Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
12345678910
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Tomášek V. Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Karpaš R., Hušek J. a kolektiv Jizerské hory 3 - o lese, dřevu a ochraně přírody. 520 stran. Nakl. Roman Karpaš RK. ISBN 978-80-87100-26-4 Monografie D Abstrakt
 2014Kučera O., Mrázová Š. & Patková J. Kamenná tvář hor. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec. Skládačka D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Rožnovský J. Klimatická změna: dopady na krajinu. [Climatr change: landscape impact.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Hrouzek J. & Mikšíček J. Vítání ptačího zpvěvu 2014 - Frýdlant v Čechách. – Kominíček 20: 20. Časopis D Celé číslo
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2013Pudil M. & Jůna M. Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) – nový druh v Jizerských horách. [The Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) – a new species in the Jizerské hory Mountains.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 169 -171. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Karpaš R., Višňák R., Vonička P. a kolektiv Jizerské hory 2 - o rašeliništích, květeně a zvířeně. 440 stran. Nakl. Roman Karpaš RK. ISBN 978-80-87100-23-3 Monografie D Abstrakt
 2013Spolek Patron Maxovská křížová cesta z Horního Maxova přes Slovanku k Seibtově studánce. 2 strany. LČR; ZŠ Liberec - Ostašov; Krajský úřad - Liberecký kraj. Skládačka D PDF
 2013Lubojacký J., Holuša J. Odchyt lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahl.) do feromonových lapačů: změny abundance v průběhu vegetačního období. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 143 -144. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Buchar J. Slíďáci a česká arachnologie I. [Wolf Spiders and Czech Arachnology I.] – Živa 61(4): 184 -187. Časopis D PDF
 2013Farský K. & Menclová P. Voda v krajině Jizerských hor a Frýdlantska. 32 stran. Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2013Goliáš V. Zdraví z bažin. Geologové pátrají po radioaktivních pramenech. – Přirodovědci.cz 2013(3): 8. Časopis D PDF
 2012Andělová L. & Braniš M. Monitoring of aerosol (PM10 and Black Smoke) in a small rural settlement – the effect of local heating on air quality. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 19 -26. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Višňák R. Přirozená lesní vegetace Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. [Natural forest vegetation of the Jizerské hory Mts Protected Landscape Area.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 30: 1 -214. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Krykorková J. Sekundární sukcese na povodňových murách v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. [Secondary succession on debris avalanches in PLA Jizerské hory (Northern Bohemia).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Zemanová L. Biodiverzita a sukcese mechorostů a lišejníků na mrtvých ležících kmenech v Jizerských horách. [Biodiversity and succesion of bryophytes and lichens on laying dead tree trunks in Jizerské hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Kocourková VŠKP D PDF
 2011Jaklová Š. Historický vývoj krajiny a sídla Lázně Libverda z hlediska krajinného rázu. [Historical development of the landscape and the settlement of Lázně Libverda focused on landscape character.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2011Teplá M. Hodnocení a možnosti ochrany krajinného rázu obce Bedřichov v Jizerských horách. [Evaluation and protection possibilities of landscape character of the village Bedřichov in Jizerské Hory mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D PDF
 2011Nevrlý M. & Karpaš R. Jizerské hory na starých diapozitivech. 131 stran. Nakl. Roman Karpaš RK. ISBN 978-80-87100-15-8 Fotografické publikace D Abstrakt
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Vele J. Limity rozvoje cestovního ruchu / turismu na území CHKO Jizerské hory.. [Limits tourism development/ tourism in the Jizera Mountains..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Ondřej Šnytr VŠKP D PDF
 2011Váňa J. Mechorosty rašelinišť české části Jizerských hor. [Bryophytes of mires in the Czech part of the Jizerské hory Mts.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 41 -86. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Menclová P. Obojživelníci Liberecka aneb poznáváme naše druhy. 16 stran. Náš kraj o.s.; Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2011Prchal V. Posouzení kvality veřejných prostor: náměsti. [Assessment of Quality of Public Spaces: Square.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2011Pilous V. Povodňové mury v povodí horní Smědé v Jizerských horách. [Mudflows in the upper Smědá River basin in the Jizerské hory Mts.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 3 -40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Křivánek J. Pytláctví v Jizerských horách. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/4: 8 -13. Časopis D PDF
