Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
123456789
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Honců M. Exkurse na Českolipské rybníky. – Kominíček 20: 7 - 8. Časopis D Celé číslo
 2014Flousek J. & Kurka P. Ibis skalní na severu Čech. – Ptačí svět 21(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Buchar J. Slídáci a česká arachnologie II. [Wolf Spiders and Czech Arachnology II.] – Živa 61(5): 240 -243. Časopis D PDF
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2012Merhaut K. Máchův kraj v CHKO: místo dramat „ochranářská havaj“? – Naše příroda 2012( 2): Časopis D PDF
 2012Slaba P. Myslivecký jarmark na hradě Houska. – Myslivost 2012(11): 136 -137. Časopis D
 2012Holasová A. Návrh rozvoje mikroregionu Kokořínsko. [Development of Kokorinsko microregion.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Vladimír Zdraži VŠKP D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Dubec M. Obnova staré kupecké stezky Liběchov - Dubá. [Restoration of the Old Merchants´Trail Liběchov - Dubá.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Homuta A. Urbanistická studie revitalizace areálu JZD ve Mšeně. [Revitalization of collective farm headquarters in Mšeno.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2011Staněk R. Analýza cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Kokořínska a návrh opatření pro šetrnější vliv k ochraně přírody a krajiny.. [The tourism analysis of the Kokořínsko protected landscape area and draft of measures for friendlier impact towards nature and landscape conservation.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Chodilová M. Lesní zkoušky v Liběchově. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 17. Časopis D
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Bruchter M. Studie dopadů uzavření Kokořínského dolu pro motorovou dopravu. [Study on consequences of roadblock in Kokořínský důl region for motor-vehicle traffic.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KAB. Vedoucí práce Josef Soukup VŠKP D
 2011Redakce IZ Tip na výlet: Studánky v lese povzbudí ducha i tělo. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-02-22: 1. Internetový časopis D
 2011Lučan R.K., Bartonička T., Březinová T., Jahelková H., Šálek M. & Vlasatá T. Úkrytová ekologie tří kryptických druhů netopýrů (Myotis alcathoe, Myotis mystacinus, Myotis brandtii) žijících v sympatrii. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 136 -137. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Chroumal M. Vliv horolezecké činnosti na pískovcové skály CHKO Kokořínsko - údolí Roklice. [The impact of mountain-climbing activity on sandstone rocks CHKO Kokořínsko - valley of the Roklice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D PDF
 2010Homuta A. Mšeno: Historie a současný vývoj města. [Mšeno: History and actual development of the town.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Velechovský M. Omyl z vášně aneb něco o ropuše. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Redakce IZ Vydejte se brandýskými lesy po stopách Rudolfa II. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-02-16: 1. Internetový časopis D
 2010Valda S. Výskyt podzemních (hypogeických) druhů hub v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Occurrence of hypogeous fungi in the Kokořínsko Protected Landscape Area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KGEV. Vedoucí práce Josef Linhart VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Juračka P. Diversity of zooplankton of newly created pools in Kokořínsko. [Diverzita zooplanktonu nově vytvořených tůní na Kokořínsku.] 60 listů,vázaný,obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KE. VŠKP D
 2009Pojer F. Hnízdí u nás naši čápi černí? Sledování čápů černých v ČR – nejnovější poznatky. [Do Our Black Storks Nest in Our Country? Black Stork Monitoring in the Czech Republic: the Most Recent Findings.] – Ochrana přírody 64(4): 18 -22. Časopis D PDF
 2009Lulayová Z. Migrační chování raka pruhovaného v Pšovce (Chráněná krajinná oblast Kokořínsko). [Migration behaviour of crayfish Orconectes limous in Pšovka brook (Protected Landscape Area Kokořínsko,CZ).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Bílý VŠKP D
