Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2013Podhrázský V. Předmluva. [Preface.] 5-6. strana  DPDF
2013  Obsah. [Content.] 7-10. strana Obálka a obsahDPDF
2013Balcar V., Kacálek D., Špulák O. & Kuneš I. Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách. [Experimental plot Jizerka, 23 years' experience with tree species prosperity in mountain conditions.] 11-20. strana Odborná práceDPDF
2013Bátor M. Vplyv vybraných faktorov prostredia na kvalitatívne znaky smrekových porastov v 1. ochrannom pásme vodárenskej nádrže Málinec. [Influence of selected environmental factors to qualitative characteristics in Norway spruce stands in the 1st buffer zone of Málinec water-supply storage.] 21-29. strana Odborná práceDPDF
2013Bugala M. & Balanda M. Variabilita kvalitatívnych znakov kmeňov, korún a zdravotný stav (poškodenie) prirodzených populácií jelše sivej (Alnus incana [L.] Moench.) v Javorníkoch. [Variability of qualitative features of trunks, crowns and the health state (damage) of grey alder populations (Alnus incana [L.] Moench.) in the Javorníky Mts.] 30-38. strana Odborná práceDPDF
2013Čada V., Svoboda M., Janda P., Rejzek J. & Bače R. Původ a historie narušení horských smrčin Šumavy - předběžné výsledky. [Origin and disturbance history of the mountain Norway spruce in the Bohemian Forest - preliminary results.] 39-48. strana Odborná práceDPDF
2013Čater M. Fagus sylvatica L. and Abies alba Mill. response in different silvicultural systems of Slovenian high Dinaric karst. 49-57. strana Odborná práceDPDF
2013Černohous V. & Švihla V. Kvalita odtékajících vod z lesního a zemědělského povodí na základě porovnání vyplavování dusíku. [Comparison of nitrogen leaching impact on water quality from forested and agricultural catchment.] 58-68. strana Odborná práceDPDF
2013Danková L. Mrtve drevo v zmiešanom prírodnom lese Sitno. [Dead wood accumulation in mixed unmanaged natural forest Sitno.] 69-77. strana Odborná práceDPDF
2013Ďuriš M. & Lukáčik I. Variabilita duba plstnatého (Quercus pubescens Willd.) v orografických celkoch Strážovské vrchy a Považský Inovec. [Variability of Quercus pubescens Willd, in the orographic units Strážovské vrchy and Považský Inovec Mts.] 78-86. strana Odborná práceDPDF
2013Dušek D., Novák J. & Slodičák M. První výsledky z výchovy směsí douglasky tisolisté. [Douglas-fir mixed stands thinning - preliminary results.] 87-95. strana Odborná práceDPDF
2013Jaďuď J. Výškové postavenie jedle bielej a smreka obyčajného v štruktúre výberkových lesov. [Height position of silver fir and Norway spruce in selection forest structure.] 96-105. strana Odborná práceDPDF
2013Jankov J. & Gubka K. Analýza prirodzenej obnovy v poraste s pôdoochrannou protieróznou funkciou na lesnom celku Banská Bystrica - Uľanka. [Natural regeneration analysis in stand with soil protection anti-erosion function in management unit Banská Bystrica - Uľanka.] 106-115. strana Odborná práceDPDF
2013Kamenský M., Štefančík I. & Strmeň S. Výchovné zásahy v smrečinách a škody zverou. [Interventions in spruce stands and damages caused by game.] 116-126. strana Odborná práceDPDF
2013Leugner J. & Krpeš V. Analýza vodivých pletiv v jehlicích horského smrku s různou růstovou strategií. [Analysis of vascular tissue in needles of mountain spruce with different growth strategy.] 127-135. strana Odborná práceDPDF
2013Longauer R., Pacalaj M., Strmeň S. & Gömöry D. Rola proveniencie a kvality zdroja lesného reprodukčného materiálu. [Role of the provenance of forest reproductive material and quality of its basic material.] 136-150. strana Odborná práceDPDF
2013Martiník A., Dobrovolný L. & Hurt V. Úspěšnost a nákladovost různých variant obnovy lesa po větrné kalamitě. [Success and cosi of different variants of forest regeneration on wind-thrown area.] 151-158. strana Odborná práceDPDF
2013Mauer O. & Vaněk P. Kvalita zakládaných kultur - základ kvality nových porostů. [Quality of plantation establishment - basis of quality of new forest stands.] 159-166. strana Odborná práceDPDF
2013Mikoláš M., Kalafusová I., Černajová I., Michalová Z. & Coppes J. Manažment lesov s výskytom hlucháňa na území Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. [Capercaillie-friendly forest management in the Nízke Tatry and Veľká Fatra Mts..] 167-174. strana Odborná práceDPDF
2013Novák J., Dušek D. & Slodičák M. Množství opadu v různě vychovávaných mladých borových porostech. [Amount of litter-fall in differently thinned young pine stands.] 175-183. strana Odborná práceDPDF
