Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
12345678910
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2017Dolejš P., Hlaváč J., Moravec J. & Růžička V. Velkolom Čertovy schody – západ. Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu. Monitorovací studie XX. etapa (2017). 48 stran. – ms. [Depon. in: Národní muzeum; Správa CHKO Český kras. ] Neveřejná D
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Heřman P., Kočišek J., Kudyn M., Potocký P., Uřičář J. & Vrabec V. Komentovaný seznam druhů motýlů (Lepidoptera) zaznamenaných během Entomologických dnů 2014 v Českém krasu. [Commented list of Lepidoptera (Insecta) recorded during the meeting "2014 Entomological Days" in the Český kras/Bohemian Karst (Central Bohemia, the Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 227 -232. Časopis D PDF
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2015Kubíková J. Sborník Bohemia centralis 32 – příroda Českého krasu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajské středisko Praha a střední Čechy, Praha 2014, 444 str. – Živa 63(2): XXXIX. Časopis D PDF
 2014Špryňar P. Bohemia Centralis, svazek 32, věnovaný Českému krasu. [Bohemia Centralis, vol. 32, focused on the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 63. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Bosák P., Rak Š. & Žák K. Český kras. Časopis pro regionální výzkum. Číslo XL. ISBN 978-80-87708-05-7. – Český kras XL: 1 a ostatní strany obálky a obsah. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2014Olišar P. Dosavadní výsledky speleologického výzkumu v jeskyních Bufetová a Bonzákova sluj (vrchy Zlatý kůň a Kobyla v Českém krasu). [Current results of speleological exploration of the Bufetová and Bonzákova caves (Zlatý kůň and Kobyla hills in the Bohemian Karst).] – Český kras XL: 52 -55. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Heřman P., Špryňar P., Korynta J. & Kolář I. Entomologické exkurze v CHKO Český kras v letech 2013–2014. [Entomological excursions in the Czech Karst Protected Landscape Area in 2013–2014.] – Český kras XL: 44 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Rak Š., Přidalová P. & Špryňar P. Geologicko-historicko-botanická exkurze do okolí Jinců. [Geological, historical and botanical excursion to the Jince vicinity.] – Český kras XL: 49 -51. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Juřík J. Jak se peče chleba postaru. – Nika 35(Květen 2014): 30 -31. Časopis D PDF
 2014Rožnovský J. Klimatická změna: dopady na krajinu. [Climatr change: landscape impact.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Pařízek P. Mechanické automatofonické nástroje ve sbírkách Muzea Českého krasu. [Self-playing musical instruments in the collections of the Museum of the Czech Karst.] – Český kras XL: 27 -32. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Košťál V., Rozsypal J. & Pech P. O plži, který se raději dusí, než by ztrácel tělní vodu. [The Snail that Would Rather Choke than Lose Body Water.] – Živa 62(2): 76 -78. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Žák K., Cílek V. & Grmela A. Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc., významná osobnost ve výzkumu Českého krasu. [Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc., a significant researcher of the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 19 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Hejna M. Těžba vápence v okolí Koněprus. [Limestone quarrying in the Koněprusy area.] – Český kras XL: 5 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Juřík J. Výlet za klapotem mlýnů. – Nika 35(Květen 2014): 34 -35. Časopis D PDF
 2014Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska. [Botanical excursion from Karlštejn to Srbsko (bryophytes, lichens and vascular plants).] – Český kras XL: 33 -40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Dolejš P. Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? [From a Life of Arctosa lutetia­na – a Rare or Rarely Observed Spider?] – Živa 62(3): 127 -129. Časopis D PDF
