Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2017Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2016. – Pod Blaníkem 21(43) č.1: 99 příloha: II.-VI. Časopis D PDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. [Czech Common Adders Claim Our Attention.] – Živa 63(2): 85 -86. Časopis D PDF
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Plesník J. Příroda pod pásy tanků. Vojenské výcvikové prostory, znovuobjevené přírodní ráje, zpustošení prostředí nebo ideální místo pro hospodářský rozvoj? – Nika 35(Květen 2014): 16 -20. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Urbánek L. Žehuňský rybník - Obora Kněžičky. – Ptačí svět 21(4): 5. Časopis D Celé číslo
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Papež M. Analýza a návrh environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území příměstských lesů města Hradec Králové. [Analysis and design of environmentally sound tourism development in the area of ??interest suburban forest city Hradec Kralove.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Duda P. Filharmonie Hradec Králové. – Myslivost 2012( 4): 93. Časopis D
 2012Urbánek L. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Žehuňský rybník z oboru ptáci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012J. V. Svatohubertské slavnosti letos v Chlumci nad Cidlinou. – Myslivost 2012(10): 74 -75. Časopis D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Bádr V. Jak získat snadno a rychle z průměrné populace „zlaté“ daňky. – Myslivost 2011(10): 61 -63. Časopis D PDF
 2011Polívka M. Praktické využití prostředků MŽP z OP ŽP na zakládání nových porostů s převahou jilmu jako stanovištně původní dřeviny. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 45 -48. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Svoboda Z. Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech III. Ptáci. – Živa 59(3): 145 -148. Časopis D PDF
 2011Veselý M., Tuf I.H., Křivan V., Kopecký T., Pavel F. & Zámečník V. Úhor a neošetřovaný pás zvyšují biodiverzitu střevlíků v polních ekosystémech. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 246 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Kadava L. & Pavelka M. Zajímavě umístěné hnízdo vlaštovky obecné. – Ptačí svět 18(2): 2. Časopis D Celé číslo
 2011Hrudová E., Tóth P., Seidenglanz M., Kolařík P., Poslušná J. & Rotrekl J. Zastoupení jednotlivých druhů blýskáčků z rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 92 -93. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Donátovi Zhodnocení činnosti Mysliveckého sdružení Svornost. – Myslivost 2011( 6): 120. Časopis D
 2010Klozík P. Dalekohledy Fomei 10x42 DCF LEADER PRO ED FMNC a Fomei 8x56 DCF LEADER PRO ED FMC. – Myslivost 2010(10): 34 -35. Časopis D PDF
 2010Klozík P. Dvacet let firmy FOMEI. Patnáct let s dalekohledy. – Myslivost 2010( 4): 50 -52. Časopis D PDF
 2010Klozík P. Fomei Top 2010 slovem i obrazem. – Myslivost 2010(12): 66 -67. Časopis D
 2010Kadava L., Bartoníček J. & Vosáhlová S. Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Novobydžovsku a Hořicku. [Breeding of the Montagu's Harrier (Circus pygargus) in the Nový Bydžov and Hořice areas (Eastern Bohemia).] – Panurus 19: 93 -96. Časopis D PDF
 2010Čížek O. & Zámečník J. Modrásek bahenní a očkovaný jako jeden z důvodů k rozšíření navrhované EVL Na Plachtě v Hradci Králové? – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 55 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Hubka K. Možnosti zvýšení početních stavů koroptví v Mysliveckém sdružení „Libeňské údolí“ Habřina. [Chances of increasing of a number of partridge in the hunting area of Habřina - Libeňské údolí.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Fišer B., Kostečka P. & Klápště J. Národní programy Ministerstva životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny v roce 2009. [National Subvention Programmes/Subsidiary Schemes of the Ministry of the Environment of the Czech Republic in Nature Conservation and Landscape Protection in 2009.] – Ochrana přírody 65(2): 8 -11. Časopis D PDF
 2010Houžvičková Z. Návrh uzavření a rekultivace skládky v Lodíně u Nechanic. [Design of capping and reclamation of landfill in Lodín u Nechanic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jakub Štibinger VŠKP D
 2010hrk Obnova lesa na území KŘ Hradec Králové v roce 2010 – Lesu zdar 2010( 4): 7 -8. Časopis D Celé číslo
 2010Hnízdil B. Podzimní zkoušky loveckých ohařů ve Mžanech. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 13. Časopis D
 2010Gerža M. S královéhradeckou Plachtou cloumá bouře. – Naše příroda 2010( 4): Časopis D PDF
