Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenec Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) na Českomoravské vrchovině. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2016Ptáčková T. Vodní dům otevřen veřejnosti. – Pod Blaníkem 20(42) č.1: 5 -7. Časopis D PDF
 2014Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2013. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: VIII.-X. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2012. – Pod Blaníkem 17(39) č.1: 99 příloha: VII.-XI. Časopis D PDF
 2013Kunstmüller I. Hnízdní biotopy motáka lužního (Circus pygargus) na Českomoravské vrchovině [Breeding habitats of Montagu´s Harrier (Circus pygargus) in Czech and Moravian Highlands.] – Sluka 9: 7 -36. Časopis D
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2013Hanel L. Nové nálezy rysa na Podblanicku. – Pod Blaníkem 17(39) č.4: 4 -5. Časopis D PDF
 2013Nenadál J. Tříleté zkušenosti s pachovými ohradníky. – Myslivost 2013( 3): 33. Časopis D
 2012Gebarovská L. Hospodaření s komunálním odpadem ve městě Pelhřimov - systém sběru tříděného odpadu. [Management of municipal waste in Pelhřimov - system of separate waste collection.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Hippmannová K. Územní studie veřejných prostranství města Pelhřimov. [Study of public spaces of the city of Pelhřimov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2012Hamrský J. Vodní hmyz. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Pípalová J. Vývoj kulturní krajiny Červené Řečice a Želiv od počátku osidlování člověkem. [Development of cultural landscape Červená Řečice and Želiv since the beginning of human settlement.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 171 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčková K. & Bezděčka P. Největší známé komplexy Formica rufa. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Juráček J. Strukturně-geologické poměry rudních výskytů v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině. [Structural and geological aspects of the appearances of the ore deposits in the surroundings of Stříbrné Hory village in the Bohemian-Moravian Uplands.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 38 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Smejkalová A. Výběr jedinců smrku ztepilého (Picea abies(L.)Karst.) s rezonančním dřevem z oblasti Pelhřimovska.. [Selection of Norway spruce (Picea abies(L.)Karst.) with resonance wood at Pelhřimov region..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Vladimír Hynek VŠKP D PDF
 2010Kyzlík P. Bříza. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 24 -26. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010křj Historie Opatovského dvora – Lesu zdar 2010( 5): 18 -20. Časopis D Celé číslo
 2010Kadava L., Bartoníček J. & Vosáhlová S. Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Novobydžovsku a Hořicku. [Breeding of the Montagu's Harrier (Circus pygargus) in the Nový Bydžov and Hořice areas (Eastern Bohemia).] – Panurus 19: 93 -96. Časopis D PDF
 2010Mrlík V. Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) v oblasti Náměšťských rybníků a jeho další výskyt na Českomoravské Vysočině. [The African Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus) in the surroundings of Náměšťské rybníky fishponds and its further occurrence in Czech-Moravian Highlands.] – Crex 30: 57 -65. Časopis D Abstrakt
 2010Klaudys M. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Skládačka D PDF
 2010Březina O. Propagace myslivosti na Pelhřimovsku. – Myslivost 2010( 2): 92. Časopis D
 2010Štěrba O. Rozšíření výra velkého (Bubo bubo) na okrese Pelhřimov a jeho hnízdní úspěšnost. [Distribution of Eagle Owls (Bubo bubo) in Pelhřimov district and its nest success.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Říha K. Znáte nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny? – Lesu zdar 2010( 7-8): 18 -19. Časopis D Celé číslo
 2009Kučerová Lejčková M. Klášter Želiv, kulturní dominanta v krajině. [The Zeliv monastery - culturally dominating feature of the landscape.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2009Fialová Š. Klimatické změny a vznik nových ekologických zátěží (na příkladu oblasti Českomoravské vysočiny). [Climate change and rising new ecological damage (e.g. bohemia -moravia highland).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Ivan Landa VŠKP D
 2009Tichá V. Klubová výstava německých krátkosrstých ohařů. – Myslivost 2009( 7): 57. Časopis D
