Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
12345
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenec Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) na Českomoravské vrchovině. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2015Elleder L., Šírová J. & Dragoun Z. Důsledky přívalové povodně na přelomu července a srpna 1714 pro střední Sázavu (1). – Pod Blaníkem 19(41) č.1: 14 -17. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2013Kunstmüller I. Hnízdní biotopy motáka lužního (Circus pygargus) na Českomoravské vrchovině [Breeding habitats of Montagu´s Harrier (Circus pygargus) in Czech and Moravian Highlands.] – Sluka 9: 7 -36. Časopis D
 2013Doucha B. Kamenný pomníček sv. Huberta odhalen na Chudimsku. – Myslivost 2013( 1): 102 -103. Časopis D
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2012Čech A. & Velík J. Afričtí profilovci budou střílet ve Světově. – Myslivost 2012( 9): 86. Časopis D
 2012Čech A. Afričtí profilovci ve Světnově na náš výběr nestačili. – Myslivost 2012(11): 82 -86. Časopis D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Cepák J. Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2010. – Vanellus 7: 31 -35. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Hamrský J. Vodní hmyz. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2011Hotař B. 15. ročník barvářských zkoušek v Borové. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 3. Časopis D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 171 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Janů P. Možnosti rekreace v CHKO Žďárské vrchy. [Recreation opportunities in teh protected landscape area of Žďárské vrchy.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D
 2011Bezděčková K. & Bezděčka P. Největší známé komplexy Formica rufa. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Juráček J. Strukturně-geologické poměry rudních výskytů v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině. [Structural and geological aspects of the appearances of the ore deposits in the surroundings of Stříbrné Hory village in the Bohemian-Moravian Uplands.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 38 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Lacheta A. Vyhodnocení povodí potoka Staviště z hlediska ohroženosti vodní erozí . [Evaluation of water erosion in Staviště stream catchment .] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D PDF
 2011Papáčková D. Vyhodnocení revitalizovaného mokřadu Velký Černý v CHKO Žďárské vrchy podle metodiky Natura 2000. [Evaluation of the restored wetland Velký Černý in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy according to Natura 2000.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2010Zabloudil V., Mückstein P., Staněk J., Řetický J., Záliš Z., Čejka J., Matějka P., Doležalová P., Dajč L., Hanus B. CHKO Žďárské vrchy po čtyřiceti letech. [The Žďárské vrchy Hills after Forty Years.] – Ochrana přírody 65(6): 2 -6. Časopis D PDF
 2010Mrlík V. Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) v oblasti Náměšťských rybníků a jeho další výskyt na Českomoravské Vysočině. [The African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) in the surroundings of Náměšťské rybníky fishponds and its further occurrence in Czech-Moravian Highlands.] – Crex 30: 57 -65. Časopis D Abstrakt
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Uhlíř J. Národní přírodní rezervace Žákova hora. Sborník příspěvků z konference (Žďár nad Sázavou, 14. 6. 2009), kterou pořádaly Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů, a KINSKÝ Žďár, a.s.. Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. – Lesu zdar 2010( 1): 20. Časopis D Celé číslo
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Sobotka L. Struktura porostů v přestavbě na jemnější způsoby hospodaření v oblasti Vatína. [Forest stand structure in transformation in the territory of Vatín.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Vilém Podrázský VŠKP D
 2010Sobotka L. Struktura porostů v přestavbě na jemnější způsoby hospodaření v oblasti Vatína. [Forest stand structure in transformation in the territory of Vatín.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Vilém Podrázský VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Říha K. Znáte nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny? – Lesu zdar 2010( 7-8): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2009Hotař B. Barvářské zkoušky v Borové u Poličky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 13. Časopis D
 2009Fialová Š. Klimatické změny a vznik nových ekologických zátěží (na příkladu oblasti Českomoravské vysočiny). [Climate change and rising new ecological damage (e.g. bohemia -moravia highland).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Ivan Landa VŠKP D
 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. [Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora.] – Živa 57(2): 64 -66. Časopis D PDF
 2009Kalinová Z. Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na Českomoravské vysočině a Břeclavsku. [Population development of wild boar (Sus scrofa) in the Českomoravská vrchovina and Břeclav region(S Moravia).] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2009Spaková V. Porovnání růstu porostů na bývalých nelesních plochách s porosty na lesních plochách v oblasti Českomoravské Vysočiny v okolí obce Útěchovice. [Comparison of growth of stands on former agricultural land with the stands on forest land in the area of the Českomoravská Vysočina close to the village Útěchovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Bukáček R. Preventivní ochrana krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy za účelem ochrany pozitivních hodnot. [Preventive ladnscape character assessment of the PLA Žďárské vrchy to protect positive landscape qualities.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Sklenička VŠKP D
 2008Zbytovský P. Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia,) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). [Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiropetra).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 105 -110. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Peterková V. Hodnocení ukazatelů acidifikace půdy v oblasti Žďárských vrchů. [Assessment of soil acidification indicators in the Žďárské vrchy region.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ. VŠKP D
