Vysokoškolské kvalifikařní práce uložené v db ze zvolené knihovny
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2009Růžičková L. Interakce mezi netopýry a jejich úkrytovými ektoparazity. 62 stran. Bakalářská práce. MU FPř ÚBZ. Bakalářská práce D
 2009Švaříčková J. Výběr úkrytu netopýry s přhlédnutím k olfaktorickým signálům. 40 stran. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie. Bakalářská práce D
 2006Gryc L. Aktivita netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně - prehibernační období. 58 stran. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie. Diplomová práce D
 2002Bulova T. Biologie, ekologie a rozšíření Cardamine parviflora L., Artemisia pancicii (Jánka) Romm. a Gladiolus palustris Gaud. na Moravě. 110 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2002Mokroš P. Ekobiologická studie Dianthus moravicus Kovanda a Saxifraga rosacea Moench. 74 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2002Kalužík S. Floristická studie v okolí obce Mikulčice. 96 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2002Gajdošová L. Floristická studie vymezeného území jihozápadně od Frýdku-Místku. 126 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2002Čeplová N. Studium expanze Arrhenatherum elatius v suchých trávnících. 61 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2002Hájek M. Vegetace svahových pramenišť magurského flyše. stránkován úvod. Disertační práce. MU FPř. Disertační práce D
 2002Grulich V. Vybrané taxonomické a chorologické problémy květeny České republiky. stránkován úvod. Habilitační práce (Doc.). MU FPř. Habilitační práce (Doc.) D
 2001Stoneberg Holt S. D. A comparison of Central European and Nort American populations of Poa pratensis agg. 181 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Karkanová V. Floristická studie území jihovýchodně od Boskovic. 120 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Ernestova J. Floristická studie vymezeného území jihozápadně od Jindřichova Hradce. 161 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 2001Nejedlá Š. Floristické poměry území severovýchodně od Havlíčkovy Borové. 151 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Veselá L. Floristické poměry území severozápadně od ŽĎár nad Sázavou. 109 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Kučerová E. Florografická studie území jihozápadně od Brna. 138 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Dvořáková H. Fytopatogenní plísně a sněti na území města Brna. 68 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Vymyslický T. Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. 100 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Ruprechtová L. Květena intravilánu a okolí Hradce Králové z hlediska alergologického. 78 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Derková M. Mokřadní vegetace Vsetínských vrchů. 129 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Pokorná P. Rozšíření druhů Iris pseudacorus L. a Iris sibirica L. v České republice. 60 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Kopřivová P. Rozšíření rzí na Tišnovsku - mykofloristická studie. 64 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Šmarda P. Středoevropské taxony Festuca L. ser. Psammophilae M. Pawlus. 118 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2001Řepka R. Taxonomie Carex muricata agg. v České republice. 291 stran. Disertační práce. MU FPř. Disertační práce D
 2000Danihelka J. Achillea millefolium agg. v České republice. 258 stran. Disertační práce. MU FPř. Disertační práce D
 2000Hustáková K. Ekobiologická studie druhů Crocus albiflorus Kit. ex Schult. a Qjnringia orientalis (L.) Dumort. 100 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Juřička J. Ekobiologická studie ohrožených druhů: Buphthaltnum salicifolium L. a Veratrum nigrům L. 104 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Kalová H. Floristická studie Malého a Velkého Chlumu a přilehlého území (střední část Boskovické brázdy). 131 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Kratochvílová K. Floristická studie širšího okolí obce Kuřim. 242 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Jirmásková O. Floristické poměry území jihovýchodně od Poličky. 176 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Bělíková V. Floristické poměry území jižně od Bystřice nad Pernštejnem. 129 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Uhlířová M. Floristické poměry území severně od Hluku. 137 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Konvičná M. Floristické poměry území severovýchodně od Jablůnky nad Bečvou (okr. Vsetín). 109 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Vadura M. Floristické poměry v území SZ od Kunštátu na Moravě. 103 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Dvořáčková K. Floristicko-fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Stoky. 187 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Hrouda P. Hlívy a houževnatce České a Slovenské republiky. 247 stran. Disertační práce. MU FPř. Disertační práce D
 2000Kořístek J. Květena území na horním toku Svitavy severně od Letovic. 115 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Havlová M. Lesní vegetace Chřibů. 65 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Němec J. Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. 87 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Pikner R. Příspěvek k cytogeografii Eleocharis subser. Eleocharis se zvláštním zřetelem k území jihovýchodní Evropy. stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Samsounková P. Rozšíření druhu Artemisia campestris L. v ČR. 91 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Vítková P. Rozšíření druhů Cirsium eriophorum (L.) Scop. a C. pannonicum (L. fil.) Link. v České republice. 64 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Radvanová I. Rozšíření druhu Cirsium oleraceum (L.) Scop. a jeho kříženců v České republice. 206 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Ježková J. Rozšíření druhu Cirsium palustre (L.) Scop. a jeho kříženců v České republice. 200 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Salabová L. Srovnávací studie rostlinných společenstev říčních údolí jihozápadní Moravy. 63 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 2000Filippov P. Taxonomická studie druhů Schoenoplectus lacustris (L.) Palla a Schoenoplectus tabernaemoniani (C.C. Gmelin) Palla v České republice a přilehlých územích. 145 stran. Diplomová práce. MU FPř. Diplomová práce D
 1999Slechová S. Bibliografie rukopisných floristických prací České republiky (uložených ve vybraných přírodovědných institucích). 76 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1999Dvořáková O. Ekobiologické studie ohrožených druhů: Bromus squarrosus L. a Mercuríalis ovata Sternb. et Hoppe. 98 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1999Bureš P. Eleocharis R. Br. subser. Eleocharís. Biosystematická studie středoevropských taxonů se zvláštním zřetelem k území České republiky. 428 stran. Disertační práce. MU FPř ÚBZ. Disertační práce D
 1999Hnilo M. Floristická studie území mezi Hodonínem a Rohatcem. 124 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1999Kamas M. Floristické poměry území severozápadně od Pržna. 122 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1999Kuželová I. Lesní vegetace Hostýnských vrchů. 118 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1999Otýpková Z. Segetální vegetace Bílých Karpat. 108 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1999Novosadová J. Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů a Javorníků. 110 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1999Pavlíčková P. Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. 81 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1999Tichý L. Vliv stanovištních podmínek na diverzitu vegetace. 5 stran. Disertační práce. MU FPř ÚBZ. Disertační práce D
 1998Adámková H. Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. 79 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1998Rafajová M. Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. 83 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1998Cigánek D. Synatropní vegetace Národního parku Podyjí. 86 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1997Jakubková M. Biologie, ekologie a rozšíření Daphne cneorum L. na Moravě. 105 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1997Šumberová K. Botanická studie území při soutoku Moravy a Dyje. 104 stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1997Demianová V. Synantropná vegetácia národného parku Malá Fatra. stran. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. Diplomová práce D
 1995Řehák Z. Letová aktivita netopýrů v Moravském krasu. 184 stran. Disertační práce. Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie. Disertační práce D
 1994Zukal J. Aktivita, echolokace a lovecké chování Myotis emarginatus. 104 stran. Disertační práce. Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie. Disertační práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348