Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
12
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Suda J. Petr Lepší, Martin Lepší, Karel Boublík, Milan Štech, Vladimír Hans (editoři): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Živa 62(3): LX. Časopis D PDF
 2014Just T. Uplatnění vodohospodářských revitalizací v protipovodňové ochraně se zřetelem k příkladu revitalizace potoka Borová u Chvalšin. [Applying water revitalization in flood protection with regard to the example of the revitalization of Borová Brook at Chvalšiny.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 79 -82. strana. Sborník z konference-referáty D
 2013Brabec J. & Lampei Bucharová A. Hoře, hořce, hořečky II. Přežije v Čechách hořeček český? [Gentians II. Will the Czech Gentian Survive in the Czech Republic?] – Živa 61(4): 154 -156. Časopis D PDF
 2013Trnka J. Setkání s tetřevy. – Myslivost 2013( 1): 73 -74. Časopis D PDF
 2012Hiltscher T. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve venkovském mikroregionu Blanský les za účelem podpory jeho socioekonomického rozvoje [Proposition of intensification of enviromentally thrifty tourism development in country-side microregion Blanský les in purpose of his socioeconomical expansion.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant E. Pecharová, Vl. Zdražil VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Pykal J. & Bürger P. Ptačí společenstvo zámeckého parku v Červeném Dvoře u Chvalšin. [The bird community of the castle park at Červený Dvůr near Chvalšiny.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 99 -105. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Křivánek J. Pytláctví na Šumavě. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/5: 20 -23. Časopis D
 2012Kothera L. Ve svitu skelných hutí. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/4: 18 -20. Časopis D
 2012Palacká M. Vliv rozsáhlých antropogenních aktivit v krajině. [The impact of the large scale anthropogenic activity on the landscape.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2011Hanč Z. Denní motýli a vřetenušky (Papilionoidea, Hesperioidea a Zygaeniidae) Chráněné krajinné oblasti Blanský les. [Butterflies and Burnet moths (Papilionoidea, Hesperioidea and Zygaeniidae) of the Blanský les Protected Landscape Area.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 101 -117. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Beran L. Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Blanský les. [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blanský les PLA (Southern Bohemia, Czech Republic.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 89 -100. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Burianová K., Flašar J., Lepší P. & Rejnková T. Chráněná krajinná oblast Blanský les – čerstvá dvacítka [The Blanský les Protected Landscape Area] – Ochrana přírody 65(1): 2 5. Časopis D PDF
 2010Kothera L. Místo kouzel a hrůzy. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2010/1: 1. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Rysová V. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Blanský les. [Current possibilities of designing zones of nature preservation in the Protected Landscape Area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2009Flašar J. & Vosátka T. Brzdíme vodu v Kremžské kotlině. 2 strany. Správa CHKO Blanský les; DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie. Skládačka D PDF
 2009Řehounek J. Mandelinkovití (Chrysomelidae) a tesaříkovití (Cerambycidae) přírodní památky Kalamandra. [Leaf beetles (Chrysomelidae) and longhomed beetles (Cerambycidae) of Kalamandra Natural Monument] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 49: 77 -81. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Nejedlý J. MZH se zadáváním titulu CACIT, CACT. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/2: 5. Časopis D
