Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Machač O., Ivinskis P. & Rimšaite J. Dosavadní znalosti fauny bezobratlých v CHKO Železné hory. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 126 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2015Elleder L., Šírová J. & Dragoun Z. Důsledky přívalové povodně na přelomu července a srpna 1714 pro střední Sázavu (1). – Pod Blaníkem 19(41) č.1: 14 -17. Časopis D PDF
 2014Doucha B. Noví raritní srnci z Chrudimska. – Myslivost 2014( 6): 70 -71. Časopis D
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Pithart D. Zapojení vodních a mokřadních ekosystémů do řešení současných úkolů vodního hospodářství. [Involvement of aquatic and wetland ecosystems in addressing current challenges of water management.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 26 -35. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Doucha B. Kamenný pomníček sv. Huberta odhalen na Chudimsku. – Myslivost 2013( 1): 102 -103. Časopis D
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2013Doucha B. Noví raritní srnci z Chrudimska. – Myslivost 2013( 7): 86 -87. Časopis D
 2013Weber M., Lipský Z., Stroblová L. & Šantrůčková M. Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka. [A Strategic Vision of the Landscape Development in the Nové Dvory and Žehušice Regions.] – Ochrana přírody 68(1): 20 -23. Časopis D PDF
 2012Bartošová A. Analýza a hodnocení krajinné struktury zájmového území Hrochův Týnec (Padubický kraj). [Analysis and evaluation of landscape structure of the study area Hrochův Tynec (Padubice County).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Vastl R. Analýza a hodnocení krajinných změn lokality Luh u Sušice. [Analysis and evaluation of landscape changes at the site of Luh Sušice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Jankovičová Z. Analýza historického vývoje krajiny Českomoravské vrchoviny na příkladu Železných hor. [Landscape change analysis of the Czech-Moravian Highlands on the example of the Iron Mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Doucha B. Barvářské zkoušky v Tisovci. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/1: 4. Časopis D PDF
 2012Ohryzková L. & Popelářová M. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Doucha B. Raritní srnci z Chrudimska. – Myslivost 2012( 8): 77. Časopis D
 2012Kliment P. Sledování krajinných změn s využitím starých map a historických leteckých snímků (Hrochův Týnec, Pardubický kraj). [Monitoring landscape change, using old maps and historical aerial photographs (Hrochův Týnec, Pardubice Region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Doucha B. Speciální vodní práce na Chrudimsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6: 7. Časopis D
 2012Krenk Z. Vliv dotačních titulů ČR, EU a z nich hrazených managementových opatření na biodiverzitu zemědělsky obhospodařovaných ploch. [Effect of subsidies CR, EU, and they paid management measures on the biodiversity of agriculturally managed land.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Alois Pavlíčko VŠKP D PDF
 2012Prokešová A. Vývoj krajiny Železných hor - případová studie katastru Horní Bradlo. [Landscape development in Železné Mts. – case study of cadastral unit Horní Bradlo.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Mikiska M. Analýza a hodnocení dlouhodobých změn krajiny s využitím starých vojenských map a ortofotomapy České republiky. [Analysis and evaluation of long-term changes in the landscape, using old Military Survey maps and orthophoto Czech Republic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Janů P. Možnosti rekreace v CHKO Žďárské vrchy. [Recreation opportunities in teh protected landscape area of Žďárské vrchy.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D
 2011Kubalová L. O putovní pohár hejtmana Pardubického kraje. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 3. Časopis D PDF
 2011Doucha B. Speciální vodní práce na Chrudimsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 15. Časopis D PDF
 2011Doucha B. Speciální vodní práce na Chrudimsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 12. Časopis D PDF
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Lacheta A. Vyhodnocení povodí potoka Staviště z hlediska ohroženosti vodní erozí . [Evaluation of water erosion in Staviště stream catchment .] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D PDF
 2011Papáčková D. Vyhodnocení revitalizovaného mokřadu Velký Černý v CHKO Žďárské vrchy podle metodiky Natura 2000. [Evaluation of the restored wetland Velký Černý in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy according to Natura 2000.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2010Doucha B. Barvářské zkoušky a 50 let činnosti MS Tisovec na Chrudimsku. – Myslivost 2010( 1): 94 -95. Časopis D
