Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
12345678
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2013Pešek P., Leština D., Vlach P., Fišer D., Martin P., Kozák P., Petrusek A. Genetická diverzita raka kamenáče v povodí Labe: dvojí původ českých populací. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šimůnková K., Vorel A. Je rychlost růstu populace bobra evropského konstantní? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 227 -228. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Správa CHKO Český les Průvodce Americkou zahradou. 4 strany. Správa CHKO Český les; ZO ČSOP Sylva Lunae. Informační brožura D PDF
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Růžek P. 20 let (1992-2011) sledování čápa černého (Ciconia nigra) v západních Čechách. [20 Jahre (1992-2011) Beobachtungen von Schwarzstörchen (Ciconia nigra) in Westböhemn.] – Sluka 8: 73 -86. Časopis D
 2012Novotný M. Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Geophysical indications of buried Variscan intrusions and their role in the swarm seismicity of the West Bohemia.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 12 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Votrubová M. Historické proměny sudetské krajiny (případová studie z Domažlicka). [Historical changes of Sudeten landscape (case study from south-western Bohemia).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Anonym Naučná stezka Královská rokle. 5 stran. LČR. Leták D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 109 -110. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Marešová E. Modelování úpravy toku pro zatraktivnění stanoviště pro bobra evropského. [Modelling of river habitat for the attraction of the European beaver.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý, konzultant Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O., Bryja J. Perlorodka říční – mlž na rozcestí. – Živa 59(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2011Čech J. Pohár Českého lesa v dosledech. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 4. Časopis D
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Kment P. & Kejval Z. První příspěvek k fauně ploštic (Hemiptera: Heteroptera) Českého lesa. [First contribution to the true bug fauna (Hemiptera: Heteroptera) of the Český les Mts..] – Klapalekiana 47(1-2): 29 -53. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Redakce Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. – Veronica 25(3): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2011Hefler V. Významná chránená území v péči Lesů ČR v Plzeňském kraji (2. část). – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Anonym Zajímavost: Výlet na Chudenicko. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Pittnerová E. Analýza aktuálního stavu Kateřinského potoka v Chráněné krajinné oblasti Český les. [Assessment of the current condition of Kateřinský brook in the Český les Protected Landscape Area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Alena Wranová VŠKP D
 2010Šedivý M. Analýza datových zdrojů pro návrh zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Český les. [Source data analysis for designing zones of nature conservation in the Protected Landscape Area Český les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Lidický V. Co má zima společného s lesními cestami? – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-02-02: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Hlávka J. Čertův kámen u Babylonu. – Český les - Příroda a historie 7-8: 57 -58. Časopis D Celé číslo
 2010Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16(1): 1 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Vorel A., Cehláriková P., Korbelová J., Korbel J., Válková L., Hamšíková L. & Maloň J. Dlouhodobý vývoj bobra evropského v Českém lese. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 235 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Ešnerová J., Mánek J. & Kolář R. Genetic diversity of five populations of European silver fir in the Bohemian Forest. [Genetická diverzita pěti populací jedle bělokoré v oblasti Šumavy.] – Silva Gabreta 16(1): 33 -41. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Redakce Chcete vidět bobry? Máte šanci na nové naučné stezce v Českém lese! – Český les - Příroda a historie 7-8: 63 -64. Časopis D Celé číslo
 2010Anonym Jaro na Lesní správě Domažlice. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-04-27: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Křivánek J. Jelen sika evropský – plíživé nebezpečí genofondu jelena evropského. Zvoní jelení zvěři v západních Čechách umíráček? – Myslivost 2010( 8): 10 -14. Časopis D PDF
 2010Kůs E. Krajina jako memento dějin. – Český les - Příroda a historie 7-8: 4 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Řepa P. Kukačka obecná - pták roku 2010 v okrese Tachov. – Český les - Příroda a historie 7-8: 45 -49. Časopis D Celé číslo