 2009Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L. Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. – Malacologica Bohemoslovaca 8: 24 -27. Internetový časopis D PDF
 2009Andreska J. Technická díla staré Šumavy. – Sanquis 64: 126 -129. Časopis D
 2009Rydlo J. Vodní makrofyta na Maloskalsku. [Aquatic macrophytes in the phytogeographical subdistrict Maloskalsko (North Bohemia).] – Muzeum a současnost, řada přírodov. 24: 117. Časopis D
 2009Rys J. Zasněžené zásnuby. – Myslivost 2009( 4): 41. Časopis D
 2007Štursa J. Českokrumlovské rokování o ochraně evropské přírody a krajiny. – Ochrana přírody 62( 5): 33 -34. Časopis D Celé číslo
 2007Francírková T. Naučné stezky v CHKO - CHKO Blanský les: za přírodním bohatstvím Kletě. – Ochrana přírody 62( 1): 24. Časopis D Celé číslo
 2007Tropek R. Pavouci (Araneae) xerotermních trávníků a lomů Chráněné krajinné oblasti Blanský les.. [Spiders (Araneae) of xerothermic grasslands and quarries in the Blanský les Protected Landscape Area.] – Klapalekiana 43(1-2): 65 -77. Časopis D
 2007Barták R., Bajer V. & Vlčková P. Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU. 46 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2007Dvořák L., Straka J., Smetana V., Halada M., Vepřek D. & Karas Z. Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce (jižní Čechy).. [Aculeate Hymenoptera of the Vyšenské Kopce National Nátuře Reservě (South Bohemia, C/ech Republic).] – Klapalekiana 43(3-4): 163 -185. Časopis D
 2006Burešová E. Obnova a tvorba hnízdních ostrůvků na rybníku Dehtář. – Ochrana přírody 61( 6): 177 -178. Časopis D Celé číslo
 2006Hanč Z. Ohrožení a možnosti ochrany hnědáska rozrazilového – Melitaea diamina (Lang, 1789) v Blanském lese. – Ochrana přírody 61( 5): 143. Časopis D Celé číslo
 2005Zelený L. Bedla Bucknallova v Českém středohoří. [Cystolepiota bucknallii in the České středohoří Region.] – Živa 53(5): 205. Časopis D PDF
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Šipan F. Program péče o krajinu v CHKO Blanský les. – Ochrana přírody 60( 1): 26 -28. Časopis D Celé číslo
 2004Maradová M. Effect of streambed restoration on macroinvertebrates biodiversity : the case of Borová brook (Landscape Protected Area, Blanský les, Czech Republik). 36 stran. Diplomová práce. JU FB. Vedoucí práce T. Soldán VŠKP D
 2004Filipová M. Změny vegetace xerotermních trávníků v národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce a v okolí vlivem kosení, pastvy a odlesnění. [Changes of chalk frassland vegetation in the National Nature Reserve Vyšný Hills (Vyšenské kopce) due to mowing, grazing and tree-cutting.] 37 stran. Diplomová práce. JU FB KB. Školitel Karel Prach VŠKP D PDF
 2002Bureš P. Cirsium heterophyllum a jeho kříženci v České republice. [Cirsium heterophyllum (L.) Hill. And its hybrids in the Czech Republic.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 87 -88. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2001Vydrová A. Chráněná krajinná oblast Blanský les. – Podyjské listí 2001(3): 11. Časopis D PDF
 2001Šišková M. Měření O3 a NO2 pasivní dosimetrií na hoře Kleti. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. VŠKP D
 2000Poulíčková A., Hanel L. & Pešout P. Mikrofytobentos a makrozoobentos lokalit s výskytem mihule potoční (Lampetra planeri) na Šumavě. [Microphytobenthos and macrozoobenthos of several localities with occurence of the brook lamprey (Lampetra planeri) in the Šumava region (Southern Bohemia).] – Lampetra 4: 51 -67. Časopis D PDF
