Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Višňovská D., Šigut M., Pyszko P., Hoňková M., Pavlíková K., Kotásková N., Dorňák O., Kostovčík M., Drozd P. & Kolařík M. Bakteriální mikrobiota housenek - produkt prostředí a potravy? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 208 -209. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Fojtlová M. & Weidinger K. Inkubační chování kosa černého v lesním a urbánním prostředí. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 58 -59. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Mikulka O., Homolka M., Kamler J., Drimaj J. & Plhal R. Selekce potravy bobrem evropským v lesních hospodářských porostech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 138 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Spitzer L. & Beneš J. Síťové mapování denních motýlů v CHKO Litovelské Pomoraví. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 181 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Poprach K. Litovelské Pomoraví. – Ptačí svět 21(4): 5. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Vacek O. Vojenské výcvikové prostory a ochrana přírody. – Nika 35(Květen 2014): 14 -15. Časopis D PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Funk A. Konference a výročí České herpetologické společnosti – po 40 letech opět v Olomouci. – Živa 61(5): CVI. Časopis D PDF
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví – hanácké luhy. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví - nejen lužní lesy. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2013Kukal L. Litovelské Pomoraví. Nejen lužní lesy II. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Nastoupil J. Praktické zkušenosti se zajícem polním v honitbě Křelov. – Myslivost 2013( 5): 18 -19. Časopis D PDF
 2013Frýželková L., Borkovcová M. Roční sledování vlivu větrného parku Horní Loděnice na mortalitu ptáků. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 67 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Chmelíková M., Rulík M. Rychlost růstu larev komárů rodu Ochlerotatus (Aedes) ve vybraných tůních CHKO Litovelské Pomoraví. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 90 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Machová K., Losík J., Tkadlec E. Využití fotopastí ve výzkumu křečka polního. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 146 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Králová-Lukešová Š. Analýza environmentální politiky Skanska Transbeton s.r.o a návrh opatření pro její vyšší efektivnost. [Analysis of Environmental Policy of Skanska Transbeton Ltd. and propsal measures for higher effectiveness.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Vl. Zdražil, Z. Keken VŠKP D PDF
 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 61 -82. Časopis D PDF
 2012Koudelka O. Boni Pueri zpívali mecenášům myslivosti. – Myslivost 2012( 7): 101. Časopis D
 2012Koudelka O. Jubilejní myslivecká pouť. – Myslivost 2012(12): 83 -84. Časopis D
 2012Drmota J. Klub autorů se sešel v Dubu nad Moravou. – Myslivost 2012( 4): 80. Časopis D PDF
 2012Studýnka J. Klubová výstava KCHNKO Praha. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5: 7. Časopis D PDF
 2012Cepák J. Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2010. – Vanellus 7: 31 -35. Časopis D PDF
 2012Ševčíková K. Mezinárodní sčítání vodního ptactva. – Moudivláček 2012(1): 2 -3. Časopis D Celé číslo
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Zbořil J. Oblast chovu jelena siky japonského „Bouzovsko“ a přehlídka trofejí za rok 2011. – Myslivost 2012( 4): 62 -63. Časopis D
 2012Zbořil J. Oblastní výstava psů v Náměšti na Hané. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5: 15. Časopis D PDF
 2012Forejtek P. & Zbořil J. Odborná konference: Zajíc a králík v současné krajině. – Myslivost 2012( 6): 22 -23. Časopis D PDF
 2012Ohr Šimon, Wabi a Xena – další orli vypuštění do volné přírody. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Zbořil J. XI. Memoriál MVDr. Josefa Kuhna. – Myslivost 2012(10): 72 -72. Časopis D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Neradilová I. Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie. [Invertebrates of alluvial forest in Central Moravia: habitat characteristics influencing the diversity and abundance from the perspective of conservation biology.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil, konzultant Jakub Horák VŠKP D
 2011Šimara J. Klubová honičská soutěž jezevčíků. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/2: 3. Časopis D PDF
