Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. [Carabus hungaricus – Its Biology, Abundance, Protection and Site Management.] – Živa 62(5): 222 -225. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Čech A. Celostátní přebor v lovecké kombinaci – Kroměříž 2012. – Myslivost 2012( 7): 103. Časopis D
 2012Kuklová M. Myslivecké dny v Holešově. – Myslivost 2012( 6): 92. Časopis D PDF
 2012Goebel A. Nenaplněné naděje. – Moudivláček 2012(1): 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Ešner A. Vzkaz z kroniky. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/2: 18 -22. Časopis D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2012Bezděk R. Zkoušky v bezkontaktním norování v okr. Šumperk. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 11. Časopis D
 2012Křenek D. Znáte strakapouda bělohřbetého? – Ptačí svět 19(1): 8. Časopis D Celé číslo
 2011Neradilová I. Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie. [Invertebrates of alluvial forest in Central Moravia: habitat characteristics influencing the diversity and abundance from the perspective of conservation biology.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil, konzultant Jakub Horák VŠKP D
 2011Laňková J. Kriteria registrace zahradních a krajinářských památek v seznamech světového kulturního dědictví UNESCO, případová studie Kroměříž. [Criteria for registration of landscape heritage sites in UNESCO world heritage list, case study Kroměříž.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2011Vymazal M. Ochrana doupných a odumírajících stromů v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy. – Moudivláček 2011(1): 2 -3. Časopis D Celé číslo
 2011Redakce Pozvánka na Výzkumný terénní víkend Hostýnské vrchy 2011. – Moudivláček 2011(1): 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Ševčíková K. VTV Hostýnské vrchy pohledem nejmladší účastnice. – Moudivláček 2011(2): 2 -3. Časopis D Celé číslo
 2011Doupal L. & Šírek J. Výskyt bahňáků (Charadriiformes) v roce 2010 na střední Moravě. – Vanellus 6: 46 -50. Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Anonym Zajímavosti z říše rostlin. Víte, jak velký je nejvetší strom v ČR, nebo kde roste nejstarší strom na světě? – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Vymazal M. Zapojte se do činnosti patronátní skupiny pro Ptačí oblast Hostýnské vrchy a výzkumu strakapouda bělohřbetého! – Moudivláček 2011(1): 3. Časopis D Celé číslo
 2011Chlupsová J. Zhodnocení účinnosti realizovaných technických protierozních opatření ve vybraných katastrálních územích (okres Kroměříž).. [Evaluation of Technical Erosion Control Measures Implemented in Selected Cadastral (district Kroměříž)..] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D PDF
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Zaňát J., Čamlík G. & Berka P. Hnízdění rybáka obecného (Sterna hirundo) v okrese Hodonín v roce 2009. [The breeding of the Common Tern (Sterna hirundo) in Hodonín district in 2009.] – Crex 30: 127 -138. Časopis D Abstrakt
 2010Hlaváč Z. Jarní svod loveckých plemen psů v Tučapích. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/4: 7. Časopis D
 2010Šírek J. Ornitologické zajímavosti zimy 2009/2010. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Koleček J., Paclík M., Weidinger K. & Reif J. Početnost a druhové bohatství ptáků ve dvou lužních lesích střední Moravy – možnosti analýzy bodových sčítacích dat. [Abundance and species richness ofbirds in two lowland riverine forests in Central Moravia -possibilitiesfor analyses ofpoint-count data.] – Sylvia 46: 71 -85. Časopis D PDF
 2010Hromádka M. Podpora biodiverzity na LS Bystřice pod Hostýnem – Lesu zdar 2010( 9): 11 -12. Časopis D Celé číslo