 2013Žák K., Motyčka Z. & Bosák P. 16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu. [16th International Congress of Speleology in Brno and pre-congress field trip to the Czech Karst.] – Český kras XXXIX: 69 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Janoška M. Český kras. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Žák K., Kolčava M., Bruthans J. & Živor R. Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013. [Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2011 to September 30, 2013.] – Český kras XXXIX: 63 -67. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Hradilová D. Jenštejnský dům na pozadí životních osudů jeho obyvatelů, židovské rodiny Houbičkových (příspěvek k novodobé historii jednoho z nejstarších a architektonicky nejcennějších domů v Berouně). [Jenštejnský House viewed on the background of the life stories of its inhabitants, the Jewish Roubíček family (a contribution to the modern history of oné of the oldest and architectonically most valuable houses in the town of Beroun).] – Český kras XXXIX: 45 -50. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Ložek V. & Žák K. Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď. [Molluscs of the "Vápenný kálek" site in the northern slope of the Mokrý Hill near Bubovice and their interpretation.] – Český kras XXXIX: 60 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Chmel P., Kotík J., Rohovec J. & Žák K. Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti. [New geodetic surveying of the medieval water well of the Karlštejn Castle and its hydrogeological context.] – Český kras XXXIX: 29 -44. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Kolčava M. Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013. [Monitoring of the groundwater levels in caves of the Paní hora Hill in the Czech Karst and their unusually high level in 2013.] – Český kras XXXIX: 13 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Ložek V. Substrát, půda, vegetace a měkkýši 2. Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny. [Substrate, Soil, Vegetation and Mollusca 2. History of Czech Nature and Landscape in the Light of Malacological Evidence.] – Živa 61(5): 198 -201. Časopis D PDF
 2013Kocurková A., Juřičková L. Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 116 -117. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Patrik P. Švarcvaldské hodiny ve sbírkách Muzea Českého krasu. [Black Forest (Schwarzwald) clocks in the collections of the Museum of the Czech Karst.] – Český kras XXXIX: 51 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 61 -82. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Ložek V. Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let. [The Bohemian Karst Protected Landscape Area – 40th Anniversary.] – Živa 60(3): 98 -100. Časopis D PDF
 2012Kocurková A. & Juřičková L. Měkkýši lomů v Českém krasu. [Molluscs of the Bohemian Karst Quarries.] – Živa 60(3): 129 -130. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Vaňková E. Občanská participace na tvorbě veřejných prostranství (na venkově). [Public participation on public space development (in rural areas).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2012Amler P. Pozoruhodné stromy Českeho krasu. 2 strany. Správa CHKO Český kras. Skládačka D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Borovcová M. Těžké kovy ve vegetaci kořenových čistíren odpadních vod. [Heavy metals in vegetation of constructed treatment wetlands with horizontal sub-surface flow.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Stehlíková V. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na rostlinná společenstva. [The influence of goat and sheep grazing on plant communities.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Špryňar P. Za květenou Českého krasu. [Botanical Excursion to the Bohemian Karst.] – Živa 60(3): 100 -103. Časopis D PDF
 2011Žák K. & Živor R. Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2009 až 30. září 2011. [Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2009 to September 30, 2011.] – Český kras XXXVII: 60 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Jančaříková I. Expozice "Horniny Českého krasu" ve Skanzenu Solvayovy lomu u Bubovic. [Outdoor display "Rocks of the Czech Karst" in the Solvay Quarries Open-Air Museum near Bubovice.] – Český kras XXXVII: 65 -67. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Rak Š., Špryňar P. & Přidalová P. Geologicko-botanická exkurze do okolí Loděnice. [Geological-botanical excursion to the vicinity of Loděnice.] – Český kras XXXVII: 15 -19. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Hejna M. Historie těžby vápence v okolí Tetína. [History of limestone quarrying in the Tetín surroundings.] – Český kras XXXVII: 28 -41. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Špryňar P. Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) v Českém krasu. [Epipactis muelleri in the Czech Karst (Central Bohemia).] – Český kras XXXVII: 20 -23. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Houšťková L. Mapování významných krajinných prvků v Českém krasu. [Mapping of important landscape elements in Český kras.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Zapletal J., Zapletal M. & Žák K. Nové speleologické objevy ve Studniční jeskyni u Bubovic. [New speleological discoveries in the Studniční Cave near Bubovice.] – Český kras XXXVII: 55 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Mengler Z., Vlk L., Záviška M., Žák K. & Martinek M. Petzoldovy jeskyně - nový významný speleologický objev v Českém krasu. [Petzold Caves - a new important speleological discovery in the Czech Karst.] – Český kras XXXVII: 5 -14. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Vokáč V., Hartl F. & Krýda P. Pozoruhodné trilobitové společenstvo s Ananaspis-Ryckholtia (kopaninské souvrství, ludfordian) v profilu u Všeradic (pražská pánev, Barrandien, Česká republika). [Remarkable Trilobite Ananaspis-Ryckholtia Assemblage (Kopanian Formation, Ludfordian) in the Všeradice Section (Prague Basin, Barrandian, Czech Republic).] – Erica 18: 167 -172. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Svoboda Z. Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech II. Savci. – Živa 59(2): 98 -100. Časopis D PDF
 2011Veverka J. Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) lokality Lejškov. [A contribution to the knowledge of the Lepidopteran fauna of the Lejškov Hill.] – Český kras XXXVII: 24 -27. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Rak J.-M. Seydlové a Beroun. [The Seydl family and the town of Beroun.] – Český kras XXXVII: 42 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Čížek O., Tropek R., Kadlec T. & Šamata J. Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 -48. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kubíková J. Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově. [Dynamics of xerophilous grassland on calcareous slopes in Radotínské údolí, Prague: impact of cement factory in village Lochkov.] – Bohemia centralis 30: 161 -174. Časopis D PDF
 2010Zajíček P. Koněpruské jeskyně, klenot Českého krasu. – Naše příroda 2010( 3): Časopis D PDF
 2010Kolektiv autorů Koněpruské jeskyně. 2 strany. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2010Komaško A. Koněpruské jeskyně. Otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie. [The Koněprusy Caves, an Open Book of Geology, Palaeontology, Mineralogy, Karsology] – Ochrana přírody 65(3): 2 -6. Časopis D PDF
 2010Kovanda J. & Juřičková L. Měkkýši pěnovců v Kodě (Český kras). [Molluscs of the tufa cascades at Koda (Czech Karst).] – Český kras XXXVI: 5 -29. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Podávková A. Monitoring a ochrana plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) v Českém krasu. [Hazel dormous (Muscardinus avellanarius) monitoring and protection in Český kras region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. & Řezáč M. Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras. [Spiders (Araneae) of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Czech Republic).] – Bohemia centralis 30: 4 -100. Časopis D PDF
 2010Kailová B. Poklady muzejních knihoven. [Treasures of the Museum Library.] – Český kras XXXVI: 60 -67. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Valeš Z. Projekt RAS ve svém druhém roce, – Zpr. RAS 2: 1 -3. Internetový časopis D PDF
 2010Žák K., Hradilová D., Kyncl T. & Světlík I. Příspěvek k historii mostních staveb v Berouně: nález zbytků dřevěného mostu z doby Karla IV.. [Contribution to the history of bridges in Beroun: A find of relics of woody bridge dated to the Charles IV. period.] – Český kras XXXVI: 52 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Nováková A. Studie účinnosti preventivního hodnocení krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Český kras. [Study of preventive landscape character assessment effects in CHKO Český kras.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Zuzana Skřivanová VŠKP D
