Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Machač O., Ivinskis P. & Rimšaite J. Dosavadní znalosti fauny bezobratlých v CHKO Železné hory. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 126 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenec Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) na Českomoravské vrchovině. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2019Štědra M. Zalesňování kaňonu řeky Sázavy na počátku 20. století. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 6 -8. Časopis D PDF
 2017Čihák J. Odhalení „Sochy pro Josefa Toufara“ v Zahrádce. – Pod Blaníkem 21(43) č.2: 21 -25. Časopis D PDF
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2016Ptáčková T. Vodní dům otevřen veřejnosti. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 5 -7. Časopis D PDF
 2015Elleder L., Šírová J. & Dragoun Z. Důsledky přívalové povodně na přelomu července a srpna 1714 pro střední Sázavu (1). – Pod Blaníkem 19(41) č.1: 14 -17. Časopis D PDF
 2015Čihák J. Osamělý kostel u vodní nádrže (1). – Pod Blaníkem 19(41) č.4: 13 -17. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2013Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2012. – Pod Blaníkem 17(39) č.1: 99 příloha: VII.-XI. Časopis D PDF
 2013Kunstmüller I. Hnízdní biotopy motáka lužního (Circus pygargus) na Českomoravské vrchovině [Breeding habitats of Montagu´s Harrier (Circus pygargus) in Czech and Moravian Highlands.] – Sluka 9: 7 -36. Časopis D
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Holý K., Nádvorníková B. Křísek polní (Psammotettix alienus) v porostech obilnin. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 81 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2013Hanel L. Nové nálezy rysa na Podblanicku. – Pod Blaníkem 17(39) č.4: 4 -5. Časopis D PDF
 2013Janatková I. Osmé dny BRT. – Myslivost 2013( 9): 115. Časopis D
 2013Weber M., Lipský Z., Stroblová L. & Šantrůčková M. Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka. [A Strategic Vision of the Landscape Development in the Nové Dvory and Žehušice Regions.] – Ochrana přírody 68(1): 20 -23. Časopis D PDF
 2012Jankovičová Z. Analýza historického vývoje krajiny Českomoravské vrchoviny na příkladu Železných hor. [Landscape change analysis of the Czech-Moravian Highlands on the example of the Iron Mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Eis M. Návrh intenzifikace enviromentálně šetrného rozvoje turismu ve venkovském mikroregionu Podoubraví. [Intesification proposal of enviromental-friendly development of turism in mikroregion Podoubraví.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Vladimír Zdražil, konzultant Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Janatková I. Sedmý Den border teriéra – Štoky 2012. – Myslivost 2012( 9): 108. Časopis D
 2012Krenk Z. Vliv dotačních titulů ČR, EU a z nich hrazených managementových opatření na biodiverzitu zemědělsky obhospodařovaných ploch. [Effect of subsidies CR, EU, and they paid management measures on the biodiversity of agriculturally managed land.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Alois Pavlíčko VŠKP D PDF
 2012Štípek K. & Ježek M. Vliv odrůdy kukuřice a ozimé pšenice při výběru potravy u černé zvěře. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Hamrský J. Vodní hmyz. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Prokešová A. Vývoj krajiny Železných hor - případová studie katastru Horní Bradlo. [Landscape development in Železné Mts. – case study of cadastral unit Horní Bradlo.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Tůmová J. Dobrovolníci opět vyčistili hladinu a břehy řeky Sázavy. – Pod Blaníkem 15(37) č.2: 99 příloha: X.-XI. Časopis D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 171 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Preislerová I. Ledecký kostel by mohl vyprávět… . – Pod Blaníkem 15(37) č.2: 10 -13. Časopis D PDF
 2011Hlaváčová P. Monitoring hnízdišť rorýse obecného na území města Havlíčkův Brod. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 84 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Janů P. Možnosti rekreace v CHKO Žďárské vrchy. [Recreation opportunities in teh protected landscape area of Žďárské vrchy.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D
 2011Bezděčková K. & Bezděčka P. Největší známé komplexy Formica rufa. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Svoboda Z. Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech II. Savci. – Živa 59(2): 98 -100. Časopis D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Juráček J. Strukturně-geologické poměry rudních výskytů v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině. [Structural and geological aspects of the appearances of the ore deposits in the surroundings of Stříbrné Hory village in the Bohemian-Moravian Uplands.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 38 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Lacheta A. Vyhodnocení povodí potoka Staviště z hlediska ohroženosti vodní erozí . [Evaluation of water erosion in Staviště stream catchment .] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D PDF
 2011Papáčková D. Vyhodnocení revitalizovaného mokřadu Velký Černý v CHKO Žďárské vrchy podle metodiky Natura 2000. [Evaluation of the restored wetland Velký Černý in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy according to Natura 2000.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Anonym Zajímavosti z říše rostlin. Víte, jak velký je nejvetší strom v ČR, nebo kde roste nejstarší strom na světě? – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce IZ Zajímavosti z říše rostlin: Víte, jak velký je největší strom v ČR, nebo kde roste nejstarší strom na světě? – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2010Kyzlík P. Bříza. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 24 -26. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Janatková I. Čtyři dny border teriéra. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 13. Časopis D
