Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2017Krejčí T. Seznam pavouků lokality Terasy u Konice. neuvedeno. – ms. [Depon. in: Sprava NP Podyjí. ] Neveřejná D
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Nováková L.., Šťastná P. Střevlíci (Carabidae) vápencových lomů v různém stupni sukcese – předběžné výsledky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 161 -162. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Hanák J. Meopta Meostar a Meopro. – Myslivost 2012( 8): 36 -37. Časopis D PDF
 2012Velický V. Speciální zkoušky z vodní práce. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5: 13. Časopis D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Neradilová I. Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie. [Invertebrates of alluvial forest in Central Moravia: habitat characteristics influencing the diversity and abundance from the perspective of conservation biology.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil, konzultant Jakub Horák VŠKP D
 2011Pavelka K. & Mandák M. Hnízdní populace husy velké (Anser anser) na severovýchodní Moravě v roce 2010. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Roháčková L. Podzimní zkoušky prověřily psy. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 5. Časopis D
 2011Szilágyi L. Posouzení protierozních opatření technického charakteru v katastrálních územích Sněhotice a Želeč a návrh řešení protierozní ochrany.. [Assessment of technical erosion control measures at Sněhotice and Želeč and erosion control proposal..] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D PDF
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Vermouzek Z. & Malátková V. Sovy Přerovska. 8 stran. ORNIS. Informační brožura D PDF
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Doupal L. & Šírek J. Výskyt bahňáků (Charadriiformes) v roce 2010 na střední Moravě. – Vanellus 6: 46 -50. Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Koudelka O. Hanácký zámeček plný zajíců a koroptví. – Myslivost 2010( 6): 88 -89. Časopis D PDF
 2010Hanák J. MEOPTA – historie světoznámého výrobce optických přístrojů. – Myslivost 2010(10): 67 -68. Časopis D
 2010Šírek J. Ornitologické zajímavosti zimy 2009/2010. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Koleček J., Paclík M., Weidinger K. & Reif J. Početnost a druhové bohatství ptáků ve dvou lužních lesích střední Moravy – možnosti analýzy bodových sčítacích dat. [Abundance and species richness ofbirds in two lowland riverine forests in Central Moravia -possibilitiesfor analyses ofpoint-count data.] – Sylvia 46: 71 -85. Časopis D PDF
 2010Waldhauser M., Mikát M. Šidélko ozdobné – překvapení z výsypky. [The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump.] – Ochrana přírody 65(2): 15 -17. Časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Roháčková L. 35. ročník Memoriálu Richarda Knolla ovládli něměčtí krátkosrstí ohaři. – Myslivost 2009(11): 52 -53. Časopis D PDF
 2009Kasina J. Bývalý lovecký zámeček Leopoldsruhe Pohořelice (o. Břeclav, JMK) – Myslivost 2009(11): 77. Časopis D
 2009Pakandl M. Faunistická pzorování členů SVOB za rok 2008. – Vanellus 3: 50 -53. Časopis D PDF
 2009Šafránek J., Fojtík M. & Šírek J. Labuť černá (Cygnus atratus) na střední Moravě v r. 2008. [Black Swan (Cygnus atratus) in Central Moravia in 2008.] – Zprávy MOS 67: 74. Časopis D