 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. [Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora.] – Živa 57(2): 64 -66. Časopis D PDF
 2009Hadravová M. Plán společných zařízení v katastrálních územích Nečice a Tukleky (Kraj Vysočina). [Plan of collective equipment in Nečice a Tukleky cadastral areas (Vysočina region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2009Kalinová Z. Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na Českomoravské vysočině a Břeclavsku. [Population development of wild boar (Sus scrofa) in the Českomoravská vrchovina and Břeclav region(S Moravia).] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2009Spaková V. Porovnání růstu porostů na bývalých nelesních plochách s porosty na lesních plochách v oblasti Českomoravské Vysočiny v okolí obce Útěchovice. [Comparison of growth of stands on former agricultural land with the stands on forest land in the area of the Českomoravská Vysočina close to the village Útěchovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Březina O. Propagace myslivosti na Pelhřimovsku. – Myslivost 2009( 4): 90. Časopis D
 2009Švecová R. Tvorba tůní a vývoj jejich vegetace (Pelhřimovsko, Havlíčkobrodsko). [Pools creation and their vegetative development (Pelhřimovsko,Havlíčkobrodsko).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Josef Linhart VŠKP D
 2009Kavka M. & Procházka P. Vodní ptactvo nádrže Želivka v letech 1996 – 2008. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 49(2): 7 -48. Časopis D
 2009Kunstmüller I. Výskyt a hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) v kraji Vysočina. [Occurrence and breeding of the Red Kite (Milvus milvus) in the Vysočina region.] – Crex 29: 99 -110. Časopis D Abstrakt
 2008Zbytovský P. Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia,) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera). [Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiropetra).] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 105 -110. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bezděčková K. & Bezděčka P. Mravenci Českomoravské vrchoviny. [The ants of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 5: 243 -252. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Bězděčka P. & Bezděčková K. Myrmekocenózy slatinných a rašelinných ekosystémů. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 28 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 52 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Čech M. & Čech P. Potrava kormorána velkého na vodárenské nádrži Želivka. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 48: 91 -105. Časopis D
 2008Anděra M. & Zbytovský P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. [Distribution of the field vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 4: 97 -104. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kunstmüller I. Vnitrodruhové a heterosexuální chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdištích Českomoravské Vysočiny. [Intra-specifi c and heterosexual behaviour of Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in a breeding areas on Bohemian-Moravian Uplands.] – Zprávy MOS 65-66: 29 -45. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Bezděčková K. & Bezděčka P. Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny. [Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian - Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 23 -28. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Moravec J. Obojživelníci a plazi Pelhřimovska. [Amphibians and reptiles of the Pelhřimov region.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 37 -46. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Beran L. Vodní měkkýši VN Vřesník a navazujícího toku Želivky. [Aquatic molluscs of the Vřesník Water Reservoir and consequential part of the Želivka River.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 3: 21 -22. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Kavka M. & Křivský J. Výskyt turpana hnědého (Melanitta fusca) na nádrži Želivka v letech 1998–2006. [Occurrence of the Velvet Scoter (Melanitta fusca) on the Želivka dam reservoir during the period 1998–2006.] – Panurus 16: 27 -30. Časopis D PDF
