Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
1234
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Šipoš J., Hédl R., Hula V., Chudomelová M., Košulič O., Niedobová J. & Riedl V. Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 191 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Prokešová H. Botanicka poetická. Několik ukázek z připravované knihy o pálavské květeně. – e-Věstník 2018(1): 11 -15. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Botanika – věc veřejná (botanické akce Správy CHKO Pálava pro veřejnost). – e-Věstník 2018(1): 2 -5. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Botanické zajímavosti v okolí Pálavy. – e-Věstník 2018(1): 10. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Pálavské unikáty z říše rostlin. – e-Věstník 2018(1): 9. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Botanika faktická. Zelené bohatství Pálavy. – e-Věstník 2018(1): 6 -8. Internetový časopis D Celé číslo
 2018  e-Věstník - Správy CHKO Pálava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. RP Jižní Morava. Číslo 1/2018 z 21. března 2018. – e-Věstník 2018(1): 1 -15. Internetový časopis D Celé číslo
 2018Prokešová H. Pálavské květy. – e-Věstník 2018(1): 1. Internetový časopis D Celé číslo
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Schlaghamerský J. & Petráková L. Mravenec lužní – mýty a fakta. [The European Velvety Tree Ant – Myth and Fact.] – Živa 62(5): 230 -233. Časopis D PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Horal D. Soutok-Tvrdonicko. – Ptačí svět 21(4): 4. Časopis D Celé číslo
 2014Horal D. Stromové kolonie čápů bílých. – Ptačí svět 21(3): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality (Pokračování článku ze str. 222–225 č. 62(5) Živy) – Živa 62(5): CXV. Časopis D PDF
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. [Carabus hungaricus – Its Biology, Abundance, Protection and Site Management.] – Živa 62(5): 222 -225. Časopis D PDF
 2013Miklín J. Cyklovýlet západně od Pálavy. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Nováková L.., Šťastná P. Střevlíci (Carabidae) vápencových lomů v různém stupni sukcese – předběžné výsledky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 161 -162. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Slavík O. V České republice nejsou volné migrace ryb doposud možné. – Živa 61(6): CXXIV.-CXXV. Časopis D PDF
 2012Šafránek J. Bernešky rudokrké zimují na jižní Moravě i ve východních Čechách. – Moudivláček 2012(1): 2. Časopis D Celé číslo
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Pakandl M. Průtah jespáka malého (Calidris minuta) a jespáka šedého (Calidris temminckii) na území České republiky. – Vanellus 7: 35 -37. Časopis D PDF
 2011Karban T. Environmentální analýza cestovního ruchu Chráněné krajinné oblasti Pálava a návrh jeho ekologicky šetrného rozvoje.. [Environmental analysis of tourism at Pálava Protected Landscape Area and the proposal for its environmentally friendly development.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Jiří Matuška VŠKP D PDF
 2011Knížek M. Faunistic records from the Czech Republic – 307. – Klapalekiana 47(1-2): 12. Časopis D PDF
 2011Vojkovská I. Hlaváček jarní, žlutý posel jara. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Miklín J. Jihomoravská slaniska. – Naše příroda 2011( 2): Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Podhrazský M., Musil P., Jäger D., Laber J., Macháček P., Pykal J. & Ševčík J. The long-term changes numbers of geese in Czech Republic in relation to those changes in Central Europe. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 179 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Vermouzek Z. V Mikulově proběhla 7.-9. října celostátní konference „Ornitologie - věda pro každého"... – Ptačí svět 18(2): 1. Časopis D Celé číslo
