Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
12345
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2014Hromádko K. & Brlík V. První kurz praktické ornitologie v Orlickém Záhoří. – Ptačí svět 21(4): 20. Časopis D Celé číslo
 2013Gaisler J., Schenková J. Diverzita drobných savců v horské rekreační chatě během 40 let. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 67 -68. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Gerža M. Rašeliniště Orlických hor. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2013Goliáš V. Zdraví z bažin. Geologové pátrají po radioaktivních pramenech. – Přirodovědci.cz 2013(3): 8. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Uhlíř L. Předběžné zkoušky barvářů v Orlických horách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/2: 3. Časopis D PDF
 2011Uhlíř L. Braky v Orlických horách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 16. Časopis D
 2011Slaba P. Myslivecký jarmark na hradě Houska. – Myslivost 2011(11): 100. Časopis D PDF
 2011Hromádko M. Odchyt ptáků v Orlických horách. – Kroužkovatel 11: 16. Časopis D Celé číslo
 2011Novotný M. Posouzení vlivu plánovaných větrných elektráren v oblasti Orlických hor na krajinný ráz. [Assessment of the impact of the planned wind power plants in Orlické hory on the landscape .] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý, konzultant Jiří Stiborek VŠKP D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2010Kuč Akce pro veřejnost. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 12. Časopis D PDF
 2010Redakce Co vidíte na obrázku? – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 11. Časopis D PDF
 2010  Den Země v Zemské bráně. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-04-13: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Rešl D. Chráněná krajinná oblast Orlické hory má nové logo. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 1. Časopis D PDF
 2010Bartoš Š. Konstrukční a typologický vývoj dřevostaveb v regionu Orlické hory. [Constructive and typological - architectural evolution of wooden building in the region Orliké Moutaim.] Diplomová práce. ČZU FLD KZD. Vedoucí práce Vojtěch Lejsal VŠKP D
 2010  Lesy ČR otevřou rozhlednu v Orlických horách. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-10-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Uhlíř J. Ludvík Uhlíř: Lesy a háje Orlicka. The Forests and Groves of the Orlicko Region. Wälder und Haine der Region Orlicko.. Vyd. UNIPRINZ, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, 2009. – Lesu zdar 2010(10): 22. Časopis D Celé číslo
 2010Koudelka O. Myslivečtí autoři se setkali v Orlických horách. – Myslivost 2010( 7): 78. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Chládek J. Nové aspekty povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, především z hlediska žadatelů. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 7 -10. Časopis D PDF
 2010Jakoubková R. Preventivní hodnocení krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 5 -7. Časopis D PDF
 2010Čejková A. Přírodní rezervace Hraniční louka tak trochu zapomenutá rezervace v bludném koutě Orlických hor. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 2 -4. Časopis D PDF
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Háj Ťuhýk obecný (Lanius collurio). – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 11. Časopis D PDF
 2010Hromádko M. & Čihák K. Ťuhýk obecný v Orlickém Záhoří. – Ptačí svět 17(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2010Háj Užovka obojková (Natrix natrix). – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 11. Časopis D PDF
 2010Kučera J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Bukačka. – Veronica 24(4): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Smolová J., Zeidler M. & Gerža M. Výskyt invaznich druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Říčky (chráněné krajinné oblasti Orlické hory). [The occurrence of invasive plant species and their ecological demands in Říčka river-basin (Orlické hory PLA).] – Příroda, Praha 27: 193 -204. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Macan T. Zdravotní stav porostů založených na bývalých zemědělských půdách v Orlických horách. [Health condition of stands established on former agricultural lands in Orlické hory Mts.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Stanislav Vacek VŠKP D
 2009Volf Z. Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) v Orlických horách. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Franková L. & Dobrovský P. Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod. [General Plan of Surface Water Accumulation Protected Areas] – Ochrana přírody 64(5): 7 -9. Časopis D PDF