 2006Šťastný K. & Bejček V. Avifauna České republiky na počátku nového tisíciletí. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 13 -15. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Bílý M. & Simon O. Lužní potok a Jankovský potok: možnosti udržení výskytu perlorodky říční v tocích silně vlivněných lidskou činností. – Příroda, Praha 25: 29 -36. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2006Kunstmüller I. Moták pochop (Circus aeruginosus) – populační dynamika a hnízdní úspěšnost na hnízdištích Českomoravské vysočiny v letech 1986-2005. [The Marsh Harrier (Circus aeruginosus) - population dynamic and breeding success in the Bohemian-Moravian Highlands in 1986-2005.] – Crex 26: 40 -51. Časopis D Abstrakt
 2006Růžička I. & Novotný I. Nový bryofloristický materiál z Českomoravské vrchoviny – doplňky za léta 1961–2004. [New findings of the bryophyta from the Bohemian-Moravian Highlands collected between 1961 and 2004.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 9 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2006Novotný J. Péče o zajíce. – Myslivost 2006( 5): 33. Časopis D PDF
 2006Kapitulčinová D. Selective formation of algal and cyanobacterial assemblages on different substrates in a small oligotrophic pond in the Czech-Moravian Uplands. 41 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Supervisor Jan Kaštovský VŠKP D PDF
 2006Trnková R. Sukcese vegetace v opuštěných kamenolomech v oblasti Českomoravské vysočiny. 21 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Karel Prach VŠKP D
 2006Šindelář J. & Frýdl J. Význam modřínu opadavého (Larix decidua Mill ) pro lesní hospodářství ČR. – In: Modřin opadavý, původní dřevina Jeseníků. Sb. ze semináře, 4 -14. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Mourková J., Bergmann P. & Bílý M. Významná zimoviště vodních ptáků ve středních Čechách. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 77 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Šumpich J., Dvořák I., Dvořák M., Moravec J., Laštůvka Z. & Mückstein P. Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V. [Interesting records of butterflies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 2: 45 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Růžička I. Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině. [Two new findings of Calamagrostis phragmitoides Hartman in the Bohemian-Moravian Highlands] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 57 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Čech L. Leersia oryzoides Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině. [Leersia oryzoides Sw. in the Bohemian-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 53 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Šumpich J., Dvořák I. & Dvořák M. Některé zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině IV. [Some interesting records of moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands IV.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 151 -153. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Dvořáčková K. Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině. [New locality for Carex pilosa Scop. in the Czech-Moravian Highlands.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 61 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Kodet V. Nový koeficient ornitologické významnosti lokality a jeho praktická aplikace v ochraně přírody na příkladu z Českomoravské vrchoviny. In , 1. 12. 2005 Praha. Fakulta lesnická a environmentální ČZU. Praha – In: Sb. ČZU, Praha, 33 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2005Hruška P. Optimalizace vstupního čerpání surové vody do ÚV Želivka. 56 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KTV. Vedoucí práce P. Fošumpaur VŠKP D
 2005Kodet V. Porovnání ornitologické významnosti maloplošných zvláště chráněných území s dalšími ornitologicky cennými lokalitami v centrální části Českomoravské vrchoviny. 99 stran. Diplomová práce. ČZU FLE. VŠKP D
 2005Kunstmüller I. & Kodet V. Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. 220 stran. ZO ČSOP č. 59/11 Jihlava; Muzeum Vysočiny Jihlava. ISBN 80-86382-16-8 D PDF
 2005Šálek M. & Schröpfer L. Rozšíření a početnost sýčka obecného (Athene noctua) v České republice - průběžná zpráva za rok 2005. – Zprávy ČSO 61: 37 -38. Časopis D PDF
 2005Bystrianská I. Studie řešení rybníka u Hodějovického mlýna. 52 stran. Diplomová práce. MENDELU FLD ÚTOK. Vedoucí práce J. Synková VŠKP D