2013Petráš R. & Mecko J. Rubná zrelosť porastov smreka, jedle a buka. [Felling maturity of spruce, fir and beech stands.] 184-191. strana Odborná práceDPDF
2013Podrázský V., Kubeček J., Čermák R. & Štefančík I. Zhodnocení dosavadního výzkumu douglasky tisolisté v České republice - přehled. [Evaluation of the research of the Douglas-fir in the Czech Republic - review.] 192-203. strana Odborná práceDPDF
2013Procházka J., Levý P. & Kohout J. Vnášení jedle bělokoré a buku lesního do jehličnatého lesa v rámci jeho přestavby na LÚ Klokočná. [Introduction of silver fir and European beech into cultural coniferous stands during their conversion in Klokočná Forest Range.] 204-210. strana Odborná práceDPDF
2013Remeš J., Fulín M., Podrázský V. & Uhlíř P. Srovnání stavu humusových forem ve clonném a násečném postavení. [Comparison of humus forms in the position of shelter and border cut for the fir regeneration.] 211-218. strana Odborná práceDPDF
2013Repáč I., Vencurik J. & Balanda M. Vplyv rastového substrátu, mykorizácie a hnojenia na biometrickú a fyziologickú kvalitu dvojročných krytokorenných semenáčikov smreka obyčajného. [Effects of substrate, mycorrhization and fertilization on biometric and physiological quality of two-year-old container-grown Norway spruce seedlings.] 219-228. strana Odborná práceDPDF
2013Saniga M., Pittner J. & Balanda M. Vplyv výberkového rubu na štruktúru a dynamiku prirodzenej obnovy v bukovom výberkovom lese. [Effect of selective cutting on structure and dynamics of natural regeneration in beech selection forest.] 229-237. strana Odborná práceDPDF
2013Souček J. Změny délky stínu stromu. [Changes of tree shade length.] 238-244. strana Odborná práceDPDF
2013Stejskalová J. & Kupka I. Vliv stratifikace na základní charakteristiky kvality semen javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.). [Effect of sycamore seeds (Acer pseudoplatanus L.) stratification on their basic quality characteristics.] 245-252. strana Odborná práceDPDF
2013Sychra D. & Mauer O. Růst výsadeb douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na zemědělských půdách. [Growth of young douglas fir plantations (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) on agricultural lands.] 253-263. strana Odborná práceDPDF
2013Šebeň V. Krátkodobé priestorové zhodnotenie leteckého plošného vápnenia. [Short-term spatial assessment of air liming.] 264-273. strana Odborná práceDPDF
2013Špulák O. & Martincová J. Vliv pozdního mrazu na změnu fluorescence chlorofylu sazenic jedle bělokoré v závislosti na způsobu pěstování. [Influence of late frost on chlorophyll fluorescence response in silver fir plants depending on nursery practices.] 274-281. strana Odborná práceDPDF
2013Štefančík I., Kamenský M. & Strmeň S. Vývoj kvantitatívnej produkcie bukového porastu s oneskorenou výchovou. [Development of quantitative production of beech stand with delayed tending.] 282-290. strana Odborná práceDPDF
2013Švec O. Stanovení celkového objemového přírůstu smrko-borového bohatě strukturovaného porostu v procesu přestavby na lesnickém úseku Klokočná. [Determination of the total current annual increment of spruce - pine rich-structured forest stands in course of stand transformation in the Klokočná Forest Range.] 291-298. strana Odborná práceDPDF
2013Tučeková A. Porovnanie ujímavosti výsadieb smreka obyčajného v bioskupinách po aplikácii rôznych hnojiv v oblasti Nízkých Tatier. [Afforestation in biogroups on calamity clearings in the Low Tatras area.] 299-308. strana Odborná práceDPDF
2013Tužinský M. Založenie výskumných ploch pre sledovanie výsadieb na polnohospodárskej pôde - krátké zdelenie. [Establishment of research plots for monitoring of plantings on agricultural land - short communication.] 309-316. strana Odborná práceDPDF
2013Redakce Příloha - seznam sborníků z přecházejících symposií a citace aktuálního vydání. [Appendix - list of proceedings from previous symposiums and citation of the actual volume.] 317-320. strana  DPDF
2013Baláš M., Podrázský V. & Kučerová B. (eds.) Pěstování lesů ve střední Evropě. Sborník referátů ze 14 mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstonání lesů. Kostelec nad Černými lesy 2.-3. 7. 2013 [Proceedings of Central European Silviculture. 14th Internacional Symposium Silviculture Topics Discussion. Kostelec nad Černými lesy 2.-3. 7. 2013] 320 stran Celý časopis nebo sborníkDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348