 2008Mikule V. Hohol severní (Bucephala clangula) na Malém Dářku v roce 2007. [The Goldeneye (Bucephala clangula) at the Malé Dářko fishpond in 2007.] – Crex 28: 122 -124. Časopis D Abstrakt
 2008Juřička J. & Juřičková K. Inventarizace flory a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). [Inventorization of the flora and vegetation of Mlýnský potok and Uhlířky reserve.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 31 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Juřička J. & Juřičková K. Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). [Inventarization of flora and vegetation of Branty reserve.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 133 -146. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P. Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. [Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic-ecological study.] 79 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Edice: PARNASSIA sv. 3 , ISBN 978-80-87051-49-8 Studie D PDF
 2008Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Českomoravské vrchoviny. [The ants of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 243 -252. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bězděčka P. & Bezděčková K. Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 28 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 52 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Břízová E. Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Mückstein P. Pozorování sokola stěhovavého ve Žďárských vrších. – Ptačí svět 15(1): 14 -15. Časopis D Celé číslo
 2008Anděra M. & Zbytovský P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 97 -104. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kulhánková I. Sledování vývoje struktury krajiny v k.ú. Česká Bělá a Havlíčkova Borová. [Landscape pattern changes in Ceska Bela a Havlickova Borova study ares.] 100. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Kateřina Pixová VŠKP D PDF
 2008Kunstmüller I. Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. [Intra-specifi c and heterosexual behaviour of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a breeding areas on Bohemian-Moravian Uplands.] – Zprávy MOS 65-66: 29 -45. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Kadera J. Borovice blatka, opomíjená dřevina Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 2: 26 -27. Časopis D Celé číslo
 2007Bezděčková K. & Bezděčka P. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny. [Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian - Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 23 -28. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Hotař B. III. ročník Memoriálu Alberta Vedry – Myslivost 2007(12): 90. Časopis D
 2007Bartošová D. O ochraně obojživelníků v Beskydech. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2): 10. Časopis D Celé číslo
 2007Rymešová D. Složení potravy a hnízdní úspěšnost sýce rousného (Aegolius funereus) v CHKO Žďárské vrchy. [Diet composition and nest success of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area.] – BUTEO 15: 49 -57. Časopis D PDF
 2007Mikule V. Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) ve Žďárských vrších. [The White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in the Žďárské vrchy hills.] – Crex 27: 159 -160. Časopis D Abstrakt
 2007Holuša O. & Mückstein P. Vážky (Odonata) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. [Dragonflies (Odonata) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic-ecological study.] 77 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Edice: PARNASSIA sv. 2 , ISBN 978-80-254-1228-2 Studie D PDF
 2006Šťastný K. & Bejček V. Avifauna České republiky na počátku nového tisíciletí. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 13 -15. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Rusňák J. & Lemberková M. Botanický průzkum vybraných maloplošných zvlášť chráněných území v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. [Botanical exploration of some special protected areas in protected Landscape Area Žďárské vrchy.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 171 -186. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Dohnal T. Dendrologický průzkum intravilánu památkově chráněné obce Krátká v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 55 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Hanuš VŠKP D
 2006Anonym Evropsky významné druhy živočichů v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Správa CHKO Žďárské vrchy. Informační brožura D PDF
 2006Honců M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) v rámci exkurzí VIII. celostátního setkání odonatologů ve Žďárských vrších v červnu 2005. [Faunistic finds of dragonflies (Odonata) made during the excursions of the VIII. allstate meeting of odonatologists in June 2005 in the Žďárské vrchy hills (Czech Republic).] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2005. Sb. ref., 7 -14. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2006Kunstmüller I. Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005. [The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - population dynamic and breeding success in the Bohemian-Moravian Highlands in 1986-2005.] – Crex 26: 40 -51. Časopis D Abstrakt
 2006Růžička I. & Novotný I. Nový bryofloristický materiál z Českomoravské vrchoviny – doplňky za léta 1961–2004. [New findings of the bryophyta from the Bohemian-Moravian Highlands collected between 1961 and 2004.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 9 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2006Kolektiv pracovníků Správy CHKO Žďárské vrchy Obnovitelná energie a ochrana přírody a krajiny Příklad z CHKO Žďárské vrchy. – Ochrana přírody 61( 9): 266 -268. Časopis D Celé číslo
 2006Svatoň J. Pavouci (Araneae) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. [Spiders (Araneae) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic and ecology study.] 88 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Edice: PARNASSIA sv. 1 , ISBN 80-239-8214-1 Studie D PDF