 2010Dvořák V. Analýza prostředí sýce rousného (Aegolius funereus) v Jizerských horách. [The habitat of Tengmalm owl (Aeolius funereus) in Jizera Mountains.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Ševčík J. Analýza škod zvěří, jejich lokalizace a vztah k obecnému využívání lesa v Jizerských horách. [Game damages analysis, their localization and relationship to general used of forest in the Jizerské hory.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Redakce Ceny za Vodu a kamení Jizerských hor – Lesu zdar 2010( 6): 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2010Šnytr O. & Mánek J. Genetická struktura dílčích populací jizerskohorského smrku ztepilého. [Genetic structure of partial Norway spruce populations in Jizerské hory Mts.] – Opera Corcontica 47: 231 -250. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Munzar J. & Ondráček S. Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán. [The historical precipitation record from the Jizerské hory Mts still unbroken.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 3 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Andělová Z. Hodnocení krajinného rázu obce Josefův Důl v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. [Evaluation of landscape character of village Josefův Důl in Jizerské hory PLA.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2010  Jizerským horám svítá na lepší časy – Lesu zdar 2010( 7-8): 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2010Uhlíř J. Kolektiv autorů: Jizerské hory 1: O mapách, kamení a vodě.. Vyd. Roman Karpaš RK, Liberec, 2009 – Lesu zdar 2010( 9): 24. Časopis D Celé číslo
 2010  Lesy ČR vysázejí v Jizerských horách tři čtvrtě milionu původních stromů. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-08-03: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Hromádka R. Návrh revitalizačních opatření v povodí Jeřice na území obcí Oldřichov v Hájích a Mníšek . [Revitalization Measures Suggestion in Jeřice Catchment Area Placed in the Localites Oldřichov v Hájích and Mníšek.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2010Jonáš J. Oáza klidu jménem Libverda – Lesu zdar 2010( 4): 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2010Týl O. Pojďte s námi na Bramberk – Lesu zdar 2010( 9): 19. Časopis D Celé číslo
 2010Křenek P. Potenciál břízy karpatské pro obnovu a stabilizaci lesních ekosystémů Jizerských hor. [Potential birch for restoration and stabilisation of forest ecosystems in the Jizerské hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2010Vršovský V. Povodně v podhůří Jizerských hor. – Ochrana přírody 65(4): 33. Časopis D PDF
 2010Millerová K. Prosperita experimentálních výsadeb jeřábu ptačího v Jizerských horách. [Growth Performance of Rowan (Sorbus aucuparia) Experimental Plantations in the Jizerske hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivan Kuneš VŠKP D
 2010Krupka M. Přirozená obnova smrku v Jizerských horách. [natural regeneration at the Jizerské Mts. area.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Iva Ulbrichová VŠKP D
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Zadrobilová L., Feřtová J. & Slámová P. Sovy Liberecka aneb poznáváme naše druhy. 11 stran. Náš kraj o.s.; Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2010Sýkorová J. Výsledky floristického kurzu na Frýdlansku (severní Čechy). [Results of the summer school of field botany in the Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 39 -54. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Šrenk M. Zalesňování nepříznivých stanovišť v Jizerských horách. [Reforestation of environmentally harsh mountain sites in the air-polluted Jizerské hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivan Kuneš VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Máca J. Dvoukřídlí (Diptera: Acalyptrata) čeledí Acartophthalmidae, Aulacigastridae, Campichoetidae, Clusiidae, Diastatidae, Lonchaeidae a Odiniidae Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Acartophthalmidae, Aulacigastridae, Campichoetidae, Clusiidae, Diastatidae, Lonchaeidae and Odiniidae (Diptera: Acalyptrata) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 105 -113. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Heřman P. & Vonička P. Dvoukřídlí (Diptera: Acalyptrata) čeledí Pallopteridae, Ulidiidae (doličnatkovití) a Platystomatidae (temnatkovití) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Pallopteridae, Ulidiidae and Platystomatidae (Diptera: Acalyptrata) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 59 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Zemanová L. Floristický průzkum suťových ekosystémů národní přírodní rezervace Jizerské bučiny. [Floristic Research of Talus Deposits Ecosystems in National Nature Reserve Jizerskohorské bučiny (Izera Mountains Beechwoods).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Josef Linhart VŠKP D
