Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenec Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) na Českomoravské vrchovině. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2014Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2013. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: VIII.-X. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Kunstmüller I. Hnízdní biotopy motáka lužního (Circus pygargus) na Českomoravské vrchovině [Breeding habitats of Montagu´s Harrier (Circus pygargus) in Czech and Moravian Highlands.] – Sluka 9: 7 -36. Časopis D
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Dvořáková P. Postrealizační posouzení vlivu větrných elektráren na Vysočině na životní prostředí. [Postproject environmental impact assessment of wind energy power stations in Vysocina region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2012Kodet V., Lysák F & Kořínková D. Rašeliniště Chvojnov na Českomoravské melioratině. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 6 -7. Časopis D PDF
 2012Štípek K. & Ježek M. Vliv odrůdy kukuřice a ozimé pšenice při výběru potravy u černé zvěře. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Hamrský J. Vodní hmyz. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Kosová A. Zelené střechy a střešní zahrady pro nízkoenergetické stavby, možnosti aplikací v Jihlavském regionu. [Green roofs and roof gardens for low-energy buildings, the possibility of applications in the Jihlava region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina, konzultant Milan Bubenko VŠKP D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 171 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Derahová J. Inventarizace současného stavu památných stromů na území okresu Jihlava s návrhem na vyhlášení nových památných stromů ve smyslu zákona č. 114/1992Sb.. [Inventory of the current state of memorable trees in the district Jihlava with proposals to establish new momorable trees by course of law 114/1992 Sb..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Václav Bažant VŠKP D PDF
 2011Bezděčková K. & Bezděčka P. Největší známé komplexy Formica rufa. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Mrtka J., Borkovcová M., Lipovská Z. Pachový ohradník a jeho vliv na výši mortality srnce obecného (Capreolus capreolus) na příkladu dálniční komunikace. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 154 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Svoboda Z. Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech II. Savci. – Živa 59(2): 98 -100. Časopis D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Drožová V. Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Jihlava (kraj Vysočina). [Plan of collective equipment realized in terms of land consolidation program in the Jihlava study area (Vysočina region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Juráček J. Strukturně-geologické poměry rudních výskytů v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině. [Structural and geological aspects of the appearances of the ore deposits in the surroundings of Stříbrné Hory village in the Bohemian-Moravian Uplands.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 38 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Mrtka J., Borkovcová M. & Lipovská Z. Vliv pachového ohradníku na mortalitu srnčí zvěře. – Myslivost 2011( 4): 12 -13. Časopis D PDF
 2011Malá J., Máchová P. & Čurn V. Využití biotechnologických postupů při zachování genetických zdrojů jilmů. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 26 -28. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Anonym Zajímavosti z říše rostlin. Víte, jak velký je nejvetší strom v ČR, nebo kde roste nejstarší strom na světě? – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce IZ Zajímavosti z říše rostlin: Víte, jak velký je největší strom v ČR, nebo kde roste nejstarší strom na světě? – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2010Kyzlík P. Bříza. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 24 -26. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Mrlík V. Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) v oblasti Náměšťských rybníků a jeho další výskyt na Českomoravské Vysočině. [The African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) in the surroundings of Náměšťské rybníky fishponds and its further occurrence in Czech-Moravian Highlands.] – Crex 30: 57 -65. Časopis D Abstrakt
 2010Poledník L. & Poledníková K. Monitoring, regulace a eradikace Norka amerického v České republice - metodická doporučení. 30 stran. ALKA Wildlife. Informační brožura D PDF
 2010Vaněk J. Pasportizace historických montánních terénů na Jílovsku. [Passportization of Historical Jílové Mining Terrains.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2010Šteflíčková Š. Posouzení škod zvěří v oblasti lesní správy Telč. [Losses caused by wild game in the Telč forest district.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Petr Šrůtka VŠKP D
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Šťastný J. Zkoušky vloh loveckých psů v Jihlavě. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/5: 11. Časopis D
 2010Říha K. Znáte nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny? – Lesu zdar 2010( 7-8): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2009Fialová Š. Klimatické změny a vznik nových ekologických zátěží (na příkladu oblasti Českomoravské vysočiny). [Climate change and rising new ecological damage (e.g. bohemia -moravia highland).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Ivan Landa VŠKP D
 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. [Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora.] – Živa 57(2): 64 -66. Časopis D PDF
