Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Lubojacký J., Holuša J. Odchyt lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahl.) do feromonových lapačů: změny abundance v průběhu vegetačního období. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 143 -144. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Mikešová D. Ornitologický park Josefovské louky. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2012Vaněk J. Bahňáci na přehradě Rozkoš v letech 2010 a 2011. – Vanellus 7: 41 -54. Časopis D PDF
 2012Ohr Beskydská orlice Tonička v Broumovsku. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2012(3): 15. Časopis D Celé číslo
 2012Cepák J. Kroužkování bahňáků v České republice v roce 2010. – Vanellus 7: 31 -35. Časopis D PDF
 2012Dostál Z. Nejedno tajemství. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/3: 37. Časopis D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Hromádko M. & Kult J. Ptačí park Josefovské louky v roce 2011. – Ptačí svět 19(1): 19. Časopis D Celé číslo
 2011Hromádko M. & Čihák K. Jaký je ptačí rok v Ornitologickém parku Josefovské louky. – Ptačí svět 18(1): 23. Časopis D Celé číslo
 2011Vermouzek Z. Na Josefovských loukách již vlastníme 11,5 ha.... – Ptačí svět 18(2): 1. Časopis D Celé číslo
 2011Vermouzek Z. Podzim a jaro byly v Ptačím parku Josefovské louky ve znamení úprav.... – Ptačí svět 18(1): 1. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Hromádko M. & Kult J. Co je nového v Ornitologickém parku Josefovské louky? – Ptačí svět 17(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2010Sadecký D. Možnosti a perspektivy rekreačního využití Mikroregionu Novoměstsko. [Possibilities and perspectives of the recreational use of the Microregion Novoměstsko (Nové Město na Moravě).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Fišer B., Kostečka P. & Klápště J. Národní programy Ministerstva životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny v roce 2009. [National Subvention Programmes/Subsidiary Schemes of the Ministry of the Environment of the Czech Republic in Nature Conservation and Landscape Protection in 2009.] – Ochrana přírody 65(2): 8 -11. Časopis D PDF
 2010Velehradský D. Negativní dominanty v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [Negative dominating features in the Protected Landscape Area Broumovsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Sklenička VŠKP D PDF
 2010Jonáš J. Tři perličky z Broumovska – Lesu zdar 2010( 3): 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2010Vorlíček T. Úmrtnost spárkaté zvěře způsobená silniční dopravou v okrese Náchod. [Mortality of ungulates caused by the traffic in the Náchod district.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Köppl P. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Broumovské stěny. – Veronica 24(3): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2010Jarešová P. Vyhodnocení přeshraniční migrace jelení zvěře v příhraniční honitbě Javory v Broumovském výběžku. [Evaluation of the red deer cross-border migration in hunting area Javory ...] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Šramarová K. Vyhodnocení stavu ÚSES na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [Evaluation of Territorial System of Ecological Stability of Protected Landscape Area Broumovsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Janoška M. Zimními Broumovskými stěnami. – Naše příroda 2010( 6): Časopis D PDF
 2010Jonáš J. Zlomená stolová hora Ostaš – Lesu zdar 2010( 5): 21 -22. Časopis D Celé číslo
 2009Slavík J. Drobty z dějin hradu Frymburka. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Růžička V. & Zacharda M. Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. [Screes and Rock Walls – Habitats Important for Biodiversity.] – Živa 57(2): 75 -77. Časopis D PDF
 2009Cepák J. Kroužkování bahňáků v roce 2008. – Vanellus 4: 8 -12. Časopis D PDF
