Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
1234
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Machač O., Ivinskis P. & Rimšaite J. Dosavadní znalosti fauny bezobratlých v CHKO Železné hory. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 126 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenec Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) na Českomoravské vrchovině. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2013Kunstmüller I. Hnízdní biotopy motáka lužního (Circus pygargus) na Českomoravské vrchovině [Breeding habitats of Montagu´s Harrier (Circus pygargus) in Czech and Moravian Highlands.] – Sluka 9: 7 -36. Časopis D
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2013Weber M., Lipský Z., Stroblová L. & Šantrůčková M. Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka. [A Strategic Vision of the Landscape Development in the Nové Dvory and Žehušice Regions.] – Ochrana přírody 68(1): 20 -23. Časopis D PDF
 2012Jankovičová Z. Analýza historického vývoje krajiny Českomoravské vrchoviny na příkladu Železných hor. [Landscape change analysis of the Czech-Moravian Highlands on the example of the Iron Mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Ohryzková L. & Popelářová M. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Krenk Z. Vliv dotačních titulů ČR, EU a z nich hrazených managementových opatření na biodiverzitu zemědělsky obhospodařovaných ploch. [Effect of subsidies CR, EU, and they paid management measures on the biodiversity of agriculturally managed land.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Alois Pavlíčko VŠKP D PDF
 2012Hamrský J. Vodní hmyz. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Prokešová A. Vývoj krajiny Železných hor - případová studie katastru Horní Bradlo. [Landscape development in Železné Mts. – case study of cadastral unit Horní Bradlo.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 171 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčková K. & Bezděčka P. Největší známé komplexy Formica rufa. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Juráček J. Strukturně-geologické poměry rudních výskytů v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině. [Structural and geological aspects of the appearances of the ore deposits in the surroundings of Stříbrné Hory village in the Bohemian-Moravian Uplands.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 38 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Růžička M. Hnízdní společenstva ptáků v sedmi lesních přírodních rezervacích na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Avian breeding communities of seven forest reserves in the Železné hory Protected Landscape Area.] – Panurus 19: 67 -90. Časopis D PDF
 2010Mrlík V. Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) v oblasti Náměšťských rybníků a jeho další výskyt na Českomoravské Vysočině. [The African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) in the surroundings of Náměšťské rybníky fishponds and its further occurrence in Czech-Moravian Highlands.] – Crex 30: 57 -65. Časopis D Abstrakt
 2010Šikula A. Klubové zkoušky v Železných horách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 12. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Doucha B. Raritní srnci z Chrudimska. – Myslivost 2010( 7): 81. Časopis D
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Drmota J. Zastavení s mysliveckým spisovatelem Zdeňkem Hruškou. – Myslivost 2010( 7): 86 -87. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Doucha B. Zkoušky honičů - kopovů. Podruhé v Nasavrkách na Chrudimsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/3: 11. Časopis D
 2010Říha K. Znáte nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny? – Lesu zdar 2010( 7-8): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2009Sedlmajerová V. Botanický průzkum cenných lokalit v prostoru Dlouhé meze na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Botanical inventarization of valuable localites in Dlouhé meze area the teritory of CHKO Železné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Bohumil Mandák VŠKP D
 2009Rejl J., Kohoutek J., Kohoutek M. & Novotný M. Další nález hnízda výra velkého (Bubo bubo) v přeloučských Železných horách. [Another case of Eagle Owl (Bubo bubo) breeding in the Železné hory.] – Panurus 18: 57 -58. Časopis D PDF
 2009Fialová Š. Klimatické změny a vznik nových ekologických zátěží (na příkladu oblasti Českomoravské vysočiny). [Climate change and rising new ecological damage (e.g. bohemia -moravia highland).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Ivan Landa VŠKP D
 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. [Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora.] – Živa 57(2): 64 -66. Časopis D PDF
 2009Kalinová Z. Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na Českomoravské vysočině a Břeclavsku. [Population development of wild boar (Sus scrofa) in the Českomoravská vrchovina and Břeclav region(S Moravia).] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2009Spaková V. Porovnání růstu porostů na bývalých nelesních plochách s porosty na lesních plochách v oblasti Českomoravské Vysočiny v okolí obce Útěchovice. [Comparison of growth of stands on former agricultural land with the stands on forest land in the area of the Českomoravská Vysočina close to the village Útěchovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Šimon M. Posouzení funkce systematické trubkové drenáže v katastrálním území Jeřišno (okres Havlíčkův Brod). [Estimation of the function of subsurface pipe drainage in cadastral territory Jeřišno (District Havlickuv Brod).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jakub Štibinger VŠKP D