 2011Kverek P., Reif J. & Reifová R. Vzácný slavičí kříženec zastižen na Mladoboleslavsku. – Ptačí svět 18(2): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2011Horal D. Zastřelený orel královský v oblasti Soutoku. (Podle tiskvé zprávy birdLife Österreich a dalších informací rakouských kolegů) – Ptačí svět 18(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2010  Den s LČR na Svatém Kopečku – Lesu zdar 2010(10): 12 -13. Časopis D Celé číslo
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010  Nová rozhledna na Anenském vrchu v Orlických hor. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-09-14: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Šírek J. Ornitologické zajímavosti zimy 2009/2010. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Hudec K. Vzpomínky na ptáky dolního Podyjí před vodohospodářskými úpravami aneb dolní Podyjí blahé paměti. [Memories of birds of the lower section of the Dyje River flood plain before realization of water management modifications.] – Crex 30: 44 -49. Časopis D Abstrakt
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Mrlík V. Zimování orlů mořských v regionech jižní Moravy a na Vysočině v letech 2006/07-2009/10. [The wintering of White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) in regions of South Moravia and Czech-Moravian Highlands in 2006/07-2009/10.] – Crex 30: 66 -75. Časopis D Abstrakt
 2010  Zveme vás… … na slavnostní otevření Rozhledny Anny na Anenském vrchu. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-10-12: 1. Internetový časopis D PDF
 2009Hédl R. & Szabó P. Děvínské lesy od středověku do současnosti. – Živa 57(3): 103 -106. Časopis D PDF
 2009Beran L. & Horsák M. Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca 8: 19 -23. Internetový časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Funk A. K diskusi o lesním hospodarření v EVL Soutok – Podluží a EVL Niva Dyje z pohledu ochrany obojživelníků. – HI 8(1): 29. Časopis D Celé číslo
 2009Lučan R.K. Netopýr Alkathoe v České republice aneb i v srdci Evropy lze objevit nového savce. [The Alcathoe Bat in the Czech Republic or a New Mammalian Species Can Even Be Discovered in the Heart of Europe.] – Živa 57(2): 86 -89. Časopis D PDF
 2009Zelený J. Neuropterida a Mecoptera z území Soutoku a CHKO Pálava, výsledky Entomologických dnů 2008. [Neuropterida and Mecoptera of the Soutok region and of the Pálava Protected Landscape Area, results of “Entomological Days 2008”.] – Klapalekiana 45(1-2): 145 -149. Časopis D PDF
 2009Horal D. Poznámky k hnízdění ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko. [Notes on the Great Grey Shrike (Lanius excubitor) breeding in SPA Soutok – Tvrdonicko.] – Crex 29: 30 -35. Časopis D Abstrakt
 2009Škorpíková V. Ťuhýk šedý (Lanius excubitor). Pták roku 2007 a 2008 na jižní Moravě. [The Great Grey Shrike (Lanius excubitor). A bird of years 2007 and 2008 in South Moravia.] – Crex 29: 8 -16. Časopis D Abstrakt
 2009Horal D. & Riedl V. Výstavky v lužních lesích jižní Moravy. [Trees Left after Cutting in the Floodplain Forests in South Moravia.] – Ochrana přírody 64(3): 13 -14. Časopis D PDF
 2009Rys J. Vzpomínka na Pálavu. – Myslivost 2009(11): 64. Časopis D PDF
 2008Kotalík J. T. Amatérští speleologové na Pálavě. – Ochrana přírody 63( 4): 33 -34. Časopis D
