Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Šantrůčková H., Malý S. & Cienciala E. Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd. [Floods and Drought – the Landscape as the Basis for a Solution 2. Organic Matter and Water Retention Capacity of Soils.] – Živa 63(2): 69 -72. Časopis D Abstrakt
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Šebelíková L. Přírodě blízká obnova – stále ještě netradiční přístup k obnově těžebních prostor. – Botanika 2(2): 13. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Hanzlíková M. & Horák M. Determinace lindušek zastižených na severočeských výsypkách. – Kroužkovatel 15: 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2013Pešek P., Leština D., Vlach P., Fišer D., Martin P., Kozák P., Petrusek A. Genetická diverzita raka kamenáče v povodí Labe: dvojí původ českých populací. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Lubojacký J., Holuša J. Odchyt lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahl.) do feromonových lapačů: změny abundance v průběhu vegetačního období. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 143 -144. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Málková J. and Matějka K. Vegetation and Landscape on Crystalline Limestone Bedrock in the Vicinity of Lánov (Giant Mountains, Czech Republic). – European Journal of Environmental Sciences 3(2): 77 -87. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Horáková V. Destinační limity únosnosti zájmového území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. [Destination load limits of the area under the Protected Landscape Area of the Czech Paradise.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Magna T. & Rapprich V. Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [The lithium isotope composition of volcanic sequences of the Český ráj region and Doupovské hory Mts.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 10 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Mrázková Hollová V. Prachovské skály. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Šoltys V. Rožďalovické rybníky. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2011Beran L. Doplněk k poznání vodní malakofauny Chráněné krajinné oblasti Český ráj (Česká republika). [Additional data on aquatic molluscs of the Český ráj (Bohemian Paradise) Protected Landscape Area (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 87 -105. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Šoltys V. Kalské údolí. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Tauber M. Mapování krajiny a vyhodnocení ekologické stability katastrálního území Kostelec u Jičína . [Landscape mapping and evaluation of its ecological stability in cadastral unit of Kostelec u Jičína (Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Dudla L. Revír Ledce, bydliště Bedřicha Smetany, se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-02-22: 1. Internetový časopis D
 2011Kočárník V. Revír Rožďalovice se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Hlaváč J. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v CHKO Český ráj. [Currrent possibilities of designinig zones of nature protection in the Protected Landcsape Area „Český ráj“.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Šviráková L. Studie plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Běchary. [Study of plan of colletive equiptment of complex landscape consolidation in k. ú. Běchary.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Zuzana Skřivanová VŠKP D PDF
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Marhoul P. Kobylka zavalitá na jičínských loukách versus zemědělské dotace. [The Large Saw-tailed Bush-cricket on the Jičín Meadows contra Agricultural Subsidies.] – Ochrana přírody 65(2): 12 -13. Časopis D PDF
 2010Bureš J. Lesní revír Pojizeří se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-21: 1. Internetový časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Krůfová M. Návrh geodatabáze turistického regionu Český ráj. [Geodatabase design of touristic region Český ráj.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D
 2010Bajerová M. Plán společných zařízení a první varianta návrhu uspořádání pozemků v k.ú. Dolní Černůtky (Královehradecký kraj). [Plan of collective equipment and first variation of the parcels changes in Dolní Černůtky study area (Region Hradec Kralove).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Horáček V. Revír Brodek se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-26: 1. Internetový časopis D
 2010Plecháč G. Revír Lázně Bělohrad se představuje – Lesu zdar 2010( 7-8): 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2010Zadrobilová L., Feřtová J. & Slámová P. Sovy Liberecka aneb poznáváme naše druhy. 11 stran. Náš kraj o.s.; Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2010Redakce IZ Vychutnejte si pohled na krajinu Českého ráje z Drábských světniček. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-03: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Vychutnejte si pohled na krajinu Českého ráje z Drábských světniček. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-05-25: 1. Internetový časopis D
 2010Ulrich L. Využití kartografie k propagaci přírodních zajímavostí v oblasti Chráněné krajinné oblasti Českého ráje. [Use of cartography to promote the natural attractiveness of the Bohemian Paradise Region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Skála VŠKP D