 2009Mandažiev P. Několik poznámek k architektuře kostela sv. Maří Magdaleny v Holanech u České Lípy. – Bezděz 18: 215 -230. Sborník vlastivědný D
 2009Slaba P. Pruhovaná setkání. – Myslivost 2009( 5): 61. Časopis D PDF
 2009Veselý J. Tetřev hlušec (Tetrao urogallus L.) - historie „velkých ptáků" v oblasti Mělnicka - Kokořínska, 4. část. – Kominíček 10: 15. Časopis D Celé číslo
 2009Slavíček J. Výsledky výzkumu Macromycetů na lokalitě Jílovka u Holan. – Bezděz 18: 173 -191. Sborník vlastivědný D
 2009Dvořščík P. Znečištění ovzduší v malých sídlech se zaměřením na konkrétní situaci v obci Lobeč na Mělnicku. 35 listů,barev. obr.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová VŠKP D
 2008Šenk R. Analýzya struktury lesních porostů na lokalitě Beškovský les (Chráněná krajinná oblast Kokořínsko). Diplomová práce. ČZU FLD KPL. VŠKP D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Veselý J. Lelek lesní (Camprimulgus europaeus) a záhada jeho středního prstu. – Kominíček 7: 20 -21. Časopis D Celé číslo
 2008Arientová P. Návrh naučné stezky Harasov v přírodní rezervaci Kokořínský důl (Chráněná krajinná oblast Kokořínsko). Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. VŠKP D
 2008Zelenka P. Písky z mořských bouří na Hostibejku. – Sosna 2008: 3 -6. Časopis D PDF
 2008Podhrazský M. Pohyb reintrodukovaných hus v průběhu roku. – Kominíček 7: 9 -10. Časopis D Celé číslo
 2008Procházka J. Pták Kokořínska roku 2007 - Lelek lesní (Caprimulgus europaeus). – Kominíček 7: 16 -20. Časopis D Celé číslo
 2008Prausová R. & Janová J. Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 83 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Honců M. Reintrodukce husy velké na Českolipsku v r. 2007. – Kominíček 7: 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2008Pořízek L. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, výroční zpráva - rok 2008. – Sosna 2008: 6 -11. Časopis D PDF
 2008Anonym Středočeský kraj - Příroda a krajina. Kraj, který nemůžete minout! 16 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Informační brožura D PDF
 2008Veselý J. Tetřev hlušec (Tetrao urogallus L.) - historie „velkých ptáků" v oblasti Mělnicka - Kokořínska, 2. část. – Kominíček 7: 15 -16. Časopis D Celé číslo
 2008Procházka J. Výzva ke spolupráci. – Kominíček 7: 23. Časopis D Celé číslo
 2008Holec J. & Adamčík S. Zajímavé a vzácné houby travních společenstev, zejména kyjankovité, nalezené během Setkání mladých mykologů na Kokořínsku v říjnu 2007. [Interesting and rare grassland fungi, especially clavarioid fungi, found during the Meeting of young mycologists in the Kokořínsko area (Czech Republic) in October 2007.] – Mykologické listy 104: 13 -21. Časopis recenzovaný, neimpakt. D abstrakt
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Hanel L. Beran L. a kol.: Bezobratlí Kokořínska. – Živa 55(6): LXXXII. Časopis D
 2007Procházka J. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, kam ty od nás odlítáš? – Sosna 2007(1): 20 -23. Časopis D PDF
 2007Vogelová H. & Pořízek L. Kokořínsko. 8 stran. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2007Smrž M. Krajinný ráz. Sídla a výstavba na území Chráněnné krajinné oblasti Kokořínsko. 4 strany. Správa CHKO Kokořínsko. Skládačka D PDF
 2007Procházka J. Lelek lesní - nejsledovanější pták Kokořínska v roce 2007. – Sosna 2007(1): 18 -20. Časopis D PDF
 2007Anonym Mělnicko. Tipy na výlety, Mělnicko, Kokořínsko. 4 strany. Měs. ú. Mělník. Skládačka D PDF
 2007Kasina J. Mufloni jsou naší chloubou. – Myslivost 2007( 5): 40. Časopis D PDF
 2007Šestáková E. Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko. Skládačka D PDF
 2007Smejkal L. Proč vznikla Jednota bratrská v Dubé. – Bezděz 16: 93 -102. Sborník vlastivědný D
 2007Procházka J. Pták roku 2007 Kokořínska a severu Čech. – Kominíček 5: 16 -17. Časopis D Celé číslo
 2007Valda S. Setkání mladých mykologů na Kokořínsku. – Sosna 2007(1): 33 -36. Časopis D PDF
 2007Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2007. – Sosna 2007(1): 3 -8. Časopis D PDF
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2007Veselý J. Tetřev hlušec (Tetrao urogallus L.) - historie „velkých ptáků" v oblasti Mělnicka - Kokořínska, 1. část. – Kominíček 6: 14 -16. Časopis D Celé číslo
 2007Kasina J. V Komárkově revíru. – Myslivost 2007( 4): 26. Časopis D PDF
