Myslivecké vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí v DB zařazených do myslivecké bibliotéky. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
123
OrganizationType workYearLeadingThesis BibliothecasDPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Hampejs Tomáš : Abnormality v parožení srnčí zvěře. Abnormalities of roe - deer antler creation. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008  Mrkous J. : Alpský brakýř jezevčíkovitý a jeho využití v lovecké praxi v porovnání s ostatními plemeny loveckých psů. Alpine hound (Alpenlandische Dachsbracke - FCI 254) and its use by hunting opposite other huntig breeds. Mys DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008Ing. Jiří Remeš, Ph.D. Šejnoha Martin : Analýza lesnického hospodaření na revíru Přebuz (LS Kraslice). Analysis of forest management at the forest district Přebuz (LS Kraslice). Mys Les DPDF
ČZU FLE KLT Diplomová práce2004Pintíř J. Hanzal Libor : Analýza lovecké upotřebitelnosti psů při výkonu myslivosti s aspektem na skupinu teriérů. Mam Mys Zoolog DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Jelínek Jiří : Analýza metod výcviku hlásiče pro lovecké účely. Analysis of trainig methods hunting dog baying at dead game. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2003Pintíř J. Větrovský David : Analýza populační dynamiky černé zvěře v okrese Příbram. Analysis of the wild boar population dynamics in the Příbram region. Mam Mys DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Dlugošová K. : Analýza rentability hospodaření ŠLP Kostelec n. Č. Lesy. Forest management profitability analysis of the University Forest Enterprise Kostelec n.Č.Lesy. Mys Les DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Ševčík Jan : Analýza škod zvěří, jejich lokalizace a vztah k obecnému využívání lesa v Jizerských horách. Game damages analysis, their localization and relationship to general used of forest in the Jizerské hory. Mys Opk DPDF
ČZU FLD KLT Bakalářská práce2009vedoucí práce Jiří Oliva Šlégrová Alena : Analýza výkonu státní správy myslivosti v teorii a praxi. Analysis of the state administration of the hunting in theory and practice. Les Mys DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2008  Levorová Adéla : Biologické aspekty populační dynamiky prasete divokého. Biological aspects of the wild boar population dynamics. Mys Zoolog DPDF
ČZU LF KOL Diplomová práce1997Vach M. Hejduková Gabriela : Biometrické a kraniometrické porovnání introdukovaných a původních populací kamzíka horského. Biometrical and craniometrical comparison of introducted and original chamois populations. Mam Opk Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008Vach M. Vlk Pavel : Biometrické, kraniometrické a parožní charakteristiky jelena lesního (Cervus elaphus L.) oblasti Šumava. Biometrical , kraniometrical and antlers charakteristic of red deer (Cervus elaphus L.) in region Šumava. Mam Mys Opk DPDF
ČZU FAPPZ KGŠ Diplomová práce2008  Teršová Hana : CEA - Anomálie oka kolií, dědičná choroba a její příčinná mutace. CEA - Collie eye anomaly, inherited disease and its causal mutation. Mys DPDF
ČZU FŽP KAE Diplomová práce2011Vedoucí práce: Mgr. Karel Houdek, Konzultant: Správa KRNA|P, dr. M. Anděra, CSs., NM Praha Antošová Hana : Citlivosti a ostražitosti srnčí a jelení zvěře vůči návštěvníkům v průběhu roku na příkladu území Východních Krkonoš.. ensitivity and alertness, and roe deer to visitors throughout the year on the example of Eastern Giant Mountains. Mys Mam Zoolog DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008  Weps P. : Časové změny početnosti stavů populace jelena lesního (Cervus elaphus L.) a sledování pohybové aktivity populace v oblasti Děčínského Sněžníku. Time changes of the red deer abundance (Cervus elaphus L.) and monitoring of population´s motion activity in the area of Děčínský Sněžník. Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Krejzek Rostislav : Česká národní plemena psů. Czech national salukies. Mys DPDF
ČZU FAPPZ KVD Bakalářská práce2008  Kudrnová Michala : Dědičné choroby a vady u psů. Hereditary diseases and defects in dogs. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Alexová Helena : Dodržování zásad správné výživy vybraných pracovních plemen loveckých psů. Abidance by rules of correct diet selected working dogs of huntig breeds. Mys DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2007  Štěpánek Martin : Dřevěné zařízení a stavby pro myslivost. Wooden Facilities and Construction for Hunting. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Jelínek Petr : Důsledky neodborného předkládání krmiv pro spárkatou zvěř. Aftermath of a unqualified game feeding. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Vaňková Hana : Ekologické nároky, rozšíření a škodlivost jelení zvěře v Lužických horách. Ecology, occurrence and harmfulness of deer game in the Lužické Mts. Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Pícha Miroslav : Ekologické nároky, rozšíření a škodlivost srnčí zvěře na Písecku. Ecology, occurrence and harmfulness of roe - deer game in the area of Písecko. Mys DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2010vedoucí práce Luděk Šišák Horská Marie : Ekonomické dopady poškození lesních porostů loupáním a ohryzem se zřetelem k probírkovým zásahům. Economic impacts of forest stands damage by peeling and browsing regarding thinning operations. Les Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2007Vach M. Bartoš J. : Fluktuace a regenerace populací zajíce polního (Lepus europaeus L.) v České republice. Fluctuation and regeneration of the brown hare populations (Lepus europaeus L.) in the Czech Republic. Mys Mam DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Zeman J. : Funkce kontrolních metod a systémů při zjišťování a prevenci neoprávněných zásahů do mysliveckého managementu. Function of control methods and systems for finding out and prevention against encroachments into the game management. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Holomek Stanislav : Fyziologie výživy a racionální přikrmování srnčí zvěře. Physiology of nutrition and rational roe deer feeding. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Kocán Jiří : Fyziologie výživy a racionální přikrmování viržinské zvěře (Odocoileus virginianus). Physiology of nutrition and rational white-tailed deer feeding. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Jonáš Bedřich : Historická analýza lovu zvěře v Českých zemích. The historical analyse of hunting in the Czech countries. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008Doc. Ing. Miloslav Vach Csc. Vopalecká Barbora : Historický přehled myslivosti v podmínkách Slavkovského lesa. Historical overview of game management in conditions of the Slavkovský forest. Mys Opk Les DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Mráz Rudolf : Historický vývoj loveckých zbraní. Historical development of hunting arms. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Fiedler Vladimír : Historický vývoj loveckých zbraní. The historical development of hunting arms. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Marek Jiří : Historický vývoj metod výživy a péče o jelena lesního (Cervus elaphus) v oborních chovech. Historical development method sustenance care of red deer (Cervus eleaphus) in game preserve. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Šťastný Jan : Historický vývoj sokolnictví a jeho současné využití. Historical development of falconry and its contemporary usage. Orn Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Pomezná Irena : Historie a současnost chovu daňka evropského na Frýdlantsku. History and present of fallow deer (Dama dama) breeding in the Frydlant region. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008Vach M. Konrád J. : Historie a současnost rozšíření kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) v severních Čechách. Historical and presential extending of Chamois (Rupicapra rupicapra) in northern part of the Czech Republic. Mam Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Miloslav Vach Pertl Marek : Historie a současnost zařízení a způsobů lovu zvěře odchytem. History and present arrangement of game catching method. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Ramach Aleš : Historie a vývoj chovu barváře. History and evolution of Bloodhound breeding. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2010vedoucí práce Petr Šrůtka Maxová Jitka : Historie a vývoj loveckých hudebních nástrojů a jejich uplatnění v praxi. The hunters musical instruments, their history, development and use in praxis. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Miloslav Vach Rus Pavel : Historie a význam chovu siky Dybowského (Cervus nippon Dybowskii, Taczanowski, 1878) v českých zemích. History and signification Dybowski deer (Cervus nippon Dybowskii) in Bohemia land. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Balihar Tomáš : Historie bažantnictví v Českých zemích a perspektivy chovu bažantů. History pheasanteris in Czech country and perspective pheasant breeding. Mys Orn DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Straka Petr : Historie chovu a význam brakýře jezevčíkovitého pro mysliveckou kynologii. Breeding history and importance of Alpine Dachsbracke to hunt cynology. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Čebiš Vladimír : Historie loveckého a lesního rohu v Čechách. The hunting and French horn history at Bohemia. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Boček Milan : Historie výskytu a chovu jelena siky v České republice. History of occurrence and breeding of the sika deer in the Czech Republic. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Jedlička Ondřej : Historie, současnost a perspektivy bažantnice „Luhy“. History, present and perspectives of the "Luhy" pheasantry. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008Ing. Petr Šrůtka Paulusová Lucie : Hodnocení škod působených zvěří, používané metodiky a místní podmínky na LS Nasavrky. Losses cused to forest by wild game, methods of their assesment and conditions and practice of assesment on Nasavrky Forest district.. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Čáp Petr : Chov bílé jelení zvěře v oboře Žehušice, Žleby a Janovice. The breeding of white deer inside of the game preserve Žehušice, Žleby a Janovice. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Janura Petr : Chov mufloní zvěře na Sokolovsku. Management of mouflon population in the Sokolov region (W Bohemia). Mam Mys DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Fialová Zuzana : Chov velkých münsterlandských ohařů v Čechách. Breeding of Large Munsterlander in Bohemia. Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Nešvarová Jaroslava : Chovatelské přehlídky v oblasti Berounska. Breeder parades in the area of Berounsko. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Hruška Martin : Jelení zvěř na rekultivačních plochách Mostecka. Red deer game on reclamation planes in the area of Mostecko. Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Gančár Milan : Kontrolní systémy v myslivosti z pohledu Celní správy ČR. Control systems in game management in connection with Czech board of customs. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008Doc. Ing. Miloslav Vach, CSc. Včeláková Renáta : Kritické hodnocení chovu nepůvodních druhů zvěře v České republice. The critical analysis of breeding of introduction game species in the Czech Republic. Mys Orn Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008Vach M. Košatová Eva : Kritický rozbor významu oborních chovů spárkaté zvěře v Českých zemích. The Critical analysis of breeding Falow deer (Dama dama) in the intensive breeding. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Šenková Miroslava : Management populace koroptve polní (Perdix perdix) na Berounsku. Management of Grey partridge (Perdix perdix) in Beroun Region (Central Bohemia, Czech Republic). Orn Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2010vedoucí práce Vladimír Bejček Laušman Radek : Management životního prostředí srnčí zvěře v podhorských oblastech. Management of roe-deer environment in submontane areas. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Mrázek Jaroslav : Metody odchovu bažantích kuřat. Methods of phaesant´s poults rearing. Orn Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Kozáková Alexandra : Metody ochrany zvěře na pozemních komunikacích. Methods of the game protection on the roads. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Šimurda Jakub : Metody zjišťování a matematicko-statistického zpracování početnosti populací volně žijících druhů zvěře. The usage of metodology and mathematic analyses during data processing for wildlife population. Mys DPDF
ČZU FLE KOL Diplomová práce2003Vach M. Jan Petr : Monitoring mezidruhových vztahů mezi sikou japonským, daňkem skvrnitým a muflonem v oboře Obora Velké Meziříčí. Monitoring of interspecies relations among sika deer, fallow deer and mouflon in the game – preserve Obora Velké Meziříčí. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Hájek František : Možnosti zkvalitnění životního prostředí zvěře v honitbě HS Podmokly nad Berounkou. Chances of repair game enviroment on huntig district Podmokly nad Berounkou. Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Hubka Karel : Možnosti zvýšení početních stavů koroptví v Mysliveckém sdružení „Libeňské údolí“ Habřina. Chances of increasing of a number of partridge in the hunting area of Habřina - Libeňské údolí. Mys Orn DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Zemánek Tomáš : Myslivecká muzea a myslivecké sbírky v českých zemích. Hunting museums and hunting collections in Czech countries. Mys Muzea DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Greplová Miroslava : Myslivecké hospodaření s husami ve vybraných honitbách jižní Moravy. Hunting management ......... Mys Orn DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2009vedoucí práce Jiří Viewegh Smola Petr : Myslivecké památky,zvyky,tradice - porovnání se současností. Game management landmarks, manners, traditions - comparisonn with present. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Ešner Vít : Myslivecké zvyky a tradice. Hunting habits and traditions. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Štrunc Michal : Myslivecký průzkum v bažantnici "Amálie" LS Lány - KPR. Wildlife survey to pheasantry „Amálie“ forest direction Lány - President office. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Flachs Radek : Myslivost jako součást turistického potenciálu v českobudějovickém regionu. Hunting as the part of tourist potential in the region of České Budějovice. Mys DPDF
ČZU FŽP KEŽP Diplomová práce2008prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. Drápal Tomáš : Neoprávněné zásahy do práva výkonu myslivosti Encroachments into the administration of the game management law justice. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Rejzek Roman : Nová koncepce myslivosti v honitbě Prameny Úpy. The new conception of game management in the hunting district Prameny Upy. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Novák Václav : Nové rasy teriérů pronikající do české myslivosti. New breeds of terriers in Czech game management. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2007Vach M. Václavová Lenka : Paovce hřívnatá (Ammotragus lervia) na Plzeňsku. Barbary sheep (Ammotragus lervia) in the Plzeňsko region. Mam Zoolog Mys Zoo DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Ackermannová Radka : Péče o týrané a handicapované psy. Deprived dogs care. Mys DPDF
ČZU LF KOL Diplomová práce2000Miloslav Vach Kozub O. : Perspektivy oborního chovu zvěře v tržních podmínkách lesního hospodářství. Mam Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Vladimír Bejček Košnář Antonín : Početnost spárkaté zvěře v oblasti Modravy (Národní park Šumava). Abundance of the ungulates in the Modrava region (Šumava NP). Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Kalinová Zuzana : Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na Českomoravské vysočině a Břeclavsku. Population development of wild boar (Sus scrofa) in the Českomoravská vrchovina and Břeclav region(S Moravia). Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Paleček Karel : Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) v obroním chovu. Population dynamics wild boar (Sus scrofa) in intensive breeding. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Poláček Jiří : Populační dynamika zajíce polního (Lepus europaeus Pallas 1778) na Semilsku. Population dynamics brown hare (Lepus europaeus Pallas 1778) in Semily region. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Lísa Miroslav : Populační hustota spárkaté zvěře v podhůří Šumavy. Population density of ungulates in the Šumava Mts. piedmont. Mam Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petr Šrůtka Schierl Hynek : Porovnání legislativních nástrojů pro stanovení výše škod působených zvěří na lesních porostech v ČR a vybraných evropských státech. The comparison of a legislatve tools used to define the losse by wild game in the forest stands in the Czech Republic and some neighbour countries. Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Vladimír Bejček Adámek Miroslav : Porovnání skutečných a vykazovaných škod zvěří v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. The comparison of real and declarated demages caused by the game in the PLA Jizerské hory. Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2009vedoucí práce Aleš Vorel Stýskala Jan : Posouzení hodnoty nálezových dat o výskytu velkých šelem v Beskydech. large carnivores activity marks in the Beskydy Mountains - are they valuable?. Žp Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Ferdan Petr : Posouzení některých vazeb LH a chovu jelení zvěře v Poněšické oboře. Appreciation of some forest management links and deer game breeding in the game preserve of Poněšice. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Sochorová Božena : Posouzení vlivu zvěře na les s využitím inventarizace lesů. Data assimilation of forest inventory to damage evaluation of game on forest ecosystems. Les Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Maloch Aleš : Posouzení vlivu zvěře na vegetaci Krkonošského národního parku. Assessment of game impact against the vegetatiton of the Krkonoše national park. Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008  Malinová Jana : Potrava prasete divokého (Sus srofa) v různém prostředí České republiky. Diet of the wild boar, Sus scrofa in different habitat of the Czech Republic. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Martiško Jan : Potravní analýza prasete divokého (Sus scrofa) v oblastech s různou úživností. Food analysis of the wild boar in areas with various trophies. Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Jandák Miroslav : Potravní ekologie prasete divokého (Sus scrofa) v podmínkách České republiky, literární rešerše. Food ecology of the wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic; literature retrieval. Mys Mam DPDF
ČZU FAPPZ KMVD Diplomová práce2014doc. Ing. Boris Hučko, CSc. Čížková Romana : Potřeba přikrmování jelenovitých v závislosti na úživnosti honitby. The need for feeding deer depending on carrying capacity hunting area. Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Baxa Ladislav : Použití automatických fotografických přístrojů v honitbě Hradiětě. Using trail cameras in hunting area Hradiště. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Hýna Roman : Praktická upotřebitelnost kulového a brokového střeliva. Practicalness of sphere and shot ammunition. Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2010vedoucí práce Vladimír Bejček Vacek Jaroslav : Projekt vyhlášení oblasti chovu jelena evropského (Cervus elephus) v Krušných horách. Project "Declaration of Red Deer Management Region in Krušné hory Mts". Zoolog Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Zavadil Jakub : Prostorová aktivita prasete divokého, literární přehled. Spatial activity of the wil boar (Sus scrofa). Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Dvořák Stanislav : Prostorová aktivita siky japonského (Cervus n. nippon) v honitbě VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary. Space activity of the sika deer (Cervus n. nippon) in the hunting ground of VLS CR, Karlovy Vary, western Bohemia, Czech Republic. Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Pfeffer Jan : Přehled úhynu zvěře v okrese Havlíčkův Brod v rámci silniční dopravy a možná preventivní opatření. Survey of game death in Havlíčkův Brod region in terms of road transport and possible preventative measures. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008  Rakušan Robert : Přehled vývoje mysliveckého vzdělání v Českých zemích. Survey development hunting education in Czech country. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Antošová Hana : Přezimovací obůrky jelení zvěře v Krkonoších. Overwintering enclosures of deer game in the Krkonoše Mts. Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2007Vach M. Matějů Zdeněk : Příčiny a důsledky rozšiřování západočeské populace siky japonského (Cervus nippon nippon). Results and consequences of spread of the sika deer west – Bohemian population (Cervus nippon nippon). Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Zrzavý Martin : Přikrmování jelení a srnčí zvěře siláží - metoda AFS. Additional feeding of red deer and roe deer game by silage - AFS method. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Nekl Tomáš : Původ, chov a současné uplatnění barvářů. Pedigree, breeding and currant usage of bloodhounds. Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Škařupa David : Původ, chov a současné uplatnění border teriéra v České republice. Pedigree, breeding and currant usage of Border terrier in the Czech Republic. Mys DPDF
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348