Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Tomášek V. Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Svoboda I. Evropský festival ptactva 2014. (Mělník, Roudnice nad Labem, Liberecko, Česká Lípa). – Kominíček 20: 22. Časopis D Celé číslo
 2014Flousek J. & Kurka P. Ibis skalní na severu Čech. – Ptačí svět 21(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2014Karpaš R., Hušek J. a kolektiv Jizerské hory 3 - o lese, dřevu a ochraně přírody. 520 stran. Nakl. Roman Karpaš RK. ISBN 978-80-87100-26-4 Monografie D Abstrakt
 2014Kučera O., Mrázová Š. & Patková J. Kamenná tvář hor. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec. Skládačka D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Rožnovský J. Klimatická změna: dopady na krajinu. [Climatr change: landscape impact.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Pavlásek I. & Máca O. Trichinela stále hrozí. – Myslivost 2014( 8): 62 -63. Časopis D
 2014Hrouzek J. & Mikšíček J. Vítání ptačího zpvěvu 2014 - Frýdlant v Čechách. – Kominíček 20: 20. Časopis D Celé číslo
 2014Pudil M. Vítání ptačího zpvěvu 2014 - Liberecko. – Kominíček 20: 19 - 20. Časopis D Celé číslo
 2014Koukol O. & Havrdová L. Vřeckovýtrusná zkáza jasanů. [Ascomycetous Doom of Ash Trees.] – Živa 62(1): 7 -10. Časopis D PDF
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Pudil M. & Jůna M. Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) – nový druh v Jizerských horách. [The Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) – a new species in the Jizerské hory Mountains.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 169 -171. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Jehlík V. Druhý příspěvek k poznání vegetace štěrbin zdí ve Frýdlantském výběžku (severní Čechy). [Zweiter Beitrag zum Erkennen der Mauerfugen-Vegetation im Frýdlant-Zipfel (Nordböhmen).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 51 -56. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Marek T. Inventarizace kamenitých akumulací v Bukovohorském středohoří (severní Čechy, Česká republika). [Inventorying of stony accumulations in the Bukovohorské Středohoří Mts (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 3 -19. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Karpaš R., Višňák R., Vonička P. a kolektiv Jizerské hory 2 - o rašeliništích, květeně a zvířeně. 440 stran. Nakl. Roman Karpaš RK. ISBN 978-80-87100-23-3 Monografie D Abstrakt
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Pokorná Z. Monitoring živočichů vypouštěných ze záchranných stanic. [Monitoring Wild Animals Released from Wild Animal Rescue Stations into the Wild after Treatment.] – Ochrana přírody 68(1): 23 -25. Časopis D PDF
 2013Součková D. Na samém začátku Lužických hor. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Lubojacký J., Holuša J. Odchyt lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahl.) do feromonových lapačů: změny abundance v průběhu vegetačního období. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 143 -144. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šumpich J., Žemlička M. & Dvořák I. Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech – I. [On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of northern Bohemia – I.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 67 -168. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Buchar J. Slíďáci a česká arachnologie I. [Wolf Spiders and Czech Arachnology I.] – Živa 61(4): 184 -187. Časopis D PDF
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Farský K. & Menclová P. Voda v krajině Jizerských hor a Frýdlantska. 32 stran. Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2013Goliáš V. Zdraví z bažin. Geologové pátrají po radioaktivních pramenech. – Přirodovědci.cz 2013(3): 8. Časopis D PDF
 2012Kirchnerová V. Environmentální audit vybraného provozu a návrh opatření ke snížení nepříznivých vlivů firmy Celio z Růžodolu u Litvínova na životní prostředí.. [Environmental audits of operations and to propose measures to reduce the adverse impacts of the company is facing Růžodolu for Litvinov on the environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Duda P. Hornové skupiny v českých orchestrech. Divadlo F.X.Šaldy Liberec. – Myslivost 2012( 3): 96. Časopis D
 2012Ohryzková L. & Popelářová M. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožura D PDF
 2012Leden M. Kolize se zvěří v automobilové dopravě. [Collisions with animals in automobile traffic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Zuzana Dvořáková Líšková, Petr Samek VŠKP D PDF
 2012Andělová L. & Braniš M. Monitoring of aerosol (PM10 and Black Smoke) in a small rural settlement – the effect of local heating on air quality. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 19 -26. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Višňák R. Přirozená lesní vegetace Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. [Natural forest vegetation of the Jizerské hory Mts Protected Landscape Area.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 30: 1 -214. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Krykorková J. Sekundární sukcese na povodňových murách v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. [Secondary succession on debris avalanches in PLA Jizerské hory (Northern Bohemia).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Jelínek M. & Beran V. Zálet vzácných druhů racků do České republiky. – Ptačí svět 19(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Tobiška V. Analýza cestovního ruchu v CHKO Lužické hory a návrh opatření a námětů pro jeho šetrný rozvoj.. [Analysis of tourism in the Lusatian Mountains Protected Landscape Area and the draft measures and proposals for its economical development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová VŠKP D PDF
