Mammalogické vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí v DB zařazených do mammalogické bibliotéky. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345678910
OrganizationType workYearLeadingThesis BibliothecasDPDF
ČZU FAPPZ Bakalářská práce2008  Nesvadbová J. : Adaptace mořských savců na potápění a hypoxii. Tha adaptation of sea mammals to diving and hypoxia. Mam DPDF
UK FPř KZ Kandidátská práce (CSc.)1961  Heráň I. : Adaptační znaky na kostře lasicovitých šelem. Mam DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1974  Křivanec K. : Adiaspiromykóza divoce žijících savců se zvláštním zřetelem na problematiku této nákazy u šelem. Mam Žp DPDF
UK FPed KBEV Diplomová práce2007Marván R. Hradilová E. : Afiliativní chování se zřetelem na infant-handling u makaků červenolících (Macaca fuscata) v zajetí. Mam DPDF
ČZU FŽP KEŽP Bakalářská práce2008Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. Chvátalová Hana : Agonistické chování u koňovitých (Equidae). Agonistic behaviour of horses (Equidae). Mam Zoolog Zoo DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2000  Volfová R. : Agonistické chování vybraných populací myši domácí (Mus musculus sensu lato): vliv Y chromozómu, ekologie a sociálního kontextu [rukopis]. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2008  Škochová Petra : Agresivní chování psa domácího vůči člověku. Aggressive behavior of dog (Canis familiaris) against human.. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1979  Hurtová S. : Aktivace lymfocitů u experimentální endotoxemie králíka Oryctolagus cuniculus (L.) Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2002Berger J. Macháčková M. : Aktivita potkaních lymfocytů v závislosti na věku a restrikci příjmu potravy. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1966  Kubík M. : Aktivita transaminásy glutamooxaloctové a glutamopyrohroznové v tkáních a orgánech opice Macaca mullata. Mam DPDF
ČZU FAPPZ DEP Bakalářská práce2014Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D. Žingorová Tatiana : Aktivní a pasivní formy léčebné rehabilitace pohybového aparátu u psů. Active and passive forms therapeutic rehabilitation of musculoskeletal system in dogs. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014Ing. Olga Kracíková, Ph.D. Novák Matěj : Aktuální problémy v chovu psa pralesního Speothos venaticus Lund, 1842 v evropských ZOO. Current problems in the breeding of the bush dog Speothos venaticus Lund, 1842 in European Zoo´s. Mam Zoo DPDF
UK FPř KZ Rigorózní práce (RNDr.)1975  Krabec Z. : Akumulace rádioaktivity v ovariálním cytosolu krysy po podání 125 I-HCG in vivo a její inhibice současnou aplikací neznačeného hormonu. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Jahelková H. : Akustická komunikace u rodu Pipistrellus. Mam DPDF
UK FPř KZ Kandidátská práce (CSc.)1987  Kršiaková M. : Aloantigenní lokusy RT4 a RT6 ve vazbě s lokusem albino geneticky izolované v kongenních kmenech potkana. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1995  Hejnová L. : Alosterický vliv alkuronia na vazbu antagonistů k muskarinovým acetylcholinový receptorum ze srdečních síní potkana. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1968  Bubeníková J. : Analysa vztahů mezi matkou a mládětem u čeledi Eguidae. Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2003Řičánková V. & Sedláček F. Dolenská M. : Analýza afiliativního chování tří druhů hrabošů Microtus arvalis, M. brandti a M. oeconomus. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Diplomová práce2014Ing. Olga Kracíková, Ph.D. Piťhová Sandra : Analýza amerického chovu pandy červené Ailuridae a možnosti zajištění genetické variability u následných generací. Analysis of American breeding and possibility to ensure a genetic variability in subsequent generations of red panda Ailurus fulgens. Mam Zoo DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1969  Dub M. : Analýza celoročního úlovku populací hraboše polního (Microtus arvalis Pallas, 1778) ze tří biotopů u Nového Bydžova a metodika zjišťování populační hustoty. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Diplomová práce2014Ing. Renata Masopustová, Ph.D. Zemanová Zuzana : Analýza echolokačních signálů pěti druhů rodu Myotis nahraných v uzavřeném prostoru. Analysis of echolocation signals of five Myotis species recorded in clutter space. Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2000Špinka M. Šmídová E. : Analýza hravého chování selat domácího prasete a selat kříženců domácího a divokého prasete. Mam DPDF
ČZU FAPPZ Bakalářská práce2008  Pichertová P. : Analýza chovu tuleňů v zoologických zahradách. Analysis of seals breeding in ZOO. Zoo Mam DPDF