 2010Tichá V. Dny borderteriéra. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/5: 6. Časopis D
 2010Stejskal L. Drop velký na Vysočině. – Myslivost 2010( 4): 69. Časopis D
 2010Růžička M. Hnízdní společenstva ptáků v sedmi lesních přírodních rezervacích na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Avian breeding communities of seven forest reserves in the Železné hory Protected Landscape Area.] – Panurus 19: 67 -90. Časopis D PDF
 2010Zabloudil V., Mückstein P., Staněk J., Řetický J., Záliš Z., Čejka J., Matějka P., Doležalová P., Dajč L., Hanus B. CHKO Žďárské vrchy po čtyřiceti letech. [The Žďárské vrchy Hills after Forty Years.] – Ochrana přírody 65(6): 2 -6. Časopis D PDF
 2010Mrlík V. Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) v oblasti Náměšťských rybníků a jeho další výskyt na Českomoravské Vysočině. [The African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) in the surroundings of Náměšťské rybníky fishponds and its further occurrence in Czech-Moravian Highlands.] – Crex 30: 57 -65. Časopis D Abstrakt
 2010Šikula A. Klubové zkoušky v Železných horách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 12. Časopis D
 2010Poledník L. & Poledníková K. Monitoring, regulace a eradikace Norka amerického v České republice - metodická doporučení. 30 stran. ALKA Wildlife. Informační brožura D PDF
 2010Mrtka J. & Borkovcová M. Mortalita ježků (Erinaceus) vlivem automobilové dopravy v podmínkách Havlíčkobrodska. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 154 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010  Obnova retenčních nádrží Pstruhárny. – Lesu zdar 2010(10): 8 -9. Časopis D Celé číslo
 2010Kočová J. Ohlédnutí za rokem 2009 v Klubu chovatelů výmarských ohařů. – Myslivost 2010( 2): 56 -57. Časopis D
 2010Pfeffer J. Přehled úhynu zvěře v okrese Havlíčkův Brod v rámci silniční dopravy a možná preventivní opatření. [Survey of game death in Havlíčkův Brod region in terms of road transport and possible preventative measures.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Petra Nováková VŠKP D
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Málek J. Význam venkovského mikroregionu Svazku obcí Přibyslavska pro ochranu přírody a krajiny zájmového území. [The importance of country microregion of the Confederation of urban areas of Přibyslav to nature protection and suburban zones.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Říha K. Znáte nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny? – Lesu zdar 2010( 7-8): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2009Sedlmajerová V. Botanický průzkum cenných lokalit v prostoru Dlouhé meze na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Botanical inventarization of valuable localites in Dlouhé meze area the teritory of CHKO Železné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Bohumil Mandák VŠKP D
 2009Rejl J., Kohoutek J., Kohoutek M. & Novotný M. Další nález hnízda výra velkého (Bubo bubo) v přeloučských Železných horách. [Another case of Eagle Owl (Bubo bubo) breeding in the Železné hory.] – Panurus 18: 57 -58. Časopis D PDF
 2009Fialová Š. Klimatické změny a vznik nových ekologických zátěží (na příkladu oblasti Českomoravské vysočiny). [Climate change and rising new ecological damage (e.g. bohemia -moravia highland).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Ivan Landa VŠKP D
 2009Tichá V. Klubová výstava border teriérů Štoky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/5: 2 -3. Časopis D
 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. [Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora.] – Živa 57(2): 64 -66. Časopis D PDF
 2009Procházka V. & Havlíček J. Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor. [Plagioclase cumulate and chromite in the conglomerate from Stříbrné Hory.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 49: 17 -20. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Kalinová Z. Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na Českomoravské vysočině a Břeclavsku. [Population development of wild boar (Sus scrofa) in the Českomoravská vrchovina and Břeclav region(S Moravia).] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2009Spaková V. Porovnání růstu porostů na bývalých nelesních plochách s porosty na lesních plochách v oblasti Českomoravské Vysočiny v okolí obce Útěchovice. [Comparison of growth of stands on former agricultural land with the stands on forest land in the area of the Českomoravská Vysočina close to the village Útěchovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Šimon M. Posouzení funkce systematické trubkové drenáže v katastrálním území Jeřišno (okres Havlíčkův Brod). [Estimation of the function of subsurface pipe drainage in cadastral territory Jeřišno (District Havlickuv Brod).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jakub Štibinger VŠKP D
 2009Bukáček R. Preventivní ochrana krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy za účelem ochrany pozitivních hodnot. [Preventive ladnscape character assessment of the PLA Žďárské vrchy to protect positive landscape qualities.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Sklenička VŠKP D