 2000MŽP ČR Natura 2000 v České republice. CHKO Blanský les. Vyšenské kopce. 17 minut. MŽP ČR. Řada: Cyklus dokumentárních filmů NATURA 2000 v ČR Video, film D Film
 1999Smrž T. Botanický průzkum údolí Jíleckého potoka. Diplomová práce. JU FP KB. Vedoucí práce R. Černý VŠKP D
 1999Lodeová J. Chemismus a fototrofní mikroflóra v dendrotelmách Blanského lesa. 31 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Jaromír Lukavský VŠKP D
 1999Dvořáková I. Management vegetace v národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce. 57 stran. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. VŠKP D
 1999Šipan F. Návrh revitalizace toku Olešnice v chráněné krajinné oblasti Blanský les (studie). 75 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Urbanová VŠKP D
 1999Recenze SCHKO Blanský les: Příroda a historie hory Kletě, Delbaere: Facts and figures on europe´s biodiverzity. – Ochrana přírody 54( 7): Časopis D
 1997Bícha V. Čirůvka prstenitá - další nový druh v národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. [Tricholoma fracticum - a new species for the národní přírodní rezervace Vyšenské kopce.] – Mykologický sborník 74(2): 63 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1997Štursa J. Chráněná krajinná oblast Blanský les.. – Krkonoše 1997/ 4: 25. Časopis D
 1997Flašar J. Revitalizace potoka Borová v chráněné krajinné oblast Blanský les. – Zprav. MŽP ČR 7( 7): 8 -9. Časopis D
 1997Vydrová A. Vodní makrofyta rybníků v chráněné krajinné oblasti Blanský les. [Wasserpflanzen der Teichen im Landschaftsschutzgebiet Blanský les.] – Muzeum a současnost, řada přírodov. 11: 47 -66. Časopis D
 1996Flašar J. Blanský les. – Nika 17(5-6): 122 -124. Časopis D
 1996Růžička V. Spiders in stony debris in South Bohemian mountains. [Pavouci v kamenných sutích jihočeských pohoří.] – Silva Gabreta 1: 187 -194. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1996Pivničková M. Učíme se hospodařit v chráněných územích. – Ochrana přírody 51( 7): 196 -201. Časopis D
 1994Bícha V. Mykologický výzkum NPR Vyšenské kopce. – Mykologický sborník 71: 123 -125. stran. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1994Moucha P. Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les v novém. – Ochrana přírody 49( 3): 88 -89. Časopis D
 1994Fuka Z. Výskyt vybraných skupin brouků (Coleoptera) v přírodní rezervaci Vysoká Běta. [The occurrence of some groups of beetles (Coleoptera) in the nature reserve Vysoká Běta.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 34: 73 -79. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1989Jaroš J. & Spitzer K. Státní přírodní rezervace Vyšenské kopce: ochrana lesostepní fauny motýlů v jižních Čechách. – Památky a příroda 14( 6): 367 -369. Časopis D
 1988Cílek V. Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic. – Český kras XIV: 53 -57. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1987Landa M. Historický vývoj připravované chráněné krajinné oblasti Blanský les v Jižních Čechách. – Lesnictví 33: 93. Časopis D
 1987Bürger P., Anděra M. & Zbytovský P. Savci Blanského lesa (Šumavské podhůří). [Säugetiere des Blanský les Gebietes (Böhmerwald Vorgebirge).] – Lynx n. s. 23: 5 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1986Urban F. Blanský les. – Památky a příroda 11( 6): 363 -371,11 foto. Časopis D
 1986Kadlec J. Krasové dutiny v grafitovém dole v Bližné na Šumavě. – Český kras XII: 111. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1985Landa M. Chráněná krajinná oblast Blanský les. – Les. práce 64( 7): 332. Časopis D
 1985Brázdová M. Navrhovaná chráněná krajinná oblast Blanský les a její problény. 134 stran,14 foto,obr. v textu.. Diplomová práce. OU FPří KFGG. VŠKP D
 1985Neuman J. Prospěšná spolupráce v ochraně životního prostředí. – Les. práce 64( 6): 267 -270. Časopis D
