Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 s.a.Beneš B. Předběžná zpráva o výskytu savců (Mammalia) na území PVE Dlouhé Stráně v Hrubém Jeseníku. 7 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Neveřejná D
 2020Lučan R. K., Lučanová A., Bartonička T. & Hadrava J. Podzimní migrace netopýrů přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 124 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Foit J., Hučín M. & Kuras T. Reliktní roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus): stanovištní nároky a návrh ochrany. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 92 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Molitor P. & Mandák M. (eds.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 26: pozorování druhů z červeného seznamu v roce 2016. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 26: sightings of species from the Red List in 2016.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 35 -56. Časopis D
 2017Křenek D. & Ševčíková K. Puštík bělavý (Strix uralensis) na severní Moravě a ve Slezsku v roce 2017. [The Ural Owl (Strix uralensis) in Northern Moravia and Silesia in 2017.] – Acrocephalus (Ostrava) 32: 17 -20. Časopis D
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. [Czech Common Adders Claim Our Attention.] – Živa 63(2): 85 -86. Časopis D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Křenová Z. Hoře, hořce, hořečky VI. Hořká chutná. [Gentians VI. Tasty Bitter.] – Živa 62(3): 109 -113. Časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Rulfová A. Rorýsí školy aneb Rorýs je náš kamarád, rorýse má každý rád. – Ptačí svět 21(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Kidlmann P. Globální změny a ochrana přírody. Ochranářská praxe se bude muset přizpůsobit vývoji podnebí. – Přirodovědci.cz 2013(1): 24. Časopis D PDF
 2013Grucmanová Š., Holuša J. Hlístice lýkožrouta severského (Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)). – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 70 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Bouzek O. Jaro, Matka kamzice. – Myslivost 2013( 5): 68. Časopis D PDF
 2013Bouzek O. Kamzík od Bílého potoka. – Myslivost 2013( 2): 68 -69. Časopis D
 2013Suda J. Leo Bureš: Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky. – Živa 61(5): CXIII. Časopis D PDF
 2013Bouzek O. Léto. – Myslivost 2013( 8): 32 -33. Časopis D PDF
 2013Mandák M. (ed.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 22: pozorování v roce 2012. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 22: ornithological sightings in 2012.] – Acrocephalus (Ostrava) 28: 42 -62. Časopis D
 2013Koudelka O. Narozeniny pod Jelením vrchem. – Myslivost 2013(12): 72 -73. Časopis D PDF
 2013Kaasová K. & Janík C. Navštívili jsme …. – Myslivost 2013( 3): 100 -103. Časopis D PDF
 2013Čejka M., Holuša J. Spektrum a abundance foretických roztočů (Mesostigmata) u lýkožrouta smrkového (Ips typographus). – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 46 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Suda J. Unikáty české flóry. Poznejte naše endemity - rostliny, které nikde jinde nenajdete. – Přirodovědci.cz 2013(2): 16 -17. Časopis D PDF
 2013Klečková I. , Vrba P. , Konvička M. Variabilní doba larválního vývoje okáče rudopásného, Erebia euryale, v pohořích České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 113 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Bárta A. Analýza datových zdrojů pro návrh zonace Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. [Analysis of data sources for designing of conservation zones of Protected Landscape Area Jeseníky.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Janoušek V., Hanžl P., Aichler J., Gerdes A., Erban V., Pecina V., Wilimský D., Žáček V., Hrdličková K., Mixa P. & Žáčková E. Dvě kontrastní vulkanické suity vrbenské skupiny (Hrubý Jeseník) - devonská oblouková/zaobloukové asociace. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Two contrasting volcanic suites of the Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic) - a Devonian arc/back-arc association.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 7 -9. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Havelková J. Environmentální analýza cestovního ruchu lokality Javorový vrch v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. [Environmental analysis of tourism in the Javorový vrch CHKO Beskydy.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Marek Banaš VŠKP D PDF