 2009Kudrnáčová M. Návrh protierozních opatření na pozemcích u Kostelní Myslové. [Project of soil erosion control of lands by the village Kostelní Myslová.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D
 2009Kalinová Z. Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na Českomoravské vysočině a Břeclavsku. [Population development of wild boar (Sus scrofa) in the Českomoravská vrchovina and Břeclav region(S Moravia).] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2009Spaková V. Porovnání růstu porostů na bývalých nelesních plochách s porosty na lesních plochách v oblasti Českomoravské Vysočiny v okolí obce Útěchovice. [Comparison of growth of stands on former agricultural land with the stands on forest land in the area of the Českomoravská Vysočina close to the village Útěchovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Kunstmüller I. První prokázané hnízdnění orla mořského (Haliaeetus albicilla) v kraji Vysočina. [The first confirmed breeding of the White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) in the Vysočina region.] – Crex 29: 94 -98. Časopis D Abstrakt
 2009Kunstmüller I. Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) v kraji Vysočina. [Occurrence and breeding of the Red Kite (Milvus milvus) in the Vysočina region.] – Crex 29: 99 -110. Časopis D Abstrakt
 2008Tejkal M. Doupné stromy v lesích. [Den-trees in the forests..] 71 stran. Bakalářská práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Vojtěch Kodet VŠKP D PDF
 2008Zbytovský P. Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia,) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). [Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiropetra).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 105 -110. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Plunder M. Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka. [Floristic and vegetation research of Bažantka fen reserve.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 153 -168. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Ekrtová E. & Ekrt L. Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. [Floristic and vegetation research the upper part of Strouha valley.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 17 -30. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Ekrtová E. & Čech L. Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. [Floristic and vegetation research of the Horní Mrzatec fishpond in Jihlavské vrchy hills.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 195 -206. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Plunder M., Ekrtová E. & Čech L. Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších. [Floristic and vegetation research of Pilný fi shpond.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 43 -50. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Molitor P. & Šuhaj J. Hnízdění skřivana lesního (Lullula arborea) v Bohuslavicích v letech 2007 a 2008. – Acrocephalus (Ostrava) 24: 65 -66. Časopis D
 2008Šťastný J. Krásivky Přírodních rezervací „Chvojnov“ a „Na Oklice“. [Desmids of the Nature Reserves „Chvojnov“ and „Na Oklice“] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 13 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Českomoravské vrchoviny. [The ants of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 243 -252. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bězděčka P. & Bezděčková K. Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 28 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 52 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Zálešák Z. Praktická LP na revíru Bohuslavice. – Lesu zdar 2008( 7-8): 24. Časopis D Celé číslo
 2008Anděra M. & Zbytovský P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 97 -104. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kašíková M. Řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Polná. [Solution of the biodegradable waste treatment in Polná.] 68 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Vlastimila Mikulová VŠKP D PDF
 2008Hanák F., Bezděčková K. & Hudeček J. J. Semrádova ornitologická sbírka v Muzeu Vysočiny Jihlava. [The ornithological collection of Bohumil Semrád in the Museum of the Bohemian-Moravian Uplands in Jihlava.] – Zprávy MOS 65-66: 89 -95. Časopis D
 2008Kunstmüller I. Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. [Intra-specifi c and heterosexual behaviour of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a breeding areas on Bohemian-Moravian Uplands.] – Zprávy MOS 65-66: 29 -45. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Hofhanzlová E. & Ekrt L. Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. [Floristic and vegetation research of Velký Špičák National Nature Reserve.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 11 -20. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Bezděčková K. & Bezděčka P. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny. [Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian - Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 23 -28. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Kistlerová M. Model zvěřních políček v mateřské škole – Myslivost 2007( 5): 72. Časopis D
 2006Kočár P., Kočárová R. & Kaštovský J. Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče. [Analysis of botanical remains from high medieval ditch from Telč.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 1 -8. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Šťastný K. & Bejček V. Avifauna České republiky na počátku nového tisíciletí. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 13 -15. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Maštera J. Batrachofauna severovýchodní části okresu Jihlava. [Amphibians in the north-east part of Jihlava county.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 53 -84. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Kistlerová M. Cerekvická ptačí stezka. – Myslivost 2006(10): 64. Časopis D
