Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Svoboda I. Evropský festival ptactva 2014. (Mělník, Roudnice nad Labem, Liberecko, Česká Lípa). – Kominíček 20: 22. Časopis D Celé číslo
 2014Honců M. Exkurse na Českolipské rybníky. – Kominíček 20: 7 - 8. Časopis D Celé číslo
 2014Máca J. Faunistické zajímavosti z obrazovky počítače. – Živa 62(5): CXIX.-CXX. Časopis D PDF
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Flousek J. & Kurka P. Ibis skalní na severu Čech. – Ptačí svět 21(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Kavková M. Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách 2 strany. Lesy ČR, KŘ Liberec. Skládačka D PDF
 2014Ticháčková M. Nejstarší kroužkovaný jeřáb na Českolipsku na vrcholu reprodukčních úspěchů. – Kominíček 20: 16 - 17. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Řezáč M. Plachetnatka keřová – evropský pavouk roku 2014. [Linyphia triangularis – the European Spider of the year 2014.] – Živa 62(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2014Plesník J. Příroda pod pásy tanků. Vojenské výcvikové prostory, znovuobjevené přírodní ráje, zpustošení prostředí nebo ideální místo pro hospodářský rozvoj? – Nika 35(Květen 2014): 16 -20. Časopis D PDF
 2014Honců M. Sčítání jařábů popelavých na Českolipsku v r. 2014. – Kominíček 20: 4 - 5. Časopis D Celé číslo
 2014Honců M. Setkání s Alexandrem Vondrou. – Kominíček 20: 6. Časopis D Celé číslo
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Honců M. Vítání ptačího zpvěvu 2014 - Česká Lípa. – Kominíček 20: 21. Časopis D Celé číslo
 2014Koukol O. & Havrdová L. Vřeckovýtrusná zkáza jasanů. [Ascomycetous Doom of Ash Trees.] – Živa 62(1): 7 -10. Časopis D PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Honců M. Zástřel sokola stěhovavého na Českolipsku. – Kominíček 20: 14 - 15. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Pešek P., Leština D., Vlach P., Fišer D., Martin P., Kozák P., Petrusek A. Genetická diverzita raka kamenáče v povodí Labe: dvojí původ českých populací. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Drag L., Zima J. Jr., Čížek L. Genetická struktura populací kriticky ohroženého tesaříka alpského (Rosalia alpina) ve střední Evropě. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 59 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Slaba P. Gulášové slzy štěstí. – Myslivost 2013(10): 122 -123. Časopis D
 2013Marek T. Inventarizace kamenitých akumulací v Bukovohorském středohoří (severní Čechy, Česká republika). [Inventorying of stony accumulations in the Bukovohorské Středohoří Mts (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 3 -19. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Slaba P. Myslivecký jarmark na hradě Houska. – Myslivost 2013(11): 132. Časopis D
 2013Součková D. Na samém začátku Lužických hor. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Šumpich J., Žemlička M. & Dvořák I. Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech – I. [On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of northern Bohemia – I.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 67 -168. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Buchar J. Slídáci a česká arachnologie II. [Wolf Spiders and Czech Arachnology II.] – Živa 61(5): 240 -243. Časopis D PDF
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Knappová J. Trávníky v měnící se krajině. – Botanika 1(1): 5. Časopis D PDF
 2012Slaba P. 1. ročník soutěže o nejlepší Kotlíkový zvěřinový guláš. – Myslivost 2012(11): 142 -143. Časopis D
 2012Petrůj J. Analýza krajinných změn v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko (obec Židlov). [Analysis of landscape changes in the former military training area Ralsko (Northern Bohemia).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Felcmanová M. Analýza vlivu sportovně rekreačních aktivit v lokalitě Oblík a Raná Českého Středohoří. [Analysis of the impact of sports and recreational activities in the area Oblík and Raná in České Středohoří.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Milan Maršálek, konzultant Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Valtrová L. Dynamika šíření Solidago canadensis a Solidago gigantea v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko. [Dynamic propagation of Solidago Canadensis and Solidago gigantea in the former military area Ralsko (Northern Bohemia).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Ekoporadní ORSEJ Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Skládačka D PDF
 2012Hábelová H. Hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Česká Lípa. [Management of biodegradable waste in Česká Lípa.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2012Zíbarová L. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala z oboru mykologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Leden M. Kolize se zvěří v automobilové dopravě. [Collisions with animals in automobile traffic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Zuzana Dvořáková Líšková, Petr Samek VŠKP D PDF
 2012Janoška M. Labské vyhlídky. – Naše příroda 2012( 3): Časopis D PDF
 2012Merhaut K. Máchův kraj v CHKO: místo dramat „ochranářská havaj“? – Naše příroda 2012( 2): Časopis D PDF
 2012Slaba P. Myslivecký jarmark na hradě Houska. – Myslivost 2012(11): 136 -137. Časopis D
 2012Lukavská P. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. [Intensification of environmentally friendly tourism in LPA České středohoří.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2012Holasová A. Návrh rozvoje mikroregionu Kokořínsko. [Development of Kokorinsko microregion.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Vladimír Zdraži VŠKP D
 2012Gruntorád P. Návrh využití 2D čárových kódů (QR-code) pro rozvoj turistiky v podmínkách Chráněné krajinné oblasti České středohoří. [Proposal for the use of 2D bar codes (QR code) for the development of tourism in terms of the Protected Area Czech Central Mountains..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Dubec M. Obnova staré kupecké stezky Liběchov - Dubá. [Restoration of the Old Merchants´Trail Liběchov - Dubá.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Ticháčková M. & Lumpe P. Pohled do života jeřábů popelavých. – Ptačí svět 19(1): 16 -18. Časopis D Celé číslo