 2010Hlávka J. Mlýn na modré barvy v Železné. – Český les - Příroda a historie 7-8: 23 -28. Časopis D Celé číslo
 2010Bezděčka P. & Bezděčková K. Mravenec podhorní (Formica lugubris) v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 7-8: 43 -44. Časopis D Celé číslo
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Dvořák L. Notes on soldier beetles (Coleoptera: Cantharidae) of montane forest in southern part of the Bohemian Forest, Czech Republic. – Silva Gabreta 16(1): 27 -31. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010Švábek J. Obchod se dřívím u vybraných subjektů v západních Čechách. [Trade with timber at selected companies in West Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Roman Sloup VŠKP D
 2010Švábek J. Obchod se dřívím v oblasti západních Čech. [Timber trade at area west Czech.] Bakalářská práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Josef Gross VŠKP D
 2010Vaněk P. Pokusy o přechod státní hranice v oblasti Českého lesa III. – Český les - Příroda a historie 7-8: 13 -15. Časopis D Celé číslo
 2010Redakce Pozvánka na podzimní členskou schůzi. – Columba 16(2): 36. Časopis D
 2010Makoň K. Pravidelné rekonstrukce a údržby hnízd čápů bílých v roce 2010. – Columba 16(2): 32. Časopis D
 2010Hlávka J. Procházka po naučné stezce v Broumově. – Český les - Příroda a historie 7-8: 59 -61. Časopis D Celé číslo
 2010Faschingbauer P. Reintrodukce tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Českém lese. [Reintroduction of capercaillie in the Český les Mts.(SW Bohemia).] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Nečas P. Škody zvěří a následné napadení dřevokaznými houbami na území Správy obecních lesů Chodský Újezd s.r.o. [Game damages and the subsequent attack by the wood-rotting fungi at municipal forests servis Chodský újezd.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Dana Čížková VŠKP D
 2010Anonym Tip na výlet: Dřevorubecké slavnosti: Přijte k nám hyjtu! – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-22: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Anonym Vracíme lesu původní podobu. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-01-19: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Kýval K. Vyhodnocení experimentální provenienční výsadby s jedlí bělokorou (Abies alba Mill.) č. 59 - Trhanov, Pivoň ve věku 39 let. [Evaluation of experimental provenance plot with European silver fir (Abies alba Mill.) No. 59 - Trhanov, Pivoň at the age of 39 years.] Diplomová práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jaroslav Kobliha VŠKP D
 2010Redakce Vysazení památné lípy. – Český les - Příroda a historie 7-8: 49. Časopis D Celé číslo
 2010Vacík R. Výzva ke spolupráci při mapování hnízdního výskytu rorýse obecného (Apus apus) v západních Čechách v roce 2010. – Columba 16(1): 10 -11. Časopis D
 2010Redakce Za poznáním Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 7-8: 33. Časopis D Celé číslo
 2010Sladký J. Za vemeníky. – Český les - Příroda a historie 7-8: 34. Časopis D Celé číslo
 2010Makoň K. Zajímavá zpětná hlášení a odečty kroužků z poslední doby. – Columba 16(2): 32 -34. Časopis D
 2010Kadera J. Zaniklá velká dřeva jedlová v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 7-8: 54 -56. Časopis D Celé číslo
 2010Vacík R. Zápis z jarní schůze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 20. 2. 2010 v budově Západočeského muzea v Plzni. – Columba 16(2): 25 -26. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Schröpfer L. Závěrečná zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2009. – Columba 16(1): 2 -4. Časopis D
 2010Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2009. – Columba 16(1): 12 -15. Časopis D
 2009Waldmannová M. Archeologické lokality v mechu a kapradí Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 5: 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2009Horáková M. Evropský festival ptactva Chodov 2009. – Columba 15(2): 35. Časopis D
 2009Pojer F. Hnízdí u nás naši čápi černí? Sledování čápů černých v ČR – nejnovější poznatky. [Do Our Black Storks Nest in Our Country? Black Stork Monitoring in the Czech Republic: the Most Recent Findings.] – Ochrana přírody 64(4): 18 -22. Časopis D PDF
 2009Lepšová A. Houby v Českém lese I. Časté houby na buku lesním. – Český les - Příroda a historie 5: 16 -24. Časopis D Celé číslo
 2009Uhlík P. Kriticky ohrožený lišejník důlkatec plicní (Lobaria pulmonaria) roste v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 6: 28 -29. Časopis D Celé číslo
 2009Horáčková J. & Dvořák L. Měkkýši Českého lesa – IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa [Molluscs of the Český Les Mts. – IV. New data for the southern part of the Český Les Mts.] – Malacologica Bohemoslovaca 8: 81 -92. Internetový časopis D PDF
 2009Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenec rašelinný (Formica picea) v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 6: 18 -20. Časopis D Celé číslo