 2009Karpaš R. a kol. Jizerské hory 1 – o mapách, kamení a vodě. 576 stran. Nakl. Roman Karpaš RK. ISBN 978-80-87100-08-0 Monografie D Abstrakt
 2009Barták M., Preisler J. & Vonička P. Kmitalkovití (Diptera: Sepsidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Sepsidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 97 -103. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Hrubá L. Kvalitativní vývoj sněhové pokrývky na povodí Bílá Smědá v Jizerských horách. Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. VŠKP D
 2009Preisler J. & Dvořáková K. Lanýžkovití (Diptera: Heleomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Heleomyzidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 149 -171. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Typta J. Morfologické parametry prostokořenných odrostků používaných k prosadbám v Jizerských horách. [Morphological parameters of bare-rooted saplings used for interplantings of coniferous cultures in the Jizerské hory Mts.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivan Kuneš VŠKP D
 2009Zelený J. Neuropterida a Mecoptera Jizerských hor a Lužických hor, výsledky Entomologických dnů 2007 a výzkumu v roce 2003. [Neuropterida and Mecoptera of the Jizerské hory Mts. and Lužické hory Mts., results of “Entomological Days 2007” and other surveys in 2003.] – Klapalekiana 45(1-2): 138 -144. Časopis D PDF
 2009Máca J. Octomilkovití (Diptera: Drosophilidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Drosophilidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 173 -184. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Chvála M. & Vonička P. Očnatkovití (Diptera: Conopidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Conopidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 51 -54. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Mazánek L., Vonička P. & Preisler J. Pestřenkovití (Diptera: Syrphidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Syrphidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 3 -46. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Adámek M. Porovnání skutečných a vykazovaných škod zvěří v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. [The comparison of real and declarated demages caused by the game in the PLA Jizerské hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2009Šůla J. Povstání na jaře roku 1628 v severovýchodních Čechách – nevyřešené problémy. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Kozelka A. Přirozená obnova smrku na podmáčených lokalitách v Jizerských horách. [Spruce natural regeneration on the wet sites of Jizerske Mts.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Iva Ulbrichová VŠKP D
 2009Hofman M. Příspěvek k problematice potlačení povstání v severovýchodních Čechách v roce 1628. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. – Ochrana přírody 64(7): Časopis D PDF
 2009Flousek J. & Harčarik J. Sjezdové lyžování a ochrana přírody [Downhill Skiing and Nature Conservation.] – Ochrana přírody 64(6): 8 -10. Časopis D PDF
 2009Dvořáková K. & Vonička P. Stínomilkovití (Diptera: Lauxaniidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Lauxaniidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 73 -80. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Barták M., Preisler J. & Vonička P. Sýrohlodkovití (Diptera: Piophilidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Piophilidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 55 -58. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Macek J. Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Symphyta (Hymenoptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 199 -237. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Barták M., Vonička P. & Preisler J. Štíhlonožkovití (Diptera: Micropezidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Micropezidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 47 -49. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Preisler J. & Vonička P. Temnomilkovití (Diptera: Dryomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Dryomyzidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 81 -84. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Hruška J. & Kopáček J. Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin. [Acid Rain Effects on Forest and Water Ecosystems I. Emissions of Acidifying Substances.] – Živa 57(2): 93 -96. Časopis D PDF
 2009Rozkošný R., Preisler J. & Vonička P. Vláhomilkovití (Diptera: Phaeomyiidae, Sciomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Phaeomyiidae and Sciomyzidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 85 -96. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Koňasová T. Vliv cílené meliorace na prosperitu experimentální kultury olše šedé v Jizerských horách. [Influence of precisely applied chemical amelioration on prosperity of Alnus incana experimantal plantation.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivan Kuneš VŠKP D