 2010Waldhauser M., Mikát M. Šidélko ozdobné – překvapení z výsypky. [The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump.] – Ochrana přírody 65(2): 15 -17. Časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Robovský J., Gregorová R., Hotový J. & Benda P. Addendum to the revised catalogue of the cetaceans (Cetacea) in collections in the Czech Republic. [Doplněk k revidovanému katalogu kytovců (Cetacea) ve sbírkách v České republice.] – Lynx n. s. 40: 141 -152. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Hamet A. Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. [Faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Labe river floodplain between Vysoká nad Labem and Němčice (Czech Republic, Eastern Bohemia) in 2008.] – Klapalekiana 45(1-2): 33 -66. Časopis D
 2009Klozík P. FOMEI TOP 2009. – Myslivost 2009(12): 56. Časopis D
 2009Jedlička O. Historie, současnost a perspektivy bažantnice „Luhy“. [History, present and perspectives of the "Luhy" pheasantry.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2009Douda J. O vegetační proměnlivosti a původu současných lužních lesů. [Vegetation Variability and the Origin of Present Alluvial Forests.] – Živa 57(2): 56 -59. Časopis D PDF
 2009Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L. Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. – Malacologica Bohemoslovaca 8: 24 -27. Internetový časopis D PDF
 2009Fechtnerová A. Řešení nakládání s komunálními odpady v Hradci Králové. [Solution of the municipal waste treatment in Hradec Králové.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Vlastimila Mikulová VŠKP D
 2009Kadava L. & Vosáhlová S. Výskyt a hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na Novobydžovsku v roce 2008. [Occurrence and breeding of the Black Kite (Milvus migrans) and the Red Kite (Milvus milvus) in the Nový Bydžov region in 2008.] – Panurus 18: 29 -34. Časopis D PDF
 2008Prausová R. & Samková V. Botanicko-entomologická exkurze do národní přírodní rezervace Kněžičky. – Východočeský botanický zpravodaj 2008/8: 2 -5. Časopis D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Drahorádová J. Intenzifikace ČOV v Chlumci nad Cidlinou. [Intensification of sewage treatment plant in Chlumec nad Cidlinou.] Bakalářská práce. ČZU FŽP. VŠKP D
 2008Jelínková T. Inventarizace zeleně a studie vegetačních úprav v obci Hlušice. [Inventory and study green vegetation in village Hlušice.] 65 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP. Vedoucí práce Martin Slávik VŠKP D PDF
 2008Mocek B. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňský rybník - vážky (Odonata). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2008Kyzlík P. Jasany významné a památné v České republice a Evropě. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Záruba V. Podorlický skanzen Krňovice. – Krása našeho domova - nová série 8(50) jaro/léto: 26 -27. Časopis D PDF
 2008Novotná K. Posouzení a návrh zeleně na vybraných plochách v Novém Bydžově (Královéhradecký kraj). [Examination and project green vegetation on chosen areas in Nový Bydžov.] Diplomová práce. ČZU FLD KDSLD. VŠKP D PDF
 2008Prausová R. & Janová J. Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 83 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Pořízek L. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, výroční zpráva - rok 2008. – Sosna 2008: 6 -11. Časopis D PDF
 2008Anonym Středočeský kraj - Příroda a krajina. Kraj, který nemůžete minout! 16 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Informační brožura D PDF
 2008Jelínek M. & Urbánek L. Výskyt rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola) a rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) v Národní přírodní rezrvaci Žehuňský rybník. [Occurence of the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) and the Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon) in the Žehuňský fishpond nature reserve.] – Panurus 17: 65 -68. Časopis D PDF
 2008Jelínek M. & Urbánek L. Výskyt strnada malinkého (Emberiza pusilla) v národní přírodní rezrvaci Žehuňský rybník. [Occurence of the Little Bunting (Emberiza pusilla) in the Žehuňský fishpond nature reserve.] – Panurus 17: 99 -100. Časopis D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Růžička M. Zimování bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v Ptačí oblasti Žehuňský rybník – Obora Kněžičky. [Wintering of the Snipe (Gallinago gallinago) in the Žehuňský fishpond – Kněžičky park important bird area.] – Panurus 17: 91 -92. Časopis D PDF
 2008Prausová R. Změny flóry v přírodní památce Bělečský písník v letech 1978–2007. [Changes of flora in the natural landmark Bělečský písník between 1978 and 2007.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 133 -162. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Hnízdil B. 5. Sokolnický den MS Mlžany – Myslivost 2007(12): 72. Časopis D
 2007Redakce Lesy ČR vypustily další tři rarohy. – Myslivost 2007( 8): 41. Časopis D
 2007Dvořák J. & Pečínka J. Na Staré Vodě pracovali i skauti z Kanady. – Poodří 10(2): 42 -43. Časopis D
 2007Kaasová K. & Lédrová H. Navštívili jsme OMS Hradec Králové. – Myslivost 2007( 9): 54. Časopis D PDF