ČZU FLE KLT Diplomová práce2004Pintíř J. Hanzal Libor : Analýza lovecké upotřebitelnosti psů při výkonu myslivosti s aspektem na skupinu teriérů. Mam Mys Zoolog DPDF
ČZU FŽP KEŽP Diplomová práce2007Vorel A. Nováková Ivana : Analýza možného výskytu bobra kanadského (Castor canadensis) na území ČR. Mam Zoolog DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2003  Cíchová D. : Analýza populací lovné zvěře v jihozápadních Čechách. Orn Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2003Pintíř J. Větrovský David : Analýza populační dynamiky černé zvěře v okrese Příbram. Analysis of the wild boar population dynamics in the Příbram region. Mam Mys DPDF
ČZU FŽP KAE Diplomová práce2012Vedoucí práce: doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.; Konzultant: ing. Zdeněk Keken Šmíd Petr : Analýza příčin a prevence střetu motorových vozidel se zvěří v okrese Praha východ. The causes analysis and collision prevention of the wildlife with motor vehicles in the East Prague district. Opk Mam DPDF
UJEP FŽP KPV Bakalářská práce2006Pokorný R. Hýblová M. : Analýza stavu životního prostředí zvěře v honitbě Ledčice - Jeviněves. Mam Žp DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Diplomová práce2014Ing. Renata Masopustová, Ph.D. Šmídová Dana : Analýza světového chovu bonobů Pan paniscus v ZOO a stanovení míry příbuzenské plemenitby. Analysis of the global breeding bonobos Pan paniscus at the zoo and determine the degree of inbreeding. Mam Zoo DPDF
ČZU FLE KEŽP Diplomová práce2006Vorel A. Přikrylová Petra : Analýza těžkých kovů v srsti jedinců různých populací bobra evropského v ČR. Analysis of the heavy metals in the fur of various beaver populations in the Czech Republic. Mam Žp DPDF
ČZU FAPPZ KMVD Diplomová práce2014doc. Ing. Boris Hučko, CSc. Kupková Petra : Analýza výskytu chorob trávicího traktu u psa. Analysis of the incidence of diseases of the gastrointestinal tract in dogs. Mam DPDF
ČZU ITS Diplomová práce2006Nežerková P. Tománková Irena : Antelope Behavior in Captivity : Common Eland - Human Interaction. Chování antilop vzajetí: interakce mezi Antilopou losí a člověkem. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1964  Koníčková L. : Antikoagulační účinky Heparoidu a jeho chování v zažívacím traktu krys. Mam DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Michal Hejcman Bella Luděk : Antilopy losí v ZOO Dvůr Králové a stanovení poměru pohlaví u mláďat. Eland antelopes in ZOO Dvur Kralove, assesment relate sex in offsprings. Zoo Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2004  Bellinvia E. : Apodemus (Muridae) phylogeny [rukopis] : a biomolecular approach. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2005  Štěpánková J. : Arboreální aktivita drobných savců ve smíšeném lese. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Vašíčková P. : Areály podvojných druhů hrabošů ze skupiny Microtus arvalis a proměnlivost heterochromatinu ve středoevropských populacích hraboše polního. Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2007Kovačiková L. Baloghová Renata : Archeozoologie středověkých studen. Žp Mam DPDF
UK FPř KZŽVB Habilitační práce (Doc.)1996  Horáček I. : Aspekty biogeografického výzkumu evropských savců. Mam DPDF
UK FPří Habilitační práce (Doc.)1994  Horáček I. : Aspekty biogeografického výzkumu středoevropských savců. Mam DPDF
JU FB Diplomová práce2005Sedláček F. Knotková E. : Audiogram of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus). Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1972  Sýkorová J. : Autoradiografická studie procesu gliogeneze v mozku krysy v průběhu ontogenetického vývoje. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1976  Kaňka J. : Autoradiografická studie syntézy DNA, RNA a proteinů v epitelu nadvarlete myši. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1967  Vlček M. : Bakulum netopýru rodu Myotis. Mam DPDF
UK FPř KPar Diplomová práce2006školitel Jaroslav Flegr Hodková Hana : Behaviorální a neurofyziologické projevy latentní toxoplazmózy u myší. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1996  Zahradníková -Weinfurtová D. : Behaviorální profil letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). Mam DPDF
UK FPř KZŽVB Diplomová práce1970  Fořt P. : Bioenergetika hryzce vodního (Arvicola terrestris L.) Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2007Šumbera R. Zemanová M. : Bioenergetika reprodukce a postnatálního vývoje dvou sociálních druhů rypoše rodu Fukomys. Mam DPDF
UK FPed KBEV Diplomová práce2003Vančata V. Dytrtová Jana : Biogeografický atlas primátů v interaktivní formě. Mam DPDF
