástavbě. 64 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce P. Slavík Diplomová práce D
 2002Čadík M. Vizualizace světelného znečištění. 73 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce P. Slavík Diplomová práce D
 2002Rieger A. Vizualizace znečišťujících zdrojů. 68 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce P. Slavík Diplomová práce D
 2001Nový P. Analýza vstupu ČR do EU v oblasti životního prostředí - ekonomické souvislosti. 108 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. . Diplomová práce D
 2001Kašák M. Efektivnost využití větrné energie. 92 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce J. Vašíček Diplomová práce D
 2001Plachý M. Ekonomická efektivnost fotovoltaického systému. 59 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce M. Jager Diplomová práce D
 2001Honzík M. Ekonomická efektivnost tepelných čerpadel v podmínkách ČR. 74 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce K. Zelený Diplomová práce D
 2001Pírková K. Ekonomické aspekty harmonizace s Evropskou unií v oblasti životního prostředí. 79 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce J. Knápek Diplomová práce D
 2001Lízalová B. Radiační dechlorace vybraných chlorovaných uhlovodíků. 87 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce V. Múčka Diplomová práce D
 2001Jansová A. Studium disociace komplexů huminových látek s kovy. 62 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce J. Mizera Diplomová práce D
 2001Široký L. Studium distribuce europia a huminových látek v systému podzemní voda - písek z Gorleben. 72 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce P. Beneš Diplomová práce D
 2001Hlavicová J. Studium sorpčních vlastností oxidů železa pro separaci iontů CS2+ z vodných roztoků. 75 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce A. Motl Diplomová práce D
 2000Mokrejš P. Difuze a sorpce stopových prvků a radionuklidů v bariérových materiálech úložišť radioaktivních odpadů. 51 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce A. Gosman Diplomová práce D
 2000Forche T. Efektivnost využití solární energie. 71 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce M. Jager Diplomová práce D
 2000Pavlíček J. Ekonomická efektivnost využití spalování biomasy. 37 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce J. Vašíček Diplomová práce D
 2000Vohralík M. MH model proudění v puklinovém prostředí. 187 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KMat. Vedoucí práce J. Maryška Diplomová práce D
 2000Beran M. Posouzení ekonomické efektivnosti využití tepelného čerpadla k zásobování teplem. 78 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce M. Jager Diplomová práce D
 2000Čechová M. Studium migrace europia v systému podzemní voda-písek z Gorleben za přítomnosti huminových látek: laboratorní kolonové experimenty. 58 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Vedoucí práce D. Vopálka Diplomová práce D
 2000Poláková K. Uzavření a rekultivace skládky Buštěhradská halda, obec Buštěhrad, okr. Kladno. 69 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Vedoucí práce J. Štibinger Diplomová práce D
 1999Šťastná K. Bydlení seniorů na Libčevesku, průzkumy a rozbory. Diplomová práce. ČVUT FA. Diplomová práce D
 1999Kroupová H. Studium interakce stroncia a cesia s říčními sedimenty radiostopovací metodou. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1998Hvožďová I. Difúze a sorpce radionuklidů a stopových prvků v jílech, říčních sedimentech a v bentonitových materiálech úložišť radioaktivních odpadů. 75 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1998Rosíková K. Separace radionuklidů z roztoků obsahujících organické komplexotvorné látky. 74 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1997Nieto J. L. M. Difúze a sorpce radionuklidů a stopových prvků v bentonitech. 71 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1997Šmídl M. Klimatizace hlavního sálu hotelu INTERNACIONAL. 59 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1997Hvížďala J. Modernizace vytápění malých objektů. 83 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
 1997Palkosková P. Separace stroncia z alkalických a kyselých roztoků. 60 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1997Ligaunová M. Simulace procesu migrace vybraných radionuklidů v okolí úložišť radioaktivních odpadů. 79 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1997Dulaiová H. Stanovenie vybraných radionuklidov pomocou spektrometrie gama-žiarenia. 90 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1996Vlčková Š. Analýza distribuce uranu a kadmia v systému jíl - vodný roztok obsahující humáty. 63 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1996Šnebergrová S. Distribuce vzduchu v klimatizovaném prostoru. 45 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
 1996Snopek O. Dynamika regulace sálavého vytápění. 77 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
 1996Fialová J. Experimentální ověření teoretických předpokladů na JHOS se čtyřcestnou směšovací armaturou. 50 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Bašta Diplomová práce D
 1996Coufal P. Frakční odlučivost vírového článku hlavice PM 10. 65 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Drbal Z. Hlučnost plynové kotelny. 38 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1996Horváthová B. Hodnocení chemické a radiační stability kompozitních měničů iontů. 68 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1996Vaněk V. Klimatizace administrativní budovy. 57 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Fojtík M. Klimatizace galerie. 32 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1996Poláček P. Klimatizace hotelového objektu. 20 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Černý J. Klimatizace kancelářských místností. 82 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Vénos P. Klimatizace nouzové dozorny jaderné elektrárny. 54 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Kříž J. Kombinovaný sluneční kolektor. 57 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Kočárek J. Model větrání uzavřeného prostoru. 14 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1996Postlová R. Modelování tepelných ztrát potrubí uložených v zemi. 45 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Likař L. Nasávací účinnost hlavice PM 10. 82 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Sýkorová M. Numerický model proudění vody a transportu znečištění v oblasti Kuřivody. 91 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1996Matějka P. Odsávání a odlučování tuhých emisí u elektrických obloukových pecí. 80 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Zeman V. Optimalizace hydrofyzikálních vlastností zvrstvených půdních profilů rekultivovaných v oblasti SHR. 60 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1996Pavel M. Optimalizovaný návrh teplovzdušného vytápění rodinných domků. 70 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Havlasová I. Posouzení erozní ohroženosti povodí Rokytenky (okr. Ústí nad Orlicí) simulačním modelem AGNPS. 130 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1996Čáslava D. Projektová studie polosuché odsiřovací metody. 79 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Doubek P. Pulsní regenerace hadicových filtrů. 61 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Kropáček M. Radiační degradace polychlorovaných bifenylů. 45 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1996Klimes P. Rekonstrukce plynových kotelen na předávací stanice. 63 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Janáček M. Rozšíření městské skládky odpadů skupiny 3. a 4. Lapíkov - II. etapa. Projektová dokumentace. 60 stran. Diplomová práce. ČVUT FSv KHKI. Diplomová práce D
 1996Čermák J. Sálavé chlazení v klimatizaci. 51 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
 1996Mička L. Spotřeba energie pro větrání a klimatizaci. 55 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Bartusková M. Stanovení uranu a 210Pb v přírodních materiálech spektometrií záření gama s nízkou energií. 98 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1996Horník J. Studie pneumatické dopravy chmele. 69 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Emmer T. Studie využitelnosti tepelných čerpadel pro vytápění rodinných domků. 50 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Kynclová M. Studium vlivu forem uranu na jeho záchyt na vrstvě půdy. 91 stran. Diplomová práce. ČVUT FJFI KJCh. Diplomová práce D
 1996Klímek J. Systémy ZZT. 86 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
 1996Škrlant V. Technická bilance archivních prostorů. 50 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Šťovíček P. Technologie likvidace domácích chladniček a mrazniček. 76 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KKCHZHS. Diplomová práce D
 1996Čopák J. Univerzální laboratoř v technice prostředí. 70 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce L. Mareš Diplomová práce D
 1996Jedlička M. Větrání a chlazení obchodních domů. 44 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Hušek J. Větrání a vytápění průmyslové haly. 72 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Soukup M. Větrání průmyslové haly. 36 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348