Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
123456789
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2016Šumberová K., Potužák J., Fránková M., Ducháček M. & Fabšičová M. Co přineslo naše zapojení do akce COST NETLAKE aneb tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář. – Botanika 4(2): 19 -21. Časopis D PDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Navrátilová J. Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě – 2. díl. – Botanika 4(2): 26 -27. Časopis D PDF
 2016Navrátilová J. Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě. – Botanika 4(1): 26 -27. Časopis D PDF
 2015Klimešová J. Poznáte je podle oddenků? – Botanika 3(1): 23. Časopis D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Šebestian J. Českobudějovické rybníky. – Ptačí svět 21(4): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. Krutý konec orlí rodiny. – Ptačí svět 21(3): 21. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Cepák J. Počítání racků. – Ptačí svět 21(3): 21. Časopis D Celé číslo
 2014Šebelíková L. Přírodě blízká obnova – stále ještě netradiční přístup k obnově těžebních prostor. – Botanika 2(2): 13. Časopis D PDF
 2014Kučerová K., Adamec L. & Husák Š. Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni aneb vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. – Botanika 2(1): 9 -11. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Pithart D. Zapojení vodních a mokřadních ekosystémů do řešení současných úkolů vodního hospodářství. [Involvement of aquatic and wetland ecosystems in addressing current challenges of water management.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 26 -35. strana. Sborník z konference-referáty D
 2013Strusková H. Analytická laboratoř v Třeboni. – Botanika 1(1): 19 -20. Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Cepák J. Odchyt vlaštovek obecných na přehrávku hlasu mimo rákosiny. – Kroužkovatel 15: 6. Časopis D Celé číslo
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Pavlík P. Ptačí pečovatelé. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Kameníková M. & Rajchard J. Seasonal occurrence and abundance of waterbirds in sandpits and fishponds. – European Journal of Environmental Sciences 3(1): 48 -53. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Sedláček O. Vánoční kapr hořkne v ústech. Intenzifikace chovu ryb ničí v rybnících vše živé. – Přirodovědci.cz 2013(3): 16 -17. Časopis D PDF
 2013Kejzlarová T., Musil P., Musilová Z., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Poláková B. Vliv hnízdní fidelity na reprodukční úspěšnost potápivých kachen. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 109 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Nacházelová M. Bahňákářský víkend 2011. – Vanellus 7: 8 -10. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Kasina J. Myslivecký den v Třeboni vyšel na výbornou. – Myslivost 2012( 9): 78 -79. Časopis D PDF
 2012Popovičová T. Návrh environmentálně šetrného managementu cestovního ruchu na Třeboňsku. [Design of environmentally sound management of tourism in the region Třeboňsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Jaroš J. & Spitzer K. Neobyčejná společenstva motýlů na rašeliništích Třeboňska: přežívání reliktních populací. [Unusual Communities of Moths and Butterflies of the Třeboň Basin Peatlands: Survival of Relict Populations.] – Živa 60(3): 125 -128. Časopis D PDF
 2012Havlíček J. Nová hnízdní kolonie havrana polního (Corvus frugilegus) ve Veselí nad Lužnicí. [The nex nesting colony of Rooks (Corvus frungilegus) in Veselí nad Lužnicí.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 40 -44. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Pakandl M. Průtah jespáka malého (Calidris minuta) a jespáka šedého (Calidris temminckii) na území České republiky. – Vanellus 7: 35 -37. Časopis D PDF
 2012Štípek K. & Ježek M. Vliv odrůdy kukuřice a ozimé pšenice při výběru potravy u černé zvěře. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Nacházelová M. Bahňákářský víkend 2010. – Vanellus 6: 9 -10. Časopis D PDF
 2011Langrová A., Kuklíková B., Haas M., Musil P., Musilová Z. a kol. Mezisezónní variabilita přežívání mláďat poláka velkého a poláka chocholačky v jižních Čechách v letech 2004 - 2009. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 128 -129. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Ramešová E. Rybniční soustava na Zlaté stoce, studie historického vývoje krajiny vypracovaná na podkladě archivních map a dalších pramenů dokladujících zásahy do krajiny od 16. století.. [Golden sewer Pond system, study of the historical development of landscape on the basis of archival maps and other sources documenting interventions in the landscape since 16 century..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina, konzultant Miroslav Hátle VŠKP D PDF