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Doupal L. & Šírek J. Výskyt bahňáků (Charadriiformes) v roce 2010 na střední Moravě. – Vanellus 6: 46 -50. Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Šifrová H. Biotopové preference mrchožroutů (Coleoptera: Silphidae) v polních biotopech okolí Olomouce. [Habitat selection of carrion beetles (Cpleoptera) in open landscape near Olomouc.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jan Růžička VŠKP D
 2010Kasina J. Členové Klubu autorů jednali na hanácké faře. – Myslivost 2010( 4): 72 -73. Časopis D PDF
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Poprach K. & Machar I. Chomoutovské jezero a racci. – Ptačí svět 17(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2010Figura J. Chov siky japonského na Bouzovsku. – Myslivost 2010( 7): 8 -10. Časopis D PDF
 2010Servus M., Vrbický J. & Dočkal O. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. [The Litovelské Pomoraví/Litovel Morava River Basin Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(5): 2 -16. Časopis D PDF
 2010Poprach K. Katastrofální úhyn racků chechtavých na Chomoutovském jezeře. – Ptačí svět 17(2): 21. Časopis D Celé číslo
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Šírek J. Ornitologické zajímavosti zimy 2009/2010. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Koleček J., Paclík M., Weidinger K. & Reif J. Početnost a druhové bohatství ptáků ve dvou lužních lesích střední Moravy – možnosti analýzy bodových sčítacích dat. [Abundance and species richness ofbirds in two lowland riverine forests in Central Moravia -possibilitiesfor analyses ofpoint-count data.] – Sylvia 46: 71 -85. Časopis D PDF
 2010Mikulka O. Pramenná oblast Luká a její biodiverzita. – Živa 58(4): 188 -189. Časopis D PDF
 2010Poprach K. & Machar I. Ptačí oblast Litovelské Pomoraví. – Ptačí svět 17(2): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Lovecká J. & Studený R. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Vrapač. – Veronica 24(2): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Novotný V. 71. Ročník Memoriálu Karla Podhajského – Myslivost 2009(11): 26 -29. Časopis D PDF
 2009Vidlař J. Červnové pozorování potáplice severní (Gavia arctica) a potáplice malé (G. stellata) na štěrkovně Náklo. [Occurrence of Black-throated Diver (Gavia arctica) and Red-throated Diver (G. stellata) at Náklo gravel pit in June.] – Zprávy MOS 67: 76. Časopis D
 2009Brichta M., Hora P. & Tuf I. H. Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 39 -40. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Koudelka O. Dubský chrám po roce patřil evropským myslivcům. – Myslivost 2009(12): 70. Časopis D
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Machar I. Hnízdní ornitocenózy mokřadních luk a měkkého luhu v Litovelském Pomoraví. [Breeding bird communities in habitats of alluvial meadows and soft wood fl oodplains in the Litovelské Pomoraví area.] – Zprávy MOS 67: 50. Časopis D
 2009Redakce Hnutí duha Olomouc. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(4),2009(1): 20. Časopis D Celé číslo
 2009Zbořil J. Hodnocení trofejí a chovatelská přehlídka trofejí na Olomoucku. – Myslivost 2009( 5): 62 -63. Časopis D
 2009Šprongl J. Jménem Huberta – Myslivost 2009(12): 114. Časopis D
 2009Šafránek J., Fojtík M. & Šírek J. Labuť černá (Cygnus atratus) na střední Moravě v r. 2008. [Black Swan (Cygnus atratus) in Central Moravia in 2008.] – Zprávy MOS 67: 74. Časopis D
 2009Hýblová A.,Tošenovský E., Uvírová I., Vláčilová A. & Uvíra V. Monitoring výskytu slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na území střední Moravy. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 84 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Machar I. Ochrana ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví - důsledky pro management lužního lesa. [Conservation of the Kingfisher (Alcedo atthis) in Bird Area Litovelské Pomoraví and implications for managemet of floodplain forest.] – In: Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum. Sb. ref., II. mezinárodní seminář, Vlašim 15.11.2008, 28 -37. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Koleček J. Početnost ptáků v lužních lesích střední Moravy. [Bird abundance in lowland riverine forests of the middle Moravia.] 43 stran,9 příloh.. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce K. Weidinger VŠKP D PDF
 2009Šírek J. Pozdní pozorování rybáka obecného (Sterna hirundo) na střední Moravě. [The late observation of the Common Tern (Sterna hirundo) in Central Moravia.] – Crex 29: 164 -165. Časopis D
 2009Koudelka O. Před Bohem a přírodou jsou si všichni rovni. – Myslivost 2009( 1): 30 -31. Časopis D
 2009Tyller Z. Společné nocování sýkory koňadry (Parus major) a brhlíka lesního (Sitta europaea). [Roosting ofthe Great TU (Parus major) togett with the Eurasian Nuthatch (Sitta europaea).] – Sylvia 45: 238 -241. Časopis D PDF
