Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Višňovská D., Šigut M., Pyszko P., Hoňková M., Pavlíková K., Kotásková N., Dorňák O., Kostovčík M., Drozd P. & Kolařík M. Bakteriální mikrobiota housenek - produkt prostředí a potravy? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 -209. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Pavelka Karel Změny v hnízdní avifauně Bartošovických rybníků v CHKO Poodří v letech 1982-2017. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 152 -153. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Ševčíková K., Brlík V. & Pavelka K. Kroužkovací akce Acrocephalus v CHKO Poodří v roce 2016. [Ringing operation Acrocephalus in Poodří PLA in 2016.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 21 -25. Časopis D
 2017Molitor P. & Mandák M. (eds.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 26: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2016. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 26: sightings of species from the Red List in 2016.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 35 -56. Časopis D
 2017Křenek D. Příspěvek k výskytu morčáka velkého (Mergus merganser) na středním a horním toku řeky Olzy. [Paper on occurrence of the Goosander (Mergus merganser) in the middle and upper reaches of the Olza River.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 11 -16. Časopis D
 2017Křenek D. & Ševčíková K. Puštík bělavý (Strix uralensis) na severní Moravě a ve Slezsku v roce 2017. [The Ural Owl (Strix uralensis) in Northern Moravia and Silesia in 2017.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 17 -20. Časopis D
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2014Kaminiecká B. Čápí ohlédnutí. – Ptačí svět 21(3): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Pavelka K. Ptačí oblast a významné ptačí území - Poodří. – Ptačí svět 21(3): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Martinec P. & Martinec V. Hnízdění jiřičky obecné (Delichon urbicum) v historickém centru Moravské Ostravy. [Nesting of the House Martin (Delichon urbicum) in the historical part of Moravská Ostrava.] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 37 -41. Časopis D
 2013Mandák M., Molitor P. & Haluzík M. Hnízdní populace racka chechtavého (Larus ridibundus) v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší v roce 2013. [Breeding population of the Black-headed Gull (Larus ridibundus) in Heřmanský stav – Odra – Poolší SPA in 2013.] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 29 -32. Časopis D
 2013Kaasová K. & Janík C. Navštívili jsme …. – Myslivost 2013( 1): 108 -111. Časopis D PDF
 2013Mandák M. & Molitor P. Neobvykle vysoká početnost vrány šedé (Corvus cornix) v PR Kotvice a jejím okolí (CHKO Poodří). [Unusually high numbers of the Hooded Crow (Corvus cornix) in Kotvice Nature Reserve and its surroundings (Poodří PLA).] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 63 -64. Časopis D
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Skupina autorů Chráněná krajinná oblast Poodří v mobilu. 2 strany. Správa CHKO Poodří. Skládačka D PDF
 2012Duda P. Janáčkova filharmonie Ostrava. – Myslivost 2012(11): 109. Časopis D
 2012Zatloukalová J. Jarní svod v Ostravě. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 5. Časopis D
 2012Duda P. Národní divadlo moravskoslezské. – Myslivost 2012(10): 93. Časopis D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Křenek D. Ornitologické výpravy roku 2011. – Vanellus 7: 77 -82. Časopis D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Ptáček L. Rezavka. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 18 -19. Časopis D PDF
 2012Zatloukalová J. V Ostravě proběhly lesní zkoušky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6: 16. Časopis D
 2011Koleček J. Acrocephalus v chráněné krajinné oblasti Poodří. – Kroužkovatel 11: 16. Časopis D Celé číslo
 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině dubna 2008–2010. [Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-April 2008–2010.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 36 -46. Časopis D
 2011Mandák M., Haluzík M. & Šuhaj J. Avifauna stojatých vod VPÚ Heřmanský stav – Odra – Poolzí v polovině října 2008–2010. [Avifauna of standing waters of Heřmanský stav – Odra – Poolzí IBA in mid-October 2008–2010.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 47 -56. Časopis D
 2011Pavelka K. & Mandák M. Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v roce 2010. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kondělka D. Hnízdní společenstvo ptáků lužního lesa Bažantula (CHKO Poodří) v roce 1997. [Breeding bird assemblage of the Bažantula floodplain forest (Poodří PLA) in 1997.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 14 -16. Časopis D