 2009Sofron J. & Nesvadbová J. Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách. [Abriss der Geschichte der Botanik in West- und Südwestböhmen.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 112: 1 -170. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Ekrt L. & Půbal D. Novelties in the flora of vascular plants of the Czech Bohemian Forest and adjacent foothills. II. [Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví. II..] – Silva Gabreta 15(3): 173 -196. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Trégler M. O vábení písní a krajinou. – Český les - Příroda a historie 5: 3. Časopis D Celé číslo
 2009Kadera J. Památné a významné stromy: Dubovka v Zapomenutém údolí. – Český les - Příroda a historie 5: 36 -38. Časopis D Celé číslo
 2009Čech J. Pohár Českého lesa v dosledech. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/5: 6 -7. Časopis D
 2009Vaněk P. Pokusy o přechod státní hranice v oblasti Českého lesa I. – Český les - Příroda a historie 5: 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2009Vaněk P. Pokusy o přechod státní hranice v oblasti Českého lesa II. – Český les - Příroda a historie 6: 7 -9. Časopis D Celé číslo
 2009Fischer D., Pavluvčík P., Sedláček F. & Šálek M. Predation of the alien American mink, Mustela vison on native crayfish in middle-sized streams in central and western Bohemia. – Folia Zool. 58(1): 45 -56. Časopis impaktovaný D PDF
 2009Mudra P. & Trégler M. První zkušenosti s likvidací netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 6: 34 -35. Časopis D Celé číslo
 2009Kejval Z. Report on the occurrence of Ampulex fasciata and Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) in western Bohemia. [Zpráva o výskytu Ampulex fasciata a Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) v západních Čechách PDF] – Silva Gabreta 15(3): 211 -215. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Pavlásek J. Rostlinní vetřelci II. Křídlatky. – Český les - Příroda a historie 5: 33 -35. Časopis D Celé číslo
 2009Cais P. Řeháček, K.: Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920). – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 357 -361. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. – Ochrana přírody 64(7): Časopis D PDF
 2009Komzáková O. & Barták M. The family Anthomyiidae (Diptera) of the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 15(3): 205 -210. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Hlávka J. Tip na výlet: Žuly jako bochníky chleba. – Český les - Příroda a historie 5: 42. Časopis D Celé číslo
 2009Horáková M. Vítání ptačího zpěvu v Chodově 2009. – Columba 15(2): 29. Časopis D
 2009Hlávka J. Výroba modrých barviv v Broumově. – Český les - Příroda a historie 6: 10 -14. Časopis D Celé číslo
 2009Mudra P. Zajímavé rostliny Českého lesa: árón plamatý. – Český les - Příroda a historie 5: 30 -32. Časopis D Celé číslo
 2009Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2008. – Columba 15(1): 7 -8. Časopis D
 2009Peckert T. Zpráva o stavu borovice blatky v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 5: 39 -41. Časopis D Celé číslo
 2009Redakce Zprávy Správy. – Český les - Příroda a historie 5: 42. Časopis D Celé číslo
 2009Chvátal V. Židovské hřbitovy v Českém lese: Rozluštění staré záhady. – Český les - Příroda a historie 6: 4 -6. Časopis D Celé číslo
 2008Fuksová K. “Habitat selection“ bobra evropského v Českém lese 59 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2008Redakce Den Českého lesa – Český les - Příroda a historie 4: příl. 1 - 10. Časopis D Celé číslo
 2008Schröpfer L. Dravci a sovy v západních Čechách v roce 2006. [Birds of prey and owls in western Bohemia in 2006.] – Otus 5: 1 -28. Časopis D
 2008Martin T., Borkovcová M. & Dvořák J. Endoparazitózy jelena siky (Cervus nippon) v Západních Čechách. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 122 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Waldhauser M., Honců M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí XI. celostátního setkání odonatologů v Českém lese 2008 s uvedením dalších nálezů oblasti. [Faunistic records of dragonflies (Odonata) from the excursions of the XIth odonatological meeting (2008) in the Český les Protected Landscape Area with other finds of this region.] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2008. Sb. ref., 124 -137. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2008Polívka J. Historie a současné rozšíření tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v západních Čechách. [History and recent distribution of the black grouse, Tetrao tetrx in westwrn Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. VŠKP D
 2008Vorel A. Hurá na bobra. – Český les - Příroda a historie 4: 16 -17. Časopis D Celé číslo
12345678
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348