 2009Švecová R. Tvorba tůní a vývoj jejich vegetace (Pelhřimovsko, Havlíčkobrodsko). [Pools creation and their vegetative development (Pelhřimovsko,Havlíčkobrodsko).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Josef Linhart VŠKP D
 2009Lišková H. Vliv užitých geodat na výsledky analýz vztahů ptačích společenstev ke struktuře krajiny (na příkladě Havlíčkobrodska). [Applied data influence on birds community analyse outcome in relation with a landscape structure (in the case of Havlíčkův brod region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2009Kavka M. & Procházka P. Vodní ptactvo nádrže Želivka v letech 1996 – 2008. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 49(2): 7 -48. Časopis D
 2009Pavézka Z. Vyhodnocení populace daňka evropského ( Dama dama L.) v oborním chovu Volský žlab. [The evaluation of the fallow deer (Dama dama L.) population in the game preserve Volsky zlab.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Miloslav Vach VŠKP D
 2009Kunstmüller I. Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) v kraji Vysočina. [Occurrence and breeding of the Red Kite (Milvus milvus) in the Vysočina region.] – Crex 29: 99 -110. Časopis D Abstrakt
 2008Hunkařová H. Analýza hnízdišť čápa bílého (Ciconia ciconia) na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku. [Analysis of breeding places of White Stork (Ciconia ciconia) in districts Chrudim and Havlíčkův Brod (Eastern Bohemia).] 78 stran. Bakalářská práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Vojtěch Kodet VŠKP D PDF
 2008Zbytovský P. Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia,) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). [Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiropetra).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 105 -110. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Peterková V. Hodnocení ukazatelů acidifikace půdy v oblasti Žďárských vrchů. [Assessment of soil acidification indicators in the Žďárské vrchy region.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ. VŠKP D
 2008Bárta F. Jak známe biodiverzitu na příkladu Železných hor. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 54 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Kocourková E., Cempírek J. & Losos Z. Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu. [Kaňkite from Dlouhá Ves near Havlíčkův Brod (Czech Republic).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 7 -12. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Havlíček J. & Malý K. Kaňkit ze Stříbrných Hor. [Kaňkite from Stříbrné Hory near Havlíčkův Brod.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 113 -114. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Holub M. Lesnický den v Železných horách. – Lesu zdar 2008( 5): 24 -25. Časopis D Celé číslo
 2008Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P. Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. [Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic-ecological study.] 79 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Edice: PARNASSIA sv. 3 , ISBN 978-80-87051-49-8 Studie D PDF
 2008Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Českomoravské vrchoviny. [The ants of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 243 -252. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bězděčka P. & Bezděčková K. Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 28 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Lemberk V. Nález mateřské kolonie netopýra pestrého (Vespertilio murinus) v Železných horách. [Finding of a nursery colony of the parti-coloured bat (Vespertilio murinus) in the Železné hory Mts. (eastern Bohemia, Czech Republic).] – Vespertilio 12: 83 -84. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 52 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Břízová E. Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Čech M. & Čech P. Potrava kormorána velkého na vodárenské nádrži Želivka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 48: 91 -105. Časopis D
 2008Mückstein P. Pozorování sokola stěhovavého ve Žďárských vrších. – Ptačí svět 15(1): 14 -15. Časopis D Celé číslo
 2008Anděra M. & Zbytovský P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 97 -104. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kulhánková I. Sledování vývoje struktury krajiny v k.ú. Česká Bělá a Havlíčkova Borová. [Landscape pattern changes in Ceska Bela a Havlickova Borova study ares.] 100. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Kateřina Pixová VŠKP D PDF
 2008Málková V. Sledování vývoje struktury krajiny v k.ú. Přibyslav. [Landscape pattern changes in Pribyslav study area.] 49 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Kateřina Pixová VŠKP D PDF
 2008Kunstmüller I. Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. [Intra-specifi c and heterosexual behaviour of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a breeding areas on Bohemian-Moravian Uplands.] – Zprávy MOS 65-66: 29 -45. Časopis D
 2008Volfschütz J. Vyhodnocení provenienční pokusné plochy VÚLHM Jíloviště-Strnady s javorem klenem (Acer pseudoplatanus L.) č. 221 – Městské lesy Havlíčkův Brod, Ronovec ve věku 24 let. [Acer pseudoplatanus - evaluation of provenance trial Městské lesy Havlíčkův Brod, Ronovec, age 24 years.] Diplomová práce. ČZU FLD KDSLD. VŠKP D
 2008Lemberk V., Bárta F. & Miles P. Vysoký věk u netopýra velkého (Myotis myotis) v České republice. [High longevity of the greater mouse-eared bat (Myotis myotis) in the Czech Republic.] – Vespertilio 12: 81 -82. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348