 2010Růžička M. Hnízdní společenstva ptáků v sedmi lesních přírodních rezervacích na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Avian breeding communities of seven forest reserves in the Železné hory Protected Landscape Area.] – Panurus 19: 67 -90. Časopis D PDF
 2010Zabloudil V., Mückstein P., Staněk J., Řetický J., Záliš Z., Čejka J., Matějka P., Doležalová P., Dajč L., Hanus B. CHKO Žďárské vrchy po čtyřiceti letech. [The Žďárské vrchy Hills after Forty Years.] – Ochrana přírody 65(6): 2 -6. Časopis D PDF
 2010Šikula A. Klubové zkoušky v Železných horách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 12. Časopis D
 2010Hasmanová K. Makrofytní vegetace stojatých vod v ostrovské části podkrušnohorské pánve. [Macrophytes of ponds around Ostrov in Krušné Hory Basin.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Křivka M. Nejčastější houbové choroby dřevin na Chrudimsku a jejich vliv na provozní bezpečnost. [Most frequent fungal diseases at Chrudimsko and their influence on the functional safeness.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Dana Čížková VŠKP D
 2010Hoštová V. Památník národního písemnictví představuje své sbírky. – Myslivost 2010( 5): 90 -91. Časopis D
 2010Hoštová V. Památník národního písemnictví představuje své sbírky. – Myslivost 2010( 7): 95. Časopis D
 2010Hoštová V.. Památník národního písemnictví představuje své sbírky. – Myslivost 2010( 6): 68 -69. Časopis D
 2010Doucha B. Raritní srnci z Chrudimska. – Myslivost 2010( 7): 81. Časopis D
 2010Doucha B. Speciální zkoušky z vodní práce. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 15. Časopis D
 2010Hamák L. Studie a návrh rekultivace luhu ve městě Sušice v prostředí GIS. [Study and the project of the recultivation of the area LUH in Sušice in the environment of GIS.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D
 2010Drmota J. Zastavení s mysliveckým spisovatelem Zdeňkem Hruškou. – Myslivost 2010( 7): 86 -87. Časopis D
 2010Doucha B. Zkoušky honičů - kopovů. Podruhé v Nasavrkách na Chrudimsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/3: 11. Časopis D
 2009Doucha B. Barvářské zkoušky v Tisovci na Chrudimsku. – Myslivost 2009( 4): 91. Časopis D
 2009Sedlmajerová V. Botanický průzkum cenných lokalit v prostoru Dlouhé meze na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Botanical inventarization of valuable localites in Dlouhé meze area the teritory of CHKO Železné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Bohumil Mandák VŠKP D
 2009Rejl J., Kohoutek J., Kohoutek M. & Novotný M. Další nález hnízda výra velkého (Bubo bubo) v přeloučských Železných horách. [Another case of Eagle Owl (Bubo bubo) breeding in the Železné hory.] – Panurus 18: 57 -58. Časopis D PDF
 2009Čáp P. Chov bílé jelení zvěře v oboře Žehušice, Žleby a Janovice. [The breeding of white deer inside of the game preserve Žehušice, Žleby a Janovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Miloslav Vach VŠKP D
 2009Praus L. Neobvykle umístěné hnízdo ťuhýka šedého (Lanius excubitor) na Chrudimsku. [An unusually situated Great Grey Shrike (Lanius excubitor) nest in Chrudim Distríct.] – Panurus 18: 63 -68. Časopis D PDF
 2009Schröpfer L. & Černý M. Nová data o pobytu Zdeňka Klůze na Ptačím ostrově v roce 1944. [New facts revealed about Zdeněk Klůz's stay on Lotseninsel Island in 1944.] – Panurus 18: 3 -22. Časopis D PDF
 2009Bukáček R. Preventivní ochrana krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy za účelem ochrany pozitivních hodnot. [Preventive ladnscape character assessment of the PLA Žďárské vrchy to protect positive landscape qualities.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Sklenička VŠKP D
 2009Anonym VII.ročník Memoriálu Dr.Urbana. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/2: 4. Časopis D
 2009Bárta F. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory. – Veronica 23(4): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2009Mervart T. Zpracování větrné kalamity v oboře Janovice a OBP. [Process windthrow disaster at gane preserve Janovice and work safety.] Diplomová práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Josef Gross VŠKP D
 2008Hunkařová H. Analýza hnízdišť čápa bílého (Ciconia ciconia) na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku. [Analysis of breeding places of White Stork (Ciconia ciconia) in districts Chrudim and Havlíčkův Brod (Eastern Bohemia).] 78 stran. Bakalářská práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Vojtěch Kodet VŠKP D PDF