 2005Šumpich J. Výsledky kvantitativního sledování řádu motýlů (Lepidoptera) na loukách u Kamenice nad Lipou. [The results of a moth survey (Lepidoptera) in meadow biotopes near Kamenice nad Lipou.] – Acta rer. Natur., Přír. čas. Vysočiny 1: 105 -116. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2004Janáková L. Aktuální problémy ochrany přírody a krajiny v západní části kraje Vysočina. 86 stran. Diplomová práce. MENDELU FA ÚKE. Vedoucí práce V. Láznička VŠKP D
 2004Kunstmüller I., Hobza P. & Skříček T. Výskyt poštolky rudonohé (Falco vespertinus) na Českomoravské vysočině v hnízdní době. [The occurrence of Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in Bohemian-Moravian Highlands in the breeding season.] – Crex 22: 111 -113. Časopis D Abstrakt
 2003Kunstmüller I. & Stejskal D. Hnízdní rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na Českomoravské vysočině a první prokázané hnízdění na Jihlavsku. [Breeding distribution of Pygmy Owl /Glaucidium passerinum/ in Českomoravská vysočina Highlands and first confirmed breeding in Jihlava region.] – Zprav. SOVDS 9: 2 -4. Časopis D
 2003Kunstmüller I. Hnízdní rozšíření ťuhýka šedého (Lanius excubitor) v centrální části Českomoravské vysočiny. [Breeding distribution of Great Grey Shrike /Lanius excubitor/ in the central part of the Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic.] – Crex 20: 78 -91. Časopis D
 2003Pešout P. Jitka Anderlová: Region Benešov - města a obce. – Pod Blaníkem 7(29) č.3: příloha: IV. Časopis D PDF
 2003Tichá V. Klubová výstava německých krátkosrstých ohařů. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2003/5: 3. Časopis D PDF
 2003Kunstmüller I., Krejz J. & Skříček T. Prokázaná hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny. [Confirmed breeding of Bittern /Botaurus stellaris/ in the districts of Třebíč and Žďár nad Sázavou, south-east part of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Crex 20: 48 -51. Časopis D
 2003Rojková M. Stav veřejné zeleně a její revitalizace ve vymezené části Humpolce. 82 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce P. Rohon VŠKP D
 2002Cháb D. Avifauna vybraných lučních lokalit v okolí Pelhřimova. 104 stran. Diplomová práce. UK FPř KZ. VŠKP D
 2002Bureš P. Cirsium heterophyllum a jeho kříženci v České republice. [Cirsium heterophyllum (L.) Hill. And its hybrids in the Czech Republic.] – In: Floras, Distribution Atlases and Vegetation Surveys in Central Europe. Abstracts from the IXth Congress of the Czech Botanical Society, 87 -88. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Šafránková Z. Jak pomoci poraněným dravým ptákům? – Sosna 2002(2): 28 -29. Časopis D PDF
 2002Pilous V. Květena kolem Benešova. – Pod Blaníkem 6(28) č.2: příloha: I.-IV. Časopis D PDF
 2002Jonáš J. Ohlédnutí za kynologickou sezónou na Pelhřimovsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2002/2: 3. Časopis D
 2002Kunstmüller I. Početnost hnízdní populace sovy pálené (Tyto alba) a příčiny jejího silného úbytku v centrální části Českomoravské vysočiny v letech 1950-1990. [Abundance of breeding population of the Barn Owl /Tyto alba/ and cause of the strong decrease in central area of the Czech & Moravian Highlands in the years 1950-1990.] – Zprávy MOS 60: 9 -33. Časopis D PDF
 2002Fučíková P. Potravní ekologie vydry říční (Lutra lutra) na vodní nádrži Želivka. [Food ecology of the European otter in the Želivka water basin.] 60 stran. Diplomová práce. ČZU LF KE. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D PDF
 2002Bartoš J. Ptactvo Nového rybníka u Žamberka a jeho okolí. [Birds of Nový pond near Žamberk (Eastern Bohemia).] – Panurus 12: 25 -46. Časopis D PDF
 2002Tajovský K. Půdní bezobratlí (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) východní části Svratecké hornatiny (Českomoravská vrchovina). – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 37 -38. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Anděra M. & Zbytovský P. Savci Pelhřimovska. [Mammals of the Pelhřimov region (SE Bohemia, Czech Republic).] – Lynx n. s. 33: 5 -34. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2002Kunstmüller I. Výskyt a hnízdění sýce rousného (Aegolius funereus) v Jihlavských vrších a v centrální části Českomoravské vysočiny. [The occurrence and breeding of Tengmalm´s Owl /Aegolius funereus/ in the Jihlavské vrchy hills and the central part of the Bohemian-Moravian Highlands.] – Crex 19: 81 -85. Časopis D
 2002Veselá S. Život za objektivem. – Myslivost 2002(10): 35. Časopis D PDF
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348