 2006Novotný J. Péče o zajíce. – Myslivost 2006( 5): 33. Časopis D PDF
 2006Kapitulčinová D. Selective formation of algal and cyanobacterial assemblages on different substrates in a small oligotrophic pond in the Czech-Moravian Uplands. 41 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Supervisor Jan Kaštovský VŠKP D PDF
 2006Trnková R. Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. 21 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Karel Prach VŠKP D
 2006Hanel L. (ed.) Vážky 2005. Sborník referátů VIII. celostátního semináře odonatologů ve Žďárských vrších. – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2005. Sb. ref., 1 -196. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Šumpich J., Dvořák I., Dvořák M., Moravec J., Laštůvka Z. & Mückstein P. Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V. [Interesting records of butterflies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 45 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Miklová P., Čejka J. Dářská rašeliniště – návrh pSCI v CHKO Žďárské vrchy. – Ochrana přírody 60( 2): 46. Časopis D Celé číslo
 2005Růžička I. Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. [Two new findings of Calamagrostis phragmitoides Hartman in the Bohemian-Moravian Highlands] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 57 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kaplanová J. Geologicko-botanické vycházky do okolí Svratky. 183 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Ziegler VŠKP D
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Čech L. Leersia oryzoides Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. [Leersia oryzoides Sw. in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 53 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Šumpich J., Dvořák I. & Dvořák M. Některé zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině IV. [Some interesting records of moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands IV.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 151 -153. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Dvořáčková K. Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. [New locality for Carex pilosa Scop. in the Czech-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 61 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kodet V. Nový koeficient ornitologické významnosti lokality a jeho praktická aplikace v ochraně přírody na příkladu z Českomoravské vrchoviny. In , 1. 12. 2005 Praha. Fakulta lesnická a environmentální ČZU. Praha – In: Sb. ČZU, Praha, 33 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2005Kodet V. Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. 99 stran. Diplomová práce. ČZU FLE. VŠKP D
 2005Kunstmüller I. & Kodet V. Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. 220 stran. ZO ČSOP č. 59/11 Jihlava; Muzeum Vysočiny Jihlava. ISBN 80-86382-16-8 D PDF
 2005Trávníček D., Hájek J. & Fikáček M.: Vodní brouci rybníků v CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae). [Water Beetles of the Ponds in the Žďárské vrchy Pla (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 117 -125. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Holuša J. & Holuša O. Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orthoptera: Caelifera) a kobylek (Orthoptera: Ensifera) na území CHKO Žďárské vrchy. [The results of the faunistic research on grasshoppers (Orthoptera: Caelifera) and crickets (Orthoptera: Ensifera) in the Protected landscape area Žďárské vrchy.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 63 -70. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Vránová S. Zpráva o činnosti skupiny pro výzkum kavky obecné v roce 2004. – Zprávy ČSO 61: 62 -63. Časopis D PDF
 2004Čejka J. Mimořádně časné hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) ve Žďárských vrších v roce 2002. [The extremely early nesting of the Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in the Žďárské vrchy hills in 2002.] – Crex 23-24: 169 -171. Časopis D Abstrakt
 2004Čejka J. & Příhoda J. Strnad luční (Miliaria calandra) opět hnízdí ve Žďárských vrších. [Corn Bunting (Miliaria calandra) is breeding again in the Žďárské vrchy hills.] – Crex 23-24: 100 -102. Časopis D Abstrakt
 2004Kunstmüller I., Hobza P. & Skříček T. Výskyt poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na Českomoravské vysočině v hnízdní době. [The occurrence of Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in Bohemian-Moravian Highlands in the breeding season.] – Crex 22: 111 -113. Časopis D Abstrakt
 2003Podrázský V., Viewegh J. & Remeš J. 4.07 Stav humusových forem v mladých porostech smrku a buku na území národní přírodní rezervaci Žákova hora.. [Status of humus forms in young spruce and beech stands in the Žákova hora National Nature Reserve.] – Příroda, Praha 2003 Supl.: 317 -322. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2003Kunstmüller I. & Stejskal D. Hnízdní rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na Českomoravské vysočině a první prokázané hnízdění na Jihlavsku. [Breeding distribution of Pygmy Owl /Glaucidium passerinum/ in Českomoravská vysočina Highlands and first confirmed breeding in Jihlava region.] – Zprav. SOVDS 9: 2 -4. Časopis D
 2003Kunstmüller I. Hnízdní rozšíření ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v centrální části Českomoravské vysočiny. [Breeding distribution of Great Grey Shrike /Lanius excubitor/ in the central part of the Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic.] – Crex 20: 78 -91. Časopis D
 2003Kunstmüller I., Krejz J. & Skříček T. Prokázaná hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny. [Confirmed breeding of Bittern /Botaurus stellaris/ in the districts of Třebíč and Žďár nad Sázavou, south-east part of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Crex 20: 48 -51. Časopis D
 2003Vaca D. Vypouštění tetřívků na Ždírecku (s ing. Jiřím Svobodou). – Svět myslivosti 4( 1): 20. Časopis D
 2002Bureš P. Cirsium heterophyllum a jeho kříženci v České republice. [Cirsium heterophyllum (L.) Hill. And its hybrids in the Czech Republic.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 87 -88. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
12345
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348