 2009Dvořáček B. PhDr. Erik Bouza (1926-1986), ředitel Okresního archivu v Náchodě. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Šůla J. Povstání na jaře roku 1628 v severovýchodních Čechách – nevyřešené problémy. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Hofman M. Příspěvek k problematice potlačení povstání v severovýchodních Čechách v roce 1628. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2008Jonáš J. Broumovské stěny - lesy, rokle, skalní hřiby. – Lesu zdar 2008( 9): 18 -23. Časopis D Celé číslo
 2008Hofman M. Dobytí Nového Města nad Metují povstalci v roce 1628. – Panorama 16: Sborník vlastivědný D
 2008Kyzlík P. Jasany významné a památné v České republice a Evropě. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Diviš T. Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod – historie osídlování a výsledky sčítání. [Mute Swan (Cygnus olor) in the Náchod district – history of colonization and census results.] – Panurus 17: 27 -42. Časopis D PDF
 2008Maršík L., Mikát M. Motýli (Lepidoptera) PR Peklo u Nového Města nad Metují. [Lepidoptera of Peklo Nature Reserve near Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia, Czech Republic)] – Acta Mus. Neos.Bohem. 2008/1: 1 -68.strana, tab I, II, III příloha. Sborník vlastivědný D
 2008Pech P., Čížek O. & Zámečník J. Mravenci pod kosou: Vliv seče na kompetici mezi mravenci Lasius niger, Myrmica scabrinodis a M. rugulosa. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 153 -154. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Rejl J. Nález páskovce kroužkovaného (Cordulegaster boltonii Donovan, 1807) na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko [Finding of the species Golden-ringed Dragonfly (Cordulegaster boltonii Donovan, 1807) in the Protected Landscape Area Broumovsko.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 309 -310. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Špulák O. Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku. [Soils and forest communities of the nátuře reserves Ostaš and Kočičí skály near Broumov (Bohemia, Czech Republic).] – Příroda, Praha 26: 85 -105. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2008Gerža M. Současné poznání rašeliništní vegetace tříd Scheuchzerio-Caricetea fuscae a Oxycocco--Sphagnetea v severovýchodních Čechách. [The present knowledge of the míre vegetation of the classes Scheuchzerio-Caricetea fuscae a Oxycocco-Sphagnetea in north-eastern Bohemia.] – Příroda, Praha 26: 45 -63. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Mazura F. 60. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha. – Myslivost 2007(12): 10. Časopis D PDF
 2007Prausová R. & Samková V. Exkurze do Babiččina údolí. – Východočeský botanický zpravodaj 2007/7: 23 -27. Časopis D
 2007Laštovic F., Friede J. Nález kruštíku polabského (Epipactis albensis) v Halíně. [Discovery of Helleborine - Epipactis albensis in locality Halín.] – Acta Mus. Neos.Bohem. 2007/1: 45 -46.strana, tab V příloha. Sborník vlastivědný D
 2007Gerža M. Nová lokalita Epipactis albensis Nováková et Rydlo v severovýchodních Čechách [The new locality of Epipactis albensis Nováková et Rydlo in the north-eastern Bohemia.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Volf V. Ornitologický výzkum Halína v letech 2006-2007. [Ornitological Investigation in the Woods Halín in the Period 2006 -2007.] – Acta Mus. Neos.Bohem. 2007/1: 5 -40.strana, tab VI a VII příloha. Sborník vlastivědný D
 2007Kverek P. Pozor na možné křížence slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) se slavíkem tmavým (Luscinia luscinia). – Kroužkovatel 3: 21 -23. Časopis D Celé číslo
 2007Mikát M. Příspěvek k poznání fauny brouků NPP Babiččino údolí. [Contribution to knowledge of the fauna of Coleoptera of National nature landmark „Babiččino údolí“ (Czech Republic, East Bohemia, Hradec Králové region).] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 79 -97. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Pohlodková K. Sledování vývoje struktury krajiny v nivě Stěnavy v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2007Laštovic F., Friede J. Výskyt kruštíku Greuterova (Epipactis greuteri) v Pekle u Nového Města nad Metují. [Occurence of Epipactis greuteri in locality Peklo by Nové Město nad Metují.] – Acta Mus. Neos.Bohem. 2007/1: 57 -59.strana, tab III a IV příloha. Sborník vlastivědný D