 2009Chytil J. Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra & Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor. OS Libri, Dobré 83. [Hromádko Miloslav, Čihák Kamil, Hromádková Věra & Porkert Jiří 2005: Ptáci Orlických hor (Birds of the Eagle Mountains). OS Libri, Dobré.] – Panurus 18: 83 -86. Časopis D PDF
 2009Čejková A., Remeš R. & Rešl D. Chráněná krajinná oblast Orlické hory [The Orlické hory/Eagle Mts. Protected Landscape Area] – Ochrana přírody 64(5): 2 -6. Časopis D PDF
 2009Uhlíř L. Lesy a háje Orlicka. [The forests and groves of the Orlicko Region / Wälder und Haine der Region Orlicko.] 191 stran. Nakl. Uniprint. ISBN 978-80-254-5388-9 Fotografické publikace D
 2009Gerža M. Lokality soustavy Natura 2000 v Orlických horách. Část 2. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Moravec B. Naleziště železné rudy u Olešnice v Orlických horách. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Remeš R. & Remešová D. O původu názvu Orlických hor. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Gerža M. Pralesy Orlických hor. – Naše příroda 2009( 5): Časopis D PDF
 2009Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of the Orlické Hory Protected Landscape Area (Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 8: 9 -13. Internetový časopis D PDF
 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. – Ochrana přírody 64(7): Časopis D PDF
 2009Flousek J. & Harčarik J. Sjezdové lyžování a ochrana přírody [Downhill Skiing and Nature Conservation.] – Ochrana přírody 64(6): 8 -10. Časopis D PDF
 2009Hruška J. & Kopáček J. Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin. [Acid Rain Effects on Forest and Water Ecosystems I. Emissions of Acidifying Substances.] – Živa 57(2): 93 -96. Časopis D PDF
 2009Kacálek D. Vývoj lesů v Orlických horách. [A Development of forests in the Orlické hory Mts..] – Acta Mus. Neos.Bohem. 2009/1: 15 -23.strana. Sborník vlastivědný D
 2008Lesný L. 21. přehlídka jeleních shozů z Orlických hor. – Svět myslivosti 9( 7): 41. Časopis D PDF
 2008Macková R. Cyklistický přejezd Orlických hor. – Lesu zdar 2008( 7-8): 17. Časopis D Celé číslo
 2008Záliš Z. Čáp černý (Ciconia nigra) v Orlických horách. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Kačírek A. K výskytu motýlů z čeledi hřbetozubcovití (Lepidoptera: Notodontidae) v Orl. horách a Podorlicku – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Gerža M. Lokality soustavy NATURA 2000 v Orlických horách. Část 1. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Rotter M. Nové nálezy motýlů (Lepidoptera) na Podorlicku – XII . [New finding mooths (Lepidoptera) of the foothill Orlické hory – XII.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 305 -308. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Rejl J. Páskovec dvouzubý (Cordulegaster bidentata) v Orlických horách. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Volf Z. První prokázané hnízdění krkavce velkého (Corpus corax) v Orlických horách. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Malina P. Původní a současné rozšíření zástupců rodu Picea v Orlických horách. [Autochthonous and present distribution of the Picea genus specimens in the Orlické hory Mountains.] 51 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jana Ešnerová VŠKP D PDF
 2008Smolová J., Zeidler M. & Gerža M. Sledování výskytu a ekologických nároků vybraných invazních druhů rostlin na modelovém území povodí Říčky (CHKO Orlické hory). – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 86 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Hájek J. Vzácné houby Orlických hor. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Růžička J. Brouci (Coleoptera) v sutích Komářího vrchu v katastrálním území Nová Ves u Kraslic. – In: Příroda Kraslicka, 83 -102. strana. Nakl. Jan Farkač. 978-80-903590-3-1 Kapitola v knize D
 2007Dostálek J. & Kučera J. Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. [Flora and vegetation of Trčkov Nature Reserve in Orlické hory Mts. (Eastern Bohemia).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 17 -34. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Vaníčková E. Geomorfologický vývoj Zemské brány v Orlických horách. [Geomorphological evolution of the Zemská brána area, Orlické hory mountains.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 15 -34. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Číp D. Několik postřehů ze sečení luk v podhůří Orlických hor. – Krása našeho domova - nová série 7(49) podzim/zima: 4 -6. Časopis D PDF
 2007Zabloudil F. & Illek J. Několik údajů o mufloní zvěři v podhůří Orlických hor – Myslivost 2007( 1): 34. Časopis D PDF