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Kondělka D. Mimohnízdní společenstvo ptáků lužního lesa přírodní rezervace Polanský les (CHKO Poodří) v období 1978/79 a 1979/80. [Non-breeding bird assemblage of the floodplain forest of Polanský les Nature Reserve (Poodří PLA) in the period of 1978/79 and 1979/80.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 11 -13. Časopis D
 2011Petrů R. & Elbl L. Oblast chovu daňčí zvěře Českomoravské pomezí – Javoří. – Myslivost 2011( 5): 20 -21. Časopis D PDF
 2011Klozík P. Podzimní setkání nožířů v Ostravě. – Myslivost 2011( 1): 62 -63. Časopis D
 2011Zatloukalová J. Podzimní zkoušky v Ostravě. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 7. Časopis D
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Černínová R., Haberová T. & Koláčková K. Prostorové rozdělení afrických kopytníků chovaných ve smíšených výbězích v lidské péči. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 45 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pluháček J. Příběh o jednom kojení a alokojení hrocha obojživelného. – Živa 59(3): 137 -139. Časopis D PDF
 2011Kondělka D. Ptáci zemědělsky využívaného území bez porostů dřevin v Ostravské pánvi. [Bird assemblages in a treeless farmland area in the Ostrava Basin.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 3 -10. Časopis D
 2011Zatloukalová J. Speciální zkoušky z vodní práce. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 4. Časopis D
 2011Peichl K. V. ročník Myslivecké konference v Ostravě. – Myslivost 2011( 1): 111. Časopis D PDF
 2011Martinec P., Martinec V. & Drozdek P. Výskyt částečných albínů kosa černého (Turdus merula) v západní části Ostravy-Poruby a blízkém okolí v letech 1995–2010. [Occurrence of partial albino Blackbirds (Turdus merula) in western part of Ostrava-Poruba and its near surroundings in 1995–2010.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 82 -84. Časopis D
 2011Šuhaj J., Chlebik G. & Mandák M. Zimní výskyty hus (Anser spp.) v nivě řeky Odry mezi Ostravou a Raciborzem v letech 2001–2011. [Winter occurrences of the Geese (Anser spp.) in the Odra River alluvial plain between Ostrava and Raciborz in 2001–2011.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 67 -73. Časopis D
 2010Koleček J., Pavelka K., Krestová M. & Vymazal M. Akce Acrocephalus v chráněné krajinné oblasti Poodří. – Kroužkovatel 9: 12 -13. Časopis D Celé číslo
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Čolek velký (Triturus cristatus) - předmět ochrany evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 49 -50. Časopis D
 2010Mandák M. & Šuhaj J. (eds.) Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník - oáza přírody mezi Ostravou, Bohumínem a Rychvaldem. Tématické číslo – Poodří 13(1): 1 -74. Časopis D PDF
 2010Mandák M. & Šuhaj J. Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník - ornitologický ráj mezi Ostravou, Bohumínem a Rychvaldem. – Poodří 13(1): 4 -8. Časopis D
 2010Šuhaj J. Historie rybníku v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník aneb co lze vyčíst z archiválií a starých map. – Poodří 13(1): 11 -16. Časopis D
 2010Kočárek P. Kdy bude kudlanka nábožná v Poodří? – Poodří 13(2): 10. Časopis D PDF
 2010Zatloukalová J. Lesní zkoušky ohařů v Ostravě. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 7. Časopis D
 2010Alexander Š. Monitoring potenciálních predátorů užovky stromové (Zamenis longissimus) v Poohří se zaměřením na nepůvodní druhy. [Monitoring of potential predators of aesculapian snake (Zamenis longissimus) in Poohří with a special focus on alien species.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Cepák J. Morčák velký z Ostravska střelen na Sibiři! – Ptačí svět 17(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Motýli (Lepidoptera) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 35 -38. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Mandák M. & Šuhaj J. Nejpalčivější problémy ochrany přírody v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 22 -26. Časopis D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Obojživelníci (Amphibia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 47 -49. Časopis D
 2010Macek S. Ochotníci v Poodří - včera i dnes . – Poodří 13(2): 12 -19. Časopis D
 2010Mandák M. Ochranársky nejvýznamnejší ptáci evropsky významná lokalita Heřmanický rybník. – Poodří 9(1): 61 -63. Časopis D
 2010Mandák M. & Šuhaj J. Ochranářské úsilí o zachování přírodních hodnot evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 19 -22. Časopis D
 2010Šírek J. Ornitologické zajímavosti zimy 2009/2010. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Plazi (Reptilia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 50 -52. Časopis D
 2010Mandák M. Pozoruhodné stromy na území evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 30 -31. Časopis D
 2010Haluzík M. & Stolarczyk J. Projekt CES na Heřmanickém rybníku. – Poodří 13(1): 64 -65. Časopis D
 2010Palowská M. Prosebná procesí na koních v Poodří na začátku 21. století. – Poodří 13(2): 70 -76. Časopis D