 2007Laštovic F., Valentová E. Vzácné a ohrožené rostliny nalezené v Halíně v letech 2006-2007. [Rare and endangered plants found in locality Halín in years 2006 and 2007.] – Acta Mus. Neos.Bohem. 2007/1: 41 -44.strana, tab I a II příloha. Sborník vlastivědný D
 2007Sklenička P. Zlepšení odtokových poměrů na zemědělsky obhospodařované a odvodněné lokalitě Doubravice v pramenné oblasti Cidliny. – Vodní hospodářství 57: 275 -282. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Vítek J. Ďáblova palice. – Ochrana přírody 61(10): 300. Časopis D Celé číslo
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Roušar A. Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. [Harvestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrušnohoří foot - hills.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 28: 3 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Krautová M. Sinice a řasy pískovcových skal národní přírodní rezervace Broumovské stěny. [Cyanobacteria and algae from protected sandstone area Broumovské stěny.] 37 stran. Bakalářská práce. JU FB KB. Vedoucí práce Jan Kaštovský, konzultant Tomáš Hauer VŠKP D PDF
 2006Kuna P. & Spíšek J. Sokol stěhovavý na Broumovsku. – Příroda, Praha 25: 53 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2006Drašnarová M. Výskyt alergenních druhů rostlin v okolí Náchoda. 87 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Riessová VŠKP D
 2006Prausová R. & Mikeska M. Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v národní přírodní památce Babiččino údolí. [Resultes of the inventory in forest ekosystems in the national natural landmark Babiččino údolí.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 65 -90. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Lobová J. Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v národní přírodní památce Babiččino údolí. [Resultes of the inventory in meadow ekosystems in the national natural landmark Babiččino údolí.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 91 -104. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Hlávka J. Zapomenuté kolowratské dolování. – Český les - Příroda a historie 1: 20 -24. Časopis D Celé číslo
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Hladký L. K výrobní struktuře Nového Města nad Metují a Dobrušky po třicetileté válce. – Panorama 13: Sborník vlastivědný D
 2005Hamet A., Vancl Z. a spolupracovníci Katalog brouků (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area.] 126 stran. Nakl. Olga Čermáková. ISBN 80-86703-07-X Katalog D
 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? 2 strany. MŽP ČR; Asociace strážců přírody chráněných území ČR. Skládačka D PDF
 2005Prausová R. Národní přírodní památka Babiččino údolí. [National natural landmark Babiččino údolí.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 12: 179 -185. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2005Matouš V. O Staré památní knize rodu Zárubů z Hustířan a jejich nástupců. – Panorama 13: Sborník vlastivědný D
 2005Kornfeldová M. Sociální odpovědnost a.s. Tanex - Plasty, Jaroměř. 88 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚEM. Vedoucí práce Z. Dytrt VŠKP D
 2005Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a její působnost mimo chráněnou krajinnou oblast. – Sosna 2005: 7 -8. Časopis D PDF
 2005Vránová S. Zpráva o činnosti skupiny pro výzkum kavky obecné v roce 2004. – Zprávy ČSO 61: 62 -63. Časopis D PDF
 2004Filippov P. Botanické poznámky k rybníkům v Broumovské kotlině. – Muzeum a současnost, řada přírodov. 19: 101 -116. Časopis D
 2004Šťovíčková Š. Botanicko-geologické aspekty Adršpašsko-teplických skal a okolí s atlasem vybraných rostlinných druhů.. 121 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Ziegler VŠKP D
 2004Vrána J. Čáp černý (Ciconia nigra L.) v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [The Black Stork (Ciconia nigra /L./) in nature preserve Broumovsko.] – Panurus 14: 3 -26. Časopis D PDF