 2007Gerža M. O změnách květeny Orlických hor v průběhu 20. století. – Panorama 15: Sborník vlastivědný D
 2007Gerža M. Projekt dráhy Orlických hor. – Ochrana přírody 62( 5): 34. Časopis D Celé číslo
 2007Zmrhalová M., Kubešová S., Mudrová R., Novotný I. & Kučera J. Příspěvek k bryoflóře NPR Trčkov (Orlické hory). – Panorama 15: Sborník vlastivědný D
 2007Kořínková J. Využití GIS při návrhu zonace lesa v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2006Flousek J. Atlasové mapování ptáků: význam kvantitativních dat. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 19 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Málková J. Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. [Botanical localities Krskův důl and betlém in the Orlické hory.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 33 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Šůla J. Ernst Michalitschke – historiograf orlickohorského regionu. – Panorama 14: Sborník vlastivědný D
 2006Sedláček O. Hromádko M., Čihák K., Hromádková V., Porkert J.: Ptáci Orlických hor. – Živa 54(4): LV. Časopis D
 2006Gregor J. Hrstička zápisků z Orlických hor (ze vzpomínek vysloužilého lesprojekťáka). – Panorama 14: Sborník vlastivědný D
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Vítek J. Kamenec v Orlických horách. – Ochrana přírody 61( 1): 27. Časopis D Celé číslo
 2006Gerža M. Krádež orchidejí v Orlických horách. – Ochrana přírody 61( 9): 276 -277. Časopis D Celé číslo
 2006Merganc J. Kytička vzpomínek z Orlických hor na hrob v Itálii. – Panorama 14: Sborník vlastivědný D
 2006Rotter M. Motýli Orlických hor a Podorlicka-XI. [Butterflies and mooths of the Orlické hory Mts. and their foothills - XI.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 219 -226. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Samková V. Mykologický průzkum v CHKO Orlické hory. – Panorama 14: Sborník vlastivědný D
 2006Gerža M. Nová přírodní památka v CHKO Orlické hory. – Ochrana přírody 61( 6): 176. Časopis D Celé číslo
 2006Uhlíř L. Nová socha patrona myslivců v Orlických horách. – Myslivost 2006( 1): 64. Časopis D
 2006Beran L. Přírodní podmínky Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Natural conditions of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 11 -18. Časopis D PDF
 2006Rybář P. Publikace “Ptáci Orlických hor…” přináší poučení nejen ornitologům. – Panorama 14: Sborník vlastivědný D
 2006Gerža M. Soumrak vzácnějších orchidejí v Orlických horách. – Ochrana přírody 61( 6): 173 -175. Časopis D Celé číslo
 2006Dostálek J. Šíření kerblíku lesního v Orlických horách – aneb proč naše domácí rostliny expandují. – Panorama 14: Sborník vlastivědný D
 2006Málková J. & Voškerušová H. Vstavač mužský znamenaný v Orlických horách a Podorlicku. – Panorama 14: Sborník vlastivědný D
 2006Hatlapatková L., Vacek S. & Mikeska M. Zalesňování zemědělských půd v Orlických horách a v jejich podhůří. – Panorama 14: Sborník vlastivědný D
 2006Trejtnar F. Ze vzpomínek cowboye Antonína Kodytka z Kunvaldu. – Panorama 14: Sborník vlastivědný D
 2005Macek J., Chvojka P. & Ježek J. 10 let entomologického výzkumu v CHKO Orlické hory (1994-2004). – Panorama 13: Sborník vlastivědný D
 2005Rusnáková P. Dynamika růstu smrku ztepilého na vybraném území Orlických hor. 94 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce M. Martinková VŠKP D
 2005Merganc J. & Köhlerová J. Farář z Orlických hor P. František Chaloupka. – Panorama 13: Sborník vlastivědný D
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Kučera J. Konference 35. let CHKO Orlické hory. – Panorama 13: Sborník vlastivědný D
 2005Vacek S. & Špulák O. Lesy Orlických hor. – Panorama 13: Sborník vlastivědný D
 2005Šikýřová A. Měření koncentrací přízemního ozónu pasivními dozimetry v Orlických horách ve vegetačním období 2004. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. VŠKP D
 2005Rotter M. Motýli Orlických hor a Podorlicka – X. [Butterfliies and mooths of the Orlické hory Mts. and their foothills - X.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 12: 153 162. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Gerža M. NATURA 2000 v Orlických horách, jejich podhůří a v Poorličí. – Panorama 13: Sborník vlastivědný D
 2005Skořepa H. Podorlická pahorkatina - kraj tajemných kopců. [The Podorlicko Region – A Country of Mysterious Hills.] – Živa 53(6): 281. Časopis D PDF
 2005Záliš Z., Hájek J., Gerža M., Vašek M. Program péče o krajinu v CHKO Orlické hory. – Ochrana přírody 60( 2): 59 -60. Časopis D Celé číslo
 2005Vašek M. Protierozní opatření v akcích PPK CHKO Orlické hory. – Ochrana přírody 60( 9): 265 -266. Časopis D Celé číslo
12345
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348