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Paulusová L. Hodnocení škod působených zvěří, používané metodiky a místní podmínky na LS Nasavrky. [Losses cused to forest by wild game, methods of their assesment and conditions and practice of assesment on Nasavrky Forest district..] 57 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Petr Šrůtka VŠKP D PDF
 2008Peterková V. Hodnocení ukazatelů acidifikace půdy v oblasti Žďárských vrchů. [Assessment of soil acidification indicators in the Žďárské vrchy region.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ. VŠKP D
 2008Bárta F. Jak známe biodiverzitu na příkladu Železných hor. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 54 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Holub M. Lesnický den v Železných horách. – Lesu zdar 2008( 5): 24 -25. Časopis D Celé číslo
 2008Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P. Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. [Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic-ecological study.] 79 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Edice: PARNASSIA sv. 3 , ISBN 978-80-87051-49-8 Studie D PDF
 2008Lemberk V. Nález mateřské kolonie netopýra pestrého (Vespertilio murinus) v Železných horách. [Finding of a nursery colony of the parti-coloured bat (Vespertilio murinus) in the Železné hory Mts. (eastern Bohemia, Czech Republic).] – Vespertilio 12: 83 -84. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Břízová E. Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Mückstein P. Pozorování sokola stěhovavého ve Žďárských vrších. – Ptačí svět 15(1): 14 -15. Časopis D Celé číslo
 2008jnk Pozvánka na novou naučnou stezku u Slatiňan. – Lesu zdar 2008( 2): 15. Časopis D Celé číslo
 2008Trakal J. Srovnání výskytu orthopteroidního hmyzu v okolí Pařížova (okres Chrudim) v letech 1940-1950 a 1980-1990 – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 313 -318. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Tůma J. & Klaudyová L. Vyplavování živin z půdy průsakovými vodami v oblasti Seče. [Soil nutrients leaching by percolation water in the Seč area.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 17 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Lemberk V., Bárta F. & Miles P. Vysoký věk u netopýra velkého (Myotis myotis) v České republice. [High longevity of the greater mouse-eared bat (Myotis myotis) in the Czech Republic.] – Vespertilio 12: 81 -82. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Dymák M. Využití stromových růstových modelů pro predikci vývoje lesních společenstev chráněných území. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 48 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Žďárská M. Vývoj zastoupení jedle bělokoré v lokalitě Polom. 46 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Vladimír Janeček VŠKP D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Kadera J. Borovice blatka, opomíjená dřevina Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 2: 26 -27. Časopis D Celé číslo
 2007Sýkorová P. Botanický průzkum národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. VŠKP D
 2007jb Další bezzásahové území. – Ochrana přírody 62( 2): 32. Časopis D Celé číslo
 2007ng Netradiční geologická stezka. – Ochrana přírody 62( 2): 34. Časopis D Celé číslo
 2007Poláček K. Nové nálezy tesaříků (Cerambycidae) v bývalé oboře Lodrant u Uherska ve východních Čechách. [New findings of Cerambycidae in a former preserve Lodrant by Uhersko (East Bohemia, Czech Republic).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 119 -122. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Růžičková Z., Vítek J., Škrábalová E., Lemberková M., Vrána V., Koutný R., Vlasák M., Žaloudková H. Přírodní parky Pardubického kraje. [The Nature Parks of the Pardubice Region.] Propagační materiály 31 stran,1 mapa,. AOPK ČR, krajské středisko Pardubice; Krajský úřad - Pardubický kraj; Společnost přátel přírodě blízkého lesa. ISBN 978-80-87051-18 Propagační materiály D PDF
 2007Rymešová D. Složení potravy a hnízdní úspěšnost sýce rousného (Aegolius funereus) v CHKO Žďárské vrchy. [Diet composition and nest success of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area.] – BUTEO 15: 49 -57. Časopis D PDF
 2007Mikule V. Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) ve Žďárských vrších. [The White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in the Žďárské vrchy hills.] – Crex 27: 159 -160. Časopis D Abstrakt
 2007Holuša O. & Mückstein P. Vážky (Odonata) Žďárských vrchů. Faunisticko-ekologická studie. [Dragonflies (Odonata) of the Žďárské vrchy Mts. Faunistic-ecological study.] 77 stran. Správa CHKO Žďárské vrchy. Edice: PARNASSIA sv. 2 , ISBN 978-80-254-1228-2 Studie D PDF