 2007Kacálková L. & Tlustoš P. Směsná kontaminace plochy bývalé spalovny v Hradci Králové. [Mixed soil contamination of former incinerator area in Hradec Králové.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 35 -42. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2007. – Sosna 2007(1): 3 -8. Časopis D PDF
 2007Krečová J. Stará Voda. Osud poutního areálu po roce 1945. I. část.. – Poodří 10(1): 47 -60. Časopis D
 2007Krečová J. Stará Voda. Osud poutního areálu po roce 1945. II. část.. – Poodří 10(2): 17 -28. Časopis D
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2007Urbánek L. & Jelínek M. Výskyt slučky malé (Lymnocryptes minimus) a bekasiny větší (Gallinago media) v národní přírodní rezrvaci Žehuňský rybník. [Occurence of the Jack Snipe (Lymnocryptes minimus) and the Great Snipe (Gallinago media) in the Žehuňský fishpond nature reserve.] – Panurus 16: 55. Časopis D PDF
 2007Kadava L. Vývoj avifauny Třesického rybníka v letech 1960–2006. [Development of the avifauna on Třesický fishpond in years 1960–2005.] – Panurus 16: 37 -54. Časopis D PDF
 2007Trublová A. Z Vítání ptačího zpěvu 2007. – Ptačí svět 14(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2007Prausová R. Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. [Evaluation of changes of flora in the natural landmark Roudnička a Datlík during the late 125 years and of changes connected with a management after 2002.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 14: 43 -84. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Pořízek L. Změna územní působnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. – Sosna 2007(1): 14 -15. Časopis D PDF
 2006Mikát M. Atypické tandemy u čeledi šídlatkovitých (Odonata: Lestidae) pozorované v přírodní památce Na Plachtě u Hradce Králové. [The atypical tandems of the dragonflies (Odonata: Lestidae) observed in the protected locality Na Plachtě (Hradec Králové, Eastern Bohemia).] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2005. Sb. ref., 182 -189. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2006Urbánek L. & Polák M. Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v okolí národní přírodní rezrvaci Žehuňský rybník v roce 2005. [Breeding of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) near Žehuňský pond in 2005.] – Panurus 15: 91 -93. Časopis D PDF
 2006Štajerová K. Invasive neophytes in a part of the city of Hradec Králové, Eastern Bohemia. 38 stran. Bakalářská práce. JU FB. Vedoucí práce S. Mihulka VŠKP D
 2006Z.V. Jeden z posledních. – Myslivost 2006( 8): 53. Časopis D PDF
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Prausová R. Niva Orlice u Hradce Králové. – Východočeský botanický zpravodaj 2006/6: 4 -7. Časopis D
 2006Hůlka P. & Exnerová A. Potravní ekologie a barevné značení volavek popelavých (Ardea cinerea). – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 57 -58. strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Hrdlička O. Provozní zkušenosti se zachováním genofondu vzácně se vyskytujících lesních dřevin. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 21 -24. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Pořízek L. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - výroční zpráva za rok 2006. – Sosna 2006: 30 -34. Časopis D PDF
 2006Blahník Z. Stromy a keře Hradce Králové – Šimkovy sady a blízké okolí. – Východočeský botanický zpravodaj 2006/6: 2 -4. Časopis D
 2006Urbánek L. & Jelínek M. Výskyt vzácnějších druhů lindušek v Národní přírodní rezrvaci Žehuňský rybník. [Occurrence of rare Pipit species in the Nature Preserve Žehuňský pond.] – Panurus 15: 113 -115. Časopis D PDF
 2006Jelínek M. & Urbánek L. Výsledky odchytové akce "Acrocephalus" v národní přírodní rezervaci Žehuňský rybník v letech 2001 až 2005. – Kroužkovatel 1: 22. Časopis D Celé číslo
 2006Mourková J., Bergmann P. & Bílý M. Významná zimoviště vodních ptáků ve středních Čechách. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 77 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2005Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňský rybník. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Urbánek L. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňská obora z oboru ornitologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2005Vrabec V. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňský rybník z oboru zoologie - denní motýli (Lepidoptera). + CD – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2005Kolektiv autorů Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky. 8 stran. Správa CHKO Kokořínsko. Skládačka D PDF
 2005Javůrková L. Role samosprávy města Hradce Králové. 109 stran. Diplomová práce. UPa FES ÚVSP. Vedoucí práce V. Šilhánková VŠKP D
 2005Pořízek L. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a její působnost mimo chráněnou krajinnou oblast. – Sosna 2005: 7 -8. Časopis D PDF
 2005Blahník Z. Stromy a keře Hradce Králové. – Východočeský botanický zpravodaj 2005/5: 4 -7. Časopis D
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348