 2012Koudelka O. Kamzíci budou i nadále ozdobou jesenických hor. – Myslivost 2012(11): 64 -66. Časopis D PDF
 2012Koudelka O. Kamzičí výstava nastartovala lázeňskou sezonu. – Myslivost 2012( 7): 96 -97. Časopis D PDF
 2012Cepák J. Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2010. – Vanellus 7: 31 -35. Časopis D PDF
 2012P. S. Loučení s tetřevy. – Myslivost 2012( 6): 50 -56. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Bouzek O. Nepůvodní. – Myslivost 2012(12): 68. Časopis D
 2012Andreska J. & Pavlová E. O postoji veřejnosti k možnému vyhlášení Národního parku Jeseníky. – Biologie, chemie, zeměpis 21(1): 8 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Pakandl M. Průtah jespáka malého (Calidris minuta) a jespáka šedého (Calidris temminckii) na území České republiky. – Vanellus 7: 35 -37. Časopis D PDF
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Sto let kamzíků v Jeseníkách II.. – Myslivost 2012(10): 34 -37. Časopis D PDF
 2012Pecháček J. Sto let kamzíků v Jeseníkách. – Myslivost 2012( 9): 34 -38. Časopis D PDF
 2012Bílek O. Svatohubertská mše svatá v Rychlebských horách. – Myslivost 2012(12): 86 -87. Časopis D
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2012Prokeš T. & Součková D. V kraji lesů, vod a žuly. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2012Miklín J. Vulkanity Nízkého Jeseníku. – Naše příroda 2012( 3): Časopis D PDF
 2012Bouzek O. Začaly lovy. – Myslivost 2012(10): 46 -50. Časopis D
 2011Gabriš R. , Veselý M. & Tuf I.H. Co ovlivňuje diverzitu střevlíkovitých na podhorských pastvinách? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 67 -68. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šuhaj J. & Mayer J. Červnový výskyt bernešky bělolící (Branta leucopsis) ve Slezsku. [Occurrence of the Barnacle Goose (Branta leucopsis) in Silesia in June.] – Acrocephalus (Ostrava) 26: 108. Časopis D
 2011Lacina A. Faunistic records from the Czech Republic – 311. – Klapalekiana 47(1-2): 101 -102. Časopis D PDF
 2011Večeřa P., Holec V., Merta L. & Tošenovský E. Hic sunt Petromyzontes - Habitatové charakteristiky lokalit. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 244 -245. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Divíšek J. & Littnerová S. Chorotypes as a tool for distribution pattern assessment. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 51 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kašák J., Mazalová M., Holec V. & Kuras T. Jak se žije motýlům v CHKO Jeseníky aneb seznam padlých a přeživších. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 101 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šimková K. Jedlé dary přírody – řeřišnice hořká. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Burda P. Limity rozvoje cestovního ruchu / turismu na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. [Limits tourism development / tourism in the Protected Landscape Area Mountains Jeseniky.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, VŠKP D PDF
 2011Nentvichová M. Myslivci a horolezci slavili společně. – Myslivost 2011(12): 84 -85. Časopis D
 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. – Folia Zool. 60(1): 63 -69. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Myšák J., Lacina A. Poslední populace karpatského pralesního reliktu řasnatky žebernaté v ČR – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(2): 77 -78. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Kasina J. Svítá pro kamzíky naděje? – Myslivost 2011( 6): 48 -49. Časopis D
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Šaj P. 30. Kongres IFWP. – Myslivost 2010(11): 90 -91. Časopis D PDF
 2010Uhlíř J. Analýza antropologických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky.. Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2009. – Lesu zdar 2010( 2): 30. Časopis D Celé číslo
 2010Slezák V. (ed.) Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 11. a 12. 11. 2009,  Karlova Studánka. – In: Campanula. Sb. ref. z konference ke 40. výročí CHKO Jeseníky, 1 -140. strana. Sborník z konference-referáty D Celý sborník
 2010Mazalová M. & Kuras T. Čmeláci a pačmeláci Národní přírodní rezervace Praděd: potravní ekologie a kompetice zaznamenaných druhů . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 149 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kasina J. Fascinující lov vábením. – Myslivost 2010( 6): 54 -55. Časopis D PDF