 2010Pakandl M. Průběh tahu vodouše šedého (Tringa nebularia) na území České republiky. – Vanellus 5: 29 -31. Časopis D PDF
 2010Zelinka L. & Karásek L. Příčiny meziroční proměnlivosti lovu zajíce polního v MS Postoupky – Hradisko. – Myslivost 2010( 4): 18 -21. Časopis D PDF
 2010Zelinka L. & Karásek L. Příčiny meziroční proměnlivosti lovu zajíce polního v MS Postoupky – Hradisko. – Myslivost 2010( 9): 10 -13. Časopis D PDF
 2010Frnčo L. Rusava patřila slovenským kopovům. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 3. Časopis D
 2010Sobková K. Sledování vybraných prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci pozemkových úprav v okrese Kroměříž. [Plan of collective equipment realized in terms of Land consolidation program in Kroměříž study area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Regent D. Tip na výlet: Za historií v Kozelském polesí. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-07-01: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Novák J. & Novák M. Dvě nové lokality tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) na Moravě. [Two new localities of Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) in Moravia, Czech Republic.] – Malacologica Bohemoslovaca 8: 29 -30. Internetový časopis D PDF
 2009Pakandl M. Faunistická pzorování členů SVOB za rok 2008. – Vanellus 3: 50 -53. Časopis D PDF
 2009Šafránek J., Fojtík M. & Šírek J. Labuť černá (Cygnus atratus) na střední Moravě v r. 2008. [Black Swan (Cygnus atratus) in Central Moravia in 2008.] – Zprávy MOS 67: 74. Časopis D
 2009Hýblová A.,Tošenovský E., Uvírová I., Vláčilová A. & Uvíra V. Monitoring výskytu slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na území střední Moravy. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 84 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Koleček J. Početnost ptáků v lužních lesích střední Moravy. [Bird abundance in lowland riverine forests of the middle Moravia.] 43 stran,9 příloh.. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce K. Weidinger VŠKP D PDF
 2009Lipový T. Podrobná typologická mapa Zborovického lesa (1. část). [Detail Forest Site Classification Map (1st part).] Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jiří Viewegh VŠKP D
 2009Šírek J. Pozdní pozorování rybáka obecného (Sterna hirundo) na střední Moravě. [The late observation of the Common Tern (Sterna hirundo) in Central Moravia.] – Crex 29: 164 -165. Časopis D
 2009Pakandl M. Průběh tahu jespáka bojovného (Philomachus pugnax) na území České republiky, analýza dat z databáze SVOB. – Vanellus 4: 13 -17. Časopis D PDF
 2009Zelinka L. & Karásek L. Příčiny kolísání stavů zajíce polního v honitbě MS Postoupky-Hradisko v letech 1998–2007. – Svět myslivosti 10( 2): 9 -13. Časopis D PDF
 2008Gogolka R., Veselý M. & Majkus Z. Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 60 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Berglová T. Dendroflora zámeckého parku Kozel. [The dendroflora of Kozel`s castle park.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KBFR. VŠKP D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB. – Vanellus 1: 24 -27. Časopis D PDF
 2008Kyzlík P. Jasany významné a památné v České republice a Evropě. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Girgel M., Hrabec J. & Snajdara P. Minerální prameny Zlínského kraje. 116 stran,. Krajský úřad - Zlínský kraj. Propagační materiály D
 2008Čelechovský A Modrásek rozchodníkový a jeho výskyt na střední Moravě. – Živa 56(3): 126 -127. Časopis D PDF
 2008Dušek J. Neobvyklý nález užovky hladké v Chřibech. – Živa 56(4): 177. Časopis D PDF
 2008Havlíček J. Sledování příletu bahňáků 2008. – Vanellus 2: 9 -10. Časopis D PDF