 2010Včeláková R. Vývoj početních stavů prasete divokého (Sus scrofa L.) na Novopacku v letech 1998 -2008. [Population development of wild boar (Sus scrofa ) in the region Nová Paka (NE Bohemia, Czech Republic).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2010Šoltys V. Významné ptačí území Rožďalovické rybníky. – Ptačí svět 17(1): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Vališková K. Efektivita managementu v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. 73 stran,obr.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Martin Čihař VŠKP D
 2009Pakandl M. Faunistická pzorování členů SVOB za rok 2008. – Vanellus 3: 50 -53. Časopis D PDF
 2009Vališka D. Metodika hodnocení ekologických podmínek na katastrálních územích malých obcí do 500 obyvatel. (např.katastr.územích , Dětenice,Osenice, Brodek). [Evaluatin methods of ecological requirements on the register lands of small villages contains 500inhabitants. (e.g register lands,Dětenice,Osenice, Brodek).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Ivan Landa VŠKP D
 2009Šůla J. Povstání na jaře roku 1628 v severovýchodních Čechách – nevyřešené problémy. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Hofman M. Příspěvek k problematice potlačení povstání v severovýchodních Čechách v roce 1628. – Panorama 17: Sborník vlastivědný D
 2009Vodnárek D. Ptáci na skládce komunálního odpadu v Podkrkonoší. – Prunella XXXIV: 13 -15. Časopis D Celé číslo
 2009Šťastný V. Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) vyhnízdil u Turnova v Českém ráji. [Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) breeding in Český Ráj area near Turnov.] – Panurus 18: 43 -52. Časopis D PDF
 2009Bartoníček J. VVT 2008 „Podkrkonošská nížina“. [Research Educational Camp (VVT) 2008 "Podkrkonošská nížina".] – Panurus 18: 53 -56. Časopis D PDF
 2009Machová I. Zlepšení nakládání s BRO ve městě Hořice v Podkrkonoší. [Optimalization of Organic Waste treatment in Hořice v Podkrkonoší.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Andrea Hlavová VŠKP D
 2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany. ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín. Skládačka D PDF
 2008Bažantová R. Diverzita plevelové vegetace Libáňska v závislosti na velikosti pole. [Diversity of Libáň`s segetal vegetation in dependence on field area.] Diplomová práce. ČZU FŽP. VŠKP D
 2008Knapová J. Druhové bohatství plevelových společenstev v okolí Lužan u Jičína. [Species richness of weed communities in the surroundings of Lužany by Jičín.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KAB. VŠKP D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB (výběr starších zajímavých záznamů). – Vanellus 2: 12 -13. Časopis D PDF
 2008Honců M., Waldhauser M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí X. celostátního setkání odonatologů v Českém ráji 2007. [Faunistically interesting records of dragonflies (Odonata) from the excursions of the Xth odonatological meeting in Český ráj (Czech Paradise) in 2007.] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2008. Sb. ref., 113 -123. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2008Hnízdil P. Finanční analýza a příkad jejího využit na lesním družstvu obcí Přibyslav. Diplomová práce. ČZU FLD KERLH. VŠKP D
 2008Vélová L. Floristický průzkum části Vazoveckého údolí ( chráněné krajinné oblasti Český ráj ). [Floristic survey of area Vazovecké údolí ( protected landscape area Český ráj ).] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KKZP. VŠKP D
 2008Košťálová M. Magické srdce Českého ráje. – Naše příroda 2008( 2): Časopis D PDF
 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 52 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Chramostová D. Potřeba adaptace odvodňovacích systémů s ohledem na klimatické a hospodářské změny v zájmové lokalitě (obec Čejkovice, okres Jičín). [Restoration of Subsurface Pipe Drainage System with Focusing on Climate and Land Use Change in the Locality of Interest (municipality Čejkovice, district Jičín)..] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2008Gerža M. Současné poznání rašeliništní vegetace tříd Scheuchzerio-Caricetea fuscae a Oxycocco--Sphagnetea v severovýchodních Čechách. [The present knowledge of the míre vegetation of the classes Scheuchzerio-Caricetea fuscae a Oxycocco-Sphagnetea in north-eastern Bohemia.] – Příroda, Praha 26: 45 -63. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2008Anonym Středočeský kraj - Příroda a krajina. Kraj, který nemůžete minout! 16 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Informační brožura D PDF
 2008Jasso L. Tah sýkor v Krkonoších a v Podkrkonoší v letech 1999-2006. – Prunella XXXIII: 10 -12. Časopis D Celé číslo
 2008Stránská M. Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 – Mezofilní louky a bylinné lemy. [Phytosociological study of the non-forested ecosystems in the area of Podkrkonoší: 2 – Mesic Arrhenatherum meadows and mesic herbaceous fringes.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 59 -102. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Stránská M. Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 3 – Zhodnocení vegetačního krytu. [Phytosociological study of the non-forested ecosystems in the area of Podkrkonoší: 3 – evaluation of vegetation cover.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 103 -112. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kraus J. Velká cena města Jičín. – Svět myslivosti 9( 5): 31. Časopis D PDF