 1984Neumannová Š. Geologické poměry chráněných území Jihočeského kraje. 66 stran. – ms. Neveřejná D
 1984Neumannová Š. Inventarizační geologická zpráva o státní přírodní rezervaci Dívčí kámen. 3 strany. – ms. Neveřejná D
 1984Neumannová Š. Inventarizační geologická zpráva o státní přírodní rezervaci Holubovské hadce. 3 strany. – ms. Neveřejná D
 1984Albrechtová A. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bořinka. 34 stran. – ms. Neveřejná D
 1984Albrechtová A. & Urban F. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Holubovské hadce. 42 stran. – ms. Neveřejná D
 1983Slabý J. Modální složení a petrochemie granulitů lišovského masivu a masivu Blanského lesa v jižních Čechách. – Čas. Minerál Geol, 28(1): 41 -60,9 obr.. Časopis D
 1983Zikkund J. Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník. – Čas. Minerál Geol, 28(1): 81 -87,3 obr.,1 tftb.. Časopis D
 1981Kaiserová (Kalibová) M. Inventarizační geologická zpráva o státní přírodní rezervaci Vyšenské kopce. 4 strany. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; KSSPPOP, České Budějovice. ] Neveřejná D
 1981Chábera S. Přírodovědné naučné stezky v Jihočeském kraji a jejich didaktické využití. – Přírodní vědy ve škole 32(7): 252 -255,6 foto,lit.. Časopis D
 1981Chábera S. & Novák V. Za nálezy do Křemžaké kotliny. – Turista na cestu 20(10): 334 -335,1 obr.,1 mapa.. Časopis D
 1980Neumann J. Krása a mohutnost Blanského lesa. – Les. práce 59(11): 487 -488. Časopis D
 1980Svatoš I. Mufloní oblast Blanský les. – Myslivost 1980( 5): 111. Časopis D
 1978Svatoš I. Lejsek malý na jihočeské Kleti. [Der Zwergschnäpper (Ficedula parva) auf dem südböhmischen Berg Kleť.] Sb. ornitologických prací z jižních Čech 79 -80. strana. Sborník tematických článků D
 1976Chábera S. & Novák V. Kryogenní mezoformy v navrhované Chráněné krajinné oblasti Blanský les. [Kryogene Mesoformen im vorgeschlagenen Landschaftsschutzgebiet Blanský les (Blansker-Wald).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 16: 41 -66. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1976Bromová R. Přírodní a turistické zvláštnosti rekr. území č. 23 - Blanský les a g. 17 - Horní Vltava. 82 stran. – ms. Neveřejná D
 1975Urban F. & Albrechtová A Státní přírodní rezervace Kleť. 45 stran. – ms. Neveřejná D
 1974Klein P. Amfibolitizované eklogity z okolí Křemže. – Čas. Minerál Geol, 19(3): 307 -312,2 obr., 3 tab.. Časopis D
 1972Svatoš L. Návrat jelení zvěře do masivu Blanského lesa, [Rückkehr der Hirsche in den Blanský les (Blansker Wald).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 12: 159 -161. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1963Pinc J. Poslední medvěd v Čechách. – Myslivost 1963( 4): 62. Časopis D
 1961Kříž J. Výskyt vltavínů v okolí Vrabče u Českých Budějovic. – Čas. Nár. muzea, Řada přír. 130(1-2): 176 -181. Časopis D
 1960Linda J. Mufloni na Šumavě. – Myslivost 1960( 8): 122. Časopis D
 1958Milner J. Co liška vydrží. – Myslivost 1958: 93. Časopis D
 1941Javorský J. Podzimní tokání tetřevovitých. – Stráž myslivosti 19: 557 -558. Časopis D
 1940Kadlec O. V. kroužkovací zpráva České společnosti ornithologické za rok 1939. [5th ringing report of the Czech Society for Ornithology for 1939. / V. Beringungsbericht der Tschechischen ornithologischen Gesellschaft für das Jahr 1939.] – Sylvia 5(4): 49 -76. Časopis D PDF
 1937Jirsík J. O hnízdění kachny chocholaté Nyroca fuligula (L.) v ČSR. [Das Nisten der Reigerente, Nyroca fuligula (L.) in der ČSR.] – Sylvia 2(4): 50 -52. Časopis D PDF
 1934Loskot S. Ornithologické zajímavosti. – Stráž myslivosti 12( 7): 102. Časopis D
 1934Bilder R. Pytláctví. – Stráž myslivosti 12( 5): 68. Časopis D
12
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348