 2011Kuklíková B., Haas M., Langrová A., Musil P. & Musilová Z. Vnitrosezónní variabilita přežívání rodinek poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky(Aythya fuligula). – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 123 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šebestian J. Významné ptačí území Českobudějovické rybníky. – Ptačí svět 18(1): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2011Havlíček J. Zápis ze 4. výroční členské schůze Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR, pracovní skupiny České společnosti ornitologické konané 16. 10. 2010 na terénní stanici ČSO Velký Tisý (Třeboňsko). – Vanellus 6: 6 -9. Časopis D PDF
 2011Frantová J. Zhodnocení vývoje litorálních porostů v závislosti na hospodářských zásazích: zatížení živinami, vyhrnování, manipulace s vodní hladinou a rybí obsádka. [Evaluation of development of littoral plant stands in dependence on management measures: nutrient load, sediment removal, changing water level and fish stock.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Pokorný, konzultant Štěpán Husák VŠKP D PDF
 2010Nacházelová M. Bahňákářský víkend 2009. – Vanellus 5: 8 -9. Časopis D PDF
 2010Cudlín O. & Komendová B. Biodiverzita drobných zemních savců na loukách s odlišným vodním režimem na Třeboňsku. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 49 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Hroudová Z., Kloubec B. & Zákravský P. Dojde k obnově rákosin v NPR Velký a Malý Tisý? [Shall Reed Beds Be Restored in the Velký and Malý Tisý Fishponds National Nature Reserve?] – Ochrana přírody 65(3): 12 -15. Časopis D PDF
 2010Lukš V. & Karas J. Festina lente platí na Třeboňsku dvojnásob – Lesu zdar 2010( 6): 21 -23. Časopis D Celé číslo
 2010Sychra J. Jan Hora, Jaroslav Cepák, Bohuslav Kloubec, Jiří Bureš & Jan Ševčík: Ptáci národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisy. [Jan Hora, Jaroslav Cepák, Bohuslav Kloubec, Jiří Bureš & Jan Ševčík: Ptáci národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisy.] – Crex 30: 180 -183. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010Šebestian J. Poslední ptačí oblasti vyhlášeny! – Ptačí svět 17(1): 8. Časopis D Celé číslo
 2010Kasina J. Rekonstrukce historické bobrovny Lužnice. – Myslivost 2010( 8): 88. Časopis D
 2010Kasina J. Rekordní lopaty. – Myslivost 2010( 6): 18 -20. Časopis D PDF
 2010Fiedlerová M. Společenstva drobných lesních savců na rybničních hrázích v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. [Small mammal communities of fishpond dikes in the Třeboň region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2010Fiedlerová M. & Zasadil P. Společenstva drobných zemních savců na rybničních hrázích v CHKO Třeboňsko. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 67 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Frolík J. & Storchová R. Sýkoří hlavolam. – Ptačí svět 17(1): 2. Časopis D Celé číslo
 2010Drábková M. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Stará řeka. – Veronica 24(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2009Havlíček J. Bahňakářský víkend se vydařil! – Vanellus 3: 10 -12. Časopis D PDF
 2009Šebestian J. & Brinke T. Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožura D PDF
 2009Beran L. & Horsák M. Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca 8: 19 -23. Internetový časopis D PDF
 2009Tichá V. Evropský kongres španělů. – Myslivost 2009( 7): 70 -71. Časopis D PDF
 2009Hýlová A. Hnízdní biologie potápky roháče ve dvou různých biotopech třeboňské pánve. – Živa 57(1): 38 -41. Časopis D PDF
 2009Bjaček K. & Slanec J. Jihočeské lesy. – In: Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Sb. referátů, 5 -6. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2009Bureš J. Krajina Třeboňska a stromy. – In: Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Sb. referátů, 39 -40. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2009Duda P. Léto s fanfárou. – Myslivost 2009(10): 98 -99. Časopis D
 2009Vacek P. Lovecké hudební nástroje - historický přehled část 10. – Myslivost 2009(10): 99. Časopis D
 2009Juřík P. Malíř lovu a honů. – Myslivost 2009(12): 88 -89. Časopis D PDF
 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. [Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora.] – Živa 57(2): 64 -66. Časopis D PDF
 2009Hora J., Cepák J., Kloubec B., Bureš J. & Ševčík J. Ptáci Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý. Změny v avifauně a biotopech v období let 1947-2009. [Birds of the Velký a Malý Tisý National Nature Reserve (Czech Republic). Changes in birds and habitats in 1947-2009.] 88 stran. MŽP ČR; ČSO; Správa CHKO Třeboňsko. ISBN 978-80-7212-528-9 Informační brožura D