 2006Hofhanzlová E. & Ekrt L. Floristický a vegetační iventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. [Zhejral. Floristic and vegetation research at the Zhejral reserve] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 19 -37. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Vašák J. Levhart perský a jeho odchov v Zoo Jihlava. – Živa 54(3): 134 -136. Časopis D PDF
 2006Bílý M. & Simon O. Lužní potok a Jankovský potok: možnosti udržení výskytu perlorodky říční v tocích silně vlivněných lidskou činností. – Příroda, Praha 25: 29 -36. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2006Kunstmüller I. Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005. [The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - population dynamic and breeding success in the Bohemian-Moravian Highlands in 1986-2005.] – Crex 26: 40 -51. Časopis D Abstrakt
 2006Klubal Z. Není školka jako školka. – Myslivost 2006( 1): 63. Časopis D
 2006Růžička I. & Novotný I. Nový bryofloristický materiál z Českomoravské vrchoviny – doplňky za léta 1961–2004. [New findings of the bryophyta from the Bohemian-Moravian Highlands collected between 1961 and 2004.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 9 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2006Novotný J. Péče o zajíce. – Myslivost 2006( 5): 33. Časopis D PDF
 2006Kistlerová M. Práce s dětmi v MŠ Dolní Cerekev. – Myslivost 2006( 4): 61. Časopis D
 2006Kapitulčinová D. Selective formation of algal and cyanobacterial assemblages on different substrates in a small oligotrophic pond in the Czech-Moravian Uplands. 41 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Supervisor Jan Kaštovský VŠKP D PDF
 2006Trnková R. Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. 21 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Karel Prach VŠKP D
 2006Šumpich J., Dvořák I., Dvořák M., Moravec J., Laštůvka Z. & Mückstein P. Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V. [Interesting records of butterflies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 45 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Kistlerová M. Zelený výlet s myslivci. – Myslivost 2006(10): 62. Časopis D
 2005Růžička I. Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. [Two new findings of Calamagrostis phragmitoides Hartman in the Bohemian-Moravian Highlands] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 57 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Čech L. Leersia oryzoides Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. [Leersia oryzoides Sw. in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 53 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Berka T. Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok. [Bryophytes of the Nature reserve Zaječí skok.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 11 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Šumpich J., Dvořák I. & Dvořák M. Některé zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině IV. [Some interesting records of moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands IV.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 151 -153. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Dvořáčková K. Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. [New locality for Carex pilosa Scop. in the Czech-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 61 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kodet V. Nový koeficient ornitologické významnosti lokality a jeho praktická aplikace v ochraně přírody na příkladu z Českomoravské vrchoviny. In , 1. 12. 2005 Praha. Fakulta lesnická a environmentální ČZU. Praha – In: Sb. ČZU, Praha, 33 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2005Kodet V. & Kunstmüller I. Ornitologická pozorování na Jihlavsku v letech 2002 a 2003. – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 131 -149. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Prášek V. & Valášek M. Počátky hnízdění holuba hřivnáče v urbánním prostředí Jihlavy a Brna. [The beginnigs of breeding of the Wood Pigeon (Columba palumbus) in the residential environment of the towns of Jihlava and Brno.] – Crex 25: 143 -144. Časopis D Abstrakt
 2005Kodet V. Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. 99 stran. Diplomová práce. ČZU FLE. VŠKP D
 2005Kunstmüller I. & Kodet V. Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. 220 stran. ZO ČSOP č. 59/11 Jihlava; Muzeum Vysočiny Jihlava. ISBN 80-86382-16-8 D PDF
 2005Šálek M. & Schröpfer L. Rozšíření a početnost sýčka obecného (Athene noctua) v České republice - průběžná zpráva za rok 2005. – Zprávy ČSO 61: 37 -38. Časopis D PDF
 2005Dvořák I. & Šumpich J. Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu motýlů (Lepidoptera) v přírodní rezervaci Na Oklice (kraj Vysočina). [The results of faunistic and ecologic survey of butterflies and moths (Lepidoptera) in the Na Oklice Nature Reserve (Vysočina Region).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 71 -104. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2004Pavlíková T. Geobiocenologické podklady a návrh péče o významné přírodní a historické prvky krajiny středního Pojihlaví. 61 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚLBDG. Vedoucí práce Antonín Buček VŠKP D
 2004Kourková P. Náměty pro přírodovědné exkurze do okolí Jihlavy zaměřené na botaniku. 141 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce J. Skýbová VŠKP D
 2004Wacková O. Návrhy výukových materiálů (pracovních listů) využitelných v podmínkách Zoologické zahrady Jihlava. 106 stran. Diplomová práce. JU FP KB. Vedoucí práce V. Matěnová VŠKP D
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348