 2010Mayerová H., Čiháková K., Flórová K., Kladivová A., Šlechtová A., Trnková E. & Múnzbergová Z. Vliv pastvy ovcí a koz na vegetaci suchých trávníků v chráněné krajinné oblasti Český kras. [Impactof sheep and goatgrazingon vegetation of dry grasslands inthe Bohemian Karst PLA.] – Příroda, Praha 27: 53 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Nergl Z. Vyhodnocení provenienční výzkumné plochy II. mezinárodní série IUFRO 1958-59 s modřínem opadavým (Larix decidua Mill.) č.01 - Lesy Steinských, Třebotov ve věku 49 let. [The evaluation of provenance research plot in II. international series IUFRO 1958-59 with European larch (Larix decidua Mill.) no.01 - Lesy Steinských, Třebotov at the age of 49.] Diplomová práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jaroslav Kobliha VŠKP D
 2010Mašín M. Využití kartografie k propagaci přírodních zajímavostí v oblasti Českého krasu. [Use of cartography to promote the natural attractiveness of the Bohemian Kartsr region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Skála VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Rak Š., Přidalová P. & Marek J. Zkameněliny z kolekcí významných sběratelů ve sbírkách Muzea Českého krasu Beroun. [Fossils from the collections of important fossil collectors deposited in the Museum of the Czech Karst in Beroun.] – Český kras XXXVI: 38 -41. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Schneiderová J. Aplikace metodiky LANDEP v krajinně-ekologickém plánování na vybraném území Česka. 80 stran,obr.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce P. Štych VŠKP D
 2009Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R. & Tropek R. Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. [Restoration Ecology of Disturbed Localities II. Localities Disturbed.] – Živa 57(2): 68 -72. Časopis D PDF
 2009Žák K., Kolčava M. & Živoř R. Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2007 až 1.10.2009. [Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2007 to October 1, 2009.] – Český kras XXXV: 50 -54. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Rak Š. Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka. [Geological field trip to the Radotín Valley.] – Český kras XXXV: 65 -67. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2009Drbal K. Jeskyně „konzervy poznání“. – Ochrana přírody 64(3): 34. Časopis D PDF
 2009Růžička V. & Zacharda M. Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. [Screes and Rock Walls – Habitats Important for Biodiversity.] – Živa 57(2): 75 -77. Časopis D PDF
 2009Palivec D. & Pařízek P. Muzejní noc 2009 aneb putování proti toku času, tentokrát do 16. století. [The Museum Night 2009: A travel against the time, this time to the I6th century.] – Český kras XXXV: 73 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Lučan R.K. Netopýr Alkathoe v České republice aneb i v srdci Evropy lze objevit nového savce. [The Alcathoe Bat in the Czech Republic or a New Mammalian Species Can Even Be Discovered in the Heart of Europe.] – Živa 57(2): 86 -89. Časopis D PDF
 2009Hejna M., Kotrč I., Nakládal P., Pecka L. & Žák K. Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín. [Discovery of new cave sections below the Tetín village.] – Český kras XXXV: 46 -49. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Stolz D. & Stolzová D. Objev raně středověkého pohřebiště na Tetíně. [Discovery of an Early Medieval burying-place at Tetín.] – Český kras XXXV: 55 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Muzeum Českého krasu Ohlédnutí za životním jubileem PhDr. Jany Čapkové, ředitelky berounského muzea v letech 1962-2001. [Jubilee of Dr. Jana Čapková, director of the Museum in Beroun between 1962 and 2001.] – Český kras XXXV: 75 -76. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Čáp P., Zelenka P., Bosák P. & Žák K. Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika). [Sands and sandstones in excavation at Tobolka (Czech Karst, centrál Bohemia, Czech Republic).] – Český kras XXXV: 37 -41. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Štorch P., Černý J., Bohátka J. & Melichar R. Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem -výsledky geologicko-paleontologického výzkumu. [Excavation of the Prague by-pass highway tunnel driven between Radotín and Lochkov - results of geological and palaeontological research.] – Český kras XXXV: 5 -13. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Hejna M. Těžba vápence na Koněprusku a v okolí Tetína ve 30. letech 20. století. [Production of limestone in the Koněprusy and Tetín area in the thirties of the 20th century.] – Český kras XXXV: 63 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Miklín J. Vápencové lomy Českého krasu. – Naše příroda 2009( 3): Časopis D PDF
12345678910
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348