 2009Hýblová A.,Tošenovský E., Uvírová I., Vláčilová A. & Uvíra V. Monitoring výskytu slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na území střední Moravy. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 84 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Lučan R.K. Netopýr Alkathoe v České republice aneb i v srdci Evropy lze objevit nového savce. [The Alcathoe Bat in the Czech Republic or a New Mammalian Species Can Even Be Discovered in the Heart of Europe.] – Živa 57(2): 86 -89. Časopis D PDF
 2009Koleček J. Početnost ptáků v lužních lesích střední Moravy. [Bird abundance in lowland riverine forests of the middle Moravia.] 43 stran,9 příloh.. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce K. Weidinger VŠKP D PDF
 2009Šírek J. Pozdní pozorování rybáka obecného (Sterna hirundo) na střední Moravě. [The late observation of the Common Tern (Sterna hirundo) in Central Moravia.] – Crex 29: 164 -165. Časopis D
 2009Pakandl M. Průběh tahu jespáka bojovného (Philomachus pugnax) na území České republiky, analýza dat z databáze SVOB. – Vanellus 4: 13 -17. Časopis D PDF
 2008Řepka R. Carex obtusata Liljeblad - a sedge species newly discovered in the Czech Republic.  – Acta Mus. Morav., Sci. biol. 93: 157 -167. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB. – Vanellus 1: 24 -27. Časopis D PDF
 2008Vybíral S. Javoříčské jeskyně. [The Javoříčko Caves.] – Ochrana přírody 63( 4): 2 -5. Časopis D
 2008Čelechovský A Modrásek rozchodníkový a jeho výskyt na střední Moravě. – Živa 56(3): 126 -127. Časopis D PDF
 2008Moravec J. Naučná stezka biokoridorem Hloučela. – Krása našeho domova - nová série 8(50) jaro/léto: 22 -23. Časopis D PDF
 2008Dubová Z. & Krátký M. Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria. – Ochrana přírody 63( 3): 23. Časopis D
 2008Merhautová M. Vývoj cestní sítě v okolí Dubové Hory. [Changes in field road network in Dubova hora.] stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Pittnerová VŠKP D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Doležal R. Pozdní výskyt rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) na střední Moravě v roce 2006. [The late occurrence of the Whiskered Tern (Chlidonias hybridus) in Central Moravia in 2006.] – Crex 27: 153 -154. Časopis D Abstrakt
 2007Horal D. Pozorování pravděpodobných hybridů strakapouda malého a prostředního (Dendrocopos minor x D. medius) a žluny šedé a zelené (Picus canus x P. viridis). [Probable hybrids of the Lesser Spotted and Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor x D. medius) and the Grey-headed and Green Woodpecker (Picus canus x P. viridis).] – Crex 27: 161 -164. Časopis D Abstrakt
 2007Šírek J. Ptáci na střední Moravě za jarních povodní 2006. [Birds in Central Moravia during the spring floods of 2006.] – Crex 27: 97 -98. Časopis D Abstrakt
 2007Šafránková Z. Rok 2008 - Rok jasanu. – Sosna 2007(1): 39 -40. stran. Časopis D PDF
 2006Slezáčková J. Aktivity Muzea Prostějovska v Prostějově v letech 1999-2006 pro školy a veřejnost. – Práce a studie Muzea Beskyd 17: 95 -97. Sborník vlastivědný D
 2006Hanák J. České optické přístroje Meopta. – Myslivost 2006( 4): 16 -17. Časopis D PDF
 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 40 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Dvořák B. Okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej v Hranicích v roce 2006. – Myslivost 2006( 7): 71. Časopis D
 2006JD Sedmá svatohubertská pouť. – Myslivost 2006( 1): 64. Časopis D
 2005Čelechovský A. Denní motýli na území střední Moravy ve 20. století. – Ochrana přírody 60( 1): 16 -18. Časopis D Celé číslo
 2005Doupal L. Dosavadní poznatky o výskytu poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na střední Moravě. [On the occurrence of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in central Moravia, Czech Republic.] – BUTEO 14: 77 -80. Časopis D PDF