 2010Košulič M. Krnovsko: Chřadnutí smrků – Lesu zdar 2010( 1): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Jablonski D. & Vlček P. Nová data k výskytu Natrix tessellata ve Slezsku. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 97 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Šafář J. O „ochráncích“ jako likvidátorech kamzíků v Jeseníkách. – Myslivost 2010( 2): 18 -21. Časopis D PDF
 2010Pavlíček Z. Opravdu je ochrana jedné části přírody likvidací jiné její části ten správný způsob? – Myslivost 2010( 4): 29. Časopis D
 2010Podzemný P. Potáplice lední na Slezské Hartě. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Lacina A. Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné – malakozoologický ráj v Jeseníkách. [The natural forests in the headwaters of the Javorná River – malacological Eden in the Hrubý Jeseník Mts (N Moravia, Czech Republic).] – Malacologica Bohemoslovaca 9: 16 -20. Internetový časopis D PDF
 2010Vach M. Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví. – Myslivost 2010( 1): 64. Časopis D
 2010Waldhauser M., Mikát M. Šidélko ozdobné – překvapení z výsypky. [The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump.] – Ochrana přírody 65(2): 15 -17. Časopis D PDF
 2010P. S. Tetřeví začátky. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2010/2: 12. Časopis D PDF
 2010Komárková H. & Stonawski J. V Jeseníkách objeven endemický druh měkkýše – Lesu zdar 2010( 6): 16 -17. Časopis D Celé číslo
 2010Andreska J. Vliv dělostřeleckých cvičení z let 1921 a 1922 na vývoj a ekologii krajiny Vysoké Hole. – In: Campanula. Sb. ref. z konference ke 40. výročí CHKO Jeseníky, 32 -38. strana. Sborník z konference-referáty D Celý sborník
 2010  Vrbno pod Pradědem je lépe ochráněno proti velké vodě. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-12-07: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Beran V., Horák P., Horal D. & Škorpíková V. Vývoj hnízdní populace raroha velkého (Falco cherrug) v České republice v letech 1999-2010. [The development of the Saker Falcon (Falco cherrug) breeding population in the Czech Republic between 1999-2010 .] – Crex 30: 76 -94. Časopis D Abstrakt
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010  Zvěř a les aneb myslivci a lesníci – stále aktuální téma nejen na lesní správě Karlovice – Lesu zdar 2010(11): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2009Kočí K. Actaea – společnost pro přírodu a krajinu. – Ochrana přírody 64(3): 31. Časopis D PDF
 2009Vítek O. (ed.) Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 161 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87051-69-6 Studie D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Schmidtová T., Hajný L., Halfar J., Chlapek J. Chráněná krajinná oblast Jeseníky. [The Jeseníky Mts. Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 64(3): 2 -6. Časopis D PDF
 2009Mandák M. (ed.) Materiály k avifauně severní Moravy a Slezska – 18: pozorování v roce 2008. [Paper on avifauna of Northern Moravia and Silesia – 18: ornithological sightings in 2008.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 73 -95. Časopis D
 2009Šuhaj J. & Mandák M. Nejčasnější a nejpozdnější fenologické údaje o výskytu rybáka obecného (Sterna hirundo) ve Slezsku. [Earliest and latest phenological data on the Common Tern (Sterna hirundo) occurrence in Silesia.] – Acrocephalus (Ostrava) 25: 99 - 100. Časopis D
 2009Jabloňski D. & Vlček P. Nový zástupce pro herpetoufaunu Slezska. – HI 8(1): 11. Časopis D Celé číslo
 2009Kasina J. Péče o krajinu je dlouhodobým závazkem. – Myslivost 2009(10): 56 -59. Časopis D PDF
 2009Černá Š. Pracovní setkání Videoklubu ČMMJ ve slezské části Jeseníků. – Myslivost 2009(10): 92 -93. Časopis D PDF
 2009Kristenová H. Preventivní hodnocení krajinného rázu severní části mikroregionu Krnovsko. [Preventive landscape character assessment of the North part of micro region Krnovsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2009Duhonský D. První národní přírodní památka v CHKO Jeseníky. – Ochrana přírody 64(3): 34. Časopis D PDF
 2009Gahura V. První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v Moravskoslezském kraji. [The first confirmed breeding of the Crane (Grus grus) in Moravskoslezský region.] – Crex 29: 122 -125. Časopis D Abstrakt
 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. – Ochrana přírody 64(7): Časopis D PDF
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348