 2010Pakandl M. Průběh tahu vodouše šedého (Tringa nebularia) na území České republiky. – Vanellus 5: 29 -31. Časopis D PDF
 2010Mandák M. & Šuhaj J. Ptactvo evropsky významné lokality Heřmanický rybník - vlajková skupina živocichu z hlediska zdejší ochrany prírody. – Poodří 13(1): 52 -60. Časopis D
 2010Usvald O. Region Poodří. – Poodří 13(2): 77 -78. Časopis D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Rovnokřídlí (Orthoptera) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 38 -40. Časopis D
 2010Beneš M. Růst a prosperita výsadeb jedle a buku v průběhu přeměny porostů na lokalitě Polánka (s.p. Lesy ČR). [Growth and prosperity of fir and beech plantations in course of stand transformation at the Polánka locality (Lesy ČR, s.e.).] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Ryby (Actinopterygii) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 45 -46. Časopis D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Savci (Mammalia) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 65 -67. Časopis D
 2010Klozík P. Setkání nožířů v Ostravě. – Myslivost 2010( 8): 78 -79. Časopis D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. (eds.) Seznam taxonů živocichů evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 68 -74. Časopis D
 2010Janovská V. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Poodří. [Current possibilities of designing zones of nature protection in the Protected Landscape Area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Kupka J. Suchozemští plži (Gastropoda) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 42 -44. Časopis D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Vážky (Odonata) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 33 -35. Časopis D
 2010Mandák M. Vodní měkkýši (Mollusca) evropsky významné lokality Heřmanický rybník - živocichové indikující kvalitu biotopu. – Poodří 13(1): 40 -42. Časopis D
 2010Kizek J. Vody ostravské…. – Poodří 13(1): 26. Časopis D
 2010Šuhaj J. Vyšší houby (makromycety) evropsky významné lokality Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 26 -29. Časopis D
 2010Král J. Za tajemstvím osudu válečného stíhače Jiřího Krále. Ke 100. výročí narození a 70. výročí smrti rodáka z Polanky nad Odrou . – Poodří 13(2): 24 -37. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Šuhaj J. & Mandák M. Zeměpisné názvy v evropsky významné lokalitě Heřmanický rybník. – Poodří 13(1): 9 -11. Časopis D
 2010Zatloukalová J. Zkoušky vloh v Ostravě. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/4: 7. Časopis D
 2010Jirošová K. Změny krajinného rázu v Ostravsko-Karvinském Revíru. [Changes in Landscape Character of Ostrava-Karvina Mining Terrain.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2010Varecha D. & Varechová M. Zooplankton Heřmanického rybníka. – Poodří 13(1): 32 -33. Časopis D
 2009Klega L. „Alt Bela“ - světoznámé železo povětronní ze Staré Bělé. – Poodří 12(4): 48 -52. Časopis D
 2009Ševčíková A. Desáté Obecní slavnosti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Historická „Jizda kole obila“. – Poodří 12(2): 51 -55. Časopis D
 2009Redakce Doplnění informací o pomnících 1. světové války v Poodří. Pomník v Jakubčovicích nad Odrou (Petr Lelek). Pomník ve Staré Bělé (Lukáš Klega). – Poodří 12(4): 45. Časopis D
 2009Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R. & Tropek R. Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. [Restoration Ecology of Disturbed Localities II. Localities Disturbed.] – Živa 57(2): 68 -72. Časopis D PDF
 2009Pakandl M. Faunistická pzorování členů SVOB za rok 2008. – Vanellus 3: 50 -53. Časopis D PDF
 2009Kubenka A., Kubenka J. Hnízdní populace morčáka velkého na středním toku Odry. – Živa 57(6): 274 -275. Časopis D PDF
 2009Bartoš I. Chráněná krajinná oblast Poodří má nové logo. – Poodří 12(2): 14 -15. Časopis D
 2009Rychtecká P. & Dreslerová J. Important woody species in Poodří floodplains (Czech republic). – Journal of Landscape Ecology 2(1): 57 -75. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Langer V. Ještě k legionářům z Poodří. – Poodří 12(4): 43 -44. Časopis D
 2009Szopa R. K výskytu tesaříka Mesosa curculionoides (Coleoptera: Cerambycidae) na severovýchodní Moravě. [To the occurrence of long-horned beetle Mesosa curculionoides (Coleoptera: Cerambycidae) in the northeastern Moravia.] – Acta Mus. Beskid. 1: 119 -120. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Langer V. Legionáři z Poodří. – Poodří 12(1): 43 -60. Časopis D
 2009Mandák M. (ed.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 18: pozorování v roce 2008. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 18: ornithological sightings in 2008.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 73 -95. Časopis D
 2009Jarošek R. Mgr. Jaroslav Král z Polanky nad Odrou ostravským Seniorem roku 2009. – Poodří 12(4): 37 -39. Časopis D
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348