ČZU FAPPZ Bakalářská práce2008  Pivoňková K. : Biochemická regulace kondenzace a segregace chromozomů během meiotického zrání savčích oocytů. Biochemical regulation of chromosome condensation and segregation during the meiotic maturation of mammalian oocytes. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1966  Hodková Z. : Biologický věk u hibernujících a nehibernujících plchu. Mam DPDF
UK FPed KBEV Diplomová práce2003Andreska J. Moravcová J. : Biologie a ekologie vydry říční (Lutra lutra), výchova a vzdělávání k její ochraně. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Jonášová Nikol : Biologie a chov činčily vlnaté (Chinchilla lanigera). Biology and breeding of Long-tailed chinchilla (Chinchilla lanigera). Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Seethaler Filip : Biologie a chov gorily nížinné Gorilla gorilla. Biology and breeding of western lowland gorilla Gorilla gorilla. Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Slavík Dan : Biologie a chov lemura kata Lemur catta. Biology and breeding of ring-tailed lemur Lemur catta.. Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Nejedlá Veronika : Biologie a chov maki trpasličího Microcebus murinus. Biology and breeding of Grey Mouse Lemur Microcebus murinus. Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Psiková Monika : Biologie a chov orangutana bornejského Pongo pygmaeus. Biology and breeding of the Borneo orang-utan Pongo pygmaeus. Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Sladká Kateřina : Biologie a chov pand (Ailurinae). Biology and breeding of pandas (Ailurinae). Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Jelínek Tomáš : Biologie a chov psouna prériového černoocasého (Cynomys ludovicianus ludovicianus). Biology and breeding of praerie dog (Cynomys ludovicianus ludovicianus). Mam DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Lhotková Eva : Biologie a chov rypoše lysého Heterocephalus glaber. Biology and breeding of Naked-Molerat Heterocephalus glaber. Mam Zoo DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Poupalová Michaela : Biologie a ochrana medvěda hnědého (Ursus arctos) v České republice a na Slovensku. Biology and conservation of brown bear (Ursus arctos) in the Czech Republic and Slovakia. Mam Opk DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1971  Zbytovský P. : Biologie a postnatální vývoj hraboše mokřadního Microtus agrestis (Linné, 1761). Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1970  Vohralík V. : Biologie a postnatální vývoj křečka polního Cricetus cricetus (Linn., 1758). Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014Ing. Zuzana Čapková, Ph.D. Krčmová Hana : Biologie a radiace šakala obecného (Canis aureus, Linnaeus, 1758). Biology and radiation of golden jackal (Canis aureus, Linnaeus, 1758). Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Marešová Martina : Biologie koně Převalského (Equus przewalskii) a jeho chov v Zoo Praha. Biology of the Przewalski´s horse (Equus przewalskii) and its breeding in Prague ZOO. Mam Zoo DPDF
UK FPř KZ Kandidátská práce (CSc.)1969  Vlasák P. : Biologie rozmnožování a postnatální vývoj bělozubky šedé (Crocidura suaveolens Pallas,1811) v laboratorních podmínkách.. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1975  Ečerová-Zimová I. : Biologie rozmnožování a postnatální vývoj hrabošíka podzemního Pitymys subterraneus v laboratorních podmínkách. Mam DPDF
UK FPř KZ Rigorózní práce (RNDr.)1977  Ečerová-Zimová I. : Biologie rozmnožování a postnatální vývoj hrabošíka podzemního Pitymys subterraneus v laboratorních podmínkách.. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1979  Kosnar J. : Biologie rozmnožování, populační dynamika a etologie sysla obecného (Citellus citellus). Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Válek Marcel : Biologie, chov a výživa mandrila (Mandrillus sphinx). Biology, breeding and feeding of mandrill (Mandrillus sphinx). Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1965  Šachlová D. : Biometrická studie rodu Plecotus Geoffroy,1818. Mam DPDF
ČZU LF KOL Diplomová práce1997Vach M. Hejduková Gabriela : Biometrické a kraniometrické porovnání introdukovaných a původních populací kamzíka horského. Biometrical and craniometrical comparison of introducted and original chamois populations. Mam Opk Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008Vach M. Vlk Pavel : Biometrické, kraniometrické a parožní charakteristiky jelena lesního (Cervus elaphus L.) oblasti Šumava. Biometrical , kraniometrical and antlers charakteristic of red deer (Cervus elaphus L.) in region Šumava. Mam Mys Opk DPDF