 2009Hora P., Slezák V. & Tuf I.H. Vliv víceleté expozice zemních pastí na abundance střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae). – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 79 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Koleček J. & Paclík M. Aplikace standartní sčítací metody při výzkumu zimní ekologie sýkory koňadry (Parus major) v lužním lese. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 95 -96. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Hora P., Brichta M. & Tuf I.H. Ekoton a epigeon – specifický biotop nebo prosté rozhraní? – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 68 -69. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Tichý Z. Evropská myslivecká pouť v Dubu nad Moravou. – Svět myslivosti 9(12): 50. Časopis D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Strachoňová Z. Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce. [Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc.] – Sylvia 44: 27 -36. Časopis D PDF
 2008Machar I. Hnízdní ornitocenózy Přírodní rezervace Plané loučky v Litovelském Pomoraví. [Breeding communities of the Nature Reserve Plané loučky in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví.] – Zprávy MOS 65-66: 75 -82. Časopis D
 2008Machar I. Changes in fragmentation and the ecological stability of floodplain forest geobiocenosis in the River Morava floodplain over the course of the 20th century (Vrapač National Nature Reserve, Litovelské Pomoraví, Czech Republic). – Journal of Landscape Ecology 1(1): 39 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Herman J. & Kostkan V. Charakteristiky migrace obojživelníků v PR Plané loučky. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 65 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Matysioková B. & Remeš V. Inkubační krmení u sýkory koňadry (Parus major). – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 126 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Vybíral S. Javoříčské jeskyně. [The Javoříčko Caves.] – Ochrana přírody 63( 4): 2 -5. Časopis D
 2008Machar I. Ledňáček říční v Litovelském Pomoraví. – Ochrana přírody 63( 6): 8. Časopis D
 2008Čelechovský A Modrásek rozchodníkový a jeho výskyt na střední Moravě. – Živa 56(3): 126 -127. Časopis D PDF
 2008Kožený P. & Simon O. Mrtvé dřevo ve vodních tocích – čas změnit zákony? – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 14 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Břízová E. Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Dobešová Z. Podpora vzdělání pomocí GIS v areálu botanické zahrady UP. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 59 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Hladíková B., Zbořil J. & Tkadlec E. Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na střední Moravě (Artiodactyla: Suidae). [Population dynamics of the Wild Boar (Sus scrofa) in central Moravia, Czech Republic (Artiodactyla: Suidae).] – Lynx n. s. 39(1): 55 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Nakládal O. Results of a faunistic survey of beetles (Coleoptera) in floodplain forests of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Republic, Northern Moravia) in 2006. [Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) luhů CHKO Litovelské Pomoraví (Česká republika, severní Morava) provedeném v roce 2006.] – Klapalekiana 44(3-4): 237 -269. Časopis D PDF
 2008Dubová Z. & Krátký M. Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria. – Ochrana přírody 63( 3): 23. Časopis D
 2008Zajíček P. Unikát pod vrchem Třesín. – Naše příroda 2008( 2): Časopis D PDF
 2008Pěgřímek R. Výsledky mapování vážek vojenského výcvikového prostoru Libavá z let 2005-2006. [Dragonflies of the Libavá military training area (central Moravia) - list of surveys 2005/2006.] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2008. Sb. ref., 82 -98. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2008John F. Využití výstupů z mapování biotopů Natura 2000 pro predikci výskytu bobra evropského. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 52 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Merhautová M. Vývoj cestní sítě v okolí Dubové Hory. [Changes in field road network in Dubova hora.] stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Pittnerová VŠKP D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Blahoušek O. 11. dny fyziologie rostlin v Olomouci. – Živa 55(5): LXXVII. Časopis D
 2007Buček A. 13. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů v Horce nad Moravou 2007. – Myslivost 2007( 8): 56. Časopis D PDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348