 2008Machar I. Aplikace krajinné ekologie v biologii ochrany přírody. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 76 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Hédl R., Kopecký M. & Tichý T. Historie a biologické aspekty výmladkových lesů. – In: Lesní hospodářství krajina-voda. Sb. referátů, 27 -30. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Kočárek P. & Holuša J. Kobylka sága a problematika její ochrany v České republice. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 73 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Kmet J. Kontinuální sledvání návštěvnosti NPR Děvín – Kotel – Soutěska v roce 2006 s využitím zařízení na bázi ultračerveného paprsku. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 72 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Ondráková L. & Gola P. Monitoring dvou evropsky významných druhů – střevíčníku pantoflíčku (cypripedium calceolus L.) a pelyňku Pančićova (Artemisia pancicii Ronn.). [Monitoring of two species of comunity interest - cypripedium calceolus L. and Artemisia pancicii Ronn.] – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 80 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Sychra J., Danihelka J., Grulich V., Horal D., Horsák M., Chytil J., Chytrý M., Kubíček F., Květ J., Macháček P. & Roleček J. Stanovisko biologů k letnění Nesytu v sezoně 2007. – Veronica 22(1): 32. Časopis D
 2008Kříž M. Vyšplhejte s námi na Stolovou horu. – Naše příroda 2008( 1): Časopis D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Mlčoušek J. Koza bezoárová dělala zadarmo to, ce se dnes dělá za peníze. – Myslivost 2007( 6): 55. Časopis D PDF
 2007Hluchý M. Motýli a pesticidy: ošetřování vinic a CHKO Pálava. – Živa 55(5): 217 -220. Časopis D PDF
 2007Vítek O. Proč a jak se letní Nesyt. [Why and How the Nesyt Fishpond Has Been Drained?] – Ochrana přírody 62( 5): 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Sládeček V. ml. Ohlédnutí za zimní exkurzí. Jak to viděl jden z účastníků? – Ptačí svět 13(1): 20. Časopis D Celé číslo
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Redakce Šebela M.: Živá voda pod Pálavou. – Živa 53(1): VIII.-X. Časopis D
 2005Omelková M., Chytil J. & Schlaghamerský J. Výskyt vzácného mravence lužního v NPR Křivé jezero. – Živa 53(2): 76 -77. Časopis D
 2005Šebela M. Zimování husí na Nových Mlýnech. [Wintering of geese at the Nové Mlýny Water Works.] – Živa 53(1): 31. Časopis D
 2004Jurajda P., Regenda J. Litoral 0+ fish assemblages in three reservoirs of the Nové Mlýny dam (Czech Republic). – Czech j. of animal science 49: 450 -457. Časopis D
 2004Matuška J. Ministr Ambrozek navštívil CHKO Pálava. – Zprav. MŽP ČR 14(10): 13. Časopis D Celé číslo
 2004Horák P. Nároky na hnízdní biotop a umístění hnízda u luňáka červeného (Milvus milvus) a luňáka hnědého (Milvus migrans) v lužních lesích Dyjskomoravské nivy. – In: Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktů, 22 -23. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2004Chytil J. První výskyt vlaštovky pohorské (Hirundo rupestris) v České republice. [First record of the Crag Martin (Hirundo rupestris) in the Czech Republic.] – Sylvia 40: 139 -142. Časopis D PDF
 2004Voříšek P. Selektivní predace na příkladu káně lesní a hraboše polního. – In: Dravci a sovy 2004. Sb. abstraktů, 21 -22. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. – Sosna 2004: 18 -22. Časopis D PDF
 2003Chytil J. Birdwatching se šíří i u nás? (pozorování husí na Novomlýnských nádržích). – Ptačí svět 10(1): 3. Časopis D Celé číslo
 2003Joch J. Bulhary a Klentnice - mikulovské obory. – Svět myslivosti 4( 3): 24 -27. Časopis D
 2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. 2 strany. ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. Skládačka D PDF
 2003Horal D., Mrlík V., Horák P. & Čmelík P. Další možné hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus) na Soutoku v roce 2002. [Further possible breeding of Green Sandpiper /Tringa ochropus/ in Soutok area in 2002.] – Crex 20: 95 -98. Časopis D