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Holoubek J. Mezinárodní zkoušky honičů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2005/1: 7. Časopis D
 2005Šafránek J. Přírodovědná stezka Přerovským luhem. – Veronica 19(1): 20. Časopis D
 2005Šálek M. & Schröpfer L. Rozšíření a početnost sýčka obecného (Athene noctua) v České republice - průběžná zpráva za rok 2005. – Zprávy ČSO 61: 37 -38. Časopis D PDF
 2005Starý J. Společenstva pancířníků (Acari: Oribatida) lokality Hamerská louka (severní Čechy, Česká republika). [Oribatid mite communities (Acari: Oribatida) of the locality Hamerská louka (Northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 24: 101 -120. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2005Cepák J. & Škopek J. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2003. [Report on Czech Bird Ringing for 2003.] – Zprávy ČSO 60: 99 Příloha 1. - 24. Časopis D PDF
 2004Albrecht P. Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. [Survey of the Vhliska Nature Reserve near Horní Štěpánov (District Prostějov, Czech Republic).] – Příroda, Praha 21: 5 -14. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2004Hudeček J., J. Šírek J. & Hanák F.† Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi), nový člen fauny na střední Moravě (Araneida: Araneidae). [Striped Diadem Spider (Agriope bruennichi), a new member of the fauna in Central Moravia (Araneida:Araneidae).] – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53(2): 174. Časopis D
 2004Cmerková K. Podpora sociálně-rekreační funkce lesů v lokalitě Vinarský les u Přerova. 76 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce I. Vyskot VŠKP D
 2004Kaasová K. & Ščevlíková P. Trubači OMS Přerov oslavili desáté výročí. – Myslivost 2004(12): 54 -55. Časopis D PDF
 2004Goebel A. Úspěšné vyhnízdění včelojeda lesního na Přerovsku. – Myslivost 2004(11): 40. Časopis D
 2004Vavřík M. Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2003. [Rare birds in the Czech Republic in 2003.] – Zprávy ČSO 59: 24 -32. Časopis D PDF
 2003Hanák F. & Šírek J. Čáp bílý (Ciconia ciconia) v okrese Přerov v roce 2003. – Ptáci kolem nás 2003(3): 11 -12. Časopis D PDF
 2003Hanák F. Hnízdní ornitocenózy zámeckých parků v Doloplazech, Laškově a Vřesovicích. – Ptáci kolem nás 2003(4): 5 -7. Časopis D PDF
 2003Šírek J. Pozdní hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) na střední Moravě. [The late breeding of Marsh Harrier /Circus aeruginosus/ in Central Moravia.] – Crex 20: 99 -100. Časopis D
 2003Doupal L. Rybák velkozobý (Sterna caspia) a jeho výskyt na střední Moravě. [Caspian Tern /S.c./ and its occurrence in Middle Moravia.] – Zprávy MOS 61: 53 -55. Časopis D
 2002Hanák F. & Šírek J. Čáp bílý (Ciconia ciconia) v okrese Přerov v roce 2002. – Ptáci kolem nás 2002(4): 8 -9. Časopis D PDF
 2002Hanák F. Hnízdní ornitocenozy zámeckých parků v Hrubčicích, Konicích a Brně-Líšni. – Ptáci kolem nás 2002(2): 2 -6. Časopis D PDF
 2002Šírek J. Hromadný výskyt pisily čáponohé (Himantopus himantopus) na střední Moravě. [Mass occurrence of Black-winged Stilt /Himantopus himantopus/ in Middle Moravia.] – Zprávy MOS 60: 195 -196. Časopis D PDF
 2002Hýža J. II. ročník celostátní soutěže slovenských kopovů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2002/2: 2. Časopis D
 2002Kostkan V., John F., Vávrová P. Kácení dřevin bobrem evropským (Castor fiber L.) na střední Moravě. – Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 5: 87 -98. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2002Vávrová P. Vlivy na aktivitu bobra evropského (Castor fiber L.) na střední Moravě. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. VŠKP D