 2011Zemanová L. Biodiverzita a sukcese mechorostů a lišejníků na mrtvých ležících kmenech v Jizerských horách. [Biodiversity and succesion of bryophytes and lichens on laying dead tree trunks in Jizerské hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Kocourková VŠKP D PDF
 2011Jaklová Š. Historický vývoj krajiny a sídla Lázně Libverda z hlediska krajinného rázu. [Historical development of the landscape and the settlement of Lázně Libverda focused on landscape character.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2011Nevrlý M. & Karpaš R. Jizerské hory na starých diapozitivech. 131 stran. Nakl. Roman Karpaš RK. ISBN 978-80-87100-15-8 Fotografické publikace D Abstrakt
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Vele J. Limity rozvoje cestovního ruchu / turismu na území CHKO Jizerské hory.. [Limits tourism development/ tourism in the Jizera Mountains..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Ondřej Šnytr VŠKP D PDF
 2011Váňa J. Mechorosty rašelinišť české části Jizerských hor. [Bryophytes of mires in the Czech part of the Jizerské hory Mts.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 41 -86. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Němcová L., Dóša J., Köhler V. & Sýkorová J. Naučná stezka Karlovské bučiny. 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec; AOPK ČR; ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou. Skládačka D PDF
 2011Menclová P. Obojživelníci Liberecka aneb poznáváme naše druhy. 16 stran. Náš kraj o.s.; Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2011Prchal V. Posouzení kvality veřejných prostor: náměsti. [Assessment of Quality of Public Spaces: Square.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2011Pilous V. Povodňové mury v povodí horní Smědé v Jizerských horách. [Mudflows in the upper Smědá River basin in the Jizerské hory Mts.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 3 -40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Janoška M. Předjarní Lužické hory. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Křivánek J. Pytláctví v Jizerských horách. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/4: 8 -13. Časopis D PDF
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Jelínková A. Vodohospodářská revitalizace území vzniklých báňskou činností v severních Čechách. [River restoration of mining area in North Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2010Dvořák V. Analýza prostředí sýce rousného (Aegolius funereus) v Jizerských horách. [The habitat of Tengmalm owl (Aeolius funereus) in Jizera Mountains.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Bliml J. Analýza restrukturalizace správy městského lesního majetku v Liberci. [Analysis of restructuralization of municipality forest estatte in Liberec.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Luděk Šišák VŠKP D
 2010Ševčík J. Analýza škod zvěří, jejich lokalizace a vztah k obecnému využívání lesa v Jizerských horách. [Game damages analysis, their localization and relationship to general used of forest in the Jizerské hory.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Redakce Ceny za Vodu a kamení Jizerských hor – Lesu zdar 2010( 6): 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2010Smolová D., Doležalová J., Vojar J., Solský M., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled a zhodnocení výskytů obojživelníků na severočeských výsypkách. [Summary of faunistic records and evaluation of amphibian occurrence on spoil banks in northern Bohemia.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 155 -164. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Smolová D., Doležalová J., Solský M., Vojar J., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled obojživelníků na severočeských výsypkách . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 193 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Šnytr O. & Mánek J. Genetická struktura dílčích populací jizerskohorského smrku ztepilého. [Genetic structure of partial Norway spruce populations in Jizerské hory Mts.] – Opera Corcontica 47: 231 -250. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Munzar J. & Ondráček S. Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán. [The historical precipitation record from the Jizerské hory Mts still unbroken.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 3 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Správa CHKO Lužické hory Chráněná krajinné oblast Lužické hory - 122 nejčastějších otázek a odpovědí. 32 stran. Správa CHKO Lužické hory. Informační brožura D PDF
 2010Trpišovská M. Jablonné v Podještědí - zhodnocení současného stavu veřejných městských prostor a návrh na řešení jejich dalšího rozvoje a využití. [Jablonne v Podjestedi - assessment of quality of public spaces and masterplan of their improvement.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2010  Jizerským horám svítá na lepší časy – Lesu zdar 2010( 7-8): 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2010Uhlíř J. Kolektiv autorů: Jizerské hory 1: O mapách, kamení a vodě.. Vyd. Roman Karpaš RK, Liberec, 2009 – Lesu zdar 2010( 9): 24. Časopis D Celé číslo
 2010  Lesy ČR pomohly Mateřské škole Chrastava na Liberecku. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-11-09: 1. Internetový časopis D PDF
