Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 s.a.Andreska J. Chráněný přírodní výtvor Cyrilov. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 2020Skalník Vít & Martínková Natália Predikce rozšíření vlka v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 177 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Martínková N. & Zima J.† Výber stanovišťa a zhlukovanie u zimujúcich netopierov za 41 rokov. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 131 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Krása A. Rys v Moravském krasu. – Veronica 32(3): 34 -35. Časopis D Abstrakt
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2013Levý E. 18. Národní soutěž mysliveckých trubačů. – Myslivost 2013( 7): 72 -73. Časopis D PDF
 2013Feuereisel J. Co lze udělat pro propagaci myslivosti aneb Myslivecká osvěta na Školním lesním podniku Křtiny. – Myslivost 2013( 5): 94 -95. Časopis D PDF
 2013Beneš J., Spitzer L., Kepka P., Konvička M. Co přinesl transektový monitoring denních motýlů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 31 -32. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Koudelka O. Devadesátiny Školního lesního podniku Masarykův les. – Myslivost 2013( 5): 92 -93. Časopis D PDF
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Populační ekologie netopýra velkého v reprodukčním a postreprodukčním období. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 34 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Homolka M., Heroldová M., Kamler J., Zejda J. Potravní chování hrabošů na pasekách v kontextu globálních změn klimatu. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 82 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Nováková L.., Šťastná P. Střevlíci (Carabidae) vápencových lomů v různém stupni sukcese – předběžné výsledky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 161 -162. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2012Koudelka O. Kovářova kobyla chodí bosa. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/1: 24 -26. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Hotař B. Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen ve Velkých Opatovicích. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/1: 13. Časopis D
 2012Koudelka O. Sudičtí trefili Evropu na komoru. – Myslivost 2012( 7): 82 -83. Časopis D PDF
 2012Šindelka L. Za černou zvěří v okolí Boskovic. – Myslivost 2012( 9): 83. Časopis D
 2011Neradilová I. Bezobratlí lužního lesa střední Moravy: stanovištní charakteristiky ovlivňující diverzitu a abundanci z pohledu ochranářské biologie. [Invertebrates of alluvial forest in Central Moravia: habitat characteristics influencing the diversity and abundance from the perspective of conservation biology.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil, konzultant Jakub Horák VŠKP D
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Duda P. & Levý E. Křtinské vytrubování. – Myslivost 2011( 7): 86. Časopis D
 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. – Folia Zool. 60(1): 63 -69. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Berková H., Zukal J. & Kovařík M. Netopýři a jeskyně - vliv struktury jeskyní na složení společenstva zimujících netopýrů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Kasina J. V soukromém srnčím království. – Myslivost 2011( 8): 50 -53. Časopis D PDF
 2011Redakce IZ Zajímavosti z říše rostlin: Víte, jak velký je největší strom v ČR, nebo kde roste nejstarší strom na světě? – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Hrudová E., Tóth P., Seidenglanz M., Kolařík P., Poslušná J. & Rotrekl J. Zastoupení jednotlivých druhů blýskáčků z rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 92 -93. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátilová S. Zhodnocení současného stavu protierozních opatření na zemědělské půdě v katastrálním území Blansko. [Assess the current state of erosion control measures on agricultural land in the cadastral Blansko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D PDF
 2010Štefánek M. & Karlík P. Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. [Flora and vegetation outline of the proposed Site of Community Importance Kačina.] – Bohemia centralis 30: 175 -192. Časopis D PDF
 2010Bezděčka P. & Bezděčková K. Formica pressilabris v České republice. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Zajíček P. Krystalová chodba, skrytý klenot Punkevních jeskyní. – Ochrana přírody 65(5): 35. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Šírek J. Ornitologické zajímavosti zimy 2009/2010. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Koleček J., Paclík M., Weidinger K. & Reif J. Početnost a druhové bohatství ptáků ve dvou lužních lesích střední Moravy – možnosti analýzy bodových sčítacích dat. [Abundance and species richness ofbirds in two lowland riverine forests in Central Moravia -possibilitiesfor analyses ofpoint-count data.] – Sylvia 46: 71 -85. Časopis D PDF