 2007Krejzová E. Vyhodnocení funkce a významu památných stromů v krajině (CHKO Kokořínsko). Diplomová práce. ČZU FAPPZ KZKA. VŠKP D
 2007Valda S. Zajímavé nálezy denních motýlů na Kokořínsku v roce 2007. – Sosna 2007(1): 9 -13. Časopis D PDF
 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Sosna 2007(1): 14 -15. Časopis D PDF
 2006Skuhravá M. Bejlomorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Bohemia centralis 27: 411 -418. Časopis D PDF
 2006Beran L. Bezobratlí Kokořínska. – Sosna 2006: 35 -39. Časopis D PDF
 2006Vepřek D. Blanokřídlí (Hymenoptera) skupin Chrysidoidea-Chrysididae, Vespoidea, Apoidea-Spheciformes Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Bohemia centralis 27: 501 -514. Časopis D PDF
 2006Honců M. Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko I. – Bohemia centralis 27: 515 -547. Časopis D PDF
 2006Špryňar P. & Honců M. Brouci čeledí Anthribidae a Curculionidae (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Bohemia centralis 27: 563 -572. Časopis D PDF
 2006Svoboda I. CES na stanovišti č.18 - krátká zpráva za rok 2006 z Hleďsebského mokřadu. – Sosna 2006: 40 -41. Časopis D PDF
 2006Nerudová J. - Horsáková Číhalkovití (Rhagionidae) a bráněnkovití (Stratiomyidae) (Diptera, Tabanomorpha) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Rhagionidae and Stratiomyidae (Diptera, Tabanomorpha) of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 431 -436. Časopis D PDF
 2006Zelený J. Dlouhošíjky (Raphidioptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Bohemia centralis 27: 339 -341. Časopis D PDF
 2006Ševčík J. Dvoukřídlí (Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Flies (Diptera: Nematocera) of the families Anisopodidae, Dixidae and Ptychopteridae of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 419 -421. Časopis D PDF
 2006Ševčík J. Dvoukřídlí (Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Bohemia centralis 27: 405 -410. Časopis D PDF
 2006Lauterer P. & Malenovský I. Hlavatěnkovití (Pipunculidae, Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Bohemia centralis 27: 457 -466. Časopis D PDF
 2006Chvojka P. & Komzák P. Chrostíci (Trichoptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Bohemia centralis 27: 355 -363. Časopis D PDF
 2006Soldán T. Jepice (Ephemeroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Mayflies (Ephemeroptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 219 -230. Časopis D PDF
 2006Ježek J. Koutulovití (Psychodidae, Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Moth flies (Psychodidae, Diptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 423 -429. Časopis D PDF
 2006Malenovský I. Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Planthoppers and leafhoppers (Auchenorrhyncha, Hemiptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 295 -322. Časopis D PDF
 2006Komzáková O. Květilky (Anthomyiidae, Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Bohemia centralis 27: 481 -486. Časopis D PDF
 2006Symonová R. Lasturnatky (Ostracoda, Crustacea) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Ostracods (Ostracoda, Crustacea) of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 179 -182. Časopis D PDF
 2006Procházka J. Lelek lesní - pták Kokořínska v roce 2007. – Sosna 2006: 25 -27. Časopis D PDF
 2006Řehounek J. & Honců M. Mandelinky (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Bohemia centralis 27: 549 -561. Časopis D PDF
 2006Beran L. Měkkýši (Mollusca) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Molluscs (Mollusca) of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 41 -73. Časopis D PDF
 2006Malenovský I. Mery (Psylloidea, Hemiptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Jumping plant-lice (Psylloidea, Hemiptera) of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 323 -332. Časopis D PDF
 2006Tajovský K. Mnohonožky (Diplopoda) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Millipedes (Diplopoda) of Kokořínsko Protected Landscape Area.] – Bohemia centralis 27: 199 -208. Časopis D PDF
 2006Vrabec V. Motýli (Lepidoptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – předběžné výsledky. – Bohemia centralis 27: 365 -398. Časopis D PDF
123456789
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348