 2010  Lesy ČR pomůžou Mateřské škole Chrastava na Liberecku. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-08-31: 1. Internetový časopis D PDF
 2010  Lesy ČR vysázejí v Jizerských horách tři čtvrtě milionu původních stromů. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-08-03: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Wudyová Z. Myslivecká konference v Liberci. – Myslivost 2010( 9): 97. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Hromádka R. Návrh revitalizačních opatření v povodí Jeřice na území obcí Oldřichov v Hájích a Mníšek . [Revitalization Measures Suggestion in Jeřice Catchment Area Placed in the Localites Oldřichov v Hájích and Mníšek.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2010Pudil M. & Čejka J. Několik nových poznatků o avifauně Frýdlantského výběžku (severní Čechy). [New data on birds of the Frýdlant region (northern Bohemia).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 165 -170. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Jonáš J. Oáza klidu jménem Libverda – Lesu zdar 2010( 4): 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2010Leugnerová G. & Janeček V. Populace měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa) v severní zátoce Máchova jezera (severní Čechy). [Population of the Bog Orchid (Hammarbya paludosa) in the northern cove of the Máchovo jezero pond (northern Bohemia).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 21 -38. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Křenek P. Potenciál břízy karpatské pro obnovu a stabilizaci lesních ekosystémů Jizerských hor. [Potential birch for restoration and stabilisation of forest ecosystems in the Jizerské hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2010Vršovský V. Povodně v podhůří Jizerských hor. – Ochrana přírody 65(4): 33. Časopis D PDF
 2010Millerová K. Prosperita experimentálních výsadeb jeřábu ptačího v Jizerských horách. [Growth Performance of Rowan (Sorbus aucuparia) Experimental Plantations in the Jizerske hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivan Kuneš VŠKP D
 2010Krupka M. Přirozená obnova smrku v Jizerských horách. [natural regeneration at the Jizerské Mts. area.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Iva Ulbrichová VŠKP D
 2010Roth J. Příspěvek k poznání hub a hlenek Frýdlantska (severní Čechy). [Contribution to the knowledge of fungi and slime molds in the Frýdlant region (northern Bohemia).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 55 -58. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Weinholdová L. Role místního referenda v problematice prolomení limitů těžby hnědého uhlí v pánevní oblasti severních Čech. [The role of local referendum on matter of breaking the brown coal mining limits in the North Bohemian Basin.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Mračková M. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. [The current possibilities of designing nature protection zones in the Protected Landscape Area „Lužické hory“.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Zadrobilová L., Feřtová J. & Slámová P. Sovy Liberecka aneb poznáváme naše druhy. 11 stran. Náš kraj o.s.; Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2010Pudil M. Střípky z mezinárodního festivalu ptactva - akce pro veřejnost „Ptačí festival“ v Liberci. – Kominíček 11: 22. Časopis D Celé číslo
 2010Redakce Tip na výlet: Křížový vrch u Stoda nabíjí energií. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-08-31: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Pudil M. Třetí rok hnízdního mapování Frýdlantska. – Kominíček 11: 21. Časopis D Celé číslo
 2010Horáček D. Výskyt netopýrů rodu Pipistrellus v Libereckém kraji. [Occurrence of bats of the genus Pipistrellus in the Liberec Region.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 171 -182. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Sýkorová J. Výsledky floristického kurzu na Frýdlansku (severní Čechy). [Results of the summer school of field botany in the Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 39 -54. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Šrenk M. Zalesňování nepříznivých stanovišť v Jizerských horách. [Reforestation of environmentally harsh mountain sites in the air-polluted Jizerské hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivan Kuneš VŠKP D
 2010Honců M. Zápis z podzimní schůze Severočeské pobočky ČSO. – Kominíček 11: 3 -9. Časopis D Celé číslo
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Novák J. Zkoušky z norování na Českolipsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 13. Časopis D
 2010Dusík M. & Plesník J. Zvyšování početnosti, výběr prostředí a potravní ekologie dutinových ptačích predátorů v horských oblastech severních a východních Čech. [Increase in Numbers, Habitat Selection and Feeding Ecology of Hole-nesting Avian Predators in Northern and Eastern Bohemia Mountain Areas.] – Ochrana přírody 65(5): 22 -28. Časopis D PDF
 2009Máca J. Dvoukřídlí (Diptera: Acalyptrata) čeledí Acartophthalmidae, Aulacigastridae, Campichoetidae, Clusiidae, Diastatidae, Lonchaeidae a Odiniidae Jizerských hor a Frýdlantska. In: Výsledky entomologického výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska II. [Acartophthalmidae, Aulacigastridae, Campichoetidae, Clusiidae, Diastatidae, Lonchaeidae and Odiniidae (Diptera: Acalyptrata) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). In: Results of the Entomological Survey in the Jizerské hory Mts. and Frýdlant Region II.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 27: 105 -113. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348