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Sochorová P. Projekt záchrany modráska ligrusového (Polyommatus damon)v jihozápadní části Českého středohoří. [Polyommatus damon perpetuation project in Southwestern part of Ceske stredohori.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková, konzultant Tomáš Kadlec VŠKP D PDF
 2012Redakce IZ Revír Pankrác - lesy Máchova Máje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-09-25: 1. Internetový časopis D
 2012Svobodová L. Sdružená výstava Zákupy. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/1: 6. Časopis D PDF
 2012Stehlíková V. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na rostlinná společenstva. [The influence of goat and sheep grazing on plant communities.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Sedlák J., Gnojek I. & Zabadal S. Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gama spektrometrie a magnetometrie). In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Results of the airborne geophysics in the western part of the České středohoří Mts. (gamma-ray spectrometry and magnetometry).] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 22 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Šulcová L. Vývoj krajinného managementu vybrané lokality v Českém středohoří, případová studie Kaňkov. [Landscape management development in České Středohoří. Case study Kaňkov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková VŠKP D PDF
 2012Jelínek M. & Beran V. Zálet vzácných druhů racků do České republiky. – Ptačí svět 19(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Kaštovský J. a kol. Algologický průzkum Hradčanských rybníků 2011. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Tobiška V. Analýza cestovního ruchu v CHKO Lužické hory a návrh opatření a námětů pro jeho šetrný rozvoj.. [Analysis of tourism in the Lusatian Mountains Protected Landscape Area and the draft measures and proposals for its economical development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová VŠKP D PDF
 2011Staněk R. Analýza cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Kokořínska a návrh opatření pro šetrnější vliv k ochraně přírody a krajiny.. [The tourism analysis of the Kokořínsko protected landscape area and draft of measures for friendlier impact towards nature and landscape conservation.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2011Koukol J. Analýza krajinných změn v historickém území vybrané obce bývalého vojenského prostoru Ralsko (ČR). [Analysis of landscape changes in historic territory of selected village in the former military area Ralsko (Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Zbružová Ž. Historie krajiny a obyvatel bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko. [History of landscape and their inhabitants in the former military area Ralsko.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Vojkovská I. Hlaváček jarní, žlutý posel jara. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Průcha M. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - drobní zemní savci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Pokorný R. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - geologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Svoboda D. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - lišejníky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Novozámská E. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - mechorosty. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Rejl J. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - netopýři. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Víta R. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - obojživelníci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Holec M. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - pavouci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Rejl J. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Peklo - vážky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Holec M. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Novozámecký rybník (pavouci). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Průcha M. Inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Novozámecký rybník z oboru zoologie - letouni (Chiroptera). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pařízek L. Možnosti ochrany krajinného rázu v rámci správní agendy na vybraných sídlech Českého středohoří. [Possibilities of Landscape Protection in Public Administration Agenda: Case Study on Selected Municipalities in České středohoří Mountain Range.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Ivan Vorel, konzultant Bohumila Šatrová VŠKP D PDF
 2011Nepraš K., Kroufek R. Orchideje Českého středohoří. – Živa 59(3): 111 -114. Časopis D PDF
 2011Rydygrová P. Preventivní hodnocení krajinného rázu, případová studie správní územíobce Mařenice. [Preventive assessment of landscape character, case study Mařenice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Janoška M. Předjarní Lužické hory. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Honců M. Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady. – Ptačí svět 18(2): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Čížek O., Tropek R., Kadlec T. & Šamata J. Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 -48. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Redakce IZ Tip na výlet: Studánky v lese povzbudí ducha i tělo. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-02-22: 1. Internetový časopis D
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Čáp L. Turistický potenciál v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko. [Tourist potential in the former military area Ralsko (Northern Bohemia).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348