 2010Dostálová T. Vánoční čas ozdobilo pasování nové knihy. – Myslivost 2010( 1): 45. Časopis D
 2010Bogusch P., Niedobová J. & Hula V. Výsledky průzkumu žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera) na lokalitách Macošská a Vilémovická stráň v CHKO Moravský kras. [Results of the faunistic survey of the Aculeata (Hymenoptera) of Macošská and Vilémovická stráň slope in the Moravian Karst PLA (Czech Republic).] – Klapalekiana 46(3-4): 149 -168. Časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Navrátilová E. Zhodnocení současného stavu protierozních opatření na zemědělské půdě v katastrálním území Blansko. [Assess the current state of erosion control measures on agricultural land in the cadastral Blansko.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D
 2009Zelený J. Barvářské zkoušky u MS Lhotky Černá Hora. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 11. Časopis D
 2009Vašíčková Š. Cesty barokních krajin k.ú. Velké Popovice a Kunice - návrh obnovy vybraných prvků historické cestní sítě v k.ú. [Field roads of baroque landscapes in Velké Popovice and Kunice - restoration plan of historical field roads selected components.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2009Sutorý K. Cévnaté rostliny propasti Macocha po 150 letech výzkumu. [Vascular plants of the Macocha Abyss (Moravian Karst, Czech Republic) after 150 years of research.] – Příroda, Praha 28: 225 -245. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R. & Tropek R. Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. [Restoration Ecology of Disturbed Localities II. Localities Disturbed.] – Živa 57(2): 68 -72. Časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Hamet A. Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. [Faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Labe river floodplain between Vysoká nad Labem and Němčice (Czech Republic, Eastern Bohemia) in 2008.] – Klapalekiana 45(1-2): 33 -66. Časopis D
 2009Drbal K. Jeskyně „konzervy poznání“. – Ochrana přírody 64(3): 34. Časopis D PDF
 2009Šafránek J., Fojtík M. & Šírek J. Labuť černá (Cygnus atratus) na střední Moravě v r. 2008. [Black Swan (Cygnus atratus) in Central Moravia in 2008.] – Zprávy MOS 67: 74. Časopis D
 2009Bednářová J. & Zukal J. Letová aktivita netopýrů uvnitř zimoviště během hibernace. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 30 -31. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Zajíček P. Mohutná i křehká Kateřinská jeskyně. – Naše příroda 2009( 2): Časopis D PDF
 2009Hýblová A.,Tošenovský E., Uvírová I., Vláčilová A. & Uvíra V. Monitoring výskytu slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na území střední Moravy. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 84 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Koleček J. Početnost ptáků v lužních lesích střední Moravy. [Bird abundance in lowland riverine forests of the middle Moravia.] 43 stran,9 příloh.. Diplomová práce. UPOL FPř KZOL. Vedoucí práce K. Weidinger VŠKP D PDF
 2009Šírek J. Pozdní pozorování rybáka obecného (Sterna hirundo) na střední Moravě. [The late observation of the Common Tern (Sterna hirundo) in Central Moravia.] – Crex 29: 164 -165. Časopis D
 2009Láníková D., Láník B. Překvapení v opuštěném lomu – nová lokalita přesličky různobarvé v České republice. – Živa 57(6): 254 -255. Časopis D PDF
 2009Zajíček P. Punkevní jeskyně, největší podzemní turistické lákadlo. – Naše příroda 2009( 6): Časopis D PDF
 2009Berková H. & Zukal J. Sezónní a noční změny v letové aktivitě netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 33 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Zajíček P. Sto let od objevu - Punkevních jeskyní a nové Kateřinské jeskyně. – Ochrana přírody 64(4): 30 -31. Časopis D PDF
 2009Šebková K., Skořepa H. Světový den mokřadů. – Ochrana přírody 64(2): 34. Časopis D PDF
 2009Koudelka O. Univerzitní kongresové centrum školního lesního podniku. – Myslivost 2009( 2): 51. Časopis D
 2009Berková H. & Zukal J. Vliv klimatických faktorů na letovou aktivitu netopýrů ve vchodu jeskyně. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 32 -33. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Štefka L. Akce pro veřejnost v CHKO Moravský kras v roce 2008. – Ochrana přírody 63( 6): 26. Časopis D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Unar J. Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. [Flora and vegetation of the Rudické propadání National Nátuře Monument.] – Příroda, Praha 26: 107 -129. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2008Flek J. Hledání cesty ze Suchého žlebu na dno Macochy. – Ochrana přírody 63( 4): 39 -40. Časopis D