 2009Černý M. Vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Agromyzidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 115 -140. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Heřman P. & Vonička P. Vrtulovití (Diptera: Tephritidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Tephritidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 65 -71. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Šifner F. Výkalnicovití (Diptera: Scathophagidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Scathophagidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 185 -197. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Kubík Š., Preisler J. & Vonička P. Zelenuškovití (Diptera: Chloropidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Chloropidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 141 -147. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Straka J., Dvořák L. & Bogusch P. Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Aculeata) Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Aculeata (Hymenoptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 239 -276. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kratina J. Acidifikace půd Jizerských hor v závislosti na geologickém podloží. [Soil acidification in Jizera Mountains region in dependence on bedrock.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KPOP. VŠKP D
 2008Pánek M. Analýza struktury lesních porostů a dynamika jejich obnovy v závislosti na uplatněném managementu a druhové skladbě v lokalitě Paličník (CHKO Jizerské hory). [Analyses of stand structure and regeneration dynamics in dependence on forest management and tree species composition in the Paličník locality (CHKO Jizerské hory).] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. VŠKP D
 2008Rozkošný R. & Vonička P. Bráněnkovití (Diptera: Stratiomyidae) Jizerských hor a Frýdlantska. [Stratiomyidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 26: 201 -206. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kváčová M. Contents of potentially risk elements in forest soils of the Jizera Mountains region. [Contents of potentially risk elements in forest soils of the Jizera Mountains region.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KPOP. VŠKP D
 2008Rozkošný R., Preisler J. & Vonička P. Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Xylophagidae (drvohlodkovití), Coenomyiidae a Rhagionidae (číhalkovití) Jizerských hor a Frýdlantska. [Xylophagidae, Coenomyiidae and Rhagionidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 26: 181 -186. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Ševčík J. & Vonička P. Dvoukřídlí (Diptera: Nematocera) čeledí Mycetophilidae (bedlobytkovití), Keroplatidae, Bolitophilidae, Diadocidiidae, Sciaridae (smutnicovití) a Anisopodidae (stružilkovití) Jizerských hor. [Mycetophilidae, Keroplatidae, Bolitophilidae, Diadocidiidae, Sciaridae and Anisopodidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 26: 95 -127. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Vonička P. Entomologický výzkum Jizerských hor a Frýdlantska v letech 2000–2007. [Entomological survey of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region in 2000–2007.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 26: 3 -12. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Mocek B., Vonička P. & Preisler J. Hrbilkovití (Diptera: Phoridae) Jizerských hor a Frýdlantska. [Phoridae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 26: 261 -281. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Chvojka P. Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska. [Trichoptera of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 26: 49 -77. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Špaček J. Jepice (Ephemeroptera) Jizerských hor a Frýdlantska. [Ephemeroptera of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 26: 35 -47. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Hušek J. Jizerské hory 1968-2008. – Krása našeho domova - nová série 8(50) jaro/léto: 8 -11. Časopis D PDF
 2008Hušek J. Jizerské hory. [The Jizera Mountains Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 63( 3): 2 -5. Časopis D
 2008Preisler J., Vonička P. & Rozkošný R. Kalužnatkovití (Diptera: Thaumaleidae) Jizerských hor. [Thaumaleidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 26: 153 -155. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Vlk R., Holuša J. & Kočárek P. Kobylky (Orthoptera: Ensifera) a saranče (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor. [Ensifera and Caelifera (Orthoptera) of the Jizerské hory Mts (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 26: 79 -88. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
12345678910
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348