 2007Zieris V. & Moravec J. Výskyt kyjorožce narudlého Claviger testaceus (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) v národní přírodní rezervaci Lichnice–Kaňkovy hory. [The occurrence of yellow ant´s-nest beetle Claviger testaceus (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in the National Nature Reserve Lichnice–Kaňkovy hory.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 223 -224. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Šumpich J. Výsledky sledování společenstev motýlů (Lepidoptera) v přírodní rezervaci Strádovské peklo (CHKO Železné hory: Nasavrky – Libáň) II. [Results of research of populations of butterflies and moths (Lepidoptera) in Strádovské peklo Nature Reserve (Železné hory Protected Area: Nasavrky – Libáň) II.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 53 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Bárta F., Prouza J. & Moravec J. Zajímavý nález střevlíčka Oodes gracilis (Coleoptera: Carabidae) v národní přírodní rezervaci Lichnice–Kaňkovy hory. [Interesting record of ground-beetle Oodes gracilis (Coleoptera: Carabidae) in the National Nature Reserve Lichnice–Kaňkovy hory.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 219 -222. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Sosna 2007(1): 14 -15. Časopis D PDF
 2006Rusňák J. & Lemberková M. Botanický průzkum vybraných maloplošných zvlášť chráněných území v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. [Botanical exploration of some special protected areas in protected Landscape Area Žďárské vrchy.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 171 -186. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Rusňák J. Botanický průzkum vybraných maloplošných zvlášť chráněných území v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Botanical exploration of some special protected areas in PLA Železné hory.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 155 -166. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Dohnal T. Dendrologický průzkum intravilánu památkově chráněné obce Krátká v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 55 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Hanuš VŠKP D
 2006Anonym Evropsky významné druhy živočichů v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Správa CHKO Žďárské vrchy. Informační brožura D PDF
 2006Honců M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) v rámci exkurzí VIII. celostátního setkání odonatologů ve Žďárských vrších v červnu 2005. [Faunistic finds of dragonflies (Odonata) made during the excursions of the VIII. allstate meeting of odonatologists in June 2005 in the Žďárské vrchy hills (Czech Republic).] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2005. Sb. ref., 7 -14. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2006Lemberková M. & Rusňák J. Floristické poznámky z Chrudimska a Železných hor. [Floristic notes from Chrudim district and Železné hory mountains (East Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 167 -170. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Sejček Z. Klasikové české krajinomalby v Železných horách. Klasikové české krajinomalby v Železných horách, sb. 16 Sborník tematických článků D
 2006Gutzerová N. Lokalita jeleního jazyku (Phyllitis scolopendrium) v Chrasti u Chrudimi. [Occurence of Hart´s tongue (Phyllitis scolopendrium) in Chrast town, near to Chrudim.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 251 -252. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Šimonová L. Mapování invazních druhů v chráněné krajinné oblasti Železné hory s důrazem na národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory. 57 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Riessová VŠKP D
 2006Bárta F. Monitorovací projekt CES v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. [Monitoring project CES in Protected landscape area Železné Mts.] – Panurus 15: 109 -111. Časopis D PDF
 2006Kolektiv pracovníků Správy CHKO Žďárské vrchy Obnovitelná energie a ochrana přírody a krajiny Příklad z CHKO Žďárské vrchy. – Ochrana přírody 61( 9): 266 -268. Časopis D Celé číslo
 2006Lemberk V. Obratlovci lomu u Předhradí na Chrudimsku. [The vertebrates of quarry near Předhradí (Chrudim district, East Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 193 -203. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Bárta F. Obratlovci navržené přírodní rezervace Svatomariánské údolí. [Vertebrates of the Svatomarianské údolí, move Nature rezerve in Protected lanscape area Železné hory.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 203 -210. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348