 2003Redakce Současná významná ptačí území (IBAs) a navrhované oblasti ochrany ptáků (SPAs). – Zpravodaj IBA 10(1): 2. Časopis D PDF
 2003Chytil J. Zimování zedníčka skalního (Tichodroma muraria) na Pavlovských vrších. [Wintering of Wallcreeper /Tichodroma muraria/ in Pálava hills.] – Crex 21: 91 -98. Časopis D
 2003Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2002. Příloha zpravodaje IBA. – Zpravodaj IBA 10(1): příloha 1.-6. Časopis D PDF
 2002Kubešová S. (ed.) 14. Bryologicko-lichenologické dny - mechorosty zaznamenané během těchto dnů. [Bryophytes recorded during the Bryological and Lichenological Meeting in Mikulov (South Moravia).] – Bryonora 29: 6 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2002Kubešová S. & Novotný I. Bryoflóra Pálavy - první přiblížení. [Bryoflora of the Pavlov Hills. Attempt at the First Approach.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 52 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Danihelka J. Cévnaté rostliny biosférické rezervace Pálava a Podluží. [Vascular plants of the Pálava and Podluží Biosphere Reserve.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 44 -45. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Lučeničová Š. Distribuce drobných zemních savců (Insectivora, Rodentia) na území rozšířené Biosférické rezervace UNESCO Pálava. Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. VŠKP D
 2002Baruš V., Peňáz M., Prokeš M. Fáze „ontogeneze“ Mušovské nádrže VD Nové Mlýny – Těžba ryb a kondiční parametry cejnka malého. In: Spurný, P. [ed. ], Sb. 5. české ichtyologické konference. MZLU Brno, Ústav rybářství a hydrobiologie. Brno 2002, – Ústav rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně 5 -10. Časopis D
 2002Sutorý K. Mahonia repens a Cicerbita macrophylla, dva druhy zplaňující na jižní Moravě. [Mahonia repens and Cicerbita macrophylla, two species gettig willd in the South Moravia.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 108 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Horal D. & Horák P. Slavík tmavý (Luscinia luscinia) v oboře Soutok. [Thrush Nightingale - "Sprosser" /Luscinia luscinia/ in Soutok game preserve.] – Crex 18: 38 -41. Časopis D
 2002Hluchý M. & Bagar M. Změny biodiverzity modelových skupin hmyzu ve vinicích v důsledku přechodu od konvenčního k ekologickému vinohradnictví. – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 53 -54. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2001. Příloha zpravodaje IBA. – Zpravodaj IBA 9: příloha 1.-4. Časopis D PDF
 2001Horal D. Chřástal polní (Crex crex) na Soutoku v letech 1994-2001. [Corncrake /Crex crex/ in the Soutok area /Břeclav district, South Moravia/ in 1994-2001.] – Crex 17: 95 -100. Časopis D
 2001Horal D. Jarní terénní ornitologická sešlost JMP ČSO - obora Soutok, sobota a neděle 24.-25.3.2001. – Crex 17: 105 -106. Časopis D
 2001- kk - Konference na Pálavě. – Podyjské listí 2001(4): 5. Časopis D PDF
 2001Omesová M. Planktonní Cladocera a Copepoda vybraných tůní Biosférické rezervace Pálava Diplomová práce. MU FPř ÚBZ. VŠKP D
 2001Mrlík V. & Horal D. Zimní akce JMP ČSO v oblasti vodních nádrží pod Pálavou. – Crex 17: 107 -108. Časopis D
 2000bo 17 krajinných památkových zón. (Zprávy památkové péče). – Ochrana přírody 55( 2): 46. Časopis D Celé číslo
 2000Chytil J. & Macháček P. 3.3. Střední nádrž VDNM. [Nové Mlýny Central Reservoir.] – Sylvia 36(1): 15 -20. Časopis D PDF
 2000Záruba P. Čmeláci (Bombus spp.) ve zvláště chráněných územích CHKO Pálava. – Ochrana přírody 55( 4): 107 -108. Časopis D Celé číslo
 2000Chytil J. Federace opět pospolu aneb společné hnízdění česko-slovenských racků černohlavých. – Ptačí svět 7(3): 5. Časopis D Celé číslo
1234
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348