UK FPř KZ Rigorózní práce (RNDr.)1968  Šachlová - Krátká D. : Biometrie tělesných rozměrů rodu Plecotus Geoffroy 1818 (Mammalia, Chiroptera).. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1982  Holečková D. : Bionomicko-etologická studie o netopýru velkém Myotis myotis (Borkdensen, 1797) prováděná na letních koloniích. Mam DPDF
UK FPř KZ Kandidátská práce (CSc.)0   Anonym : Blechy (Aphaniptera) netopýrů. Příspěvek k morfologii, bionomii, ekologii rozšíření a systematice. Mam Ent DPDF
ČZU LF KE Diplomová práce2001Šťastný K. Vorel Aleš : Bobr evropský (Castor fiber L.) na Labi a Kateřinském potoce. The Eurasian beaver (Castor fiber) in the Labe River and Kateřinský stream. Mam DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce1995  Lehký J. : Bobr evropský (Castor fiber L.) na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mam DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2002  Vávra T. : Bobr evropský (Castor fiber L.) na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mam DPDF
UK FPř ÚŽP Diplomová práce1999  Gutknecht J. : Bobr evropský (Castor fiber Linnaeus, 1758) na Labi. Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce1996Veselovský Z. Smržová V. : Celoroční aktivita koně Převalského (Equus przewalskii). Mam DPDF
UK FPř KZ Rigorózní práce (RNDr.)1975  Růžičková M. : Cirkadiánní rytmus aktivit enzymu tenkého střeva krysy. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1974  Růžičková M. : Cirkadiánni rytmus aktivit enzymů v enterocytech tenkého střeva krysy. Mam DPDF
JU FB Diplomová práce2001Berger J. Černá M. : Cirkadiánní rytmy nukleolů krevních buněk člověka a Rattus norvergicus. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1984  Cizová M. : Citlivost čichového orgánu bělozubky šedé (Crocidura suaveolens, Soricidae, Insectivora, Mammalia) ke kyselině octové v neuroethologickém pokuse. Mam DPDF
JU FB Diplomová práce1997Sedláček F. Uvírová L. : Citlivost čichového orgánu hraboše hospodárného (Microtus oeconomus) ke směsím rostlinných látek. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1980  Sedláček F. : Citlivost rejska obecného (Sorex araneus) k některým mastným kyselinám. Opk Mam DPDF
ČZU FŽP KAE Diplomová práce2011Vedoucí práce: Mgr. Karel Houdek, Konzultant: Správa KRNA|P, dr. M. Anděra, CSs., NM Praha Antošová Hana : Citlivosti a ostražitosti srnčí a jelení zvěře vůči návštěvníkům v průběhu roku na příkladu území Východních Krkonoš.. ensitivity and alertness, and roe deer to visitors throughout the year on the example of Eastern Giant Mountains. Mys Mam Zoolog DPDF
JU FB Bakalářská práce1998Dyková I. Fiala I. : Cizopasní prvoci v orgánech Pangasius sutchi. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1970  Zima J. : Cytoarchitektonická studie mozku některých zástupců řádu Lagomorpha Brandt,1855. Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1957  Svoboda L. : Cytochromoxydosa v orgánech křečka zlatého (Mesocricetus auratus Nehring). Mam DPDF
JU FB Diplomová práce1998Kopecký J. Braunfuchsová P. : Cytokinová odpověď myší na infekci spórami Encephalitozoon cuniculi. Mam DPDF
ČZU FŽP KEK Diplomová práce2008Vorel A. Kadlecová Hana : Časová analýza podzimního kácení dřevin bobrem evropským. Time analysis of prewinter foraging activity of European beaver. Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008  Weps P. : Časové změny početnosti stavů populace jelena lesního (Cervus elaphus L.) a sledování pohybové aktivity populace v oblasti Děčínského Sněžníku. Time changes of the red deer abundance (Cervus elaphus L.) and monitoring of population´s motion activity in the area of Děčínský Sněžník. Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Šlégr Antonín : Černá zvěř na výsypkách na Mostecku. Wild boars (Sus scrofa) in the Most region (N Bohemia, Czech republic). Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2004Lhota S. Adamová T. : Čištění srsti u hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus): analýza čištěných míst. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc. Římalová Lucie : Dědičnost barev a odznaků u Starokladrubských koní. Heredity of coat color and markings in Old Kladruber horse. Mam DPDF
JU FB Bakalářská práce2004Sedláček F. Burger Tomáš : Dehnelův fenomén - sezónní změny u drobných savců : literární rešerše. Mam DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Johánková Klára : Delfínovití (Delphinidae) - chování a využití v zoorehabilitaci. Dolphins (Delphinidae) - behavior and use in zoorehabilition. Mam DPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348