 2009Bárta F. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory. – Veronica 23(4): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2008Zbytovský P. Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia,) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). [Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiropetra).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 105 -110. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Paulusová L. Hodnocení škod působených zvěří, používané metodiky a místní podmínky na LS Nasavrky. [Losses cused to forest by wild game, methods of their assesment and conditions and practice of assesment on Nasavrky Forest district..] 57 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Petr Šrůtka VŠKP D PDF
 2008Bárta F. Jak známe biodiverzitu na příkladu Železných hor. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 54 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Holub M. Lesnický den v Železných horách. – Lesu zdar 2008( 5): 24 -25. Časopis D Celé číslo
 2008Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Českomoravské vrchoviny. [The ants of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 243 -252. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bězděčka P. & Bezděčková K. Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 28 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Lemberk V. Nález mateřské kolonie netopýra pestrého (Vespertilio murinus) v Železných horách. [Finding of a nursery colony of the parti-coloured bat (Vespertilio murinus) in the Železné hory Mts. (eastern Bohemia, Czech Republic).] – Vespertilio 12: 83 -84. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 52 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Břízová E. Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008jnk Pozvánka na novou naučnou stezku u Slatiňan. – Lesu zdar 2008( 2): 15. Časopis D Celé číslo
 2008Anděra M. & Zbytovský P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 97 -104. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kunstmüller I. Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. [Intra-specifi c and heterosexual behaviour of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a breeding areas on Bohemian-Moravian Uplands.] – Zprávy MOS 65-66: 29 -45. Časopis D
 2008Tůma J. & Klaudyová L. Vyplavování živin z půdy průsakovými vodami v oblasti Seče. [Soil nutrients leaching by percolation water in the Seč area.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 17 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Lemberk V., Bárta F. & Miles P. Vysoký věk u netopýra velkého (Myotis myotis) v České republice. [High longevity of the greater mouse-eared bat (Myotis myotis) in the Czech Republic.] – Vespertilio 12: 81 -82. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Žďárská M. Vývoj zastoupení jedle bělokoré v lokalitě Polom. 46 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Vladimír Janeček VŠKP D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Sýkorová P. Botanický průzkum národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. VŠKP D
 2007jb Další bezzásahové území. – Ochrana přírody 62( 2): 32. Časopis D Celé číslo
 2007Bezděčková K. & Bezděčka P. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny. [Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian - Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 23 -28. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007ng Netradiční geologická stezka. – Ochrana přírody 62( 2): 34. Časopis D Celé číslo
 2007Šumpich J. Výsledky sledování společenstev motýlů (Lepidoptera) v přírodní rezervaci Strádovské peklo (CHKO Železné hory: Nasavrky – Libáň) II. [Results of research of populations of butterflies and moths (Lepidoptera) in Strádovské peklo Nature Reserve (Železné hory Protected Area: Nasavrky – Libáň) II.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 53 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Sosna 2007(1): 14 -15. Časopis D PDF
 2006Šťastný K. & Bejček V. Avifauna České republiky na počátku nového tisíciletí. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 13 -15. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Rusňák J. Botanický průzkum vybraných maloplošných zvlášť chráněných území v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Botanical exploration of some special protected areas in PLA Železné hory.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 155 -166. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Lemberková M. & Rusňák J. Floristické poznámky z Chrudimska a Železných hor. [Floristic notes from Chrudim district and Železné hory mountains (East Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 167 -170. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Sejček Z. Klasikové české krajinomalby v Železných horách. Klasikové české krajinomalby v Železných horách, sb. 16 Sborník tematických článků D
 2006Šimonová L. Mapování invazních druhů v chráněné krajinné oblasti Železné hory s důrazem na národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory. 57 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Riessová VŠKP D
 2006Bárta F. Monitorovací projekt CES v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Monitoring project CES in Protected landscape area Železné Mts.] – Panurus 15: 109 -111. Časopis D PDF
 2006Kunstmüller I. Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005. [The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - population dynamic and breeding success in the Bohemian-Moravian Highlands in 1986-2005.] – Crex 26: 40 -51. Časopis D Abstrakt
 2006Růžička I. & Novotný I. Nový bryofloristický materiál z Českomoravské vrchoviny – doplňky za léta 1961–2004. [New findings of the bryophyta from the Bohemian-Moravian Highlands collected between 1961 and 2004.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 9 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2006Bárta F. Obratlovci navržené přírodní rezervace Svatomariánské údolí. [Vertebrates of the Svatomarianské údolí, move Nature rezerve in Protected lanscape area Železné hory.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 203 -210. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Novotný J. Péče o zajíce. – Myslivost 2006( 5): 33. Časopis D PDF