 2009Kameníková M., Rajchard J. Sledování hnízdních parametrů rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) na náhodně vybraných lokalitách v CHKO Třeboňsko.. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 93 -94. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Mráz Z. Třeboň. – In: Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Sb. referátů, 4 . strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2009Kociánová B. Velkolepý sjezd České lesnické jednoty v Třeboni roku 1909 aneb kongresová turistika před sto lety. – In: Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Sb. referátů, 11 -14. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2009Kubelka V. Vodouš rudohohý 2008; aktuální stav; monitoring současných i historických hnízdišť v ČR - výsledky projektu. – Vanellus 3: 36 -37. Časopis D PDF
 2009Bylinský V., Žlebčík J. Vývoj a současný stav populace koniklece jarního (Pulsatilla vernalis var. vernalis) u Bělé pod Bezdězem. [Dynamics and present state of the population of Pasqueflower (Pulsatilla vernalis var. vernalis) near Bělá pod Bezdězem (Bohemia, Czech Republic).] – Bohemia centralis 29: 37 -46. Časopis D PDF
 2009Šeplavý P. Za myslivostí do třeboňských lázní. – Myslivost 2009(10): 90 -91. Časopis D PDF
 2009Bulvas M. Zhodnocení možností získávání a využívání státních dotací pro rozvoj regionu Třeboňska se zaměřením na rekreaci a rozvoj rybníkářství v obci Stříbřec. [Evaluation of Usage and Posibilities Ofgettingstate Grants for the Development of the Region Třeboňsko Focusingon Municipality Stříbřec.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jana Mikulec VŠKP D
 2008Kreisinger J., Albrecht T., Javůrková V. & Munclinger P. Antipredační funkce hnízdní fidelity u kachny divoké (Anas plathyrynchos). – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 106 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Šantrůčková M. Konfliktní spojenectví – ochrana přírody a krajinářské parky na několika příkladech. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 42 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Havlíček J. Sledování příletu bahňáků 2008. – Vanellus 2: 9 -10. Časopis D PDF
 2008Kletečka Z. Sukcese xylofágního hmyzu na dubech (Quercus spp.) na Třeboňsku. [Succession of xylophagous insect community associated with oakce (Quercus spp.) in the Třeboňsko region.] – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 26 -33. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Hýlová A. & Šálek M. Úspěšnost lovu a charakteristiky loveckých intervalů potápky roháče Podiceps cristatus v různých typech biotopů třeboňské pánve. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 75 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Ziegrosser P. V Třeboni se konalo první setkání vedoucích skupin honičů. – Svět myslivosti 9( 5): 25. Časopis D PDF
 2008Javůrková V., Hořák D., Klvaňa P., Kreisinger J. & Albrecht T. Vliv enviromentálních faktorů na ostražitost inkubující kachny divoké (Anas platryrhynchos). – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 81 -82. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Benešová O., Kreisinger J., Javůrková V. & Albrecht T. Voda jako bezpečné refugium před predátory u hnízdících kachen. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 26 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Beran B. Vodní měkkýši přírodní rezervace Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika). [Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic).] – Silva Gabreta 14(1): 39 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Macháček P., Pykal J., Ševčík J. & Chobotská H. Výsledky dlouhodobého monitoringu vodních ptáků na jižní Moravě a v jižních Čechách. [Results of long-term monitoring of waterbirds in southern Moravia and southern Bohemia (Czech Republic).] 56 stran. MŽP ČR; AOPK ČR; Regionální muzeum Mikulov. ISBN 978-80-7212-485-5 Studie D PDF
 2008Hroudová Z. & Zákravský P. Využití trvalých ploch pro zachycení změn vegetace v chráněných územích. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 68 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Kadera J. Borovice blatka, opomíjená dřevina Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 2: 26 -27. Časopis D Celé číslo
 2007Hýlová H. Hnízdní biologie Podiceps cristatus v různých typech biotopů Třeboňské pánve. – In: Sb. ČZU, Praha, 12 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2007Kořan P. Chlum u Třeboně zasvěcený mysliveckým trubačům. – Myslivost 2007(10): 70. Časopis D PDF
 2007Hátle M. Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý - 50 let od vyhlášení. – Ochrana přírody 62( 3): 34. Časopis D Celé číslo
 2007Pithartová T. Potravní ekologie syntopických populací čtyř druhů netopýrů (Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Pipistrellus nathusii a Pipistrellus pygmaeus): struktura potravy a její sezónní dynamika. [Feeding ecology of four bat species (Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Pipistrellus nathusii, and Pipistrellus pygmaeus): diet structure and seasonal dynamics in syntopic populations.] – Vespertilio 11: 119 -165. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Gerlík Z. Preference prostředí šplhavců v podmínkách Třeboňské pánve. 59 ,[3] listů. Diplomová práce. UK FPř KZ. Školitel Petr Musil VŠKP D
123456789
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348