 2008Cvoligová M. Stanovištní charakteristiky bobra evropského v evropsky významné lokalitě Chropyňský luh. [Habitat characteristics of the European beaver in the Chropynsky floodplain forest.] 74 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2008Dubová Z. & Krátký M. Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria. – Ochrana přírody 63( 3): 23. Časopis D
 2008Merhautová M. Vývoj cestní sítě v okolí Dubové Hory. [Changes in field road network in Dubova hora.] stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Pittnerová VŠKP D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Vermouzek Z. Zpráva o činnosti patronátní skupiny ptačí oblasti Hostýnské vrchy v roce 2006. [Report from caretaker group of Special Protected Area Hostýnské hills in 2006.] – Zprávy MOS 65-66: 112 -113. Časopis D
 2007Budík T. Celostátní přebor ČMMJ L4K 2007 – Myslivost 2007(10): 90. Časopis D
 2007Vašátko J. Měkkýši NPR Strabišov -- Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika) [Molluscs of the Strabišov -- Oulehla National Nature Reserve near Litenčice village (South Moravia, Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 6: 3 -10. Internetový časopis D PDF
 2007Běhulová D., Davidov M., Tomáš P. & Žák Z. Naučné stezky Zlínského kraje. 96 stran,. Krajský úřad - Zlínský kraj. Propagační materiály D
 2007Žďárek P., Čech P. Neobvyklá hnízdění. – Ptačí svět 14(2): 2. Časopis D Celé číslo
 2007Doležal R. Pozdní výskyt rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) na střední Moravě v roce 2006. [The late occurrence of the Whiskered Tern (Chlidonias hybridus) in Central Moravia in 2006.] – Crex 27: 153 -154. Časopis D Abstrakt
 2007Horal D. Pozorování pravděpodobných hybridů strakapouda malého a prostředního (Dendrocopos minor x D. medius) a žluny šedé a zelené (Picus canus x P. viridis). [Probable hybrids of the Lesser Spotted and Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor x D. medius) and the Grey-headed and Green Woodpecker (Picus canus x P. viridis).] – Crex 27: 161 -164. Časopis D Abstrakt
 2007Šírek J. Ptáci na střední Moravě za jarních povodní 2006. [Birds in Central Moravia during the spring floods of 2006.] – Crex 27: 97 -98. Časopis D Abstrakt
 2007Beran L. Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) [Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 6: 29 -34. Internetový časopis D PDF
 2007Trublová A. Z Vítání ptačího zpěvu 2007. – Ptačí svět 14(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2006Kočvara R. Hnízdní úspěšnost pěvců v lužním lese a ve smrkových výsadbách. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 72 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Budík T. Kontrolní závod pro ME 2006. – Myslivost 2006( 7): 72. Časopis D PDF
 2006Budík T. Mistrovství Evropy v loveckém víceboji. – Myslivost 2006( 8): 6 -11. Časopis D PDF
 2006Goebel A. Návštěva z Mekky birdwatchingu. – Ptačí svět 13(1): 20. Časopis D Celé číslo
 2006Jelínek R. Potravní nároky zvěře v zemědělské krajině. – Myslivost 2006( 6): 12 -14. Časopis D PDF
 2006Červenka P. Příspěvek k poznání vážek (Odonata) Lechotického rybníka. [A contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) of Lechotický pond (Moravia, Czech Republic).] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2005. Sb. ref., 86 -89. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2006Budík T. Střelecká komise a ME v Kroměříži. – Myslivost 2006( 6): 41. Časopis D PDF
 2006Hajnala M. & Kobliha J. Šlechtění třešně ptačí v Evropě a v České republice. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 4 -9. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Kasina J. VIII. Mistrovství Evropy v lovecké střelbě. – Myslivost 2006( 4): 12 -14. Časopis D PDF