 2006Kapitulčinová D. Selective formation of algal and cyanobacterial assemblages on different substrates in a small oligotrophic pond in the Czech-Moravian Uplands. 41 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Supervisor Jan Kaštovský VŠKP D PDF
 2006Bárta F. Stabilita populace vybraných zimujících druhů ptáků v letech 1997 až 2005 u Libáně v Železných horách. [Population stability of different wintering bird species during 1997 – 2005 near Libáň in Železné Mts.] – Panurus 15: 103 -108. Časopis D PDF
 2006Trnková R. Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. 21 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Karel Prach VŠKP D
 2006Šumpich J., Dvořák I., Dvořák M., Moravec J., Laštůvka Z. & Mückstein P. Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V. [Interesting records of butterflies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 45 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Růžička I. Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. [Two new findings of Calamagrostis phragmitoides Hartman in the Bohemian-Moravian Highlands] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 57 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Čech L. Leersia oryzoides Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. [Leersia oryzoides Sw. in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 53 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Šumpich J., Dvořák I. & Dvořák M. Některé zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině IV. [Some interesting records of moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands IV.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 151 -153. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Dvořáčková K. Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. [New locality for Carex pilosa Scop. in the Czech-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 61 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kodet V. Nový koeficient ornitologické významnosti lokality a jeho praktická aplikace v ochraně přírody na příkladu z Českomoravské vrchoviny. In , 1. 12. 2005 Praha. Fakulta lesnická a environmentální ČZU. Praha – In: Sb. ČZU, Praha, 33 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2005Kodet V. Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. 99 stran. Diplomová práce. ČZU FLE. VŠKP D
 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. [CES project in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 62 -65. Časopis D PDF
 2005Kunstmüller I. & Kodet V. Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. 220 stran. ZO ČSOP č. 59/11 Jihlava; Muzeum Vysočiny Jihlava. ISBN 80-86382-16-8 D PDF
 2005Štěpán L. & Rous P. Utváření sídel a lidové stavby v proměnách staletí. Utváření sídel a lidové stavby v proměnách staletí, sb. 15 Sborník tematických článků D
 2004Blahník Z. Dřeviny zámeckého parku ve Slatiňanech u Chrudimi. – Východočeský botanický zpravodaj 2004/3: 5 -8. Časopis D
 2004Mertlík J. & Moravec J. První nález kovaříka Denticollis rubens (Coleoptera: Elateridae) na území chráněné krajinné oblasti Železné hory. [First record of click-beetle Dentícollis rubens (Coleoptera: Elateridae), in the territory of the Železné hory Protected Landscape Area.] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 6: 89 -92. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2004Kolektiv autorů Sečská přehrada 70 let vodohospodářského díla. Sečská přehrada 70 let vodohospodářského díla, sb. 14 Sborník tematických článků D
 2004Kunstmüller I., Hobza P. & Skříček T. Výskyt poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na Českomoravské vysočině v hnízdní době. [The occurrence of Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in Bohemian-Moravian Highlands in the breeding season.] – Crex 22: 111 -113. Časopis D Abstrakt
 2003Kunstmüller I. & Stejskal D. Hnízdní rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na Českomoravské vysočině a první prokázané hnízdění na Jihlavsku. [Breeding distribution of Pygmy Owl /Glaucidium passerinum/ in Českomoravská vysočina Highlands and first confirmed breeding in Jihlava region.] – Zprav. SOVDS 9: 2 -4. Časopis D
 2003Kunstmüller I. Hnízdní rozšíření ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v centrální části Českomoravské vysočiny. [Breeding distribution of Great Grey Shrike /Lanius excubitor/ in the central part of the Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic.] – Crex 20: 78 -91. Časopis D
 2003Doležal R. Houby Železných hor. Houby Železných hor, sb. 13 Sborník tematických článků D
 2003Kunstmüller I., Krejz J. & Skříček T. Prokázaná hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny. [Confirmed breeding of Bittern /Botaurus stellaris/ in the districts of Třebíč and Žďár nad Sázavou, south-east part of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Crex 20: 48 -51. Časopis D
 2003BhG První úlovek psíka mývalovitého na Chotěbořsku. – Svět myslivosti 4( 3): 30. Časopis D
 2002Rusňák J. Botanický průzkum vybraných rybníků v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [A botanical exploration of selected ponds in PLA Železné hory.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 10: 253 -272. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2002Bureš P. Cirsium heterophyllum a jeho kříženci v České republice. [Cirsium heterophyllum (L.) Hill. And its hybrids in the Czech Republic.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 87 -88. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Švátora M., Moravec P., Peřina V. Ichtyofauna CHKO Železné hory. – Biodiverzita ichtyofauny České republiky 4: 155 -160. Časopis D
1234
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348