 2008Svátek M. Hodnocení stavu a managementu maloplošných zvláště chráněných území v ČR. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Růžička T. Holub doupňák (Columba oenas) v přírodních rezervacích v údolí Svitavy. [The Stock Dove (Columba oenas) in the nature reserves in the Svitava river valley.] – Crex 28: 138 -143. Časopis D Abstrakt
 2008Hebelka J. Jeskyně Výpustek - historie a současnost. – Ochrana přírody 63( 2): 28. Časopis D
 2008Zelený J. Lesní zkoušky malých plemen v honitbě Holštejn - Bílá Voda. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2008/5: 3. Časopis D PDF
 2008Čelechovský A Modrásek rozchodníkový a jeho výskyt na střední Moravě. – Živa 56(3): 126 -127. Časopis D PDF
 2008Hromas J. Petr Zajíček, 2007: Moravský kras. – Ochrana přírody 63( 4): 40. Časopis D
 2008Růžička T. Pozorování strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) z Moravského krasu. [The observation of the White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in Moravský kras.] – Crex 28: 154 -156. Časopis D Abstrakt
 2008Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Prostorová a časová dynamika přesunů značených jedinců Myotis myotis mezi zimovišti a letními koloniemi a v rámci nich. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 27 -28. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Bednářová J., Zukal J., Řehák Z. & Berková H. Rozdíly v letové aktivitě čtyř malých druhů rodu Myotis ve vchodu přirozené jeskyně. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 24 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Reitoral A. Stavby protipovodňové ochrany LČR, s. p. na Blanensku. – Lesu zdar 2008( 1): 25. Časopis D Celé číslo
 2008Dubová Z. & Krátký M. Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria. – Ochrana přírody 63( 3): 23. Časopis D
 2008Zajíček P. Temná minulost jeskyně Výpustek. – Naše příroda 2008( 4): Časopis D PDF
 2008Mlejnek R. Typy kořenových útvarů v jeskyních České republiky. – Živa 56(2): 60 -62. Časopis D PDF
 2008Merhautová M. Vývoj cestní sítě v okolí Dubové Hory. [Changes in field road network in Dubova hora.] stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Pittnerová VŠKP D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Štefka L. Zranitelná krajina Moravského krasu. [A Valuable Landscape of the Moravian Karst.] – Ochrana přírody 63( 4): 8 -9. Časopis D
 2007Kořan P. Macocha ožila loveckým troubením – Myslivost 2007( 6): 79. Časopis D
 2007Doležal R. Pozdní výskyt rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) na střední Moravě v roce 2006. [The late occurrence of the Whiskered Tern (Chlidonias hybridus) in Central Moravia in 2006.] – Crex 27: 153 -154. Časopis D Abstrakt
 2007Horal D. Pozorování pravděpodobných hybridů strakapouda malého a prostředního (Dendrocopos minor x D. medius) a žluny šedé a zelené (Picus canus x P. viridis). [Probable hybrids of the Lesser Spotted and Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor x D. medius) and the Grey-headed and Green Woodpecker (Picus canus x P. viridis).] – Crex 27: 161 -164. Časopis D Abstrakt
 2007Šírek J. Ptáci na střední Moravě za jarních povodní 2006. [Birds in Central Moravia during the spring floods of 2006.] – Crex 27: 97 -98. Časopis D Abstrakt
 2007Elbl L. Z historie a současnosti MS Ochoza Vlkov se sídlem v Meziříčku. – Myslivost 2007(12): 28. Časopis D PDF
 2007Buček A. Zlatá srnčí trofej v Lysicích – Myslivost 2007( 6): 87. Časopis D
 2006Štefka L. 50 let CHKO Moravský kras. [50th Anniversary of the Moravský kras PLA.] – Ochrana přírody 61( 8): 227 -230. Časopis D Celé číslo
 2006Svoboda J. A. Aktuality v archeologii Moravského krasu. – Ochrana přírody 61( 8): 244 -246. Časopis D Celé číslo
 2006Berková H. & Zukal J. Ekologie Myotis myotis a teplotní poměry na zimovišti v Moravském krasu. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 239 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Otava J. Geologie Moravského krasu ve vztahu k živé přírodě. – Ochrana přírody 61( 8): 230 -232. Časopis D Celé číslo
 2006Hebelka J. Investiční akce v Moravském krasu. – Ochrana přírody 61( 8): 252 -254. Časopis D Celé číslo
 2006Zajíček P. Jak stoupala voda na Macoše v průběhu jarních povodní. – Ochrana přírody 61( 8): 236. Časopis D Celé číslo
 2006Štefka L. Konference k 50. výročí CHKO Moravský kras. – Ochrana přírody 61(10): 317. Časopis D Celé číslo
 2006Ložek V. Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů. [Malacofauna of the Moravian Karst in the Light of Fossil Evidence.] – Ochrana přírody 61( 8): 233 -235. Časopis D Celé číslo
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348