 2006Sekretariát ČSO Vycházky za ptákem roku 2006 - orlem mořským. – Ptačí svět 13(1): 21. Časopis D Celé číslo
 2006Buksa J. Z historie střelnice Hvězda v Kroměříži – Kotojedech. – Myslivost 2006( 4): 15. Časopis D
 2005Buksa J. Čas burčáku. Lovecký desetiboj 2005 Kroměříž. – Myslivost 2005(12): 40 -41. Časopis D PDF
 2005Čelechovský A. Denní motýli na území střední Moravy ve 20. století. – Ochrana přírody 60( 1): 16 -18. Časopis D Celé číslo
 2005Doupal L. Dosavadní poznatky o výskytu poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na střední Moravě. [On the occurrence of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in central Moravia, Czech Republic.] – BUTEO 14: 77 -80. Časopis D PDF
 2005Boháč J., Roháčová M. & Matějíček J. Drabčíkovití brouci (Coleoptera: Staphylinidae) Přírodní památky Kamenec (Podbeskydský bioregion, Česká republika). – Práce a studie Muzea Beskyd 15: 45 -61. Sborník vlastivědný D
 2005Šušlíková K. Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny chráněných území přírodní památky Drážov a přírodní památky Včelín (okres Kroměříž). 66 stran. Diplomová práce. OU FPří KBE. Vedoucí práce Z. Majkus VŠKP D
 2005Holuša O. Fauna pisivek (Insecta: Psocoptera) Přírodní památky Kamenec v Podbeskydské pahorkatině (Podbeskydský bioregion, Česká republika). – Práce a studie Muzea Beskyd 15: 75 -89. Sborník vlastivědný D
 2005Roháčová M. Fauna ploštic (Heteroptera) přírodní památky Kamenec (Podbeskydský bioregion, Česká republika). – Práce a studie Muzea Beskyd 15: 17 -34. Sborník vlastivědný D
 2005Holuša O. Charakteristiky lesních geobiocenóz Přírodní památky Kamenec v Podbeskydské pahorkatině (Podbeskydský bioregion, Česká Republika). – Práce a studie Muzea Beskyd 15: 1 -15. Sborník vlastivědný D
 2005Choleva L. Inventarizační průzkumy obratlovců Přírodní památky Kamenec (Podbeskydská pahorkatina,Česká republika). – Práce a studie Muzea Beskyd 15: 91 -98. Sborník vlastivědný D
 2005Tihounová H. Mykologický průzkum Přírodní památky Kamenec. – Práce a studie Muzea Beskyd 15: 228 -230. Sborník vlastivědný D
 2005Kovář P. Použití srážkoodtokového modelu KINFIL na povodí Rusavy (Chomýž). – Zpr. Lesn. Výzk. 49: 55 -61. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Křenek D., Czerneková B. & Vašát A. První výskyt puštíka bělavého (Strix uralensis) v Javorníkách. [The first occurence of the Ural Owl Strix uralensis in Javorníky.] – Zprávy ČSO 60: 46. Časopis D PDF
 2005Skarka M. Příspěvek k poznání a ochraně motýlů (Lepidoptera) Přírodní památky Kamenec (Podbeskydská pahorkatina,Česká republika). – Práce a studie Muzea Beskyd 15: 62 -74. Sborník vlastivědný D
 2005Stanovský J., Kočárek P. & Roháčová M. Střevlíkovití a mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Carabidae, Silphidae) přírodní památky Kamenec (Podbeskydský bioregion, Česká republika). – Práce a studie Muzea Beskyd 15: 35 -44. Sborník vlastivědný D
 2004Toman Karel Čáp se vrátil na komín hospody v Záhlinicích. – Mladá fronta Dnes D1 (12. 3. 2004): Noviny D
 2004Doupal L. & Polčák J. K výskytu bahňáků (Charadrii) na rybnících v Záhlinicích. [The occurrence of waders (Charadrii) on the Záhlinice fishponds (Central Moravia).] – Crex 23-24: 131 -151. Časopis D Abstrakt
 2004Hudeček J., J. Šírek J. & Hanák F.† Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi), nový člen fauny na střední Moravě (Araneida: Araneidae). [Striped Diadem Spider (Agriope bruennichi), a new member of the fauna in Central Moravia (Araneida:Araneidae).] – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53(2): 174. Časopis D
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348