 2001Hanák F. & Šírek J. Čáp bílý (Ciconia ciconia) v okrese Přerov v roce 2001. – Ptáci kolem nás 2001(3-4): 16 -18. Časopis D PDF
 2001Hanák F. Hnízdní ornitocenózy zámeckých parků v Brodku u Prostějova, Ivanovicích na Hané a Vyškova. – Ptáci kolem nás 2001(1): 4 -8. Časopis D PDF
 2001Hanák F. Hnízdní ornitocenózy zámeckých parků v Kralicích na Hané, Morkovicích a Tršicích. – Ptáci kolem nás 2001(3-4): 11 -15. Časopis D PDF
 2001Shromáždil P. Populační dynamika kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na střední Moravě. Diplomová práce. UPOL FPř KEŽP. VŠKP D
 2001Doupal L. & Šírek J. Tah a výskyt vodouše bahenního (Tringa glareola) na střední Moravě. [Passage and occurrence of Wood-Sandpiper /T.g./ in Middle Moravia.] – Zprávy MOS 59: 181 -185. Časopis D
 2000Hanák F. Hnízdní ornitocenózy zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. – Ptáci kolem nás 2000(1): 4 -8. Časopis D PDF
 2000Doupal L. & Polčák J. K pozorování orlů královských (Aquila heliaca) v roce 1999 na střední Moravě. – Zprav. SOVDS 5: 19. Časopis D
 2000Poprach K. Nebezpečné nádrže na zemědělských farmách. – Ptačí svět 7(2): 5. Časopis D Celé číslo
 2000Poprach K. Ochrana a podpora sovy pálené (Tyto alba guttata) na Moravě a ve Slezsku. [Protection of the Barn Owl (Tyto alba guttata) gene pool in Moravia and Silesia.] – Ochrana přírody 55( 2): 38 -44. Časopis D Celé číslo
 2000Redakce Orli na Přerovsku. – Svět myslivosti 1( 5): 20. Časopis D
 2000Šírek J.(red.) Příspěvek k pozdnímu hnízdění potápky roháče (Podiceps cristatus) a potápky malé (Tachybaptus ruficollis ) na střední Moravě. [Contribution to late nesting of Great Crested Grebe /Podiceps cristatus/ and the Little Grebe /Tachybaptus ruficollis/ in central Moravia.] – Zprávy MOS 58: 187 -188. Časopis D
 2000Doupal L. Tah a výskyt kameňáčka pestrého (Arenaria interpres) na střední Moravě. [Passage and occurrence of Turnstone /Arenaria interpres/ in central Moravia.] – Zprávy MOS 58: 183 -185. Časopis D
 1999Doupal L. K výskytu orlů rodu Haliaeetus, Hieraaetus a Aquila na střední Moravě. [The occurrence of the Eagles of the Genus Haliaeetus, Hieraaetus and Aquila in the Central Moravia.] – Zprávy MOS 57: 111 -116. Časopis D PDF
 1999Polčák J. K výskytu vodouše štíhlého (Tringa stagnatilis) na střední Moravě. [The occurrence of the Marsh Sandpiper /Tringa stagnatilis/ in the Central Moravia.] – Zprávy MOS 57: 107 -110. Časopis D PDF
 1999Hanák F. Moravská ornitologická stanice po povodni obnovena. – Ptačí svět 6(4): 10. Časopis D Celé číslo
 1999Hanák J. Návrh polyfunkční kostry komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mořice. 58 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce F. Toman VŠKP D
 1999Krátký M. & Rybka V. Předběžné výsledky retrodukce matizny bahenní Ostericum palustre (Besser) Besser na střední Moravě. [Preliminary results of reintroduction of the Ostericum palustre (Besser) Besser in the centrál Moravia.] – Příroda, Praha 15: 49 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1999Hanák F. Srovnání hnízdních ornitocenóz maloplošných chráněných území okresu Přerov. [Comparison of nesting ornithocenoses of small protected areas in the district of Přerov.] – Zprávy MOS 57: 47 -85. Časopis D PDF
 1999Lacina D. & Horová A. Ze Světového festivalu ptactva 1999. – Ptačí svět 6(4): 3. Časopis D Celé číslo
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348