 2004Halačka K., Vetešník I. & Lusková V. Fauna ryb vodních toků na území CHKO Broumovsko. – Biodiverzita ichtyofauny České republiky 5: 83 -88. Časopis D
 2004Zelinková J. Lišejníky pískovcových oblastí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Literární excerpce. [The Lichens of Sandsone areas of the protected area Broumovsko in the Czech Republic - literary excerption.] – Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.) 11(2): 81 -99. Časopis D PDF
 2004Vávra J. & Maršík L. Motýlí fauna přírodní rezervace Zbytka v okrese Náchod. [Lepidopteran fauna of Zbytka Natural Reserve in district of Náchod - Northeast Bohemia.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 30: 45 -78. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2004Vránová Světlana Sledování barevně značených kavek. – Zprávy ČSO 59: 66. Časopis D PDF
 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. – Sosna 2004: 18 -22. Časopis D PDF
 2004Kaňáková I. Vztah mezi defoliací a přírůstem smrkových porostů v severovýchodní části České republiky hodnocený na základě dat základní sítě ICP Forests. 110 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce E. Semančíková VŠKP D
 2004Vrána Josef & Burkert Zdeněk Zajímavý nález kolonie netopýra vodního (Myotis daubentonii Kuhl, 1819) v Náchodě. [An interesting finding of a colony of Daubenton´s bat (Myotis daubentonii KUHL, 1819) in Náchod.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 11: 127 -130. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2003Halačka K., Lusk S., Lusková V. & Vetešník L. 1.09 Ichtyofauna říčních systémů na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko.. [Ichthyofauna of the river systems in the Broumovsko Protected Landscape Area.] – Příroda, Praha 2003 Supl.: 51 -55. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2003Hamet A., Mertlik J. & Vancl Z. Kovaříkovití (Coleoptera, Elateridae) CHKO Broumovsko. [Elateridae in the Protected Landscape Area Broumovsko.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 29: 89 -94. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2003Valda S. Malíř Mrkvička a Vidim. – Sosna 2003(1): 44 -45. Časopis D PDF
 2003Anonym Ministr Ambrozek zahájil sanaci nebezpečné skládky v Jetřichově. – Zprav. MŽP ČR 13( 9): 7. Časopis D Celé číslo
 2003Hégr J. Osmdesát let Jiráskovy turistické chaty s rozhlednou na Dobrošově. – Panorama 11: Sborník vlastivědný D
 2003Zelený J. Slané hryzy pro zajíce. – Myslivost 2003( 4): 13. Časopis D PDF
 2003Pešek B. Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) u Nového Města nad Metují. – Panorama 11: Sborník vlastivědný D
 2003Čepa L. Vstavač osmahlý na Novoměstsku. – Panorama 11: Sborník vlastivědný D
 2003Hamet A. & Vancl Z. Výsledky faunistického průzkumu brouků tribů Cicindelini, Carabini a Cychrini v CHKO Broumovsko. [Faunistic research results of beetles tribes Cicindelini, Carabini, Cychrini in the Protected Landscape Area Broumovsko.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 29: 83 -87. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2003Žďárek R. Výsledky výzkumu avifauny Jestřebích hor v letech 2000 až 2002. [Results of bird species survey carried out in Jestřebí Mountains during 2000 - 2002.] – Panurus 13: 165 -180. Časopis D PDF
 2003Prouza M. Z historie autobusové linky nové Město nad Metují – Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách. – Panorama 11: Sborník vlastivědný D
 2002Halačka K., Lusk S., Lusková V., Vetešník L. Ichtyofauna hydrologického systému území CHKO Broumovsko – Biodiverzita ichtyofauny České republiky 4: 65 -72. Časopis D
 2002Redakce Krátké zprávy. – Sosna 2002(2): 36 -37. Časopis D PDF
 2002Horák J. Nález starých náhrobních kamenů v děkanském kostele v Novém Městě nad Metují. – Panorama 10: Sborník vlastivědný D
 2002Krahulec F. Prosba o pomoc. – Východočeský botanický zpravodaj 2002/1: 14. Časopis D
 2001Dvořáček B. Akademický sochař Josef Marek, rodák z Nového Města nad Metují. – Panorama 9: Sborník vlastivědný D
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348