 2008Svoboda l. Výběr pozorování z podzimního tahu a zimy. – Kominíček 7: 23 -30. Časopis D Celé číslo
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Zajic J. Carboniferous Fauna of the Krkonoše Piedmont Basin. [Fauna karbonu podkrkonošské pánve.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 11 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Lumpe P. Jarní schůze Skupiny pro výzkum a ochranu jeřába popelavého v ČR. – Kominíček 6: 9 -10. Časopis D Celé číslo
 2007Mrkáček Z. Luňák červený hnízdí v Českém ráji. – Krkonoše - Jizerské hory 2007/ 1: 38 -39. Časopis D PDF
 2007Mlejnek R. Nález kořenových stalagmitů. – Ochrana přírody 62( 2): 14 -15. Časopis D Celé číslo
 2007Gerža M. Nová lokalita Epipactis albensis Nováková et Rydlo v severovýchodních Čechách [The new locality of Epipactis albensis Nováková et Rydlo in the north-eastern Bohemia.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Svoboda I. Stručně z kroužkovací zprávy za rok 2005. – Kominíček 5: 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2007Štamberg S. The collection of actinopterygian fishes from the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Asselian) of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia) at the Natural History Museum in Vienna. [Kolekce aktinopterygií z vrchlabského souvrství (spodní perm, asselian) podkrkonošské pánve (Čechy) v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 32: 5 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Stránská M. Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 1 - Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk. [Phytosociological study of the non-forested ecosystems in the area of podkrkonoší: 1 – Freshwater and littoral communities, reed-sedge swamps and wet meadows.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 121 -158. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Svoboda l. Výběr pozorování z jarního tahu a hnízdění. – Kominíček 6: 19 -26. Časopis D Celé číslo
 2007Samková V. (ed.) Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Českém ráji (24. – 26. června 2005). – Východočeský botanický zpravodaj 2007/7: 2 -23. Časopis D
 2007Trublová A. Z Vítání ptačího zpěvu 2007. – Ptačí svět 14(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2007Šoltys V., Samek R., Smolík Z. & Stránský F. Zimování jeřába popelavého (Grus grus) v ptačí oblasti Rožďalovické rybníky v zimě 2004–2005. [Wintering of the Crane (Grus grus) in Rožďalovické rybníky IBA during the winter 2004–2005.] – Panurus 16: 109. Časopis D PDF
 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Sosna 2007(1): 14 -15. Časopis D PDF
 2006Pásková M., Řídkošil T. Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU. – Ochrana přírody 61( 1): 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2006Ložek V. Český ráj ve světle nových poznatků. [Bohemian Paradise in the Light of Recent Evidences.] – Ochrana přírody 61( 1): 5 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Cogan M. Český ráj ve výtvarném umění. – Ochrana přírody 61( 1): 14 -20. Časopis D Celé číslo
 2006Kotíková J. Ekologické využití pozemku v Šárovcově Lhotě. 80 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce M. Hanuš VŠKP D
 2006Šoltys V. & Hůlka P. Hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea /L./) v rákosinách na Jičínsku. [Breeding of the Grey Heron (Ardea cinerea L.) in reeds in Jičín region (eastern Bohemia).] – Panurus 15: 95 -97. Časopis D PDF
 2006Šoltysová L. CHKO Český ráj – vize na dalších 50 let. [Český ráj Protected Landscape Area – Perspective of another 50 Years.] – Ochrana přírody 61( 1): 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2006Ložek V. Jenč P., Šoltysová L. (Editoři): Pískovcový fenomen Českého ráje. ZO ČSOP Křižánky a SCHKO Český Ráj, Turnov 2006, 287 stran. [The Sandstone Phenomenon Of The Bohemian Paradise.] – Ochrana přírody 61(10): 320. Časopis D Celé číslo
 2006Mrkáček Z. Jeřáb popelavý - nový druh Českého ráje. – Krkonoše - Jizerské hory 2006/ 4: 39. Časopis D PDF
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Zeman J. Legenda o zradě, lásce a smrti. – Myslivost 2006( 9): 58 -59. Časopis D
 2006Lamta V.,Lehotský T. & Svobodová P. Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce „Staropackých hor“. [Floristic report of the hill Jíva, the dominant peak of "Staropacké hory" upland.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 127 -132. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Roušar A. Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. [Harvestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrušnohoří foot - hills.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 28: 3 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Mádlová Š. Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin v Českém ráji. 53 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce K. Fiedlerová VŠKP D
 2006Mašínová K. Studie revitalizace části toku Tužínka (okr. Jičín). Diplomová práce. ČZU FLE KBÚK. VŠKP D
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348